Nevodné alebo na vodu chudobné suspenzné koncentráty zmesí účinných látok na ochranu rastlín, spôsob ich výroby a použitie

Číslo patentu: 287447

Dátum: 08.09.2010

Autor: Sixl Frank

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka nevodných alebo na vodu chudobných suspenzných koncentrátov vo forme suspenzií, ktoré obsahujú a) jednu alebo viac pevných herbicídne účinných látok zo skupiny sulfonylmočovín, b) jednu alebo viac účinných látok, ktoré sú čiastočne alebo celkom rozpustené v komponente c), c) organické rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel, d) jeden alebo viac neionogénnych emulgátorov, e) prípadne jeden alebo viac ionogénnych emulgátorov a f) prípadne jedno alebo viac zahusťovacích alebo tixotropných činidiel, a žiadnu vodu alebo až do 30 % hmotnostných vody v rozpustenej forme.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka suspenzných koncentrátov vo forme suspenzií stabilných pri skladovaní, nevodných alebo na vodu chudobných, ktoré obsahujú aspoň jednu pevnú látku, dispergovanú v organickej fáze, špeciálne zo skupiny herbicídnych sulfonylmočovín, a tenzidy a ďalšie účinné látky rozpustené v organickej fáze.Herbicídne účinné látky z radu sulfonylmočovín, ako sú napríklad 1-(hetero)aryl(oxy)sulfonyl-3-pyrimidin-Z-yl-močoviny alebo l-(hetero)aryl-(oxy)sulfonyl-3-(1,3,5-triazín)močoviny, sa prevažne pripravujú vo forme vo vode dispergovateľných práškov (WP) alebo vo vode dispergovateľných granulátov (WG). Základom pre výhodnosť pevných prípravkov je väčšinou výrazná citlivosť účinných látok tejto triedy látok na hydrolýzu. Vzhľadom na to, že je súčasne ich rozpustnosť vo vode veľmi vysoká, javí sa vyvinutie kvapalných, na vode stavaných forrnulácií extrémne ťažké, keď sa chce garantovať chemická stabilita sulfonylmočoviny. Iba pre málo špeciálnych prípadov sú teda V literatúre opisané vodné suspoemulzie (SE) (pozri EP-05 l 4769), ktoré obsahujú sulfonylmočoviny. Na druhej strane sú bezvodć kvapalné prípravky účinných látok alebo zmesí účinných látok so suspendovanýrni pevnými látkami často fyzikálne nestabilné. Dispergované pevné látky majú pri skladovaní sklon k usadzovaniu, hrudkovateniu, k zmenám viskozity a/alebo k nehomo genitám v prípravku.Výroba kvapalných prípravkov herbicídnych sulfonylmočovín je obzvlášť zaujímavá vtedy, keď sa majú tieto účinné látky kombinovať s kvapalnýrni adjuvans a/alebo rozpustenýrni účinnými látkami, ktoré majú zlepšovať aplikačne technicke vlastnosti, napríklad herbicidny účinok. Pre dodatočne obsiahnuté rozpustene účinne látky prichádza napríklad do úvahy jedna alebo viac herbicídne účinných látok a/alebo jeden alebo viac safenérov, ktoré majú jednu alebo obe z oboch nasledujúcich vlastnostíl. Pri účinnej látke, kombinovateľnej so sulfonylmočovinou, ide o nízkotopiacu organickú zlúčeninu, ktorá sa bez ďalšieho nedá formulovať ako postrekový prášok (WP) alebo vo vode dispergovateľný granulát (WG) s uspokojivými aplikačne technickými vlastnosťami.2. lde o látku, ktorej účinnosť v prípravku je vzostupne, optimálne alebo prijateľne reprodukovateľná, keď je rozpustená v emulgovateľnom organickom rozpúšťadle, alebo keď je kombinovaná s určitými kvapalnými alebo rozpustenými pomocnými látkami, takzvanými adjuvans.Komerčne dôležitá skupina účirmých látok, ktoré majú uvedené vlastností, sú substituovane kyseliny fenoxypropiónovej, napríklad deriváty kyseliny heteroaryloxyfenoxypropiónovej alebo fenoxyfenoxypropiónovej. Tak je napríklad známe, že účinok fenoxaprop-P-etylu sa proti dôležitým burinovým travinám zvýši,keď je pri aplikácii V postrekovej brečke rozpustenć dostatočne vysoké rrmožstvo neiónogénneho zmáčadla,napríklad polyglykoléteru mastného alkoholu (napríklad Genapolu X-060 R, Claríant). Ďalej sa používa fenoxaprop-P-etyl na aplikáciu v kultúrach obilia zvyčajne s látkou, chrániacou kultúrne rastliny (safenér, antidotum) mefenpyr-dietyl, ktorá má veľmi nízku teplotu topenia S 2 až 54 °C. Kvôli uvedeným fyzikálnym vlastnostiam komponentov je zrejmé, že komerčne obvyklé kombinácie fenoxaprop-P-etyl/mefenpyr-dietyl sú formulované kvapalné, bud ako emulzie vo vode (EW), alebo ako emulgovateľný koncentrát (EC). Clodinafop-propargyl, patriaci do rovnakej triedy účinných látok ako fenoxyprop-P-etyl, má teplom topenia 48,2 až 57,1 °C a pre pewie prípravky rovnako nevhodné fyzikálne vlastnosti. Kombinácie tohto herbicídu so safenérom cloquinocet-mexyl sú na trhu dosiaľ výhradne vo forme emulgovateľných koncentrátov.Ako ďalšie účinné látky, ktoré sa môžu použiť parciálne alebo celkom rozpustené v organickom rozpúšťadle, prichádzajú napríklad tiež do úvahy herbicídy zo skupiny hydroxybenzonitrilov, ako je Ioxynil a Bromoxynil a ich komerčne dostupné soli a estery.Alternatívne môže byť safenérom ďalšia účinná látka, rôzna od sulfonylmočoviny bez toho, že je obsiahnutý ďalší herbicíd, alebo sa pridá zmes účinných látok z ďalšieho herbicídu a safenéra, pričom prídavné účinné látky sa výhodne vyskytujú celkom rozpustené v organickom rozpúšťadle.Na rozdiel od uvedených účinných látok v kvapalných forrnuláciách sa herbicídy z radu sulfonylmočovín formulujú, ako je uvažovane z hľadiska stability, väčšinou ako postrekové prášky (WP) alebo vo vode dispergovateľné granuláty (WG). Z EP-O 313 317 sú však známe tiež nevodné suspenzné koncentráty, v ktorých je účinná látka suspendovaná v rastlinnom oleji, aby sa zvýšila herbicídna účinnosť a selektivita sulfonylmočoviny. V EP-O 313 317 sa však o chemickej stabilite sulfonylmočoviny vo formulácii neuvažuje. Dalej tam chýba formulácia herbicídnych zmesí, ako i údaje, ktoré by dovoľovali odhad chemickej alebo fyzikálnej stability herbicídnych kombinácií. Principiálne môže obsah rozpustených účinných látok v organickej fáze znížiť stabilitu suspenzie sulfonylmočoviny. Všeobecne známa je tiež možnost, že kombinácia účinných látok v koformulácii znižuje chemickú stabilitu účinných látok (takzvaná kompatibilita účinných látok) alebo tiež redukuje ich biologickú prijateľnosť alebo výslednú účinnosť.EP-A-O 554 015 opisuje suspenziu pyridylsulfonylmočovinových herbicídov a prípadne ďalších herbicí 10dov s obsahom rastlinného oleja a/alebo minerálneho oleja a povrchovo aktívnych zlúčenín, pričom sa ako stabilizátor používa močovína. W 0-A-96/4 l 537 uvažuje v predpise forrnulácie c) na str. 63 vo všeobecnej forme a bez vzťahu na stabilitu o olej obsahujúcich disperzných koncentrátoch určitých sulfonylmočovín V kombinácií s rôznymi účinnými látkami.So zreteľom na kombinácie sulfonylmočovín s účinnými látkami z iných štruktúmych tried, ktore sa prevažne neformulujú, prípadne nemôžu formulovať, ako granuláty alebo postrekové prášky, je daná teda úloha dať k dispozícii kvapalnú formuláciu pre sulfonylmočoviny, ktorá by predstavovala so zreteľom na fyzikálnu stabilitu formulácíe, chemickú stabilitu sulfonylmočoviny a pokiaľ možno tiež biologický účinok sulfonylmočoviny alternatívu alebo zlepšenie WP- a WG-fonnulácíí. Ďalej je úlohou dať k dispozícii stabilný kvapalný prípravok, ktorý by bol zlučiteľný s aplikačne technickými požiadavkami a fyzíkálnyrni vlastnosťami všetkých obsiahnutých účinných látok.Teraz bolo prekvapivo zistené, že sa môžu vyrobit pri skladovaní stabilné, málo vody obsahujúce alebo bezvodé formulácie sulfonylmočovín a jednej alebo ďalších účinných látok tak, že pevná sulfonylmočovina je dispergovaná ( suspendovaná) v zmesi rozpúšťadlo/tenzid, ktorá obsahuje aspoň jednu ďalšiu rozpustenú účinnú látku.Predmetom predloženého vynálezu sú teda prípravky vo forme kvapalných suspenzných koncentrátov,ktoré obsahujú a) jednu alebo viac pevných herbicídnych účinných látok z radu sulfonylmočovín v suspendovanej forme,pričom sulfonylmočoviny sú zvolené zo skupiny (Al) fenylsulfonylmočovín a ich solí, (A 2) tienylsulfonylmočovín a ich solí, (A 4) derivátov sulfonarnidov a ich solí a (A 6) alkoxyfenoxysulfonylmočovín a ich solí, b) jednu alebo viac účinných látok, ktoré sú čiastočne alebo celkom rozpustené v komponente c),c) organické rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel, d) jeden alebo viac neiónogénnych emulgátorov, e) prípadne jeden alebo viac iónogénnych emulgátorov, i) pripadne jedno alebo viac zahusťovadiel alebo tixotropných činidiela pripadne až do 30 hmotnostných vody v rozpustenej forme.Obsah sulfonylmočoviny v suspendovanej forme znamená, že celkové množstvo sulfonylmočoviny alcbo časť sulfonylmočoviny sa vyskytuje nerozpustené v jemne rozptýlenej forme. Teda sa môže tiež časť účinnej látky vyskytovať rozpustená. Výhodne je prítomná sulfonylmočovina v suspenznom koncentráte prakticky celkom nerozpustená.Okrem toho obsahujú suspenzné koncentráty podľa predloženého vynálezu prípadne obvyklé prostriedky na zvýšenie priľnavosti, zmáčadla, dispergačné činidlá, penetračné činidlá, konzervačné činidlá, protimrznúce prípravky a rozpúštadlá, plnidlá, nosiče a farbivá, odpeňovadlá, látky zamedzujúce odparovaniu a prostriedky ovplyvňujúce hodnotu pH a viskozitu. Pokial to nie je rušivé, môže prípadne obsahovať tiež ďalšie emulgačné činidlá, napríklad neiónogénne, aniónogénne, katiónogénne alebo arnfotéme emulgačné činidlá.Na báze prípravkov podľa predloženého vynálezu sa dajú prípadne tiež vyrobiť kombinácie s inými pestícídne účinnými látkami, ako sú napríklad insekticidy, akaricidy, herbicídy, fungicídy, ako i so safenérmi,hnojivami a/alebo regulátormi rastu rastlín.Ako účinné látky komponentu b) prichádzajú do úvahy účinne látky na ochranu rastlín, napríklad herbicídy, pokiaľ nie sú zahrnuté v komponente a), alebo safenéry, fungicídy, insekticidy, regulatory rastu rastlín a podobne.Výhodne obsahujú prípravky ako komponent b) safenéry, ktoré v kombinácii s obsíahnutými herbicídmi a) a prípadne herbicídnyrni účinnými látkami b) redukujú alebo potláčajú fytotoxické účinky herbicídov na kultúrne rastliny.Výhodne obsahujú prípravky ako komponent b) tiež herbicídne účinné látky zo skupiny substituovaných derivátov kyseliny fenoxypropíónovej.Aby sa vylúčil hydrolytický rozklad obsialmutých sulfonylmočovín, môžu sa prípravky vyrobiť v bezvodej forme. Toto však predstavuje podľa okolností značne technické náklady, predovšetkým preto, že mnoho tenzidov má vzhľadom na spôsob ich výroby obsah vody.Prekvapivo však nie je nutné vyrobiť prípravky celkom bezvodé. V určitých hraniciach je prítorrmosť vody úplne tolerovateľná. Tak bolo zistené, že spravidla obsah vody až 2 hmotnostné, vo výnimočných prípadoch až lO hmotnostných, v suspenznom koncentráte stabilitu neovplyvňuj e alebo ovplyvňuje iba nepatme. Pokiaľ obsah vody nespôsobuje w/o-emulziu, je ďalej celkom žiaduce, aby sa v špeciálnych prípadoch mohla do prípravku pridávať voda, keď sa tým napríklad dajú zlepšiť určite fyzikálne-chemické vlastnosti,napríklad tekutosť produktu alebo samovoľnosť, s ktorou sa prípravok pri riedení na postrekovú brečku vo vode emulguje. Celkom tolerovateľný obsah vody je silne závislý od skutočnej citlivosti účinnej látkyk hydrolýze a rozpustnosti vody V do úvahy prichádzajúcej zmesi rozpúšťadlo/tenzíd. Všeobecne je obsah vody V produkte v rozmedzí až do 30 hmotnostných, výhodne až do 20 hmotnostných, obzvlášť až do 3 hmotnostné, celkom obzvlášť až do 2 hmotnostné a celkom obzvlášť výhodne až do l hmotnostné. Ako herbicídy z radu sulfonylmočovín prichádzajú napríklad do úvahyA) Pyrimidinyl- alebo triazinylarninokarbonyl-benzém, tiofén- a (alkyl-sulfonyDalkylanúno-j-sulfamidy a ich soli. Výhodné sú ako substituenty na pyrimidinovom kruhu alebo tríazinovom kruhu alkoxyskupína, alkylová skupina, halogćnalkylová skupina, halogénalkoxy- skupina, atóm halogénu alebo dimetylarninoskupina, pričom všetky substituenty sú nezávisle od seba kombinovateľné. Výhodné substituenty v benzénovej,tíofénovej alebo (alkylsulfonyl)alkylamínovej častí sú alkylová skupina, alkoxyskupina, atóm halogénu, nitroskupina, alkoxykarbonylová skupina, arninokarbonylová skupina, alkylaminokarbonylová skupina, dialkylaminokarbonylová skupina, alkoxyaminokarbonylová skupina, halogénalkoxyskupina, halogénalkylová skupina, alkylkarbonylová skupina, alkoxyalkylová skupina a (alkánsulfonyl)alkylamínová skupina. Vhodné sulfonylmočoviny sú napríklad(pozri EP-A-79683), 3-(4-metoxy-6-metyl- 1 ,3 ,5-triazin-2-y 1)-1-(2-metoxykarbonyl-5-jódfenylsulfonyn-močovina, prípadne sodná soľ (iodosulfuron-metyl, prípadne jeho sodná sol pozri WO 92/ 13845) alebo zodpovedajúca kyselina iodosulfuronu alebo jeho solí, DPX-66037, triflusulfuron-metyl (pozri Brighton Crop Prot. Conñ-Weeds -1995, s. 853), CGA-277476, (oxasulfuron, pozri Brighton Crop Prot. Conf. -Weeds -1995, s. 79), metylester kyseliny 2-3-(4,ó-dimetoxypyrimidín-Z-yl)-ureidosulfonyl-4-metylsulfonylamidometylbenzoovej (pozri W 0 95/ 10507),N,N-dimetyl-2-3-(4,6-dimetoxypyrimidín-Z-ynureidosulfonyl-4-fonny 1 aminobenzan 1 id (pozri 95/01344), PCT /EP-metyl), A 3) Pyrazolylsulfonylmočoviny a ich soli, napríklad l-(4-etoxykarbonyl-1-metylpyrazol-S-yl-sulfonyl)-3-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yD-močovina ron-etyl), metyl-3-chlór-5 -(4,6-dimetoxypyrimídin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)- 1 -metyl-pyrazol-Il-karboxylát (halosulfuron-metyl, pozri EP 282613), metylester kyseliny 5-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl-karbamoylsu 1 famoyl)-1-(2-pyridyl)-pyrazol-4-karboxylovej (NC-330, pozri Brighton Crop Prot. Conference-Weeds-l 99 l, Vol. 1, s. 45 ff.), DPX-A 8947, azímsulfuron, (pozri Brighton Crop Prot. Conf. -Weeds - 1995, s. 65),1-(3 -(N,N-dimetylaminokarbonyDpyridin-Z-ylsulfonyl)-3 -(4,6-dimetoxypyrimidin-2 -yl)močovina (nicosulñiron), l-(3-etylsulfonylpyridin-2-ylsulfonyl)-3-(4,6-dimetoxypyrimidin-Z-y 1)močovina (rimsulfuron),l-(3-trifluórmetylpyridin-2-ylsulfonyl)-3 -(4,ő-dimetoxypyrimidin-Z-yl)močovina (ílazasulfuron), sodná soľ metylesteru kyseliny 2-3-(4,6-dimetoxypyrimidin-Z-ybureidosulfonyl-6-trifluónnetyl-3-pyridínkarboxylovej, (DPX-KE 459, ílupyrsulfuron, s. Brighton Crop Prot. Conf. - Weeds - 1995, S. 49), Pyridylsulfonylmočoviny a ich soli, ako sú opisané v DE-A-4000503 a DE-A-4030577, výhodne vzorcaE znamená skupinu CH alebo dusíkový atóm, výhodne skupinu CH, R 6 znamená atóm jódu alebo skupinu NRR 12, R 7 znamená vodíkový atóm, atóm halogénu, kyanoskupínu, alkylovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómamí,alkoxyskupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, halogénalkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, halogénalkoxyskupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami, alkyltioskupinu s l až 3 Lihlíkovýlni atómarni, alkoxyalkylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atórnami v alkyle i alkoxyle, akoxykarbonylovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami v alkoxyle, alkylaminoskupínu s l až 3 uhlíkovými atómami, dialkylaminoskupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami v oboch alkyloch, alkylsulfinylovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami, alkylsulfonylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, skupinu sog-NRaRb alebo CO-NRaRb, obzvlášť vodíkový atóm, pricomR a Rb znamenajú nezávisle od seba vodíkový atóm, alkylovú skupinu s 1 až 3 uhlíkovými atómami, alkenylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómami, alkinylovú skupinu s l až 3 uhlíkovými atómarni alebo spoločne znamenajú skupiny -(CH 2)4- , -(CH)5-alebo -(CH 2)2-O-(CH 2)2-.R 8 znamená vodíkový atóm alebo metylovú skupinu, R 9 znamená atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 2 uhlíkovými atómami, alkoxyskupínu s l až 2 uhlíkovými atómami, halogénalkylovú skupinu s 1 až 2 uhlíkovými atómami, výhodne trifluónnetylovú skupinu,halogénalkoxyskupinu s l až 2 uhlíkovými atórnami, výhodne difluórmetoxyskupinu alebo skupinu OCH 2 CF 3, Rmznamená alkylovú skupinu s 1 až 2 uhlíkovými atómami, halogénalkoxyskupinu s 1 až 2 uhlíkovými atómy, výhodne diiluórmetoxyskupinu alebo alkoxyskupinu s l až 2 uhlíkovými atórnami, Rnznamená alkylovú skupinu s l až 4 uhlíkovými atómami aR znamená alkylsulfonylovú skupinu s l až 4 uhlíkovými atómami aleboR a R znamenajú spoločne reťazec vzorca -(CH 2)3 SO 2- alebo -(CH 2)4 SO 2-, napríklad 3-(4,6-dimetoxypyrimidin-2 -yl)- l -(3 -N-metylsulfonyl-N-metylamino-pyridin-2-yl)-sulfonylmočovina alebo jej soli, A 6) Alkylfenoxysulfonylmočoviny a ich soli, ako sú opísane v EP-A-O 342 569, výhodne 3-(4,6-dimetoxypyrímidin-2-yl)-1-(2-etoxyfenoxy)-sulfonylmočovína alebo jej solí (etoxysulfuron), A 7) Irnídazolsulfonylmočoviny a ich soli, napríklad MON 37500, sulfosulfuron (pozri Brighton Crop Prot. Conf-Weeds -1995, str. 57) TH-913, imazosulfuron a iné pribuzné deriváty sulfonylmočoviny a ich zmesi.Sulfonylmočoviny môžu tvoriť za výmeny vodíkového atómu (priameho protónu) na svojej sulfónamidovej skupine -SOZNH- alebo pripadne iných skupinách s kyslýrni vodíkovými atórnami, napriklad karboxylových skupinách, soli s katiónmi, vhodnými v poľnohospodárstve. Tieto soli sú napríklad kovové soli, výhodne soli s alkalíckými kovmi alebo s kovmi alkalických zemín, obzvlášť sodnej a draselnej soli, alebo soli amónnej, alebo tiež amóniovej solí, substituovanej jedným až štyrmi organickými zvyškami.Naviazaním vhodnej anorganickej alebo organickej kyseliny, ako je napríklad kyselina chlorovodíková,kyselina bromovodíková, kyselina sírová alebo kyselina dusičná, ale tiež kyselina šťaveľová alebo sulfónové kyseliny, na bázické skupiny, ako je aminoskupina alebo alkylaminoskupina, môžu sulfonylmočovinové zlúčeniny rovnako tvoriť soli. Vhodné substituenty, ako sú napríklad skupiny sulfónových alebo karboxylových

MPK / Značky

MPK: A01P 13/00, A01N 47/28, A01N 25/04

Značky: suspenzné, rastlín, použitie, spôsob, nevodné, ochranu, koncentráty, výroby, chudobné, účinných, látok, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-287447-nevodne-alebo-na-vodu-chudobne-suspenzne-koncentraty-zmesi-ucinnych-latok-na-ochranu-rastlin-sposob-ich-vyroby-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nevodné alebo na vodu chudobné suspenzné koncentráty zmesí účinných látok na ochranu rastlín, spôsob ich výroby a použitie</a>

Podobne patenty