Predný čelný diel pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje zámok kapoty

Číslo patentu: E 1317

Dátum: 09.11.2004

Autori: Riviere Caroline, Berne Sébastien

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PREDNÝ ČELNÝ DIEL PRE AUTOMOBILOVÉ VOZIDLO, KTORÝ OBSAHUJE ZÁMOK KAPOTYVynález sa týka predného čelného dielu pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje- konštrukčné čelo,- zámok kapoty upevnený ku konštrukčnému čelu a určený na zaisťovanie uzamknutia prednej kapoty vozidla, v jej uzavretej polohe, na prednom čelnom diele, a- nosičový plošný člen (doštičku platine - ďalej V celom texte plošný člen),ktorýje upevnený ku konštrukčnému čelu, a ku ktorému je upevnený zámok.V stave techniky sú známe, napríklad z dokumentu FR 2 838 094,predné čelné diely tohto typu, v ktorých je plošný člen vytvorený v jednom kuse s horným priečnikom čela.Dokument US 4 456 289 opisuje predný čelný diel podla predvýznakovej časti patentového nároku 1.Dôležitý problém, ktorý sa vyskytuje pri známych usporiadaniach, je to,že je potrebné zvažovaľ rôzne vstavania zámku. Pokiaľ sa vychádza z konštrukčného čela určeného tvaru, vyžaduje zabudovanie zámku do odlišnej oblasti ako tej, ktorá bola pôvodne zvažovaná na čele pre tento ciel, napríklad na prispôsobenie inému modelu vozidla, nutnost meniť samotné čelo. Keďže je čelo diel velmi zložitého tvaru, nesie so sebou zmena zabudovania zámku velké zmeny nástrojov na výrobu čela.vynález si kladie za ciel odstrániť tieto nevýhody anavrhnúť usporiadanie predného čelného dielu, ktoré by zaistilo vysokú mieru štandardizácie konštrukčného čela, a to pre velké množstvo volieb umiestneniazámku na prednom čelnom diele.Tento cieľ je dosiahnutý vynálezom, ktorého predmetom je predný čelnýdiel podľa patentového nároku 1.Pre dve verzie predného čelného dielu, v ktorých sa líši len vstavaniezámku, je tak potrebné zvažovať len rozdielne verzie plošného člena.Ďalšie fakultatívne znaky vynálezu sú vyjadrené v závislých patentovýchTeraz budú opísané konkrétne uskutočnenia vynálezu s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých- obrázok 1 je perspektívny pohľad zozadu na konštrukčné čelo predného čelného dielu pre automobilové vozidlo podľa vynálezu,- obrázok 2 znázorňuje usporiadanie predného čelného dielu známeho typu,v ktorom zámok kapoty je osadený na konštrukčnom čele z obrázka 1,- obrázok 3 je perspektívny pohlad na nosičový plošný člen pre predný če|ný diel podľa vynálezu,- obrázok 4 je perspektívny pohľad spredu na predný če|ný diel podľa vynálezu,obsahujúci plošný člen z obrázka 4,- obrázok 5 je perspektívny pohľad zozadu na predný čelný diel podľa vynálezu, a- obrázok 6 je pohľad, analogický ako na obrázku 3, na nosičový plošný členNa obrázku 1 je v perspektíve znázornené konštrukčné čelo 1 prednéhočelného dielu pre automobilové vozidlo.Obrázok 1, ako aj obrázky 2, 4 a 5, boli orientované podľa osi X, ktorá predstavuje pozdĺžnu os vozidla, smerujúcu odzadu dopredu (t. j. v smere jazdy vozidla) a ktorá sa predpokladá vodorovné. Pri čele 1 sa predpokladá, že je vosvojej montážnej orientácii na vozidle.Konštrukčná čelo 1 má v znázornenom príklade hybridné uskutočnenie,t. j. je vytvorené sčasti z kovu, sčasti z plastu. vynález však prirodzene nie jeobmedzený na takého vytvorenie čela.Konštrukčná čelo 1 má všeobecne tvar vpodstate kvádra, ktorého stredná rovina je vpodstate zvislá amá prednú hlavnú geometrickú llcnuplochu a zadnú hlavnú geometrickú Iícnu plochu.Konštrukčná čelo 1 obsahuje homý vodorovný nosník g vymedzujúcí hornú stranu konštrukčného čela, ktorý prebieha naprieč vzhľadom kosi X. Tento nosník g má hybridné uskutočnenie spočlvajúce vtom, že má zvonka kovové steny g, Q, medzi ktorými sú vytvorené rebrá Q z plastu.Konštrukčná čelo 1 okrem toho obsahuje dolný vodorovný nosník g vymedzujúcí spodnú stranu obdĺžnikového tvaru konštrukčného čela, ako aj postranné zvislice, pravú 1 a ľavú g, ktorá spájajú medzi sebou horný nosníkKonštrukčná čelo 1 je okrem toho opatrené strednou zvislicou 11, taktiež hybridnáho uskutočnenia.Konštrukčná čelo 1 je uspôsobené jednak na to, aby bolo upevnené k ďalším konštrukčným dielom vozidla, ako pozdĺžnym nosníkom, ajednak na vytváranie nosiča prvkov karosérie alebo funkčného vybavenia, ako optických blokov, prvkov chladiaceho okruhu (chladiča, zostavy motor-ventilátor,) atď.Hlavne je konštrukčné čelo 1 uspôsobené na nesenie zámku kapoty,určeného na zaisťovanie uzamknutia v uzavretej polohe prednej kapoty, a to,pri najbežnejších autách, kapoty motora.Na tento cieľ má konštrukčné čelo 1 oblasť 15 upevnenia zámku kapotyv úrovni horného nosníka g.V znázornenom príklade je upevňovacia oblasť 1 § vymedzovaná dvoma doštičkami 21, Q, vytvorenými každá jednak z časti kovovej steny §A a jednak z časti kovovej steny QB. Doštičky a, g prebiehajú v podstate v rovnakej,takmer zvislej rovine a vystupujú smerom von z horného nosníka g.Doštičky 21, 23 sú opatrené upevňovacími otvormi, z ktorých dva 25 sú vytvorené v hornej doštičke g a jeden 26 je vytvorený vdolnej doštičke gg. Tieto upevňovacie otvory ě, 26 sú prístupné (pre nit, skrutku alebo akýkoľvek doplnkový upevñovací prostriedok) od zadnej plochy doštičiek 21, 22. ktorá je v líci so zadnou plochou horného nosníka g.Otvory z a môžu byť akéhokoľvek vhodného typu na presné aspolahlivé upevnenie zámku alebo spojovacieho člena, aký bude opísaný nižšie. Predovšetkým môžu byť otvory gs, 26 hladké alebo so závitom, kruhovéalebo pozdĺžne, v závislosti od zvoleného spôsobu upevnenia.Na obrázku 2 je znázornené usporiadanie predného čelného dielu známeho typu, v ktorom je zámok g kapoty pripevnený napevno na konštrukčnom čele 1 v oblasti g na upevnenie zámku, a to priamym pripojením zámku kdoštičkám a, 22. Priamym pripojením sa rozumie, že zámok Q je osadený na doštičkách g 1, z bez osadeného medziľahlého člena, vloženéhoV znázornenom príklade je zámok § 1 opatrený len dvoma upevňovacími otvormi § 53 zodpovedajúcimi otvorom 25 doštičky 21. Zámok Q je tak upevnený k hornej doštičke Z 1, napríklad priskrutkovaním alebo prinitovàním, v úrovni dvoch upevňovacích bodov g. V tomto príklade je upevňovací otvor 25 dolnej doštičky gg ponechaný voľný, pričom sa rozumie, že na konštrukčné čelo 1 by mohli byť osadené iné typy zámkov, predovšetkým zámky s tromi upevňovacími bodmi, ktoré by potrebovali použitie otvoru gg.Na obrázku 3 je vo väčšom meradle znázornený nosičový plošný člen11, ako je používaný v prednom čelnom diele podľa vynálezu, na posunutie

MPK / Značky

MPK: B62D 25/08

Značky: automobilové, čelný, vozidlo, ktorý, zámok, kapoty, obsahuje, predný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e1317-predny-celny-diel-pre-automobilove-vozidlo-ktory-obsahuje-zamok-kapoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predný čelný diel pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje zámok kapoty</a>

Podobne patenty