Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu a krehký oxidový predmet

Číslo patentu: 287503

Dátum: 19.11.2010

Autori: Carson Stephen, Papanu Victor Dennis, Schwartz Scott

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu tvarovaného tak, že má aspoň dva všeobecne rovnobežné hlavné povrchy, aspoň jeden menší povrch a pomer plochy hlavného povrchu k ploche menšieho povrchu je aspoň 10 a každý hlavný povrch je spojený aspoň s jedným malým hranovým povrchom, pričom sa a) povlečie menší hranový povrch predmetu spevňujúcou kompozíciou pre krehké oxidové predmety tak, aby sa povlieklo menej ako 10 % plochy hlavných povrchov predmetu spevňujúcou kompozíciou
a b) povlak sa vytvrdí za vzniku spevňujúcej vrstvy v podstate obmedzenej na povrch hrany predmetu. Výhodne je týmto krehkým oxidovým predmetom ploché sklo. Opísaný je tiež krehký oxidový predmet so zlepšenými vlastnosťami, ktorý je vytvarovaný uvedeným spôsobom a ktorý má povlečený aspoň jeden menší hranový povrch spevňujúcou kompozíciou pre krehké oxidové predmety, kde aspoň 90 % plochy hlavných povrchov predmetu je bez spevňujúcej kompozície.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu opätovného spevňovania krehkých plochých oxidových substrátov (napríklad okennćho skla), ktoré bolí zoslabené povrchovýrni kazrni, ako napríklad pri rezaní skla narezaním a lámaním. Dalej sa vynález týka predmetu takto získaného, to znamená krehkého oxidového predmetu.Doteraj ší stav technikyZ doterajšieho stavu techniky sú známe povlaky na opravu povrchových kazov v skle a teda na opätovné spevnenie skla na získanie pevných skiel bez kazov. Zvlášť užitočnýrni spevňovacírní kompozíciami sú vodné roztoky, obsahujúce kompozície na základe silánu, najmä polymerizovaného zosieteného síloxánu. Tento vynález je zameraný na metódu spevňovania alebo obnovenia pevnosti rezaného plochého skla a výsledného opäť spevneného predmetu z plochého skla.Výrobky alebo predmety vyrobené zkrehkých materiálov, napríklad sklené okenné tabule, majú všeobecne nižšiu pevnosť v ťahu, než je očakávané. Toto zoslabenie môže byť výsledkom takých faktorov, ako sú kazy v predmete alebo malé množstvá nečistôt tak v hmote, ako i na povrchu predmetu. Z doterajšieho stavu techniky je známe mnoho druhov povrchových úprav krehkého materiálu, ktoré je možné použit na ochranu povrchu pred oterorn, poškodením a v malej miere i poskytnutie určitého zlepšenia vlastností krehkého predmetu.Sklo je samo osebe jedným z najpevnejších materiálov, ktoré človek pozná. Štandardné silikátové sklá majú byť teoreticky schopné odolať narnáhaniu až 14 až 20 gígapascalov. V praxi však obvykle dosialmuté pevnosti sú radu 70 megapascalov (MPa).Vysvetlením tohto rozporu medzi predpokladanými a nameranými hodnotami je existencia povrchových kazov a trhlín. Tieto kazy v podstate rozrušujú siloxánovú sieť (Si-O-Si), ktorá tvorí kostru skla. Toto poškodene miesto v skle sa stáva ohniskom sily, pôsobiacim v skle a vyvoláva koncentráciu sily a katastroñcké zlyhanie skleného predmetu, obvykle pri ďaleko nižšom namáhaní, než by sa inak očakávalo.Pri výskumoch vykonávaných v tomto odbore sa dlho hľadali prostriedky na zmiernenie problémov s pevnosťou skla. Rad obmien v metódach tvarovania skla a manipulácie s ním viedli k neuspokojivým zvýšeniarn pevnosti, pretože tieto obmenené metódy manipulácie stále vyvolávali niektoré kazy v sklených predmetoch. Z tohoto dôvodu sa stalo cieľom výskumu zníženie vplyvu kazov potom, čo sa na predmete neodvratne vytvorili.Určité prístupy na zlepšenie pevnosti skla sú obsiahnuté v patente Spojených štátov amerických č. 4 859 636 (autor Arataní a kol.), kde sú kovové ióny v skle zamenené iónami s väčším priemerom, aby sa vytvorila povrchová pevnosť v tlaku. Riešenie podľa patentu Spojených štátov amerických č. 3 743 491 sa rovnako týka ochranného ošetrenia povrchu. V patente Spojených štátov amerických č. 4 891 241 (autor Hashímoto a kol.) sa opisuje použitie a vytvrdzovaníe silánového väzbového činidla v spojení s akrylovými a metakrylovými zlúčeninami. Podstatou tohto riešenia je práve táto kombinácia.I ked opísané patenty jednotlivo poskytujú určité zlepšenie pevnosti takto ošetreného slda, nie sú bez nedostatkov. Niektoré z týchto úprav vyžadujú dlhšiu dobu, než sú k dispozícii v priebehu výroby a vyžadujú tak spracovanie mimo linky. Rovnako sú tieto metódy úpravy škodlivé z hľadiska bezpečnosti a zdravia pracovníkov. Najmä používanie organických rozpúšťadiel a manipulácia s nimi, rovnako ako s alcrylátovými a metalcrylátovými zlúčenínarni, predstavuje z pohľadu výrobcov týchto skiel značné bezpečnostné a zdravotné riziká.Ploché sklo sa priemyslovo vyrába plavením (Íloat process), pri ktorom sa vytvára široký spojitý pás skla. Ploché sklo je často rezané na užitočnejšie rozmery. Postup rezanía zavádza do skla kazy. Rezané kusy skla sú často spracované tepelne, aby sa zmäkčili a aby sa tak opravili tieto kazy. Tepelné spracovanie či žíhanie je však nákladným procesom.Kornpozície na spevnenie krehkých oxidových substrátov, najmä skla, sú opísané v patentoch Spojených štátov amerických č. USA 5 567 235 (autor Carson a kol.) s názvom Spôsob spevnenia krehkého oxidového substrátu kompozíciami na základe silánu a krehké oxidové substráty potiahnuté polyrnerizovaným a zosieteným silánom a v patente Spojených štátov amerických č. 5 486 693 (autor Bryan Ellis a kol.) s názvom Spôsob spevnenia skla a v publikácii Alfred University, New York, Glass strenghteníng via sílan coupIing-agent coatings, R. Bennett (február, 1989) a v odkazoch citovaných v uvedených publikáciách. Tieto odkazy však neopisujú selektívne nanášanie spevňujúcich kompozícii na hrany plochých predmetov na docieleníe rovnako dobrého alebo lepšieho zvýšenia pevnosti ako pri nanášaní spevňovacej kompozície tak na hrany, ako i na hlavné ploché povrchy predmetu.Vynález sa týka spôsobu spevňovania krehkého oxidového predmetu, kde je uvedený predmet tvarovaný tak, aby mal aspoň dva všeobecne rowiobežné hlavné povrchy, aspoň jeden menší hranový povrch a ďalej aby mal pomer plochy hlavného povrchu k ploche menšieho povrchu aspoň 10 a aby každý hlavný povrch bol spojený aspoň s jedným malým hranovým povrchom, pričom podstata tohto postupu spočíva v tom, že sa a) povlečie menší hranový povrch predmetu spevňujúcou kompozícíou pre krehké oxidové predmety, tak aby sa povlieklo menej ako 10 plochy hlavných povrchov predmetu spevňujúcou kompozícíou a b) povlak vytvrdí za vzniku spevňujúcej vrstvy v podstate obmedzenej na povrch hrany predmetu.Vo výhodnom uskutočnení je týmto krehkým oxidovým predmetom ploché sklo, vyrobené vyrezaním predmetu z väčšej tabule plochého skla, pričom spevňujúca kompozícía reaguje so sklom a je schopná znovu spevniť sklo aspoň o 20 v porovnaní s pevnosťou odrezaného plochého skla. Výhodne je plochýrn sklom tabuľa skla pravouhlého tvaru, ktorá má dva hlavné povrchy a štyri menšie povrchy hrán, alebo tabuľa skla s kruhovým alebo eliptickým tvarom, ktorá má dva hlavné povrchy a jeden menší povrch hrany. Výhodne je ďalej týmto krehkým oxidovým predmetom všeobecne trubicovo tvarovaný sklený predmet, ktorý má dva hlavné povrchy a dva menšie povrchy hrán, alebo je týmto krehkým oxidovým predmetom sklený predmet tvaru banky, ktorý má dva hlavné povrchy a jeden menší povrch hrany.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je spevňujúcou kompozícíou roztok, pripravený kombináciou rozpúšťadla a kompozície na báze sílánu, schopnej spevníť sklo. Rozpúšťadlom je výhodne voda, kompozíciou na báze sílánu je hydrolyzovateľný sílán, najvýhodnejšie zmes 2-(3,4-epoxycyklohexyl)etyltrímetoxysílánu a povrchovo aktívneho činidla vo vode, ktorá má kyslé pH.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sa na povrch vytvrdenej spevňujúcej kompozície ďalej nanáša dodatočný povlak. Výhodne je týmto dodatočným povlakom taký dodatočný povlak, ktorý dodáva uvedenému predmetu odolnosť proti nárazu. Tento dodatočný povlak je vo vode nerozpustný a dodáva spevňujúcej vrstve odohiosť proti vlhkosti. Vo výhodnom uskutočnení táto spevňujúca kompozícia pn vytvrdzovaní chemicky reaguje s krehkým oxidovým substrátom. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je uvedenou spevňujúcou kompozícíou aminoplast.Do rozsahu predmetného vynálezu rovnako patri krehký oxidový predmet so zlepšenými vlastnosťami,kde tento predmet je tvarovaný tak, aby mal aspoň dva všeobecne rovnobežné hlavné povrchy a aspoň jeden menší hranový povrch, ďalej aby mal pomer plochy hlavného povrchu k ploche menšieho povrchu aspoň 10,a aby každý hlavný povrch bol spojený aspoň s jedným menším hranovým povrchom, pričom podstata spočíva vtom, že zahrnuje povlečenie aspoň jedného menšieho hranového povrchu predmetu spevňujúcou kompozícíou pre krehké oxidové predmety a aspoň 90 plochy hlavných povrchov predmetu je bez uvedenej spevňujúcej kompozície.Vo výhodnom uskutočnení je týmto krehkým oxidovým predmetom tabuľa skla pravouhlého tvaru, ktorá má dva hlavné povrchy a štyri menšie povrchy hrán, alebo tabuľa skla s kruhovým alebo eliptickým tvarom,ktorá má dva hlavné povrchy a jeden menší povrch hrany, alebo je týmto krehkým oxidovým predmetom všeobecne trubicovo tvarovaný sklený predmet, ktorý má dva hlavné povrchy a dva menšie povrchy hrán,alebo je týmto krehkým oxidovým predmetom sklený predmet tvaru banky, ktorý Iná dva hlavné povrchy a jeden menší povrch hrany, alebo je týmto krehkým oxidovým predmetom sklený predmet so zakrivenýrni hlavnými povrchmi, ktorý je tvarovaný ako okenné sklo pre automobil.Výhodne má tento predmet na povrchu spevňujúcej kompozície ďalší druhý povlak. Tento druhý povlak je vo výhodnom uskutočnení nerozpustný vo vode a uvedenému vytvrdenému spevňujúcemu povlaku dodáva odolnú bariéru proti vode. Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je uvedený druhý povlak ohybný a predmetu dodáva odolnosť proti nárazu.Tento vynález sa teda týka spôsobu spevňovanía plochých skiel ošetrením v podstate iba hrán skla a nie ošetrením väčšiny veľkých plochých povrchov skiel. Podľa tohto riešenia sa najprv jedna hrana alebo viac hrán, povlečie kompozícíou spevňujúcou sklo (napríklad vodným roztokom, obsahujúcim zlúčeninu spevňujúcu sklo na báze sílánu), bez toho, aby sa povliekalí vo významnej miere časti hlavných plochých povrchov a následne sa povlak vytvrdí, aby sa docielilo maximálne opätovné spevnenie. Výsledná pevnosť skla s povlečenýrni hranami je podstatne zlepšená vporovnaní spevnosťou skla pred povlečením a prekvapivo je sklo, ošetrené na hranâch, rovnako pevné alebo pevnejšie než sklo, ktoré má povlečené hrany i veľké ploché povrchy rovnakým povlakom. Rovnako do rozsahu riešenia podľa vynálezu patria spevnené ploché sklenépredmety s povlečenými hranami. Tento spevnený sklený predmet je možné zabudovat do okennej zostavy,ako je napriklad okenná tabuľa.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázomené spevnené ploché sklo s povlečenými hranami a metóda testovania tohto spevneného plochého skla.Na obrázku l je perspektivny pohľad na ploché sklo v skúšobnom prístroji,na obrázku 2 je nárys kusa skla v skúšobnom prístroji bez zaťaženia a obrázok 3 ukazuje vzorku skla v ohybe pod zaťažením.Vynález je v texte predmetného vynálezu opisovaný v poňatí skla ako substrátu, ktorý je spevnený povlečením hrán kompozíciou, spevňujúcou sklo. Sklo je však len jedným príkladom krehkého oxidového substrátu, ktorý môže byť takto spevnený aplikáciou riešenia podľa tohto vynálezu. Ploché predmety sa môžu vyrábať z ktoréhokoľvek krehkého oxidového ntateriálu, ako sú oxid hlinitý alebo hlinitany, oxid ld-emičitý alebo kremičitany, oxid titaničitý alebo titaničitany, gerrnaničitany. Všeobecne rovinné alebo ploché kusy takýchto krehkých oxidových substrátov sa môžu spevniť ošetrením hrán podľa tohto vynálezu a považujú sa z hľadiska predmetného vynálezu za rovnocenné skleným substrátom. I ked sa základné znaky predmetného vynálezu vysvetľujú v tomto opise pre sklo, môže sa rovnaká teória použiť pre akýkoľvek krehký oxidový materiál,ktorý nemá pred rozbitím významnú plastickú defomrácíu. Všetky tieto krehké oxidové materiály sa považujú za rovnocenné substráty vhodné na spevnenie povliekaním hrán, ako je opisované v predmetnom vynáleze. V súlade s tým pojem sklď, ako je tu používaný, zahrnuje všetky takéto rovnocenné krehké oxidové materiály. Voľba určitej spevňujúcej kompozície bude potom závisieť od zloženia krehkého oxidového substrátu.Tvar typickćho predmetu, ktorý sa môže spevniť ošetrením hrán podľa tohto vynálezu, je obvykle plochý. Podstatou tvaru predmetu, ktorého pevnosť sa môže zlepšiť ošetrením hrany podľa tohto vynálezu, je však tvar, ktorý má aspoň dve hlavné plochy rovnobežne a aspoň jednu menšiu plochu pri každej hlavnej ploche,spojenej aspoň s jednou menšou plochou. Menšia plocha pôsobí ako hrana a pomer plochy hlavných povrchov k ploche menšieho povrchu alebo povrchov je aspoň 10 a obvykle väčší než 100. Obvykle sú takéto predmety rovinné alebo ploché, ako napríklad okenné tabule. Ale i niektoré tvary s výrazným ohybom majú podstatnú časť tvaru predmetu, ktorého pevnosť je zlepšená ošetrenim hrán podľa tohto vynálezu. Pojem všeobecne rovnobežný v uvedenej definícii nevylučuje neprítomnosť chybu v hlavných povrchov, len vyžaduje, aby povrchy boli od seba v rovnakej vzdialenosti v prípade väčšej časti tohto predmetu. V súlade s tým takéto všeobecne rovnobežné povrchy nemusia byť ploché. Príkladom zakriveného predmetu, ktorý má všeobecne rovnobežne hlavné povrchy v tu použitom význame a menšie alebo hranové povrchy s pomerom plôch väčšieho k menšiemu povrchu väčším než 10, je valcovitý tvar, ako je sklená súčasť typickej valcovitej trubice žiaroviek. Sklená zložka typickej banky žiarovky je iným príkladom zakriveného tvaru s vnútomým a vonkajším povrchom, ktoré sú od seba rovnako vzdialené vo väčšej časti tohto predmetu (primerane rovnomerná hrúbka a teda všeobecne rovnobežne) a s menším alebo hranovým povrchom v susedstve miesta, kde sa sklo spája s kovovou skrutkovou maticou. Pravouhlo tvarovaná okenná tabuľa je príkladom predmetu, ktorý má dva takéto hlavné povrchy a štyri menšie povrchy, zatiaľ čo kruhová alebo eliptická okemrá tabuľa má dva takéto hlavné povrchy a len jeden malý hranový povrch.Všeobecne rovinný predmet je vyobrazený na obrázku 1 ako časť 12. Tento predmet je príkladom plochého predmetu, ktorý má dva všeobecne rovnobežné povrchy, to je povrch 18 a povrch protiľahlý k tomuto povrchu 18, ktoré sú o rad väčšie než hranové povrchy predmetov (napríklad hrana 6) a vzdialenosť medzi všeobecne rovnobežnými povrchrni zostáva na väčšine predmetu stála. Okenné sklo je najobvyklejším krehkým oxidovým predmetom, ktorý je všeobecne rovinný s hlavnými povrchrni, ktorých plocha je značne väčšia než plocha hrán. Jedinou podmienkou je to, aby predmet mal dva hlavné všeobecne rovnobežne povrchy výrazne väčšie (napríklad desaťkrát väčšie) než povrchy hrán. Zalcrivené predmety, ako sú zakrivene okenné tabule a predné sklá automobilov a iné okenné sklá majú rovnako veľké všeobecne rovnobežne povrchy a sú vhodnými predmetmi na spevňovanie podľa tohto vynálezu. Niektoré predmety majú iba jeden menší alebo hranový povrch, ako sú napríklad kruhové alebo eliptické okenné tabule, alebo sklené súčasti baniek žiaroviek, ale všetky majú aspoň dva hlavné povrchy, spojené aspoň s jedným menším povrchom.Na použitie podľa tohto vynálezu je vhodná ktorékoľvek kompozícia určená na spevňovanie skla povliekaním kornpozíciou. Takéto kompozície sú schopné opätovne spevniť krehký oxidový predmet potom, čo bol rezaný alebo inak poškodený alebo má kaz, aspoň o 20 v porovnaní s pevnosťou rezaného alebo kazového predmetu pred opätovným spevnením. Takéto kompozície sú odbomíkom pracujúcim v danom odbore bežne známe. Výhodné sú kompozície na báze silánu, najmä vodnej kompozície na základe silánu. V patente Spojených štátov ameríckých č. S 476 692 (autor Ellis, B. a kol.) sa opisuje zmes na spevňovanie skla, ktorá obsahuje silán a živicu, pričom tento patent predstavuje odkazový materiál vo vzťahu k deñnovaniu kompozície na spevňovanie skla. Výhodné spevňujúce kompozície na základe silánu sú uvedené v patente Spojených štátov amerických č. 5 567 235 (autor Carson, S. a kol. ), ktorý tu rovnako predstavuje odkazový materiál.Vhodné sú rovnako kompozície iné, než kompozície na báze silánu. Na spevňovanie skla sú rovnako vhodné roztoky, obsahujúce aminoplast, napríklad reakčný produkt zlúčeniny obsahujúcej aspoň dve aminoskupiny so zlúčeninou obsahujúcou aldehydovú skupinu a zlúčeninu obsahujúcu hydroxylovú skupinu.Napríklad vodný roztok melamín-formaldehydových monomérov, kondenzovaný s metanolom sa môže nanášať na hrany plochého skla a vytvrdiť, čím sa dosiahne spevnenie skla, pričom ako príklad týchto materiálov je možné uviesť napríklad CYMEL® 385 (približne 80 -ný metylovaný melamín-formaldehyd, od firmy Cytec Industries), alebo Rezimene® 717. Medzi ďalšie spevňujúce chemické činidlá je možné zradiť Vestigon ® BF 1530 (izoferondiizokyanátový trímér blokovaný e - kaprolaktamom, od firmy Hüls AG), Jeffamine® T-403 (polyamin od Texaco Chemical Co.) APS (4-aminofenylsulfón, od Aldrich Chemical CO),Epon® 825 (epoxyživice od Shell Chemical Co.). Niektoré tieto produkty sú bežne dostať na trhu ako zriedené roztoky, ktoré sa môžu na hrany nanášať a tepelne vytvrdiť na kondenzovaný film. I keď niektoré kompozície, ktoré sú v obchode, sú vodné, rovnako sa môžu použiť nevodné kompozície.Na spevnenie skla je možné rovnako použiť nevodné roztoky blokovaných izokyanátov samých alebo s polyamínarni, alebo polyolmi, pričom sa tieto nevodné roztoky nanášajú na hrany sklených vzoriek a potom sa vytvrdia. Rovnako boli vyvinuté kompozície s epoxidarni. V patente Spojených štátov amerických č. 4 891 241 (autor Hashimoto a kol.) sa rovnako uvádzajú spevňujúce kompozície na sklo, ktoré sú vhodné na použitie podľa tohoto vynálezu. Zosietené polyakryláty, opísané v tomto vynáleze, sa získajú tepelným vytvrdením a vytvrdením UV žiarenímVýhodnými spevňujúcimi kompozíciami sú kompozície na báze silánu, hydrolyzované vo vodnom roztoku s hydrolyzovanou časťou, ktoré majú všeobecný vzorec(OH)3 SiR, v ktorom R je organofunkčná skupina, ktorá sa n 1 ôže alebo nemusí ďalej hydrolyzovať vo vodnom roztoku. Táto organofunkčná skupina môže obsahovať zvyšky hydrolyzovateľných silánov. Výber R sa ďalej riadi požiadavkou, aby výsledný vodný roztok, obsahujúci hydrolyzovanú kompozíciu na báze silánu, po nanesení a vytvrdení na krehkom oxidovom substráte dodával tomuto substrátu podstatne zvýšenú pevnosť.Hydrolyzované kompozície na báze silánu sa napríklad môžu vybrať zo skupiny zahmujúcej metakryloxypropyltrimetoxysilán (MPTMO),glycidoxypropyltrimetoxysilán (GPTMO), vinyltrimetoxysilán (VTMO),2-(3,4-epoxycyklohexyl)etyltrimetoxysilán (CETMO), metyltrimetoxysilán (MTMO),3,3-dimetoxypropyltrimetoxysilán (DPTMO),5,ő-epoxyhexyltrimetoxysilán (EHTMO), amid kyseliny N-(trimetoxysilyl-propyDmaleínovej,3-ureidopropyltrimetoxysilán (UPTMO),1,2-bis(trimetoxysilyl)etán (BTMOE),1,2-bis(3-trimetoxysilylpropoxy)etán (BTMOPE), ich hydrolyzovanć formy a ich zmesi.Vzhľadom na uvedené je možné medzi výhodné príklady hydrolyzovaných kompozícii na báze silánu zahrnúť hydrolyzovaný glycidoxypropyltrimetoxysilán, hydrolyzovaný 2-(3,4-epoxycyklohexyl)etyltrirnetoxysilán, hydrolyzovaný 3-ureidopropyltrimetoxysilán a hydrolyzovaný 3,3-dimetoxypropyltrimetoxysilán, Povlakom, naneseným na krehký oxidový substrát, rovnako môže byť zmes, ako je napríklad zmes jednej hydrolyzovanej kompozície na báze silánu alebo viac takýchto kompozícii. Kompozicíe na báze silánu, použité v zmesi, sa môžu obvykle pridávať v ľubovoľnom pomere. Ktorákoľvek z tu opísaných kompozícii sa môže použiť samotná k podstamému zvýšeniu pevnosti krehkého oxidového substrátu.Pokiaľ nie je uvedene inak, sú kompozície na báze silánu, uvedené ako zvláštne príklady, bežne obchodne dostupné z jedného nasledujúceho zdroja, alebo z viac zdrojov - Osi Specialties, Dow Coming, Hüls Amerika a PCR, Inc.Povlaky podľa tohto vynálezu môžu byť sice zmesou jednej alebo viac hydrolyzovaných kompozícii na báze silánu, ale na povrch krehkého oxidového substrátu sa môžu nanášať i oddelené povlaky hydrolyzovaných kompozícii na báze silánu. Napríklad sa na povrch krehkého oxidového substrátu môže naniesť povlak CETMO a potom, keď je povlak CETMO stále ešte vlhký alebo je suchý, alebo po vytvrdeni tohto prvého povlaku sa môže rovnako naniesť druhý povlak, a síce iný povlak CETMO, alebo iný odlišný povlak (napriklad MPTMO).Takýmto spôsobom sa môže naniesť na subsüát postupne ľubovoľný počet rôznych povlakov. Ďalej je možne pri tomto postupe rovnako aplikovať povrchovo aktívne činidlo, a síce tak, že sa povlečie povrch krehkého oxidového substrátu povrchovo aktívnym činidlom pred nanesením hydrolyzovanej kompozície alebo kompozícii na báze silánu. Po nanesení povlakov podľa predmetného vynálezu je možné rovnako aplikovať povlaky podľa doterajšieho stavu techniky, ako napríklad povlak podľa patentu Spojených štátov amerických č. 4 891 241 (autor Hashimoto a kol.).Kompozicíe na základe silánu, použite v postupe podľa tohto vynálezu, môžu byť vo vodnom roztoku prítomné v priememej koncentrácii od asi l do asi 99 hmotnostných vo vode alebo vo vodnom roztoku,výhodne od asi l do asi 50 a výhodnejšie od asi 5 do asi 30 .Nasledujúci reakčný priebeh uvádza dve reakcie, o ktorých sa súdi, že prebiehajú pri príprave a nanášaním vodného roztoku, obsahujúceho hydrolyzovanú kompoziciu na báze silánu.

MPK / Značky

MPK: C03C 17/00

Značky: spôsob, předmětů, předmět, oxidového, spevňovania, krehký, oxidový, křehkého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-287503-sposob-spevnovania-krehkeho-oxidoveho-predmetu-a-krehky-oxidovy-predmet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spevňovania krehkého oxidového predmetu a krehký oxidový predmet</a>

Podobne patenty