Kontajner na sypký náklad a dopravný systém, obsahujúci takýto kontajner

Číslo patentu: E 1045

Dátum: 09.10.2003

Autor: Glaad Lennart

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka veľkoobjemového kontajnera na sypký náklad a dopravného systému, obsahujúceho takýto kontajner. Týka sa hlavne kontajnera, ktorý môže byt dopravovaný po železnici. Vynález vyplýnul z práce na vytvorení nového ekonomického dopravného systému pre posypovú soľ, ktorý zahŕňa koľajovú dopravu. Avšak prihlasovateľ má jednoznačný názor, že vynález je práve tak vhodný pre iný sypký materiál a tiež bez dopravy po železnici. Čo by však mohlo potrebovat úpravu sú0002 Jeden spôsob dopravy soli po železnici je použitie jestvujúcich vagónov na sypké hmoty. V podstate majú prierez v tvare Via sú vybavené jednými alebo dvoma dverami vo svojom najnižšou bode. Dvere sú obvykle posuvné a vyžaduje sa veľká presnosť pri uzatváracom pohybe, hlavne pri malej veľkosti častíc, aby sa dosiahla tesnost, najmä po dlhej dobe používania,čo má tendenciu deformovat dvere. Vo väčšine prípadov veľká presnosť tiež vyžaduje určitý druh gumového tesnenia nebo podobne, aby sa dosiahlo prijateľnejšie utesnenie. V mnohých prípadoch je tiež obtažné uzavrieć výpustné dvere riadeným spôsobom, pokiaľ je sypký náklad ešte ponechaný vo vagóne, čo je0003 Ďalším nedostatkom týchto vagónov vo vlaku je, že takýto vlak by mal byt typicky» dlhý 350 é 400 m, aby bola zaručená ekonomická doprava a pretože sa vagón vyprázdňuje smerom nadol nad. zvláštnyn 1 mieston vykládky, je potrebné mat slepú koľaj, ktorá je dlhá 700 - 800 m, ak sa používa len jedno miesto vykládky. Aspoň vo Švédsku sú vzácne takéto slepé koľaje. Preto je potrebná nákladná. prestavba, alebo sa musia používat0004 Iným spôsobom dopravy soli po železnici je používanie kontajnerov, ktoré sú hore otvorené a počas dopravy sú vybavené krytom alebo podobne. Potom môžu byt tieto kontajnery zdvihnuté z nákladného vagóna nákladným autom s otočným zdvíhacím zariadením. Nákladné auto sa pohybuje s kontajnerom na núesto,kde má byt vyprázdnený a potom otočí kontajner tak, aby sa náklad vysypal. Problém, ktorý si okamžite uvedomíme je ten, že je obtažné vysypatž sypký náklad presne. Ak má byt náklad vysypaný napríklad na plošinu valníka, je prakticky nemožné nerosypat náklad mimo plošinu. Iným problém spočíva v tom, že soľ a mnohé iné typy sypkých nákladov sú tažké. 10 kontajner so sypkým nákladom váži asi 16 ton a normálne nákladné autá s otočným polohovadlonl unesú najviac 7-8 ton. Preto musí byt alebo vyvinuté silnejšie nákladné auto s otočnýnl polohovadlom,alebo sa musí použit menšia veľkost kontajnera. Taktiež pri posledne uvedenom riešení je vyhovujúce, ak sa na vyloženie privezie vlastné nákladné auto na vagóne vlaku, ale súčasné nákladné autá, ktoré by mohli byt pravdepodobne zvlášt vyvinuté,aby mohli byt vybavené otočným polohovadlom, ktoré unesie 16 ton, sú príliš široké na to, aby mohli byt dopravované na koľajniciach bez zvláštnej dispozície a bez udelenia zvláštnej0005 Zvláštny kontajner na dopravu sypkého nákladu je známy z DD 267 960, má prvú častí skladajúcu sa zo stien a druhú častí skladajúcu sa z dna. Otvor na vyprázdňovanie kontajnera je vytvorený presunutím dna a stien vzájomne voči sebe. Rovnaký problém s tesnením a možnosťou uzatvoriť otvor, pokiaľ sypký náklad ostáva v kontajneri, ktorý bol uvedený vyššie a týka savagónov na sypké hmoty, existuje aj pri tomto kontajneri.0006 Predložený vynález si kladie za ciel vyriešiť súčasný problém dopravy sypkého nákladu po železnici spôsobom, ktorýmohli byt kontajnery bez ťažkostí vyprázdnené čiastočne a uzatvorené, pokiaľ je sypký materiál ešte ponechaný vo vnútri. Ďalej nie je potrebné, aby každý vagón išiel na vopred určené miesto vykládkyy čo znamená, že možno pre kratší vlak použit slepú. koľaj. Vlak môže tiež viezć nákladné auto na vyloženiesypkého materiálu napríklad na plošinu valníka.0007 Vynález rieši problémy svojimi rôznymi znakmi, ktoré sú vytvorené spôsobom, ktorý bude zrejmý z nezávislých nárokov.Ostatné nároky sa týkajú výhodných uskutočnení vynálezu.0008 Vynález bude v ďalšom podrobnejšie opísaný s odkazom naobr. 1 je bokorysom kontajnera podľa vynálezu so skrytouvnútornou konštrukciou označenou čiarkovane aobr. 2 je základným náčrtkom zatváracej a tesniacej zóny medziprvou a druhou častou kontajnera z obr. 1.0009 Pretože zatváranie kontajnera je zdrojom problémov pri súčasnom riešení, predložený kontajner je založený na skutočnosti, že obsahuje dve časti, ktoré sú zostavené dohromady bez spojovacej časti. Ak stojí kontajner na základni, spojenie medzi časćami je utesnené hmotnostou nákladu a jednej z častí kontajnera. Ak sa s kontajnerom pohybuje, čo sa uskutočňuje pomocou vidlicového stohovacieho vozíka, možno časti vo výhodnomuskutočnení vynálezu dodatočne vzájomne vozíkom zakliesnit.0010 Kontajner preto obsahuje dve samostatné časti, prvú čast, ktorá sa skladá z dvoch stien 2 a časti 3 dna,priliehajúcej k aspoň dvom zo stien, a druhej časti 4, skladajúcej sa zo stredovej časti dna. Otvor 5 na vyprázdňovaniesypkého nákladu je tvorený dvoma časťami, ktoré sa presúvajúv podstate vertikálne vzájomne voči sebe, z pohľadu normálnej dopravnej a manipulačnej polohy kontajnera. V prípade znázornenom na obr. 1 prvá časť 1 sa pri vyprázdňovaní pohybujesmerom nahor vzhľadom na druhú časť 4.0011 Utesnenie je uskutočnené okrajmi medzi prvou častou 1 a druhou. častou 4, a je vytvorené zvláštnym spôsobom. Spodná časć 3 prvej časti 1 má na svojej hornej ploche okraj 6 smerom k druhej časti 4 a prvú tesniacu plochu 7 rovnakým smerom V tvare smerom von/nadol sklonený okraj, ktorý tvorí čiastočne smerom nadol orientovanú plochu. S cieľom spolupôsobenia s ňou má druhá časť 4 V podstate vertikálnu okrajovú plochu 8, ktorá pri otváraní a zatváraní spolupôsobí s týmto okrajom 6 prvej časti 1 a pod okrajovou plochou druhú tesniacu plochu 9 v tvare smerom von/nadol sklonenêho okraja, ktorý tvorí čiastočne smerom nahor orientovanú plochu. V uzatvorenej polohe prvá a druhátesniaca plocha dosadajú utesnene navzájom proti sebe.0012 Problém so sypkým nákladom, ktorý sa prilepí v otvorekontajnera počas jeho uzatvárania sa minimalizuje tým, že»uzatvorenie sa v podstate dosiahne už okrajom 6, spolupôsobiacim s vertikálnou okrajovou plochou 8 a sypký náklad medzi tesniacimi plochami 7 a 9 má čas, aby spadol nadol tak, aby sa dosiahlo utesnenia, keď na seba tieto plochy vzájomne doľahnú. V príklade s 10 kontajnerom podľa obrázkov je Vertikálna okrajová plocha 8 asi 10 cm a naklonené tesniace plochy 7 a 9 asi 18 cm. V uskutočnení, určenom pre soľ, medzera medzi okrajom6 a vertikálnou okrajovou plochou 8 môže byt asi 3 mm.0013 S kontajnerom sa manipuluje pomocou vidlicovêho stohovacieho vozíka, vybaveného aspoň jedným prvým ramenom,ktoré nesie prvú časť kontajnera a aspoň jedným druhým ramenom,ktoré nesie druhú časť kontajnera. Kontajner znázornený naobrázku je určený na manipuláciu vidlicovým stohovacím vozíkom,

MPK / Značky

MPK: B65D 88/00

Značky: obsahujúci, kontajner, takýto, sypký, dopravný, náklad, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e1045-kontajner-na-sypky-naklad-a-dopravny-system-obsahujuci-takyto-kontajner.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontajner na sypký náklad a dopravný systém, obsahujúci takýto kontajner</a>

Podobne patenty