Zariadenie na otváranie nádob s vyťahovacím uškom

Číslo patentu: 287100

Dátum: 09.11.2009

Autor: Stasiuk Joseph

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je zariadenie na otváranie nádob, vrchnák (20) nádoby alebo vrchnák plechovky s dekoratívnym prvkom, alebo v prípade otváracieho zariadenia symbolicky tvarované vyťahovacie uško (40) na pripojenie k nádobe, ktoré vykonáva dvojakú funkciu: otváranie nádoby a dekoráciu nádoby na identifikačné alebo reklamné účely. Vyťahovacie uško (40) môže otvoriť nádobu tým, že pôsobí ako páka, ktorá tlačí proti vytrhávaciemu pásiku (30) vo vrchnáku (20) nádoby ohraničenému trhacou čiarou (31), aby sa oddelil vytrhávací pásik od vrchnáka (20) nádoby a otvorila sa nádoba (10). Vyťahovacie uško (40) môže vykonávať dekoratívnu a reklamnú funkciu tým, že má dekoratívny alebo symbolický tvar, ktorý je vnímaný ako obrázok, ochranná známka, piktogram, znak alebo iný symbolický prvok, alebo logo. Dekorácia môže byť ďalej vylepšená aplikovaním farby, tlače, rezby a nálepiek na vyťahovacie uško (40), vrchnák (20) alebo nádobu (10). Vyťahovacie uško (40) alebo dekorácia môže mať tvar a dizajn firemného loga, ochranných známok, piktogramov atď. V alternatívnom uskutočnení môže mať vyťahovacie uško (40'') zoslabenú časť (44), takže časť vyťahovacieho uška sa dá oddeliť od nádoby a uschovať ako spomienkový predmet.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ozdobených podkladov, presnejšie zariadení na otváranie nádob, ozdobených nádob.Americké patenty US 4,465,204 a 4,530,631 opisujú tradičné otváracie zariadenia s vyťahovacím uškom bežne používané na vrchnákoch nádob a spôsob výroby týchto ušiek. Americký priemyselný vzor US 289,017 opisuje dizajn tradičného vyťahovacieho uška.Americký patent US 3,958,354 opisuje umiestnenie reklamného predmetu do otvoru na prst v tradičnom vyťahovacom ušku. Americký patent US 5,191,695 opisuje spôsob umiestnenia takéhoto reklarrmého predmetu do otvoru na prst vo vyťahovacom ušku.Americký patent US 4,322,016 opisuje umiestnenie nálepky citlivej na tlak na spodnú stranu vyťahovacieho uška na reklamné účely.Americký patent US 4,363,179 opisuje umiestnenie reklamného materiálu na vrchnák plechovky pod vyťahovacie uško.Americký patent US 5,416,591 opisuje vyťahovacie uško na pripevnenie dekoratívneho prvku k pohyblivému zapínadlu, ako je zips.Potravinársky a nápojový priemysel dosiaľ nepoužíva zariadenia s vyťahovacím uškom na otváranie nádob na vylepšenie nádoby, identifikáciu obchodnej značky, marketingovú podporu obchodnej značky či na informačné účely. Väčšina existujúcich modelov vyťahovacích ušiek slúži len na to, aby spotrebiteľovi umožnili otvoriť plechovku. Pozri napríklad patenty US 4,465,204 a 4,530,631 a priemyselný vzor 289,017. Otvárače s vyťahovacim uškom sa používali na reklamu na nádobe tak, že v otvore na prst vo vyťahovacom ušku sa umiestnili reklarrmé predmety (pozri US patenty 3,958,354 a 5,191,695), tak že sa na vyťahovaeie uško umiestnili nálepky citlivé na tlak (pozri US patent 4,322,016) a tak, že sa reklarrmé materiály umiestnili na vrchnák nádoby pod vyťahovacie uško (pozri US patent 4,363,179). Ale všetky tieto reklamné koncepty zachovávajú tradičný tvar vyťahovacieho uška, ako je to ukázané v US patente 4,465,204, s cieľom minimalizovat hmotnosť uška. Žiadny z dokumentov doterajšieho stavu techniky neuvažuje o použití vrchnej strany samotného vyťahovacieho uška ako reklamného a dekoratívneho prvku alebo na poskytnutie informácie spotrebiteľovi. Žiadny z dokumentov doterajšieho stavu techniky neuvažuje o použití spodnej strany samotného vyťahovacieho uška ako dekoratívneho predmetu alebo na poskytnutie infonnácií spotrebiteľovi.V súlade s tým je prvým predmetom predkladaného vynálezu zariadenie s vyťahovacím uškom na otváranie nádob, ktorého integrálnou súčasťou sú informačné, reklamné alebo dekoratívne materiály. Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je zariadenie na otváranie nádob s vyťahovacim uškom, ktoré má symbolický tvar, na reklamné alebo dekoratívne účely.V súlade s predkladaným vynálezom je predmetom predkladaného vynálezu tiež zariadenie s vyťahovacím uškom na otváranie nádob, ktoré má nový tvar, na použitie na vrchnáku nádoby. Vyťahovacie ušká opísané V doterajšom stave techniky sú tvorené otvorenou konštrukciou uška, v ktorom prerážacia časť a kruhová uchopovacia časť na prst sú pripevnene k nádobe v spojovacom bode uška. Uško je vyhotovené z kúska plechu, v ktorom sú vyrazené otvory tak, že vzniknú dva kruhy a hrany sú załmuté pod uško. Vyhotovenia opisané v doteraj šom stave techniky majú cieľ minimalizovať hmotnosť uška a maximalizovať jeho pevnosť.Podľa jedného uskutočnenia vynálezu zariadenie na otváranie nádob zahrnuje vyťahovacie uško, ktorým je v podstate rovinný konštrukčný prvok so spojovacím bodom na pripojenie ku nádobe, s uzavretou uchopovacou časťou obrátenou na jednu stranu spojovacieho bodu a prerážacou časťou obrátenou na opačnú stranu uvedeného spojovacieho bodu, pričom vyťahovaeie uško je usporiadané na uvedenie do pohybu na otvorenie nádoby, epoxidovú poťahovú vrstvu urniestnenú na vyťahovacom ušku a laserom vyleptaný obrázok vymedzený na vyťahovacom ušku, pričom obrázok je vytvorený lokalízovaným odstránením uvedenej poťahovej vrstvy laserom na odkrytie nepokrytého povrchu vyťahovacieho uška.Podľa iného uskutočnenia vynálezu zariadenie na otváranie nádob zahrnuje vyťahovacie uško, ktorým je v podstate rovinný konštrukčný prvok so spojovacím bodom na pripojenie ku nádobe, s uzavretou uchopovacou časťou obrátenou na jednu stranu spojovacieho bodu a prerážacou časťou obrátenou na opačnú stranu uvedeného spojovacieho bodu, pričom vyťahovacie uško je usporiadané na uvedenie do pohybu na otvorenie nádoby, a laserom vyleptaný obrázok vymedzený na vyťahovacom ušku, pričom obrázok je vytvorený lokalizovaným leptaním povrchu vyťahovacieho uška laserom.Podľa jedného uskutočnenia vynálezu vyťahovacie ušká podľa predkladaného vynálezu zahrnujú uchopovaciu časť pripojenú k prerážacej časti so spojovacím miestom, ležiacim medzi uchopovacou a prerážacou časťou.Podľa predkladaného vynálezu nie je minimalizácia hmotnosti uška obzvlášť dôležitá. Preto môže byť uškom súvislá pevná platnička. Navyše, uško nemusí mať dospodu zahnuté okraje kvôli pevnosti. Uško taktiež nemusí mať okraje zahnuté dospodu, aby sa predišlo ostrým kovovým hranám, lebo uško môže byť zhotovenć z iných materiálov. Inými slovami, uško podľa predkladaného vynálezu môže mať zahnuté alebo nezahnuté okraje. Teda, uško môže byt v podstate rovinný prvok alebo plochý pás. V jednom uskutočnení vynálezu sú rovinné strany uška v podstate navzájom rovnobežne pozdĺž celého uška.Ušká podľa predkladaného vynálezu môžu byť zhotovené z akéhokoľvek materiálu schopného slúžiť ako vyťahovacie uško na nádobe, vrátane hliníka, ocele, plastu alebo akéhokoľvek prírodného, syntetického,zmesového alebo iného vhodného materiálu. Odborník v danom odbore je plne schopný vybrať vhodné materiály. Ušká môžu tiež obsahovať aspoň jeden otvor na prst. Odborník v danej oblasti je schopný skonštruovať vhodné vyťahovacie uška podľa predkladaného vynálezu.Ušká podľa predkladaného vynálezu môžu byť prinitované alebo inak pripevnenć k vrchnáku nádoby v spojovacom bode uška. Uško pôsobí ako páka s osou otáčania v spojovacom bode, takže zdvihnutie uchopovacej časti spôsobí, že prerážacia časť zatlačí na vrchnák nádoby a otvorí vytrhávaciu časť na vrchnáku. Prerážacia časť môže byť skonštruovaná tak, ako je to známe z doterajšieho stavu techniky, aby účinne otvorila vytrhávací pásik.Jedným predmetom predkladaného vynálezu je dekoratívne uško. Výraz dekoratívne uško znamená vyťahovacie uško, ktorého integrálnou súčasťou sú infomiačné, reklamné alebo dekoratívne materiály. Informačné, reklamné alebo dekoratívne materialy zahmujú, ale nie sú obmedzené na, akékoľvek slovo, číslo,meno, symbol, farbu, vzor alebo obrázok, a tieto materiály sa v ďalšom texte budú nazývať dekorácie uška. Dekoratívne uško podľa predkladaného vynálezu môže mať aspoň jeden otvor na prst, ale výhodným uskutočnenim vynálezu je dekoratívne uško s uzavretým dizajnom. Uzavretý dizajn uška poskytuje ďalší priestor na umiestnenie dekorácií uška.V súlade s tým je jedným z cieľov vynálezu poskytnúť dekoratívne uško s uzavretým dizajnom a s dekoráciami uška. Jedným z uskutočnení vynálezu je dekoratívne uško s dekoráciami uška vytlačenými, zatlačenými, vyleptanými alebo vpísanými doň. Ďalším uskutočnenim vynálezu je dekoratívne uško, na ktoré sú aplikované alebo prilepené dekorácie uška. Aplikácia alebo prilepenie dekorácií uška sa môže uskutočniť akýmikoľvek technologickými procesrni, zahmujúcími, ale neobmedzujúcimi sa na, atramenty, farby, sieťotlač,gleje alebo lepidlá. Ďalším uskutočnenim vynálezu je dekoratívne uško s anodizovaným povrchom, organickým povlakom alebo iným povlakom aplikovaným na jeho povrch. Dekoratívne uško sa potom môže použiť samo osebe, alebo sa potom na ušku môžu vytvoriť vytlačené, zatlačené, vpísané, vyleptané, aplikované alebo prilepené dekorácie uška. Ďalším uskutočnenim vynálezu je dekoratívne uško s viacerými vrstvami, ktoré sa môže mechanicky alebo chemicky opracovať tak, že na ušku vznikajú dekorácie uška rôznych farieb alebo odtieňov.Môžu sa použiť rôzne povlaky. Medzi vhodné povlaky patria povlaky bežne používané v oblasti nádob na nápoje. Alcoa ponúka polotovar s vhodnými povlakrni dodávanými firmami Dexter, Valspar, BASF a inými. Typ povlaku sa neobmedzuje na epoxidový, vinylový alebo anodizovaný povlak. Môže byť výhodné použiť povlak, ktorý kontrastuje s farbou podkladového materiálu, čo môže byť hliník, iné materiály alebo iná povlaková vrstva. Navyše je možné použiť viac vrstiev kontrastných povlakov, takže selektívnym odstraňovaním vrstiev sa môže objaviť viacfarebný vzor.Cieľom vynálezu je tiež poskytnúť dekoratívne uško s povlakom a dekoráciami uška vytvorenými na ňom laserom alebo iným optickým zariadením. Jedným uskutočnenim vynálezu je dekoratívne uško s povrchom bez povlaku, anodizovaným povrchom alebo povlečeným povrchom, alebo s viacerými vrstvami takýchto povrchov, ktoré je potom opracované aspoň jedným optickým zariadením, ktoré na ňom vytvorí v podstate stále dekorácie uška. Ďalším uskutočnenim vynálezu je dekoratívne uško s organickým povlakom na povrchu, ktoré sa potom opracuje aspoň jedným optickým zariadením, ktoré na ňom vytvorí v podstate stále dekorácie uška. Ešte ďalším uskutočnenim vynálezu je dekoratívne uško s viacerými vrstvami, ktoré môže byť opracované aspoň jedným optickým zariadením, ktoré na ňom vytvorí v podstate trvalé dekorácie uška viac ako jednej farby alebo odtieňa.Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť dekoratívne uško pozostávajúce z materiálu alebo materiálov schopných vytvoriť na ňom (alebo V ňom) dekorácie uška, keď sú opracované aspoň jedným optickým zariadením.Ďalším predmetom vynálezu je symbolické uško. Výraz symbolické uško znamená zariadenie s vyťahovacím uškom na otváranie nádob, ktoré má symbolický tvar, ktorý mu umožňuje slúžiť zároveň ako otvárač nádoby a reklamný alebo dekoratívny predmet. Symbolický tvar znamená, že vyťahovacie uško je tvarované tak, aby bolo vnímané ako obrázok, ochranná známka, piktogram, znak alebo iný symbolický prvok. Ako príklady možno uviesť vyťahovacie uško so symbolickým tvarom ñrenmého znaku, ochrannej známky, 10znaku, vianočného stromčeka, futbalovej prilby, ovocia atď. Uško môže byť teda použité na reklamu produktu, na poskytnutie spomienkového predmetu spotrebiteľovi. Na vytvorenie symbolického tvaru má vyťahovacie uško iný tvar ako vyťahovacie ušká opísané V doteraj šom stave techniky.Na Zdokonalenie symbolického tvaru sa na dekoráciu symbolického uška môže použiť ktorékoľvek z metód spomínaných V súvislosti s dekoratívnymi uškami. Jedným aspektom vynálezu je teda poskytnúť dekoratívno-symbolické uško. Napríklad, na symbolické uško sa môže pripojit obrázok. Obrázok môže byť k ušku pripojený akýmkoľvek technologickým procesom vrátane potlače, vytláčania, zatláčanía sieťotlače, laserového leptania alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. K syrnbolickému ušku môže byť pripojený akýkoľvek typ obrázka, vrátane fotografií, ochranných známok, hologramov, čiarových kódov alebo akýchkoľvek iných vhodných obrázkov. Uško môže byt jednoducho zhotovené z pigmentovaného, farebného polotovaru, aby sa získal špecifický obrázok. Altematívne môže byť uško zhotovené z čistého polotovaru a následne Ozdobené tlačou, farbením alebo iným vhodným spôsobom logickým procesom vrátane potlače, vytláčania, zatláčania, sieťotlače, laserového leptania alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. K symbolickému ušku môže byt pripojený akýkoľvek typ obrázka, vrátane fotografií, ochranných známok, hologramov,čiarových kódov alebo akýchkoľvek iných vhodných obrázkov. Uško môže byť jednoducho zhotovené z pigmentovaného, farebného polotovaru, aby sa ziskal špecifický obrázok. Altematívne môže byť uško zhotovené z čistého polotovaru a následne ozdobené tlačou, farbením alebo iným vhodným spôsobom logickýrn procesom vrátane potlače, zatláčania, vytláčania, sieťotlače, laserového leptania alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. K symboliekému ušku môže byť pripojený akýkoľvek typ obrázka, vrátane fotografií,ochranných známok, hologramov, čiarových kódov alebo akýchkoľvek vhodných obrázkov. Uško môže byť jednoducho zhotovené z pigmentovaného, farebného polotovaru, aby sa získal špecifický obrázok. Altematívne môže byť uško zhotovené z čistého polotovaru a následne potlačou, farbením alebo iným vhodným spôsobom. Navyše, na uško sa môže prilepiť nálepka.Ďalším predmetom vynálezu je lisovacia plocha konverzného lisu upravená tak, že výsledkom lísovacích a tvarovacích krokov výroby vyťahovacieho uška je opísané vyťahovacie uško podľa predkladaného vynálezu. Uško sa môže tvarovat z užšieho alebo širšieho polotovaru pre ušká, ako sa používa pri tradičných výrobných metódach. Následné tvarovanie uchopovacej časti môže vyrážat alebo inak tvarovať uchopovaciu časť a tiež vyrezať do nej otvor na prst. Prerážacia časť sa môže tvarovať tradičným spôsobom známym zo stavu techniky. Nitovanie alebo pripevnenie ušiek na vrchnáky nádob sa môže uskutočniť ktoroukoľvek metódou všeobecne známou zo stavu techniky.Predkladaný vynález sa tiež týka spôsobu výroby opísaných dekoratívnych ušiek. Ušká sa môžu tvarovat konverzným lisom a lisovat a tvarovať upravenou lisovacou plochou podľa predkladaného vynálezu. Dekorácie uška sa môžu aplikovať na monolitický polotovar pre ušká, na tvarovaný pruh polotovaru pre ušká alebo na ušká po výstupe z konverzného lisu. Na zaistenie presnosti a jednotnosti aplikácie dekorácií uška sa môžu použiť mechanické alebo počítačové rozlišovacie systémy. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je k dispozícii aspoň jeden laser na vyleptanie dekorácií uška na uško. Laser môže byť umiestnený V akomkoľvek bode alebo mieste na leptanie polotovaru pre ušká pred jeho prvým vstupom do konverzného lisu, na leptanie tvarovaného pruhu polotovaru pre ušká po výstupe z tvarovacích a ohýbacích matric konverzného lisu,alebo na leptanie ušiek po ich tvarovaní a výstupe z konverzného lisu.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je perspektivny pohľad na nádobu zahrnujúcu zariadenie s vyťahovacím uškom na otváranie nádob podľa predkladaného vynálezu.Obrázok 2 je pôdorys nádoby na obrazku 1.Obrázky 3 A až 3 D sú prierezy pozdlž línie III-III na obrázku 2. Tieto obrázky znázorňujú kroky pri použití vyťahovacieho uška na otvorenie nádoby.Obrázok 4 je prierez podobný tomu na obrázku 3 A a zobrazuje uskutočnenie obsahujúce nálepku prípevnenú na vyťahovacie uško.Obrázok 5 je pôdorys altemativneho uskutočnenia vynálezu, v ktorom je vyťahovacie uško pripojené k nádobe, pričom takmer celý vrchnák nádoby je možné oddeliť spolu s vyťahovacim uškom.Obrázok 6 je prierez podobný tomu na obrázku 3 A a zobrazuje altematívne uskutočnenie, V ktorom je vyťahovacie uško tvorené z dvoch častí tak, že tieto časti sú oddeliteľné jedna od druhej.Obrázok 7 je pôdorys uskutočnenia zariadenia na výrobu vyťahovacích ušiek podľa predkladaného vynálezu.Obrázok 8 je pôdorys altematívneho uskutočnenia zariadenia na výrobu vyťahovacích ušiek podľa predkladaného vynálezu.Obrázok 9 je pôdorys ďalšieho alternatívneho uskutočnenia zariadenia na výrobu vyťahovacích ušiek podľa predkladaného vynálezu.Obrázok 10 zobrazuje pôdorys vrchnáka plechovky podľa jedného uskutočnenia predkladaného vynálezu. Obrázok ll zobrazuje vrchnák fľaše s laserom vyleptanou dekoráciou podľa jedného uskutočnenia pred kladaného vynálezu. Obrázok 12 zobrazuje viaevrstvovú štruktúru podľa jedného uskutočnenia vynálezu.Charakteristické zariadenie s vyťahovacím uškom na otváranie nádob podľa predkladaného vynálezu je všeobecne označované ako vyťahovacie uško 40. V prvom výhodnom uskutočnení, ako je zobrazené na obrázkoch l až 2 a 3 A až D, vyťahovacie uško 40 je pripojené k nádobe 10. Vyťahovacie uško 40 zalunuje prerážaciu časť 41 a uchopovaciu časť 43, Nádoba zahrnuje vrcbnák 20. Vrchnák zahrnuje vytrhávací pásik 30 ohraničený trhacou čiarou 31 a prerušením 32 trhacej čiary.Vyťahovacie uško 40 má spojovací bod 42 spojený s vrchnákom 20 nádoby nitom 50 tak, že prerážacia časť 41 vyťahovacieho uška 40 je oproti vytrhávaciemu pásiku 30. Ako je zobrazené na obrázkoch 2 A-2 D,vyťahovacie uško 40 pôsobí ako páka s osou otáčania v spojovacom bode 42, čím sa otvorí vytrhávací pásik 30. Ked spotrebiteľ zdvihne uchopovaciu časť 43, prerážacia časť 41 vyvinie zostupnú silu na vytrhávací pásik 30, čo spôsobí oddelenie vytrhávacieho pásika 30 od vrchnáka 20 nádoby pozdĺž trhacej čiary 31. Premšenie 32 trhacej čiary drží vytrhávací pásik 30 na nádobe a bráni jeho spadnutiu do nádoby. Po použití vyťahovacieho uška 40 na otvorenie vrchnáka 20 nádoby sa môže vyťahovacie uško 40 ohnúť naspäť do jeho pôvodnej polohy, ako je to zobrazené na obrázku 3 D.V uskutočnení zobrazenom na obrázkoch l až 2 a 3 A až D má vyťahovacie uško 40 symbolický tvar na ozdobenie nádoby. Obrázky znázorňujú symbolické uško, ktoré má symbolický tvar ananásu. Na zlepšenie symbolického tvaru sa na uško môžu vytlačiť dekorácie uška, ako je štruktúra ananásu, a/alebo sa na uško môžu vytlačiť farby ananásu. Samozrejme je možné predstaviť si iné symbolické tvary vyťahovacieho uška,zahrnujúce, ale neobmedzujúce sa na, firemné znaky, ochranné známky, znaky, piktogramy atď. Taktiež je možné predstaviť si iné dekorácie uška nanesené na ušku.Na uľahčenie syrnbolického tvaru uška môže byt uško tvorené súvislým celistvým štítkom. V ušku nemusia byť nijaké otvory. V zobrazenom uskutočnení je celistvý štítok v podstate rovinný konštrukčný prvok,ktorý má rovinnú vrchnú stranu 45 a rovinnú spodnú stranu 46, ktoré sú v podstate navzájom rovnobežné. Inými slovami, uško je vyrobené v podstate z plochej fólie materiálu, ktorá má po celej dĺžke v podstate rovnakú hrúbku. Ale symbolický tvar je možné vytvoriť aj v uskutočnení, v ktorom vyťahovacie uško nie je tvorené súvislým celistvým štítkom, má otvory, nie je to rovinný konštrukčný prvok a nie je v podstate plochou fóliou materiálu. Uško je výhodne tvarované tak, aby bolo vnímané ako obrázok, ochranná známka, piktograf, znak alebo iný symbolický predmet.Obrázok 4 zobrazuje druhé výhodné uskutočnenie vynálezu. V tomto uskutočnení je k vyťahovaciemu ušku 40 pripevnená dekorácia uška zahrnujúca nálepku 60 na ďalšie zlepšenie symbolického tvaru uška na reklamné účely. Nálepka môže byť pripojená ku ktorejkoľvek časti vyťahovacieho uška. Vyťahovacie uško u má symbolický tvar, ako je uvedené, pri rozbore obrázkov 1 až 2 a 3 A až 3 D.Obrázok 5 zobrazuje tretie výhodné uskutočnenie vynálezu. V tomto uskutočnení má vyťahovacie uško 40 tie isté prvky a symbolický tvar ako opísané vyťahovacie uško 40 a je pripojené k vrchnáku 20 nádoby nitom 50. Ale v tomto uskutočnení vytrhávací pásik 30 obkolesuje takmer celý vrchnák 20 nádoby bez prerušenia. Trhacia čiara 31 prebieha pozdĺž vrchnáka 20 nádoby bez akéhokoľvek prerušenia. V tomto vyhotovení spotrebiteľ zdvihne uchopovaciu časť 43 vyťahovacieho uška, čo spôsobí, že prerážacia časť 41 vyťahovacieho uška začne trhať vytrhávací pásik 30 pozdĺž trhacej čiary 31. Spotrebiteľ potom potiahne vyťahovacie uško 40 k opačnej strane nádoby, aby úplne odstránil vyťahovacie uško 40 a vytrhávací pásik 30 z nádoby. V tomto uskutočnení má vyťahovacie uško 40 rovnaký symbolický tvar ako vyťahovacie uško spomínané pri rozbore obrázkov 1 až 4. Spotrebiteľ potom potiahne vyťahovacie uško 40 k opačnej strane nádoby, aby úplne odstránil vyťahovacie uško 40 a vytrhávací pásik 30 z nádoby. V tomto uskutočnení má vyťahovacie uško 40 rovnaký symbolický tvar ako vyťahovacie uško spomínané pri rozbore obrázkov 1 až 4.Obrázok 6 zobrazuje štvrté výhodné uskutočnenie vynálezu. V tomto uskutočnení je vyťahovacie uško 40 tvorené z dvoch častí tak, že uchopovacia časť 43 je oddeliteľná od prerážacej časti 41. Vyťahovacie uško 40 je vyrobené so zoslabenou časťou 44, ako je vyrytá čiara alebo perforácia. Zoslabená časť sa tiahne pod uhlom medzi uchopovacou časťou 43 a prerážaeou časťou 41 tak, že spotrebiteľ môže zdvihnúť uchopovaciu časť 43, čím uvedie prerážaciu časť 41 do pohybu proti vytrhávaciemu pásiku 30 bez toho, aby došlo k oddeleniu uchopovacej časti 43 od prerážacej časti 41. Po otvorení vytrhávacieho pásika 30 sa uchopovacia část 41 dá oddeliť od prerážacej časti 43 použitím tlaku V smere zoslabenej časti 44. Výťahovacie uško 40 má rovnaký symbolický tvar ako vyťahovacie uško 40, spomínané pri rozbore obrázkov 1

MPK / Značky

MPK: A44B 19/00, B65D 17/28

Značky: nádob, otváranie, vyťahovacím, uškom, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-287100-zariadenie-na-otvaranie-nadob-s-vytahovacim-uskom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na otváranie nádob s vyťahovacím uškom</a>

Podobne patenty