Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Číslo patentu: E 14146

Dátum: 07.06.2010

Autori: Rentsch Samuel, Buri Matthias, Gane Patrick

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka technickej oblasti vodných suspenziimateriálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý a aditív, ktoré sú do neho pridané.0002 V príprave vodných suspenzii materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý je po odborníkovi často vyžadované, aby vybral a zaviedol aditíva na reguláciu jednej alebo viacerých vlastností tejto suspenzie.0003 Pri uskutočňovaní výberu aditív musí odborník mať na mysli, že toto aditívum by malo byť efektívne z hľadiska nákladov a nemalo by viesť k nežiaducim interakciám alebo účinkom počas transportu, spracovania a aplikácie tejto suspenzie.0004 Medzi faktory, ktorým sa odborníci velmi zriedka venujú, ale o ktorých prihlasovateľ zistil, že sú dôležité, patri výber aditív, ktoré nespôsobujú významnú zmenu, a najmä zvýšenie elektrickej vodivosti suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0005 Skutočne môže byť výhodné regulovať aspekty spracovania a transportu takej suspenzie založené na meraniach elektrickej vodivosti suspenzie. Napríklad prietok takejto suspenzie skrz daný priestor alebo jednotku môže byť kontrolovaný meraním vodivosti uskutočneným u suspenzie. V publikácii s názvom A Conductance Based Solids Concentration Sensor for Large Diameter Slurry Pipelines, Klausner F a kol. (J. Fluids Eng./zväzok 122/číslo 4/lechnicaI Papers), je opísané zariadenie merajúce koncentráciu pevných podielov v suspenzii prechádzajúcej cez potrubie s daným priemerom na základe vodivosti. Na základe týchto meraní vodivosti je možné získat grafické zobrazenie ukazujúce zmenu koncentrácie suspenzie od hornej časti do spodnej časti potrubia, rovnako ako históriu priemernej koncentračnej plochy.0006 Stupeň naplnenia nádoby môže podobne riadený zisťovaním vodivosti v danej výške steny nádoby.0007 Avšak aby sa použili a využili takéto regulačné systémy založené nameraní elektrickej vodivosti, odborník je vystavený problému s výberom aditív potrebných na to, aby mali jednu alebo viac funkcií, ktoré zároveň nevyvolajú0008 Medzi funkcie aditív použitých v suspenziách materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý patrí úprava pH suspenzie, či už ide o okyslenie, neutralizáciu alebo alkalizáciu tejto suspenzie.0009 Alkalizácia suspenzie je najmä vyžadovaná, aby sa dosiahlo pH aplikačných prostredí, do ktorých sa suspenzia zavádza, alebo v príprave na pridanie aditív citlivých na pH. Krok zvýšenia pH tiež môže slúžiť na dezinfekcíu alebo podporu dezinfekcie suspenzie. Úpravy pH môžu byť potrebné, aby sa zabránilo nežiaducemu rozpusteniu uhličítanu vápenatého pri kontakte s kyslým prostredím počas spracovania.0010 Takýchto aditív upravujúcich pH používaných vo vodnej suspenzíi materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý a dostupných odborníkovi je veľa.0011 Prvá skupina aditív, ktoré môžu byt použité pre zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, sú aditíva obsahujúce hydroxid a sú to najmä hydroxidy alkalických kovov a hydroxidov kovov alkalických zemín.0012 Napríklad US 6 991 705 sa týka zvýšenia alkality suspenzie drevoviny,ktorá môže zahrňovať uhličitan vápenatý, kombináciou pridávania hydroxidu alkalického kovu, ako je pridávanie hydroxidu sodného, a pridávania oxidu uhličitého.0013 Hydroxid draselný, hydroxid horečnatý a hydroxid amónny sú ďalšietakéto aditíva používané na kontrolu pH suspenzie PCC v rozsahu od 10 do 13,ako je opísané v EP 1 795 502.0014 Druhá skupina aditív, ktoré môžu byť použité pre zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, sú aditíva, ktoréneobsahujú hydroxidové ióny, ale ktoré vytvárajú takéto ióny reakciou s vodou.0015 Takéto aditíva môžu byť soli, ako sú sodné soli, slabých kyselín. Príklady tohto typu aditív zahrňujú octan sodný, hydrogenuhličitan sodný, EP 2 392 622 34 549 M0016 Ďalšia možnosť je použiť aditíva na báze dusíka, vrátane napríklad amoniaku, amínov a amidov, aby sa zvýšilo pH suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0017 V tomto ohľade odborník v danej problematike pozná W 0 2009/017660 A 2, rovnako ako doterajší stav techniky diskutovaný v tomto dokumente. Tento dokument opisuje použitie alkanolamínov ako regulátorov pH pre suspenzie obsahujúce abrazíva v koncentrácii od 5 až 70 hm., ale nezaoberá sa zvýšením pH suspenziepri vysokom obsahu pevných podielov a udržiavania zmeny vodivosti v určitých medziach.0018 Všetky vyššie uvedené prísady zvyšujú pH vodnej suspenzie podľa bežného mechanizmu, ktorým je poskytnutie alebo vytvorenie hydroxidových iónov v suspenzii po reakcii s vodou.0019 Z literatúryje známe, že zvýšenie koncentrácie hydroxidového iónu zaalkalických podmienok vedie zároveň k zvýšeniu vodivosti (Analytikum, 5.vydanie, 1981, VEB Deutscher Verlag für Grundstofñndustrie, Leipzig, strany 185-186 týkajúce sa Konduktometrische Titration).0020 Pri daných všeobecných vedomostiach dokumentovaných v literatúre spolu s podporným dôkazom, že hydroxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín, rovnako ako amíny, ako je trietanolamin, spôsobujú významné zvýšenie vodivosti zároveň so zvýšením pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý. ako je uvedené v častí Príkladov uvedených nižšie v tomto dokumente, by odborník vôbec neočakával, že 2 amínoetanol, ktorý zvyšuje pH suspenzie podla rovnakého mechanizmu, ako tieto aditíva, t.j. výsledným zavedením hydroxidových iónov do suspenzie, by spôsobil iba minimálne zvýšenie vodivosti, aj keď by poznal nepublikované európske patentové prihlášky s evidenčnými číslami 09 167246.9, 10 151603.7 a 10 151846.2, ktoré opisujú odlišné konkrétne činidlá regulujúce pH.0021 Preto bolo úplne prekvapujúce a v rozpore s očakávaním založeným na bežných aditívach používaných na zvýšenie pH, že prihlasovatel zistil, že 2 EP 2 392 622 34 549/Haminoetanol môže byt použitý ako aditívum vo vodnej suspenzii a majúce pH medzi 8,5 a 11 a obsahujúce od 48 do 62 obj. vztiahnuté na celkový objem suspenzie aspoň jedného materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý, aby zvýšilo pH suspenzie o aspoň 0,3 jednotky pH s tým, že sa zároveň udržiava zmena vodivosti suspenzie v rozsahu 100 pslcm/jednotka pH .0022 Preto prvý predmet predkladaného vynálezu pozostáva z použitia 2 aminoetanolu ako aditíva vo vodnej suspenzii obsahujúcej od 48 do 62 obj. vztiahnuté na celkový objem suspenzie aspoň jedného materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý a majúcej pH medzi 8,5 a 11, aby zvýšilo pH suspenzie o aspoň 0,3 jednotky pH, vyznačujúceho sa tým, že sa udržuje zmena vodivosti suspenzie v rozsahu 100 S/cm/jednotka pH.0023 Vodivosť podľa predkladaného vynálezu bude znamenat elektrickú vodivosť vodnej suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan, ako sa meria podľa spôsobu merania detinovaného v časti príkladov nižšie v tomto dokumente.0024 Pre účely predkladaného vynálezu bude pH merané podľa spôsobu merania definovaného v časti príkladov nižšie v tomto dokumente.podľa spôsobu detinovaného v časti príkladov nižšie v tomto dokumente.0026 V preferovanom uskutočnení je uvedené 2-aminoetanolové aditívumpridané ako roztok na báze vody k materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0027 V ďalšom preferovanom uskutočnení má uvedené 2-aminoetanolové aditívum chemickú čistotou viac ako 90 hm., výhodne viac ako 95 hm.,výhodnejšie viac ako 99 hm. vo vzťahu k Z-aminoetanolu.0028 V preferovanom uskutočnení uvedená suspenzia má vodivosť medzi 700 a 2000 S/cm a výhodnejšie medzi 800 a 1 300 S/cm pred pridaním 2 aminoetanolu.0029 V ďalšom preferovanom uskutočnení sa po pridaní uvedeného 2 aminoetanolu vodivosť suspenzie udržiava v rozmedzí 70 S/cm/jednotka pH a výhodne v rozmedzí 50 S/cm/jednotka pH hodnoty vodivosti suspenzie pred

MPK / Značky

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02

Značky: vodných, použitie, zahrňujúcich, suspenziach, uhličitan, vápenatý, materiálov, aditiva, 2-aminoetanolu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e14146-pouzitie-2-aminoetanolu-ako-aditiva-vo-vodnych-suspenziach-materialov-zahrnujucich-uhlicitan-vapenaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý</a>

Podobne patenty