Modulové elektrické zariadenie, zahrnujúce ochranné prostriedky na zabránenie vzniku elektrických oblúkov

Číslo patentu: E 11753

Dátum: 21.04.2008

Autor: Purgato Flavio

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka elektrického zariadenia. konkrétne modulového elektrického zariadenia podľa predvýznakovej časti nároku 1.0002 Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka technickej oblasti modulových elektrických zariadeni, ako sú napriklad prerušovače elektrických obvodov, uspôsobené na inštalovanie v elektrickom paneli alebo rozvodovom a ochrannom paneli na elektrickú inštaláciu.0003 Ako je známe, v civilných ako aj priemyselných aplikáciách sú elektrické rozvodové inštalácie založené na vyššie uvedenom type elektrických zariadení a panelov.0004 Tieto elektrické zariadenia zvyčajne zahrnujú najmenej jednu elektrickú prepojovaciu vstupnú koncovku alebo vstupnú svorku, vhodnú na interakciu s elektrickými vodivými vstupnými káblami na spojenie uvedených zariadeni k elektrickému prívodnému vedeniu. Uvedené elektrické zariadenia tiež zvyčajne zahrnujú najmenej jednu elektrickú prepojovaciu výstupnú koncovku alebo výstupnú svorku na komunikáciu selektrickými vodivými výstupnými káblami na spojenie elektrického zariadenia s obvodom záťaže.0005 Elektrické zariadenia vyššie uvedeného typu sa vyrábajú v súlade so zásadami ochrany,ktoré okrem iného určujú minimálne vzdialenosti medzi susediacimi koncovkami toho istého elektrického zariadenia alalebo medzi koncovkami susedných elektrických zariadeni, ktoré sú inštalované v elektrickom paneli, a to pre vstupné koncovky aj pre výstupné koncovky.0006 Tieto obmedzenia sú stanovené preto. aby sa zabránilo vzniku elektrických oblúkov alebo výbojov medzi susediacimi elektrickými vodivými káblami alalebo koncovkami elektrických spojení. 0007 Vyššie uvedené elektrické oblúky môžu byť spôsobené napriklad spojením elektrických zariadeni s elektrickými káblami, v ktorých je elektrický vodič kábla neizolovaný v určitej dĺžke v blizkosti prepojovacich koncoviek. Môže to byť napriklad prípad elektrických vodivých káblov,v ktorých došlo k nadmernému odstráneniu izoiačného plášťa, alebo ak sa plášť zmenšil kvôli dlhodobému a opakovanému prehrievaniu tohto vodivého kábla.0008 Môže dôjsť aj k elektrickým výbojom medzi susednými vodičmi. dokonca aj vtedy, ked sú elektrické zariadenia správne prepojené, ak jeden elektrický vodivý kábel zväzku drôtov, tvoriaceho elektrický kábel, vyčnieva zo zväzku, pričom sa nebezpečne približuje k susednej elektrickej prepojovacej koncovke alalebo elektrickému káblu. .0009 Tradičné riešenie na odstránenie vyššie uvedených nevýhod poskytuje aplikáciu ochranných odvádzačov z izolačného materiálu na elektrických zariadeniach. Tieto ochranné odvádzače sú určené najmä na pripevnenie kvonkajšej časti uvedených elektrických zariadeni použitlm príslušných otvorov pripevňovacich prostriedkov. ktoré sú na tento účel už umiestnené na kryte0010 Ochranné odvádzače vyššie uvedeného typu sa zvyčajne predávajú oddelene od elektrických zariadeni vo vhodných baleniach, pričom každé obsahuje určité množstvo odvádzačov a k uvedeným zariadeniam sa zvyčajne pripájajú po ich inštalácii, napriklad vo vnútri elektrického panelu.0011 Ochranné odvádzače doterajšieho stavu techniky však majú určité nevýhody.0012 V prvom rade sú to nevýhody súvisiace so skutočnosťou. že pripojenie ochranných odvádzačov k elektrickým zariadeniam je vo všeobecnosti náročné. Človek zvyčajne musi vložiť malé výstupky, ktoré sú umiestnené na ochranných odvádzačoch, do malých komplementárnych otvorov, ktoré sa nachádzajú na vonkajšom kryte elektrických zariadeni. K tomu je potrebný počas inštalácie odvádzačov najmenej jeden krok zarovnávania výstupkov odvádzačov a príslušných otvorov na elektrickom zariadení a krok vkladania výstupkov do týchto otvorov. Tieto kroky sú navyše náročné vzhľadom na malé rozmery uvedených výstupkov. Okrem toho treba poznamenať,že uvedený postup pripájania je velmi ťažkopádny a komplikovaný, ak je osvetlenie slabšie.0013 Treba zdörazniť, že nevýhody súvisiace s inštaláciou ochranných odvádzačov doterajšieho stavu techniky sa prejavujú vtedy. ked sa elektrické vodivé káble pripájajú k elektrickému zariadeniu pred inštaláciou odvádzaćov, ako aj vtedy, ked sa tieto káble pripájajú po inštalácii odvádzačov. V prvom pripade v skutočnosti elektrické káble tvoria prekážku inštalácii odvádzačov, zatial čo v druhom prípade sú odvádzače prekážkou pripájania káblov k elektrickému zariadeniu. Najmä v tomto druhom pripade sa počas pripájania elektrických káblov môžu ruky technika neúmyselne dotknúť ochranných odvádzačov. čim môžu napriklad spôsobiť ich odpojenie od elektrickéhozariadenia. 0014 Dalšie nevýhody ochranných odvádzačov doterajšieho stavu techniky súvisia soskutočnosťou. že počas pripájania odvádzačov k elektrickým zariadeniam sa môžu uvedené malé výstupky nedopatrenlm zlomiť, a potom je potrebné použiť nové ochranné odvádzače.-2 0015 Okrem toho sa pri oddeľovaní odvádzačov tieto môžu poškodiť, a to tak, že malé časti môžu zostať zablokované vo vnútri párových otvorov nachádzajúcich sa na elektrickom zariadení. Tým sa znemožňuje vloženie náhradných odvádzačov, a zároveň je potrebné dočasné odstránenie alebo dokonca nahradenie elektrického zariadenia, čím narastá počet inštalácií odvádzačov a príslušné náklady na inštaláciu.0016 Patentový dokument FR 2787933 opisuje elektrické zariadenie. zahrnujúce ochranné prostriedky spojené s elektrickými prepojovacimi koncovkami elektrického zariadenia a pripevnené ku krytu jeho tela. Ochranné prostriedky opisané v tomto dokumente však slúžia len na zabránenie mimovoľným kontaktom so živými elektrickými časťami elektrického zariadenia, a nie na zabránenie vzniku elektrických oblúkov medzi susediacimi elektrickými vodivými káblami a/alebo elektrickými prepojovacimi koncovkami. Patentové dokumenty GB 1517913 a EP 0881727 opisujú bariéry medzi susediacimi prepojovacimi koncovkami alebo fázami.0017 Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť modulové elektrické zariadenie, ktoré zabraňuje vzniku oblúkov alebo elektrických výbojov medzi susediacimi elektrickými prepojovacimi koncovkami a/alebo elektrickými vodivými káblami. čím sa eliminujú nevýhody doterajšieho stavu techniky.0018 Tento predmet sa dosahuje elektrickým zariadením, ktoré je v najvšeobecnejšej forme definované a charakterizované v pripojenom nároku 1, a ďalej v závislých nárokoch, ktoré sa týkajú konkrétn ch uskutočnení.0019 alším predmetom predloženého vynálezu je skupina časti definovaná v nároku 14 a prerušovač modulového elektrického obvodu definovaný v nároku 15.0020 vynález bude ľahšie pochopiteľný po prečítaní nasledovného podrobného opisu jedného z jeho uskutočnení, ktoré je len ilustratívne, a teda žiadnym spôsobom nie obmedzujúce. s odkazmi na pripojené obrázky, kde- obr. 1 je perspektívnym zobrazením modulového elektrického zariadenia podľa uskutočnenia predloženého vynálezu. kde je elektrické zariadenie znázornené v prvom prevádzkovom usporiadaní- obr. 2 je perspektívnym zobrazením modulového elektrického zariadenia z obr. 1 v druhom prevádzkovom usporiadaní- obr. 3 je perspektívnym zobrazením elektrického zariadenia z obr. 1, kde je vidiet bočnú stranu elektrického zariadenia, ktorá je opačnou stranou k strane znázornené na obr. 1 a 2- obr. 4 je perspektívnym zobrazením časti elektrického zariadenia z obr. 1, znázornenej detailnejšie- obr. 5 je perspektívnym zobrazením skupiny častí, zahrnujúcej tri elektrické zariadenia podľa predloženého vynálezu, v prevádzkovom usporiadanl z obr. 2- obr. 6 je perspektívnym zobrazením momentálne výhodného uskutočnenia modulového elektrického zariadenia podľa predloženého vynálezu v prvom prevádzkovom usporiadaní- obr. 7 je perspektívnym zobrazením elektrického zariadenia z obr. 6, znázorneného v druhom prevádzkovom usporiadaní a- obr. 8 je perspektívnym zobrazením elektrického zariadenia z obr. 6, kde sú niektoré časti oddelené.0021 V nasledovnom opise sa tie isté alebo podobné prvky označujú rovnakými vzťahovými značkami.0022 Čo sa týka obr. 1, modulové elektrické zariadenie podľa predloženého vynálezu je vo všeobecnosti znázornené ako 10.0023 V príklade uskutočnenia je zariadením 10, a to konkrétne a nie neobmedzujúcim spôsobom,prerušovač modulového elektrického obvodu typu uspôsobeného na inštaláciu do vnútra elektrického rozvodového a ochranného panelu elektrickej inštalácie.0024 obvodový prerušovač 10 zahrnuje primárne kryté telo 12, vybavené vnútornou časťou otočenou k vnútorným elektricko-mechanickým prvkom, zabezpečujúcim ovládanie obvodového prerušovača, a protilahlou vonkajšiu časťou.0025 Konkrétnejšie, primárne telo 12 zahrnuje zadnú stenu 14 a protilahlú prednú stenu 16. Najmä zadná stena 14 je vhodná na spojenie s nosnými prostriedkami na nainštalovanie obvodového prerušovača 10, napríklad vo vnútri elektrického panelu. Tieto montážne prostriedky obvodového prerušovača môžu zahrnovať montážnu lištu 20 (obr. 5), ako je napríklad lišta typu DIN, ktorá je odborníkom v danej oblasti techniky dobre známa. Na prednej stene 16 na nachádza ovládacia páka 18 na prepínanie obvodového prerušovača medzi zatvorenou a otvorenou polohou.-3 0026 Okrem vyššie uvedenej prednej a zadnej steny zahrnuje primárne kryté telo 12 hornú stenu 22, protiíahlú dolnú stenu 24 a dvojicu vzájomne protiľahlých bočných stien 26, 28 (obr. 1, 3). 0027 V uskutočnení podľa obr. 1 obvodový prerušovač 10 zahrnuje homú elektrickú prepojovaciu koncovku 30 spojenú s hornou stenou 22 a dolnú elektrickú prepojovaciu koncovku, ktorá na obrázkoch nieje viditeľná, spojenú s dolnou stenou 24.0028 Každá z hornej elektrickej prepojovacej koncovky 30 a dolnej elektrickej prepojovacej koncovky je vhodná na pripojenie príslušného elektrického vodivého kábla 32, 34 (obr. 5) alebo na pripojenie podobných alebo rovnakých prepojovacích prostriedkov na pripojenie elektrického obvodového prerušovača jednotlivo k elektrickému prívodnému vedeniu a k pupinovanému vedeniu.0029 Obvodový prerušovač 10 zahrnuje ochranné alebo izolačné prostriedky 36, 38, ktoré môžu byt spojené s hornou elektrickou prepojovacou koncovkou a dolnou elektrickou prepojovacou koncovkou, aby sa zabránil alebo obmedzit vznik elektrických oblúkov alebo výbojov. Konkrétne sú v tomto príklade týmito ochrannými prostriedkami proti elektrickým oblúkom horný ochranný odvádzač 36, spojený s hornou elektrickou prepojovacou koncovkou 30, a dolný ochranný odvádzač 38, spojený s dolnou elektrickou prepojovacou koncovkou. Konkrétne sú týmito ochrannými odvádzačmi 36, 38 dva prvky, ktoré majú vo všeobecnosti tvar doštičky.0030 Ako je znázornené na obr. 1, ochranné odvádzaće 36, 38 sú pohyblivo pripevnené k primárnemu krytému telu 12 obvodového prerušovača 10 pomocou mechanických spojovacích prostriedkov.0031 Ochranné odvádzače 36. 38 sú pripevnené tak, aby boli nezávisle pohyblivé medzi prvou a druhou koncovou stop pozíciou, ktoré sú odlíšené a zodpovedajú prevádzkovému usporiadaniu jednotlivo bez ochrany (obr. 1) a prevádzkovému usporiadaniu s ochranou (obr. 2) ochranných odvádzačov 36, 38.0032 Vjednom príklade uskutočnenia mechanické párové prostriedky umožňujú rotačné spojenie ochranných odvádzačov 36, 38 s primárnym krytým telom 12. Konkrétnejšie sú ochranné odvádzače zavesené na jednej z protiľahlých bočných stien 26, 28 primárneho krytého tela 12, na dvoch navzájom protiľahlých koncových častiach uvedeného primárneho tela. Na zavesenie každého ochranného odvádzača na primárne kryté telo možno použiť mechanické spojovacie prostriedky, zahrnujúce napríklad nit, skrutku, čap a podobne. Mechanické spojovacie prostriedky výhodne umožňujú pripevniť ochranné odvádzače tak, aby v podstate neboli odstrániteíné. Podľa jedného uskutočnenia vynálezu však môžu byť odvádzača pripevnené k primárnemu krytému telu aj tak, aby boli odstrániteíné.0033 Podla jedného uskutočnenia predloženého vynálezu môžu byť ochranné odvádzače 36, 38 pripevnené k primámemu krytému telu namiesto rotačného spôsobu napríklad posuvne.0034 Každý z ochranných odvádzačov 36, 38 výhodne zahrnuje vyčnievajúci úchytový výstupok 36 A, 38 A, nachádzajúci sa na okrajovej časti príslušného ochranného odvádzača. Na pohyb každého z ochranných odvádzačov možno tieto vyčnievajúce výstupky 36 A, 38 A ovládať napríklad manuálne s cieľom pohybovať jednotlivým ochranným odvádzačom, začnúc prvou koncovou stop pozíciou (obr. 1 a 6).0035 vyčnievajúce úchytové výstupky 36 A, 38 A sú výhodne naklonené vzhladom k perifémej okrajovej časti 36 B, 38 B príslušného ochranného odvádzača, tvoriac s touto okrajovou časťou ostrý uhol. Takto je každý vyčnievajúci úchytový výstupok 36 A, 38 A naklonený smerom k zadnej stene 14 primárneho krytého tela 12, ked je príslušný ochranný odvádzač 36, 38 v prvej koncovej stop pozícii.0036 V konkrétnom uskutočnení znázornenom na obr. 1 až 5 každý z ochranných odvádzačov 36,38 zahrnuje vyčnievajúci zub 360, 38 C (obr. 2). Vtomto príklade je každý zo zubov 36 C, 38 C spojený s časťou ochranného odvádzača 36, 38, zahrnujúc príslušnú stenčenú časť 36 D. 38 D. 0037 V príkladoch uskutočnenia obvodový prerušovač 10 zahrnuje dve dosadacie plochy 44, 46,vo vnútri ktorých sú navzájom pohyblivé ochranné odvádzače 36, 38.0038 Konkrétne v prvej koncovej stop pozícii sa ochranné odvádzače 36, 38 takmer úplne nachádzajú vo vnútri príslušných plôch 44, 46, okrem okrajových častí, zahrnujúcích vyčnievajúce úchytové výstupky 36 A, 38 A. Naopak, v druhej koncovej stop pozícii sú ochranné odvádzača 36, 38 prinajmenšom čiastočne umiestnené mimo dosadacích plôch, pričom výrazne vyčnievajú z primárneho krytého tela 12 za poskytnutia príslušnej ochrany. Konkrétnejšie, v druhej koncovej stop pozícii časti ochranných odvádzačov 36, 38 vyčnievajúce z krytého tela 12 obvodového prerušovača 10 susedia jednotlivo s hornou elektrickou prepojovacou koncovkou 30 a dolnou elektrickou prepojovacou koncovkou.0039 Každá z dosadacích plôch 44, 46 výhodne zahrnuje dutinu vo vonkajšej časti primárneho krytého tela 12 a konkrétnejšie bočnej steny 28, ku ktorej sú pripevnené ochranné odvádzača 36. 38.0040 Každá dosadacia plocha 44, 46 má do|nú stenu 48, 50 pripojenú k periférnej stene 52, 54. Periférne steny 52, 54 sú prinajmenšom čiastočne otočené k periférnym okrajom 3 GB, 38 B ochranných odvádzačov 36, 38, a každý z nich zahmuje prinajmenšom jedno prerušenie uspôsobené tak, aby cezeň prešiel príslušný ochranný odvádzač 36. 38, aby sa umožnil pohyb tohto odvádzača z prvej do druhej koncovej stop pozície, a naopak.0041 V znázornených uskutočneniach majú ochranné odvádzače 36. 38 hrúbku menšiu alebo rovnakú ako výška periférnych stien 52. 54 dosadacích plôch 44. 46, takže tieto odvádzača v podstate nevyčnievajú Iaterálne z bočnej steny 28 primárneho tela 12, ku ktorému sú uvedené odvádzače pripevnené.0042 Podľa znázornených uskutočnení obvodový prerušovač 10 zahrnuje zastavovacie prostriedky na zastavenie ochranných odvádzačov prinajmenšom na druhej koncovej stop pozicii. V uskutočnení vynálezu, znázornenom na obr. 1 až 5, zastavovacie prostriedky zahrnujú priliehajúce časti 56, 58, ku ktorým vyčnievajúce zuby 360. 38 C (obr. 2) ochranných odvádzačov 36. 38 priľahnú, ked sú ochranné odvádzača v druhej koncovej stop pozícii.0043 V znázornených uskutočneniach obvodový prerušovač 10 zahrnuje približovacie prostriedky 60, 62, ktoré sú tiež v podstate v tvare doštičky a sú uspôsobené na spojenie so stenčenými časťami 360, 38 D ochranných odvádzačov 36, 38. Konkrétne je každý z pribiižovacich prostriedkov 60, 62 uspôsobený na deñnovanie drážky medzi dolnými stenami 48, 50 príslušných dosadacích plôch 44, 46 a týchto pribiižovacich prostriedkov. Táto drážka je uspôsobená na prinajmenšom čiastočné dosadnutie stenčenej časti 36 D, 38 D príslušného ochranného odvádzača, ked je uvedený odvádzač v prvej koncovej stop pozícii alebo blízko nej (obr. 1 a 6).0044 Konkrétnejšie, približovacie prostriedky 60, 62 komunikujú so stenčenými časťami 36 D, 38 D,aby sa zachoval kontakt medzi ochrannými odvádzačmi 36, 38 a dolnými stenami 48, 50 dosadacích plôch 44, 46, ked sú ochranné odvádzača 36, 38 v prvej koncovej stop pozícii alebo blízko nej.0045 Podla znázorneného uskutočnenia majú približovacie prostriedky 60, 62 konkrétne hrúbku v podstate zodpovedajúcu hĺbke stenčených častí 36 D, 38 D, takže v podstate nevyčnievajú v lateráinom smere ponad bočnú stenu 28 primárneho krytého tela 12.0046 Inštalácia obvodového prerušovača 10 vo vnútri elektrického panela sa výhodne uskutočňuje nasledovným spôsobom.0047 Zadná stena 14 obvodového prerušovača sa priblíži k montážnej lište 20 elektrického zariadenia (obr. 5) s cieľom spojiť obvodový prerušovač s touto lištou. V tejto pozícii sú ochranné odvádzača pripravené v prvej koncovej stop pozicii.0048 Keď sa obvodový prerušovač pripojí na lištu, horná elektrická pripojovacia koncovka 30 a dolná elektrická prepojovacia koncovka sa spojí s príslušnými elektrickými vodivými káblami 32, 34. 0049 Potom sa ochranné odvádzača 36, 38 posunú z prvej na druhú koncovú stop pozíciu manuálnym ovládaním vyčnievajúcich úchytových výstupkov 36 A, 38 A, napríklad potiahnutím týchto vyčnievajúcich výstupkov prstom ruky smerom k prednej stene 16 obvodového prerušovača. 0050 Je zrejmé, že uvedený inštalačný postup možno uskutočniť podobným spôsobom na skupine častí, zahrnujúcich dva alebo viaceré modulové obvodové prerušovače podľa predloženého vynálezu.0051 Na základe vyššie uvedeného opisu sa teda dá pochopiť, ako modulové elektrické zariadenie podľa predloženého vynálezu môže vyriešiť uvedené problémy v doterajšom stave techniky.0052 Výhodným poskytnutím ochranných odvádzačov pohyblivo pripevnených k primárnemu krytému telu elektrickému zariadeniu sa môže značne zredukovať čas potrebný na nastavenie ochranných odvádzačov v ochrannom usporiadani. najmä pri obmedzenom osvetlení. Ochranné odvádzača sú v skutočnosti integrálnou súčasťou elektrického zariadenia a možno ich uviesť do ochranného stavu jednoduchou rotáciou. bez potreby komplikovaných a náročných spájacích postupov, ktoré sú potrebné v prípade ochranných odvádzačov podľa doterajšieho stavu techniky. 0053 Okrem toho v ochranných odvádzačoch nie sú žiadne časti. ktoré by sa museli vkladať do otvorov na kryte elektrických prístrojov, a preto je v podstate eliminovaná možnosť, že by sa ochranné odvádzača a elektrický prístroj mohli nedopatrenlm zlomiť.0054 Pomocou vyčnievajúcich úchytových výstupkov na ochranných odvádzačoch sa ochranné odvádzače môžu lahko pohybovať z prvej koncovej stop pozície do druhej koncovej stop pozície. To je veľmi užitočné najmä vtedy, ked sú elektrické prístroje usporiadané vedľa seba, pričom

MPK / Značky

MPK: H01H 9/02

Značky: elektrické, zabránenie, zariadenie, modulové, oblúkov, elektrických, ochranné, vzniku, prostriedky, zahrnujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e11753-modulove-elektricke-zariadenie-zahrnujuce-ochranne-prostriedky-na-zabranenie-vzniku-elektrickych-oblukov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modulové elektrické zariadenie, zahrnujúce ochranné prostriedky na zabránenie vzniku elektrických oblúkov</a>

Podobne patenty