Zámka s vysokou bezpečnosťou a kombinácia zámky a kľúča s vysokou bezpečnosťou

Číslo patentu: E 11636

Dátum: 17.01.2003

Autor: Widén Bo

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka cylindrickej zámky a kombinácie cylindrickej zámky a kľúče, ktoré zahmujú cylindrický plášť. kľúčovú vložku, ktorá je otočne vložená v uvedenom plášti, pozdĺžnu kľúčovú štrbinu, pokračujúcu pozdĺž uvedenej kľúčovej vložky paralelne k rotačnej osi, do ktorej sa vkladá čepeľ kľúča. ktorá má na svojom bočnom povrchu pozdĺžne umiestnený kódovaný povrch,najmenej jednu zostavu blokovacej západky, ktorá má segment telesa s kontaktnou časťou,siahajúcou do uvedenej kľúčovej štrbiny, takže zaberá s uvedeným kódovaným povrchom vhodne tvarovanej čepele kľúča pojej vloženl do uvedenej kľúčovej štrbiny, a najmenej jednu dutinu. umiestnenú na priečnej strane uvedenej kľúčovej štrbiny v uvedenej kľúčovej vložke, v uvedenej dutine je umiestnená jedna pridružená zostava z uvedenej najmenej jednej zostavy blokovacej západky a vedie v nej západku pri zdvihovom pohybe.Takáto zámka je už známa z patentových dokumentov US-A-4756177, US-A-4815307, USA-5067335. US-A-5640865 a US-A-5067335 (všetky v mene Widéna). Vzámkach, oplsaných v týchto dokumentoch, má každá zostava blokovacej západky prstový diel, ktorý z nej vyčnieva bud v rôznych uhlových smeroch, alebo v rôznych polohách, takže pozdĺžne rozloženie vonkajších koncov (kontaktné časti) prstových dielov sa všeobecne líši od normálneho pravidelného rozloženia samotných blokovaclch západiek v pozdĺžnom smere, t. j. paralelne s kľúčovou štrbinou.Týmto spôsobom sa môže dosiahnut veľký počet množstva kódových kombinácii. Každá zostava blokovacej západky je výškovo pohyblivá v pridruženej dutine a okrem toho špecifická poloha kontaktnej časti v uvedenom pozdlžnom smere pozdĺž kľúčovej štrbiny poskytuje ďalšie možnosti kódovania.Tieto známe zámky poskytujú veľký počet kódových kombinácií a tiež vysoké zabezpečenie proti otvoreniu bez kľúča.Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť vysoko bezpečnú zámku avysoko bezpečnú kombináciu zámky a kľúča vyššie uvedeného typu s uzatváraclm mechanizmom, ktorý má najmenej taký istý vysoký počet kódových kombinácii ako majú známe zámky a poskytuje ešte väčšie zabezpečenie proti otvoreniu bez kľúče.Podľa tohto vynálezu sa tento cieľ dosiahne zámkou vyššie uvedeného typu. ako sa špecitikuje v patentovom nároku 1.US patent 2155734 opisuje zámku podľa predvýznaku patentového nároku 1, kde každá zostava blokovacej západky zahmuje pár priľahlých segmentov blokovacej západky. Avšak tieto segmenty v páre sú navzájom spojené pružinou. ktorá pôsobí tak, že oddeľuje tieto dva segmenty v navzájom opačnom smere. Tieto dva segmenty majú obmedzenú pohyblivosť. Združené kontaktné-2 časti v páre sú tiež umiestnené navzájom vtesnej blízkosti. Preto sa na správnu súčinnosť s kódovaným povrchom na čepeli kľúče musia umiestniť približne v rovnakej úrovni.lný system zámky a kľúča sa opisuje v US patente 476722 s kruhovo-symetrickými kódovými časťami na čepeli kľúča a s klastrami telies cylindrických biokovacich západiek v dutinách v blízkosti kľúčovej štrbiny kľúčovej vložky.Oproti tomu v zàmke podľa tohto vynálezu sú segmenty telesa blokovacej západky rozložené pozdĺžne v pároch a môžu sa umiestniť do mnohých rôznych vzájomných polôh. Pre každú výškovú polohu jedného zo segmentov telesa sa iné segmenty telesa môžu umiestniť vo viacerých rôznych polohách. Ztohto dovodu je celkový počet kódových kombinácii veľmi veľký. Okrem toho vzhľadom na to. že kontaktné časti páru sú umiestnené navzájom relatívne blizko, hoci sú osovo navzájom oddelené. manipulovat s jednou kontaktnou časťou bez posunutia zároveň druhej časti je velmi ťažké. Preto má táto zámka veľmi veľký stupeň zabezpečenia proti otvoreniu bez kľúča.Možné sú mnohe rôzne uskutočnenia v rámci všeobecného konceptu tohto vynálezu. akoTento vynález tiež zahrnuje kombináciu cylindrickej zámky a kľúča, kde klúč má čepeľ kľúča, ktorá má na svojom bočnom povrchu pozdĺžne umiestnený kódovaný povrch na súčinnosť s príslušnými kontaktnými časťami páru priľahlých telies segmentov blokovacich západiek zámky, ako sa definuje vyššie. vynálezu sa dalej vysvetli vsúvislosti snákresmi priloženými nižšie, ktoré zobrazujúniektoré výhodné uskutočnenia tohto vynálezu.Obr. 1 zobrazuje v perspektivnom pohľade kombináciu cylindrickej zámky a kľúča podľa tohto vynálezu v prvom dosť jednoduchom uskutočnení. ktoré má len jednu zostavu blokovacej západky,časť cylindrického plášťa, ktorý je pre názomosť zobrazený v rezeObr. 2 zobrazuje vo väčšom meradle zostavu blokovacej západky, zahrnutú v zám ke z obr. 1Obr. 3 zobrazuje dve oddelené časti zostavy blokovacej západky z obr. 2Obr. 4 zobrazuje prierez zámky z obr. 1Obr. 5 zobrazuje zodpovedajúci prierez ako na obr. 4, s kľúčovou vložkou zámky, ktorá sa otáča pomocou vloženého kľúčaObr. Sa zobrazuje prierez cez druhé uskutočnenie zámky s dvomi zostavaml blokovacej západky,po jednej na každej strane kľúčovej štrbiny-3 Obr. Sb zobrazuje prierez cez čepeľ kľúča. spojeného so zám kou z obr. SaObr. 7 zobrazuje schematický pohľad na tretie uskutočnenie zámky a čepele kľúča s piatimi zostavami blokovacej západky v rade (zvyšok zámky nie je zobrazený)Obr. 8 zobrazuje zostavu blokovacej západky modiñkovaného uskutočnenia (so segmentmi blokovacej západky tlačenými pružinou)Obr. 9 zobrazuje prierez cez zámku so zostavou blokovacej západky, ako je zobrazené na obr. 8 Obr. 10 zobrazuje pozdlžny rez cez zámku a čepeľ kľúča z obr. 7 Obr. 11 zobrazuje prierez štvrtého uskutočnenia zámky podľa tohto vynálezuObr. 12 zobrazuje zodpovedajúci prierez ako na obr. 11. s kľúčovou vložkou, otočenou pomocou vloženej čepele kľúčaObr. 13 zobrazuje oddelene zostavu blokovacej západky, zahrnutú v zámke z obr. 11 Obr. 14 zobrazuje prierez piateho uskutočnenia zámky podľa tohto vynálezuObr. 15 zobrazuje zodpovedajúci prierez ako na obr. 14, s kľúčovou vložkou zámky. otočenou pomocou vloženej čepele kľúča aObr. 16 zobrazuje oddelene zostavu blokovacej západky, zahrnutú v zámke z obr. 14 a 15. n i h n uskutočneníKombinácia zámky a kľúča zobrazená na obrázku 1 zahrnuje cylindrickú zámku 1 a kľúč 2 s čepeľou 200 kľúča. ktorá sa vkladá do kľúčovej štrbiny 100 zámky. Profil čepele 200 kľúča je zobrazený v priereze na obrázku 5 a zodpovedá všeobecne profilu kľúčovej štrbiny 100.Cylindrická zámka je podobného typu ako je uvedené vo vyššie uvedených US patentových dokumentoch, hoci ide o zjednodušenú verziu bez centrálne umiestnených blokovacĺch západiek a len s jednou zostavou 110 blokovacej západky (pozrite tiež obrázky 2 a 3),označenou prerušovanými čiarami na obrázku 1. Zostava 110 blokovacej západky je umiestnená na priečnej strane kľúčovej štrbiny 100, ako je zobrazené názome na obrázkoch 4 a 5. Zostava 110 blokovacej západky je vedená v dutine 120 umiestnenej v cylindrickej kľúčovej vložke 130, ktorá sa otáča v zodpovedajúcom cylindrickom vybraní 141 v cylindrickom plášti 140.Funkcia zamykania. t. j. blokovania kľúčovej vložky 130 proti otáčaniu v cylindrickom plášti 140, sa uskutočňuje pomocou blokovacieho člena alebo bočného kolika 150. Podľa zobrazenia na-4 obrázku 1 na bočný kolik 150 tlači pružina radiálne smerom von tak. aby zapadol do pozdĺžne pokračujúceho dosadacieho vybranía 151 (obr. 5) v cylindrickom plàšti 140. Bočný kolik 150 zostáva v zab|okovanej polohe (obr. 4), kým sa zostava 110 blokovacej západky neumiestni po vložení prislušne kodovanej čepele kľúča do kľúčovej vložky takým spôsobom. že tento bočný kolik 150 može zapadať do navzájom zarovnaných vybraní 111. 112. Avšak v polohe zobrazenej na obrázku 2 tieto vybranía 111. 112 nie sú zarovnané a bočný kolik 150 sa nedokáže pohnút zo svojej blokujúcej polohy (obrázok 4).Podľa tohto vynálezu zostava 110 blokovacej západky zahrnuje pár prirahlých segmentov 113. 114 telesa blokovacej západky (pozrite obr. 3). ktoré sa pohybujú v tej istej dutine. ale sú v nej navzájom nezávisle výškovo pohyblivé. Vzhľadom na oddelenú pohyblivosť sa tieto dva segmenty 113, 114 telesa môžu jednotlivo odsunúť tak, že vybranía 111. 112 sa stanú navzájom zarovnanými. Teraz sa bočný kolik 115 môže uviesť do zarovnaných vybranl 111. 112, ako je zobrazené na obr. 5. Takže po zarovnani vybraní 111,112 sa bočný kolik 150 može posunúť do tejto uvoľñovacej polohy aplikovaním rotačnej sily na kľúčovú vložku 130. Potom sa bočný kolik 150 posunie radiálne dovnútra proti pôsobeniu pružín 152.Dva segmenty 113. 114 telesa blokovacej západky majú výhodne doplnkové prierezy. takže zaberajú príslušnú časť dutiny 120 a pohybujú sa v tejto dutine jasne definovaným spôsobom bez toho, aby sa nakláňali alebo sa otáčali vzhľadom na centrálnu os dutiny. V tomto uskutočnení je dutina 120 otáčavo-cylindrická a segmenty 113, 114 telesa blokovacej západky majú čiastočne cylindrické povrchové časti, vedené cylindrickou stenou dutiny 120. Dva segmenty 113. 114 telesablokovacej západky v páre majú tiež vzájomne sa dotýkajúce časti 113 a, 114 a povrchu, ktoré iumožňujú vzájomne kĺzavý pohyb medzi nimi. Vzobrazenom uskutočnení sú tieto vzájomne sa dotýkajúce časti povrchu rovinné. ale môžu mať akýkoľvek iný geometrický tvar. umožňujúci kĺzavý kontakt. Dutina tiež može mať niektoré iné konfigurácie prierezu, napriklad pravouhlú. a segmenty telesa blokovacejzápadky sa môžu upravit na takú konfiguráciu. aby sa zabezpečila dobré posúvanie v dutine.Pohyb oddelených segmentov 113, 114 telesa zostavy 110 blokovacej západky sa uskutočňuje pomocou čepele 200 kľúča. ktorá má na svojom v podstate plochom bočnom povrchu 201 pozdĺžne umiestnený kódovaný povrch 203 v drážke 202. Drážka 202 má spodnú stenu a vrchnú a nižšiu bočnú stenu. Nižšia bočná stena 203 tvori zvlnený kódovaný povrch. ktorý v tomto uskutočnení zahrnuje dve susediace kódové časti 204. 205 povrchu. Tieto kódové časti 204. 205 povrchu sú určené na prijatie príslušnej kontaktnej časti vo forme navonok vyčnievajúceho prsta 115, 116 na jednotlivých segmentoch 113. 114 telesa blokovacej západky. V zobrazenom uskutočnení má každá kontaktná časť alebo prst relativne širokú základnú časť 115 a a 116 a a relativne úzku. v podstate cylindrickú voľnú koncovú časť 115 b a 116 b. Ked sa čepeľ 200 kľúča vloží do kľúčovej štrbiny 100 zámky 1, prsty 115, 116 sa budú nútene pohybovať v drážke 202. V úplne zasunutej polohe sa prsty 115, 116 umiestnia v susediacich kódových častiach 204. 205 povrchu, takže vybranía 111, 112 sú zarovnané, bočný kolik 150 sa môže premiestniť do týchto vybraní po aplikovani otáčavého momentu na kľúčovú vložku 130, pričom sa vložka môže otáčať pomocou otáčania klúča 2. ako zobrazuje obr. 5.

MPK / Značky

MPK: E05B 15/14, E05B 27/00, E05B 27/10

Značky: kombinácia, zámky, vysokou, kľúča, bezpečnosťou, zámka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e11636-zamka-s-vysokou-bezpecnostou-a-kombinacia-zamky-a-kluca-s-vysokou-bezpecnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámka s vysokou bezpečnosťou a kombinácia zámky a kľúča s vysokou bezpečnosťou</a>

Podobne patenty