Príves pre nákladnú jazdnú súpravu

Číslo patentu: E 11166

Dátum: 15.10.2010

Autor: Berghammer Fritz

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka prívesu pre nákladnú jazdnú súpravu podľa predvýznakovej časti patentového nároku 1.0002 Pri strojnej sériovej výrobe produktov, napríklad automobilov, sú jednotlivé pracovné stanice často zásobované potrebnými súčasťami prostredníctvom pojazdných nákladných súprav. Tieto pojazdné nákladné súpravy pozostávajú z ťažného vozidla a z väčšieho počtu privesov,na ktorých sa uvedené potrebné súčasti prepravujú. Tieto súčasti sú pritom všeobecne uložené na paletách alebo v mrežových prepravných debnách. Pri nakladaní a vykladaní týchto paliet alebo debien je nosný rám prívesu V spustenej polohe, zatiaľ čo pri ich preprave je tento nosný rám V zdvihnutej polohe.0003 Ako v dokumente DE 603 00 189 T 2, tak aj V dokumente DE 10 2007 022 525 A 1 je popisaný príves pre pojazdnú nákladnú súpravu, ktorého nosný rám, ktorý má pri pohľade zhora tvar E, je umiestnený na sústredne usporiadanom podvozku. Na tento nosný rám je možné z jednej strany nakladať bremeno, napríklad vozík na manipuláciu s materiálom. Pri vlastnej preprave sa potom jednotlivé vozíky na manipuláciu s materiálom, ktoré sú vedené prívesmi nákladnej jazdnej súpravy, pohybujú na vlastných pojazdných kladkách či valčekoch. Pritom však vzniká problém, ktorý spočíva V tom, že jednotlivé prívesy nákladnej jazdnej súpravy, ktoré vedú vozíky na manipuláciu s materiálom pohybujúce sa na vlastných pojazdných kladkách či valčekoch, sa môžu vychyľovať z jazdnej stopy, a to najmä pri prechádzaní úzkych zatáčok.0004 V snahe odstrániť túto nevýhodu je v predbežne nezverejnenej patentovej prihláške DE 10 2008 060 962,ktorá vymedzuje stav techniky, popísané zdvíhacie zariadenie, ktoré zdvíha nosný rám po jeho naloženíspoločne s na ňom. umiestnenýnt bremenom, t.j. vozíkom na manipuláciu s materiálom, a to tak, že sa pojazdné kladky naloženého vozíku na manipuláciu s materiálom počas prepravy neodvaľujú po vozovke, čím sa dosiahne značného zlepšenia ovládateľnosti pojazdnej nákladnej súpravy aj jej schopnosti udržovať stopu. Zdvíhacie zariadenie sa pritom ovláda pre celú pojazdnú nákladnú súpravu centrálne,napriklad prostredníctvom prepinacieho ventilu umiestneného v ťažnom vozidle, ktorý môže uvádzať do činnosti zdvíhacie zariadenie v každom prívese, hneď ako vodič zaujme svoje miesto (ťažné vozidlo je vybavené funkciou rozpoznávania prítomnosti vodiča). U takého systému však nie je možné vykonávať voliteľné zdvihnutia alebo spúšťania len jedného privesu alebo určitej časti z celkového počtu prívesov0005 Úlohou vynálezu je poskytnutie privesu pre nákladnú jazdnú súpravu, ktorého zdvíhacie zariadenie je nezávislé na ťažnom vozidle a je možné ho uvádzať do činnosti a ovládať nezávisle na zásobovaní ťažného vozidla energiou.0006 Pri prívese, ktorého druh je vymedzený v predvýznakovej časti patentového nároku 1, je uvedená úloha podľa tohto vynálezu vyriešená tým, že zdvíhacie zariadenie zahŕňa čerpadlo vytvárajúce hydraulický tlak s rotačným pohonom, ktoré je prostredníctvom prevodu spriahnuté s aspoň jedným z kolies odvaľujúcich sa po vozovke. Pritom je výhodné, ak je čerpadlo konštrukčne prispôsobené k vytváraniu tlaku pri otáčaní kolies v oboch smeroch.0007 Prostredníctvom tohto riešenia je k dispozicii prives pre nákladné jazdné súpravy, ktorého zdvíhacie zariadenie je zásobované energiou nezávisle na ťažnom vozidle súpravy, pretože tlak, ktorý je nevyhnutný na uvedenie tohto zdvíhacieho zariadenie do činnosti, savytvára následkom pohybu, ktorý príves vykonáva pri jazde nákladnej jazdnej súpravy.0008 Pritom je výhodné, ak je tlakové potrubie čerpadla zdvíhacieho zariadenia spojené s tlakovým zásobníkom, ktorý je prostredníctvom prepínacieho ventilu spojený s aspoň jedným zdvíhacím valcom. Tlak vytváraný počas jazdy sa akumuluje V tlakovom zásobníku (mechovom tlakovom akumulátore) a v prípade potreby uvedenia zdvíhacieho valce do činnosti je z tohto zásobníku odoberaný0009 Ako rotačný pohon čerpadla slúži prednostne prevod trecími kolesami. Alternatívne sa môže použiť tiež pohon reťazami alebo ozubenými remeňmi.0010 Aby bolo možné každý jednotlivý príves V rámci nákladnej jazdnej súpravy bez problémov znižovať vzhľadom k ostatným prívesom, je oje, ktorá jednotlivé prívesy vzájomne spojuje, vytvorená ako kĺbový mechanizmus v rovnobežníkovom usporiadaní. Oje tohto druhu umožňuje vykonávanie zvislých pohybov prívesov, ktoré neovplyvňujú vodorovnú polohu žiadneho z nosných rámov vnútri nákladnej jazdnej súpravy.0011 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú zo závislých patentových nárokov a z nasledujúceho popisu príkladov realizácie, ktoré sú znázornené v pripojených výkresoch. Tieto výkresy obsahujú nasledujúce obrázkyobrázok 1 znázorňujúci V šikmom pohľade zhora príves pre nákladnú jazdnú súpravu podľa vynálezu, obrázok 2 znázorňujúci V čelnom pohľade príves z obrázku 1 vo zväčšenej mierke, obrázok 3 znázorňujúci v bočnom pohľade príves podľa vynálezu, obrázok 4 znázorňujúci v pohľade zhora príves podľa vynálezu, obrázok 5 znázorňujúci rez vedený rovinou V-V na obrázku 4, obrázok 6 znázorňujúci prierez nosným rámom v oblastí jeho priečneho nosníku, obrázok 7 znázorňujúci pohľad, V ktorom je priečný nosník nachádzajúci sa v mimostredovej rovine otočený o 180 vzhľadom k obrázku 6, obrázok 8 znázorňujúci schému zapojenia hydraulického čerpadla, ktoré prostredníctvom tlakového zásobníku uvádza do činnosti dva hydraulické valce zdvíhacieho zariadenia, obrázok 9 znázorňujúci V perspektivnom pohľade jednu variantu hydraulického čerpadla aobrázok 10 znázorňujúci rez hydraulickým čerpadlom0012 Príves 10 pre nákladnú jazdnú súpravu, ktorý je znázornený na obrázkoch 1 až 7, má pri pohľade zhora nosný rám 12 tvaru E so stredovým priečnym nosníkom, na ktorého dolnej strane je umiestnený podvozok 16. Podvozek 16 pozostáva z dvoch kolies 18 odvaľujúcich sa po vozovke,ktoré sú uložené na tuhej náprave 20.0013 Z obrázkov 1, 3 a 4 je zrejmé, že príves 10 má oje 22, čo umožňuje jeho spojenie s ďalším prívesom alebo z ťažným vozidlom súpravy. Oje 22 je vytvorená ako kĺbový mechanizmus 24 v rovnobežníkovom usporiadani. Pri odpojenom stave prívesu 10 slúži na jeho podoprenie operné koliesko0014 Ako je zrejmé najmä z obrázkov 3 a 5, je na dolnej strane priečneho nosniku 14 umiestnené čerpadlo 28, ktoré je spojené s rotačným pohonom. Rotačný pohon, z ktorého je na obrázkoch 5 a 9 vyobrazený hnací pastorok 30, je prostredníctvom prevodu, napríklad prostredníctvom

MPK / Značky

MPK: B62D 63/06, B60G 17/06

Značky: nákladnú, jazdnú, súpravu, přívěs

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e11166-prives-pre-nakladnu-jazdnu-supravu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príves pre nákladnú jazdnú súpravu</a>

Podobne patenty