Nové metódy

Číslo patentu: E 10095

Dátum: 31.01.2008

Autor: Beleta Supervia Jorge

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento objav sa týka nových metód anticholinergickej terapie, obzvlášť pri respiračných ochoreniach, ako napríklad astma a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) bez nežiaducich účinkov antimuskarínových zložiek v0002 Aclidinium (3(R)-(2-hydroxy-2,2-ditién-2-ylacet 0 xy)-l-(3 fenoxypropyD-l-azoniabicyklo 2.2.2 oktán) je opísaný účinný antagonista muskarínového receptora, napríklad vo W 0 01/04118, W 0 05/115467, WO 05/115466 a W 0 05/1 15462, a prístup k ich obsahu je do tejto štúdie začlenený vo forme odkazu. Aclidinium je dlhodobo pôsobiaca bronchodilatačná látka,ktorá sa na liečenie respiračných ochorení v súčasnosti aplikuje inhalačne pri klinických pokusoch, obzvlášť pri astme a CHOCHP.0003 V súčasnosti dostupní antagonisti muskarínovćho receptora obsahujú 1 a,23,43,73)-7-(2-hydroxy-2,2-ditienylacetoxy-9,9-dimetyl-3-0 Xa~ 9 azoniatricyk 1 o 3.3.1.O 24 nonan), ipratropium (8-metyl-8-(1-metyletyl)-8 azoniabicyk 1 o 3.2.1 okt-3-yl 3-hydroxy-Z-penyl-propanoát) a glykopyrolát 1 , 1 -dimetyl-2,3,4,5-tetrahydropyrol-3-yl) 2-cyklopentyl-Z-hydroxy-Z-fenylacetát).0004 Acetylcholín je neurotransmiter spojený s parasympatickou inerváciou v tele a tiež s prenosmi v mozgu. Pomáha regulovať fungovanie srdca, krvných ciev, dýchacích ciest a orgánov močového azažívacieho traku. Vplýva aj na pamäť, učenie a sústrcdenosť. Antimuskarínové zložky tlmia účinky acetylcholínu na muskarínové receptory, ktoré sú zďaleka najbežnejším typom cholincrgných receptorov V tele. Zložky, ktoré tlmia aktivitu acetylcholinu vM 3 muskalínových receptoroch vdýchacích cestách, sú veľmi vhodné na liečenie respiračných ochorení, pretože v dýchacích cestach tlmia stahovanie hladkého svalu sprostredkovanć acetylcholínom a tiež redukujú sekrćciu hlienov v pľúcach. i0005 Jeden problém spojený spouživaním antimuskarínových zložiek na liečenie respiračnýeh ochorení však predstavuje riziko vedľajších účinkov súvisiacich so systémovým potlačením eholinergnej aktivity. Toto môže napríklad predstavovať sucho v ústach, podráždenie hrtanu, zvýšené potenie,rozšírenie zreníc, rozmazane videnie, zvýšený vnútroočný tlak, zvýšenú srdcovú frekvenciu, bolesť na hrudi, zníženú žalúdočnú motilitu, začínajúcu zápchu aprechádzajúcu do močenia, ako aj stratu ovládania močového mechúra spôsobenú inkontinenciou z preplnenia. Anticholinergická aktivita môže vplývat aj na centrály nervový systém, ako je zhoršená sústredenosť, zmätenost,nepokoj, úzkosť, delíríum, strata pozornosti, zhoršená pamäť, závratovosť,ospalosť arespiračná depresia. Zistilo sa, že inhibítory cholinesterázy, ktoré tlmia rozpad acetylcholínu, sú prospešné pri Alzheimerovej chorobe a demencii,preto lekár môže u týchto pacientov vylúčiť užívanie antieholinergických liekov,ak je to možné. Aeetyleholín má zložitú úlohu upacientov s Parkinsonovou chorobou. Predpokladá sa, že určitú úlohu zohráva aj pri uvoľňovaní dopamínu,pravdepodobne pôsobením vmuskarínovýeh receptoroch M 4 aMS v mozgu a na základe toho sa pacientom s Parkinsonovou chorobou niekedy predpisujú inhibítory cholinesterázy avšak anticholergiká sa používali na liečbu symptómov Parkinsonovej choroby obzvlášť pred príchodom levodopa,pravdepodobne blokovaním dopamínu, ktorý tlmí aktivitu muskarínovýeh receptorov M 1.0006 U starších pacientov je väčšia pravdepodobnosť prejavenia sa nežiaducich antieholinergických účinkov, pretože ich telá produkujú menej acetylcholínu. Aj bunky v mnohých častiach tela (ako napríklad zažívací trakt) ustarších pacientov môžu mať menej acetyleholínových receptorov. Preto je menej pravdepodobne, že produkovaný acetylcholín bude mat nejaký účinok aúčinok anticholinergíckých liekov je zodpovedajúeim spôsobom väčší. U starších pacientov môže okrem toho dôjsť k zníženiu funkcie bud obličiek,alebo pečene, čo môže mať sklon kzvýšeným koncentráciám séra mnohých anticholinergických liekov. Ako je nižšie uvedené, množstvo bežne predpisovaných liekov má anticholinergieké účinky, takže pacienti, ktorí užívajú viac liekov s vedľajšími anticholinergiekými účinkami, môžu byt viac ohrozovaní. Obzvlášť starší muži nemusia znášať nežiaduce vedľajšie účinky,pretože ťažkosti pri močením spojené s anticholinergickou aktivitou môžu zdôvodu zväčšenej alebo zablokovanej prostaty exaccrbovať alebo byť zhoršené. Anticholinergieké vedľajšie účinky patria po všetkých stránkach knajčastejším nežiaducim vedľajším účinkom pri užívaní liekov, ktore sa vyskytujú u starších ľudí.0007 Dnes predávané antimuskariniká nemusia byť vhodné pre pacientov,ktorí sú náehylní na stavy, ktoré môžu exacerbovať vdôsledku systemických anticholinergických účinkov. Urovne systemickej anticholinergickej aktivity, ktoré sú u mladého, zdravého človeka ľahko tolerované, môžu byt utakýchto pacientov nežiaduce. Medzi stavy, ktore môžu vdôsledku systemických anticholinergických účinkov exacerbovať, patria schizofrénia, glaukóm,syndróm suchého oka, zväčšená alebo zablokovaná prostata, zúženie alebo upchanie tenkého čreva, rozšírené hrubé črevo, chronická Zápcha, zväčšený dolný pažerák, ochorenie srdca (obzvlášť akýkoľvek stav, ktorý môže zhoršiť tachykardia, napríklad restenóza alebo plak vkoronárnych tepnách, sklon karytmiám, poškodenie následkom predchádzajúcich infarktov akongestívne zlyhanie srdca), Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia a ťažká myasténia. Antimuskaríníká môžu tiež predstavovať špeciálne riziká,ak sa užívajú spolu s liekmi, ktoré majú anticholinergické účinky, napríklad atypické antipsychotiká alebo tricyklické antidepresíva. Antihistamíny, obzvlášť prvá generácie sedatívnych antihistamínov, ako napríklad difenhydramín, môžu okrem receptorov histamínového typu 1 blokovat muskarinové receptory, čo tiež môže mat anticholinergické účinky. Antícholinergické lieky môžu v mimoriadnych prípadoch spustiť anticholinergické delírium, či je z hľadiska lekárskej pohotovosti charakterizované ako horúca, suchá pokožka, suché sliznice, rozšírené zrenice, chýbajúce črevné zvuky a tachykardia. Systematicky aktívne antimuskariniká môžu v konečnom dôsledku narúšat pôsobenie liekov určených na zvýšenie acetylcholínovej funkcie, napríklad inhibítory cholinesterázy a cholinergní agonisti.0008 V tomto zmysle je potrebná antimuskarínová terapia, obzvlášť pri respiračných ochoreniach, ako astma a chronická obštrukčná choroba pľúc(CHOCHP), ktorá nespôsobuje nežiaduce účinky systemicky aktívnych antimuskarínových zložiek v danej triede.WO 2005/115462 sa týka kombinácie, ktorá zahrňuje (a) inhibítor PDE 4 a (b) antagonistu muskarínových receptorov M 3, čo je 3(R)-(2-hydroxy-2,2-ditien-2 ylacetoxy)-l(3-fenoxypropyl)-l-azoniabicyklo 2.2.2 oktán vo forme soli s aniónom X, ktorý z farmakologického hľadiska predstavuje prijateľný anión jedno alebo viacmocnej kyseliny.WO 2005/097126 sa týka používania anticholinergických prípravkov pri výrobe lieku na prevenciu proti chorobám a liečbu proliíeratívnych procesov.Molfino N A, Rcspiration, 2005, 72, 105-112 sa týka používania selektívnych antagonistov M 3 na liečenie CHOCHP a astmy.0009 Teraz sa zistilo, že aclídiniuin sa môže používat na liečenie respiračných ochorení bez toho, aby pacienti boli vystavení nežiaducim účinkom systemicky aktívnych antimuskarínových zložiek v danej triede. Hoci aclidinium má rovnaký podiel esteru, ako napríklad tiotropiuin (2-hydroxy-2,2-ditien-2 ylacetoxy), aclídinium aplikovaný inhalačne je prekvapujúco viac náchylný narozklad V plazme na svoju neaktívnu kyselinu a metabolity alkoholu. Systemická expozícia na túto zložku je v dôsledku toho zanedbateľná. Je málo pravdepodobne, že toto bude z dôvodu rýchlej metabolizácie aclidiniumu viesť k nežiaducim systemickým antichlinergickým účinkom. Napriek tomu má aclidinium v tomto receptore dlhodobý účinok a môže predstavovať dlhodobo pôsobiace výhody antimuskarínovej terapie na pľúca a dýchacie cesty.Tento objav podľa toho umožňuje aplikovanie inhalačne pri prvom začlenení do liečby alebo prevencie respiračného ochorenia alebo stavu u pacienta, ktorý trpí alebo je náchylný na stav, ktorý môže exacerbovať systemickou antimuskarínou aktivitou.Respiračné ochorenie je zvyčajne choroba, ktorá sa dá liečiť, zlepšit alebo tlmiť pomocou antagonistu muskarínovćho receptora. Respiračnć ochorenie alebo stav je pravdepodobnejšie vyselektovaný z akútnej alebo chronickej bronchitídy,emfyzému, astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc, obzvlášť astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc, predovšetkým však chronickej obštrukčnejchoroby pľúc. Pacient zvyčajne trpí alebo je náchylný na jeden alebo viac stavovc. zväčšenej alebo zablokovanej prostaty, ťažkostí pri močení,inkontinencie z preplneniad. zúženia alebo obštrukcie tenkého čreva, rozšíreného hrubého čreva,chronickej zápchy, zväčšeného dolnćho pažeráka, zníženej žalúdočnej motílity, zápchyf. kardiovaskulámeho ochorenia (okrem iného vrátane restenózy,artériosklerózy, predchádzajúcej mŕtvice alebo infarktu, kongestívneho zlyhania srdca), arytmie a tachykardiePacient jc zvyčajne muž. Pacient má okrem toho zvyčaje viac ako šesťdesiat rokov.Tento liek sa pri ďalšom začleňovaní tohto objavu podáva pacientovi, ktorý počas liečby riadi alebo ovláda strojné zariadenia.Tento pacient pri ďalšom začlencní tohto objavu užíva druhý liek,predstavuje systemicky účinné anticholixiergikum alebo látku, ktorá m

MPK / Značky

MPK: A61P 11/08, A61K 31/439, A61P 11/06

Značky: nové, metody

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-e10095-nove-metody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové metódy</a>

Podobne patenty