Tlmič nasávania piestového hermetického kompresora

Číslo patentu: E 1425

Dátum: 29.10.2002

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Lilie Dietmar Erich Bernhard

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tlmiča nasávania, osadeného v oblasti zásobníka chladiaceho plynu V reciprokom hermetickom kompresore, najmä reciprokom hermetickom kompresore s priamym nasávaním, využívaným v malých chladiacich systémoch.Reciproké hermetické kompresory majú oblasť nasávania zabezpečenú akustickým tlmiacim systémom. (akustickými filtrami alebo nasávacími tlmičmi), umiestneným vo vnútri obalu, cez ktorý prechádza plyn, prúdiaci smerom z nasávacieho potrubia do nasávacieho ventilu.Tento komponent vykonáva niekoľko funkcií, ktoré sú dôležité na zabezpečenie bezchybného chodu daného kompresora, akými sú vedenie plynu, akustické tlmenie a v niektorých prípadoch tepelná izolácia plynu, ktorý je smerovaný dovnútra valca.Tlmič nasávania obvykle pozostáva z niekoľkých dielov a trubiek,ktoré vedú plyn, prúdiaci z nasávacieho potrubia priamo do nasávacieho ventilu. Daný presun plynu vytvára pulzy, ktoré následne tvoria zvuky, ktoré smerujú opačným smerom vzhľadom na tok plynu, smerom do nasávacieho ventilu. Čím efektívnejší je tlmič nasávania na vývode zvuku, tým menšie budú dané pulzy. Daľšou dôležitou funkciou tlmiča nasávania je vedenie plynu do nasávacieho ventilu s určitým. možným predhrevom daného plynu,ktorý by zabezpečil elimináciu teplotných výmien s plynom,nachádzajúcim sa vo vnútri obalu kompresora a taktiež by zabezpečil elimináciu kontaktu plynu s horúcimi časťami vo vnútri kompresora. Na druhej strane však tlmič nasávania predstavuje určitý odpor čerpanému toku plynu.Jeho vplyv na výkon kompresora je veľmi dôležitý. Nasávacie tlmiče sú prevažne vyrábané z materiálu s nízkou tepelnouvodivosťou a ku hlave kompresora bývajú umiestnené cez krytvalca. Rozmery a tvar vnútorných dielov tlmiča nasávania tvoria vo veľkej miere mieru efektivity tlmiča nasávania.V niektorých konštrukciách kompresorov chladiacich systemov dochádza ku nasávaniu plynu priamym nasávaním z prívodneho potrubia smerom dovnútra tlmiča nasávania. V týchto konštrukciách je plynulý prietok 2 nasávacieho potrubia udržiavaný pomocou flexibilného konektora, ktorý vedie chladný nasatý plyn priamo do vnútra tlmiča, pričom sa minimalizujú tepelné zmeny daného chladného plynu s plynom, uviaznutým vo vnútri obalu kompresora.Tento spojovací prvok môže byť vyhotovený z flexibilneho materiálu nízkej tepelnej vodivosti a je uchytený ku tlmiču nasávania a voľným Šmykovým spojom spojený s obalom kompresora,ako je to uvedene v riešení, opísanom v US 4 793 775.V tomto type konštrukcie podľa doterajšieho stavu techniky funguje flexibilný konektor spoľahlivo počas bežného chodu kompresora, pričom privádza chladný plyn z nasávacieho potrubia do nasávacieho ventilu bez toho, aby došlo ku vystaveniu vstupujúceho toku plynu ku kontaktu s horúcim plynom,umiestneným vo vnútri obalu kompresora, a taktiež zabezpečuje minimalizáciu prenosu zvukov, vznikajúcich pulzami plynu vo vnútri tlmiča nasávania, postupujúcich smerom do obalu kompresora.Napriek tomu má však tento známy spôsob konštrukcie nevýhodu V tom, že neumožňuje adekvátne a rýchle vyrovnanie hladín tlaku na bežný pracovný stav kompresora v prípade, že kompresor dlhší čas nepracoval, kedy došlo ku zvýšeniu tlaku vo vnútri obalu a jeho vyrovnaniu s okolitým tlakom v nasávacej a výfukovejV prípade opätovného uvedenia kompresora do činnosti dochádza ku náhlemu nárastu tlaku vo vnútri nasávacieho potrubia a vo vnútri flexibilného spojovacieho prvku, čin 1 sa opäť dosiahne rozdiel tlaku, ktorý je väčší, ako tlak vo vnútri obalu kompresora počasnečinnosti kompresora, pričom dochádza ku vzniku určitéhostlačeniu flexibilného spojovacieho prvku a zostavenie kompresora sa nahne smerom do obalu, pričom dochádza ku stlačeniu flexibilného spojovacieho prvku a jeho vystaveniu nežiadúcim silám na tak dlho, kým pretrváva silný rozdiel tlaku medzi vnútrom obalu a vnútrom tlmiča nasávania. Tlmič nasávania je v prípade priameho nasávania vytvorený tak, aby došlo ku vytvoreniu spoločného hermetického spojovacieho prvku vnútra tlmiča nasávania a obalu, pričom tlak vo vnútri obalu ostáva vzhľadom na vnútro tlmiča nasávania vysoký počas dlhej doby,počas ktorej ostáva flexibilný spojovací prvok plasticky deformovaný a neadekvátne vystavený nežiadúcim silám, ktoré môžu spôsobiť poškodenie daného spojovacieho prvku, prípadne jehoposunutie zo správnej polohy.Cieľom tohto vynálezu je zabezpečenie tlmiča nasávania reciprokého hermetického kompresora s priamym nasávaním, bez nedostatkov, spomínaných v predošlom spôsobe, pričom by bol daný tlmič schopný rýchleho a efektívneho vyrovnania tlakov vo vnútri obalu a vo vnútri tlmiča nasávania bez vystavenia prvkov priameho nasávania nežiadúcim vplyvom a bez straty pôvodného objemu a tvaru V kompresore.Ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečenie tlmiča nasávania,spomínaného vyššie, ktorý elekfívnejšie tlmí zvuky, tvorené pulzami plynu vo vnútri tlmiča nasávania.Ďalším cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť tlmič nasávania,ktorý popri uvedených vlastnostiach umožňuje lepšie upevneniespojovacieho prvku ku jeho prívodu plynu.Tieto a iné ciele sú zabezpečené nasávacím tlmičom reciprokého hermetického kompresora, osadeného vo vnútri hermetického obalu,daný tlmič nasávania obsahuje duté jadro, ktoré tvorí najmenejjednu akustickú komoru a ktoré obsahuje vývod plynu, pripojenýku nasávaciemu ventilu kompresora, daný tlmič nasávania obsahuje vyrovnávaciu komoru, ktorá je zabezpečená na jednej strane otvorom smerom do vnútra hermetickej komory a na druhej strane plynulým prechodom do akustickej komory, daná vyrovnávacia komora a plynulý prechod sú tvarované a dimenzované tak, aby dochádzalo ku súčasnej minimalizácii prenosu akustickej energie do dutín obalu, zmiešaniu daných plynov s plynmi, ktoré ostali vo vnútri hermetického obalu a vzniku rozdielu tlaku medzi vnútornou časťou daného hermetického obalu a nasávacím potrubímpri uvedení kompresora do činnosti po dlhodobejšej prestávke.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je opísaný nižšie vzhľadom na pripojené nákresy, na ktorýchObrázok l schematicky zobrazuje pozdĺžny pohľad na časť kompresora s priamym nasávaním medzi prívodným potrubím a nasávacím tlmičom, vyhotoveného podľa tohto vynálezu za použitia spojovacieho prvku, upevneného ku danému tlmiču nasávaniaObrázok 2 schematicky zobrazuje pozdĺžny pohľad na časť tlmiča nasávania na obrázku 2, osadeného vo vnútri hermetického obalu kompresoraObrázok 3 schematicky zobrazuje pohľad na perspektívu jednotlivých častí, tlmiča nasávania podľa tohto vynálezu a spojovacieho prvku, určeného na prichytenie ku vstupnej časti tlmiča nasávania aObrázok 4 schematicky zobrazuje pozdĺžny pohľad na časť tlmičanasávania podľa tohto vynálezu, na ktorom. je daný spojovacíprvok umiestnený na hermetickom obale a otvorený smerom dovnútraOpis zobrazených vyhotovení Tento vynález opisuje kompresor typu, využívaného v chladiacichsystémoch a obsahuje vo vnútri hermetického obalu l zostavenie

MPK / Značky

MPK: F04B 39/00, F04B 35/00

Značky: nasávania, tlmič, hermetického, piestového, kompresora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e1425-tlmic-nasavania-piestoveho-hermetickeho-kompresora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlmič nasávania piestového hermetického kompresora</a>

Podobne patenty