Spôsob stanovenia poloxamérov

Číslo patentu: E 11312

Dátum: 14.09.2006

Autor: Rossi Mara

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka oblasti analytického stanovenia povrchovo aktívnej látky, ktorá patrí do skupiny poloxamérov v kvapalnej proteínovej vzorke.Poloxaméry sú neiónové blokové kopolyméry etylénoxídu (E 0) a propylénoxidu (PO). Používajú sa vo fannaceutických formuláciách ako povrchovo aktívne látky, emulgačné činidlá, solubilizačné činidlá a dispergačné činidlá.Známy analytický prístup charakterizujúci poíoxamérje kalorimetrická metóda, v ktorej sa analyzuje UV absorbancia pri 320 a 620 nm, ktorá pochádza zvytvárania komplexu poloxaméru s tiokyanátom kobaltnatým.Yun Mao a kol. (Joumal of Pharrnaceutical and Biomedica/ Analysis, 35 (2004), 1127) opisujú stanovenie poloxamérov za použitia rozmerovo-vyíučovacej chromatograñe (SEC), pričom sa používa kolóna s THF ako mobilná fáza a detekcia podľa indexu lomu (RI). Tento spôsob sa uplatnil na íannaceutické formulácia Avapro, Neurontin a Sudafed. kde je aktívnou látkou malá molekula. Použitím SEC sa malé molekuly ľahko oddeľujú od poloxamérov, ktoré majú vysokú molekulovú hmotnosť.Rozmerovo-Vylučovacia Chromatografia (SEC). ktorá sa tiež označuje ako gélová permeačná Chromatografia (GPC), používa na oddelenie molekúl s rôznou veľkosťou pórovité častice. Vo všeobecnosti sa používa na oddelenie molekúl polyméru a na stanovenie molekulových hmotnosti a distribúcie molekulových hmotnosti polymérov. Molekuly, ktoré sú menšie ako velkosť pórov,môžu vniknúť do častíc, a teda majú dlhšiu dráhu a dlhšiu zdržnú dobu oproti väčším molekulám,ktoré nemôžu vníknúť do častíc. Všetky molekuly, ktoré sú väčšie ako veľkosť póru, sa nezdržia a spoločne sa vymyjú. Molekuly, ktoré sú schopné vstúpiť do pórov. budú mať priemernú zdržnú dobu V časticiach, ktorá závisí od veľkosti a tvaru molekúl. Rôzne molekuly majú preto rôzne celkové zdržné časy v kolóne.Dosiaľ nejestvuje spôsob, ktorý by umožňoval kvantitatlvne stanovenie poloxamérov vo vzorkách proteínov, kde proteín má molekulovú hmotnosť, ktorá je porovnateľná s poloxamérrní.Potrebné je najmä kvantítatívne stanovenie poloxamérov vo vzorkách proteínov, kde proteín má molekulovú hmotnosť medzi 5 až 70 kDa, výhodne medzi 20 až 70 kDa.Tento vynález sa týka spôsobu, ktorý umožňuje kvantítatívne stanovenie poloxaméru vo vzorke proteínov, obzvlášť v kvapalnej vzorke proteínov, napríklad v kvapalnej farmaceutickej forrnuíácii. Tento vynález poskytuje najmä spôsob kvantitatívneho merania koncentrácie poloxaméru vo vzorke proteínu. Teda kedykoľvek počas celej doby trvanlivosti proteínového prípravku, čo je okolo dvoch rokov, je možné stanoviť množstvo poloxaméru v proteínovej vzorke.Tento vynález sa týka spôsobu kvantitatívneho stanovenia poloxaméru v kvapalnej proteínovej vzorke, obsahujúci kroky, pri ktorých sa uvedená vzorka podrobí(c) volíteľne kroku detekcia poloxaméru, kde molekulová hmotnosť proteínu je medzi 5 až 70 kDa, výhodne medzi 20 až 70 kDa, a kde sa pH mobilnej fázy, ktorá sa použije v kroku elúcie, upraví na hodnotu nižšiu ako 3.Rozmerovo-Vylučovacia Chromatografia v kombinácií s eiućným krokom s mobilnou fázou, ako bolo uvedené vyššie, umožňuje teda oddeliť poloxamér od zvyšných zložiek.-2 Poloxamér sa deteguje v súvislosti s dalším krokom na základe analýzy eluovanej fázy, napríklad použitím detekčného systému na základe indexu lomu (RI).Obrázok 1 zobrazuje chromatogram na kvantitatívne stanovenie Poloxaméru 188 v hCG formulácii. V tomto príklade je plocha píku Poloxaméru 188 v elučnom čase okolo 14 - 16 minút (retenčný čas sa môže menit v závislosti od prietoku). Plocha pod krivkou umožňuje kvantifikáciu Poloxaméru 188 vo vzorke hCG.Skratky V opise vynálezu sa používajú nasledujúce skratkyr-FSH r-LH r-hGC r-GH r-lFN beta r-TSH rekombinantný FSH, LH, hCG, GH, IFN beta, TSH hFSH ľudský FSHKD alebo Kd alebo kDa kiloDaltonPoloxamér 188 synonymum pre Pluronic F 68 od fy BASF Inc.Tento vynález sa týka vhodného spôsobu, ktorý umožňuje kvantitativne stanovenie poloxaméru ktorý je povrchovo aktívnou látkou - v proteínovej vzorke. Proteinová vzorka je kvapalná proteinová vzorka. Kvapalná proteínová vzorka môže byt vo forme akéhokolyek kvapalného prípravku,výhodne je to kvapalná fannaceutická formulácia, ako sa opisuje nižšie. Vjednom uskutočnení je uvedená kvapalná farmaceutické proteínová vzorka v Iiekovke pre jednorazové alebo pre viacdávkové podávanie.Vzorka proteínu, ktorá sa má analyzovať, sa v ďalšom uskutočnení vysuši zmrazením a predtým,než sa analyzuje, sa má solubilizovat vo vhodnom vodnom rozpúšťaclle.Vynález poskytuje spôsob na kvantitativne stanovenie poíoxaméru v kvapalnej proteínovej vzorke obsahujúci kroky, pri ktorých sa uvedená vzorka podrobi(c) voliteľne kroku detekcie poloxaméru. kde molekulová hmotnost proteínu je medzi 5 až 70 kDa, výhodne medzi 20 až 70 kDa, a kde sa pH mobilnej fázy, ktora sa použije v kroku elúcie, upraví na hodnotu nižšiu ako 3.Rozmerovo-vylučovacou kolónou býva zvyčajne SE-HPLC kolóna. Vjednom uskutočnení je poloxamérom Poloxamér 188.Pomer hmotnosti proteínu k hmotnosti poloxaméru može byť výhodne medzi 13 a 101, výhodne 12 a 71.Medzi príklady proteínov podľa tohto vynálezu patria cicavčie proteíny, akoje napr. rastový hormón,včítane ľudského rastového hormónu a hovädzieho rastového hormónu spúšťaci faktor rastového hormónu paratyroidný hormón tyroidný stimulačný hormón lipoproteíny. a-1-antitrypsín inzulínový A-reťazec inzulinový B-reťazec proinzulin folikulostimulačný hormón choriogonadotropin kalcitonín luteinizačný hormón glukagón koagulačné faktory, ako je napr. faktor VIIIC, faktor IX,tkanivový faktor a von Willebrandov faktor antikoaguíačné faktory, ako je napr. proteín C atriálny3 natriuretický faktor, pľúcny surfaktant plazminogénny aktivátor, ako je asurokináza alebo tkanivový typ plazminogénnho aktivátora (t-PA) bombazín trombin tumor nekrózny faktor -alfa a-beta enkefalinàza RANTES (regulovaný na aktiváciu normálne exprimovanej avylúčenej T-bunky) ľudský makrofágový zápalový proteín (MlP-1-alfa) sérový albumín, ako je napr. ľudský sérový albumín látka inhibujúca mulerián A-reťazec relaxínu B-reťazec relaxínu prorelaxín myšacl na gonadotropín asociovaný peptid Dnáza inhibln aktivín vaskulámy endoteliálny rastový faktor(VEGF) receptory hormonálnych alebo rastových faktorov integrín proteín A alebo D reumatoidné faktory neurotrofný faktor, ako je napr. neurotrofný faktor kostného pôvodu (BDNF),neurotrofín-3, -4, -5 alebo -6 (NT-3, NT-4, NT-5 alebo NT-6), alebo nervový rastový faktor, ako je NGF-P rastový faktor získaný z krvných doštičiek (PDGF) fibroblastový rastový faktor ako FGF a bFGF, najmä FGF-18 epidennálny rastový faktor (EGF) transformačný rastový faktor (TGF), ako je TGF-alfa a TGF-beta včítane TGF-beta 1, TGF-beta 2, TGF-beta 3, TGF-beta 4 alebo TGF-beta 5 rastový faktor podobný inzulínu I a ll (IGF-I a IGF-II) des(l-3)-lGF-1 (mozgový lGF-I) rastový faktor podobný inzulínu viažuci proteíny CD proteíny, ako sú CD 3, CD 4, CD 8, CD 19 a CD 20 erytropoietln (EPO) trombopoietln (TPO) osteoinduktívne faktory Osteopontín imunotoxíny kostný morfogenetický proteín (BMP) interferón. ako je interferón-alfa, -beta a -gama faktory stimulujúce kolónie (CSFs), napríklad M-CSF, GM-CSF a G-CSF interleukíny (lLs), napríklad IL-1 až IL-10 superoxiddismutáza receptory T-buniek povrchové proteíny membrán faktory urýchľujúce rozklad(DAF) vírusový antigén, ako je napríklad časť obalu AIDS transportné proteíny receptory navádzania adresíny regulačné proteíny imunoadhezíny protilátky a biologicky aktívne fragmenty alebo varianty ktoréhokoľvek z vyššie uvedených polypeptidov.Proteín podľa tohto vynálezu sa výhodne vyberie z folikulostimulačného honnónu (FSH),choriogonadotroplnu (CG), Iuteinizačného hormónu (LH), interferónu beta (IFN-beta), pegylovaného interferónu beta (PEG-IFN-beta), rastového hormónu (GH), stimulačného hormónu štítnej žľazy(TSH), tibroblastového rastového faktora 18 (FGF-18) alebo osteopontinu.FSH, CG, LH aTSH sú glykoproteíny spadajúce do triedy gonadotrofinov. Gonadotropiny sa používajú pri liečbe neplodnosti.IFN-beta je glykoproteín spadajúci do triedy interleukínov. IFN-beta sa používa pri liečení sklerózy multiplex.PEG-lFN-beta je IFN-beta derivovaný reťazcom polyetylénglykolu, ktorý mu dodá zlepšenú stabilitu.Rastový hormón je neglykozylovaný proteín. Používa sa na liečbu detí alebo dospelých pri nedostatku rastového hormónu.FGF-18 sa používa pri liečbe osteoartritídy. Osteopontín je glykozylovaný polypeptid s jedným reťazcom.Uvedený proteín je vjednom výhodnom uskutočnení heterodimérom, ako sú napr. gonadotropíny(FSH, LH, CG, TSH, ako aj ich varianty). V ďalšom uskutočnení je týmto proteínom rastový honnón(GH) alebo interferón beta (lFN-beta alebo varianty, napríklad pegylované varianty). Vdalšom uskutočnení je proteínom FGF-18 alebo osteopontin.Kvapalná proteínová vzorka obsahuje vo výhodnom uskutočnení jeden alebo viacero terapeutických proteínov. Výhodne takáto vzorka neobsahuje neproteínové terapeutikum, ako sú chemické zlúčeniny z nízkou molekulovou hmotnosťou.Folikulostimulačný hormón alebo FSH, ako sa používa v tomto texte, sa týka FSH, ktorý sa produkuje ako zrelý proteín v plnej dĺžke, ktorý obsahuje, avšak neobmedzuje sa len na ľudské FSH alebo hFSH, či už sa tvoria rekombinantne alebo sú izolované z ľudských zdrojov, ako je napríklad moč postmenopauzálnych žien.Tento spôsob je použiteľný na prirodzené ako aj na rekombinantné proteíny. vjednom uskutočnení je proteínová fonnulácia ľudský rekombinantný FSH, LH, CG, TSH, GH alebo IFN-beta.-4 Folikulostimulačný hormón (FSH) je glykoproteín spadajúci do triedy gonadotropínov. FSH sa používa na liečenie neplodnosti alebo porúch reprodukcie ženských aj mužských pacientov, napr. na indukciu spermatogenézy u mužov trpiacich na oligospermiu.Luteinizačný hormón (LH) je gonadotropln vylučovaný predným lalokom hypofízy. LH sa používa u ženských pacientok v kombinácii s FSH pri Ol (vyvolanie ovulácie) a pri COH (riadená ovariálna hyperstimulácia), najmä u takých pacientok. ktoré majú veľmi nízke endogénne hladiny LH alebo rezistenciu voči LH. ako sú napr. ženy trpiace hypogonadotropným hypogonadizmom (HH, WHO skupina I) alebo u starších pacientok (t.j. 35-ročné alebo staršie) a u pacientok, u ktorých je problém s ímplantáciou embrya alebo s včasným potratom.Chorionický gonadotropin (CG) je gonadotropín, ktorý produkuje placenta azlskava sa z moču tehotných žien. CG pôsobl v tom istom receptore ako LH a vyvoláva tie isté odozvy. CG má dlhší polčas životnosti pri cirkulácii než LH, a preto sa bežne používa ako zdroj LH-aktivity s dlhodobým účinkom. CG sa používa v režimoch Oi a COH, aby sa napodobnil prirodzený LH pík a spustila sa ovulácia. Injekcia ľudského chorionického gonadotropínu (hCG) sa používa na vyvolanie ovulácie pri ukončení stimulácie FSH alebo zmesou FSH a LH. CG sa môže použit spolu s FSH počas stimulácie Ol alebo COH s cielom poskytnúť aktivitu LH počas stimulácie u pacientok, u ktorých je potrebná aktivita LH, ako sú napr. pacientky, o ktorých bola zmienka vyššie.FSH, LH a CG patria medzi heterodiméry skupiny glykoprotelnových hormónov, medzi ktoré patrí aj tyroidný stimulačný honnón (TSH). Do tejto skupiny patria heterodiméry, ktoré obsahujú a- a i 3 podjednotku. Podjednotky sa navzájom viažu nekovalentnými väzbami. Ľudský FSH (hFSH) heterodimér pozostáva z (i) zrelej alfa podjednotky glykoproteínu s 92 aminokyselinami, ktorá je bežná aj u iných členov ľudskej skupiny (t.j. chorionický gonadotropln (CG), luteinizačný hormón (LH) a tyroidný stimulačný hormón (TSH a (ii) zo zrelej beta podjednotky so 111 aminokyselinami,ktorá je špecifická pre FSH. Ľudský LH heterodimér pozostáva z (i) zrelej alfa podjednotky glykoproteínu s 92 aminokyselinami a (ii) zrelej beta podjednotky so 112 aminokyselinami, ktorá je špecitická pre LH. Alfa a beta podjednotky glykoproteínov môžu byt náchylné disocíovat vo formuláciách v dôsledku interakcie s konzervačnou látkou, povrchovo aktívnou látkou alebo inými excipientmí. Disociácia týchto podjednotiek vedie k strate biologickej účinnosti.FSH je určený na intramuskulárnu (IM) alebo subkutánnu (SC) injekciu. Vjednom uskutočnení sa FSH dodáva v lyofilizovanej (tuhej)fom 1 e v liekovkách alebo ampulkách o 75 IU/ampulku alebo 150 IU/ampulku s dobou trvanlivosti od jeden a pol do dvoch rokov pri teplote skladovania medzi 2 - 25 °C. Injekčný roztok sa tvori rozpustením lyofilizovaného produktu injekčnou vodou (WFI). Okrem toho sú dostupné kvapalné FSH prípravky (Gonal-F pen), ktoré obsahujú 22 g/0,5 ml, 33 g/0.75 ml alebo 66 g/1,5 ml FSH ako aj Poloxamér 188, sacharózu, pufor, metíonín a m-krezol.Teda FSH sa pripravuje v jednodávkových a viacdávkových kvapalných formách v Iiekovkách alebo ampulkách. Jednodávkove formy sa musia pred použitím skladovat tak, aby ostali stabilne a účinné. Äacdávkové fomty sa musia pred použitím nielen skladovat tak, aby ostali stabilné aúčinné, ale musia ostať stabilné, účinné a relatívne bez baktérií aj počas doby srežimom viacdávkového použitia po narušeni uzatvorenia ampulky. Ztohto dôvodu obsahujú viacdávkové formy bakteriostatické činidlo napr. benzylalkohol alebo m-krezoi.LH sa pripravuje na intramuskulárnu (IM) alebo subkutánnu (SC) injekciu. LH sa dodáva v lyofilizovanej (tuhej) forme v Iiekovkách alebo ampulkách o 75 IU/ampulku s trvanlivosťou jeden a pol až dva roky pri teplote skladovania medzi 2 - 25 °C. Injekčný roztok sa tvorí rozpustením Iyotilizovaného produktu injekčnou vodou (WFI). Luverism ďalej obsahuje okrem LH nasledujúce excipienty sacharózu, pufor, Polysorbat 20, metíonín. V poslednom čase boli v literatúre opisaneLH formulácia obsahujúce Poloxamér 188 (W 0 2004/087213).Na trhu sú aj kvapalné farmaceutické kompozície obsahujúce hCG, napr. OvitreIleT, ktorý obsahuje manitol vo fosfátovom pufrí pri pH 7, metíonín, Poloxamér 188.Výraz variant znamená zahrnutie takých molekúl, ktoré sa líšia v amínokyselinovej sekvencii,v schéme glykozylácie alebo v inter-podjenotkovej väzbe z ľudského FSH, LH, CG. TSH, IFN-beta alebo GH, ale vykazujú korešpondujúcu biologickú aktivitu FSH. LH, CG, TSH, IF N-beta alebo GH.

MPK / Značky

MPK: B01D 15/34, G01N 33/68, G01N 33/487

Značky: stanovenia, spôsob, poloxamérov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e11312-sposob-stanovenia-poloxamerov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia poloxamérov</a>

Podobne patenty