Pracovný valec na pohotovostnú približovaciu polohu a pracovnú polohu nástroja

Číslo patentu: 286831

Dátum: 18.05.2009

Autori: Tiberghien Olivier, Boyer Jean Nöel, Chevassu Daniel

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Valec (21) obsahuje ťahadlo (29) predbežného zdvihu, ktoré možno pripevniť k telesu nástroja, napríklad k zváracím kliešťam. Privedením tlaku do tlakovej komory (27) predbežného zdvihu môže byť pracovné ťahadlo (34) na uzavretie klieští vedené do prostredia polohy malého otvorenia, pričom pracovný piest (31) a zosilňovacie piesty (36 a 37) zostávajú zaťažené vo valci. Pretože ťahadlo (29) predbežného zdvihu môže byť proti valcu (21) zabezpečené, privedenie tlaku do pracovnej komory (32) a zosilňovacích komôr (38 a 40) potom spôsobí vyťaženie pracovného ťahadla (34) a uzavretie zváracích klieští bez spätného pohybu valca (21).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pracovného valca na ovládanie pracovných úkonov pri nástroji, osobitne na ovládanie zváracích klieští z pokojnej polohy do predbežného pohotovostného styku a pracovného stisku nástroja, ktorý, keď sa v telese valca môžu posunovať aspoň dva piesty, buď V rovnakom zmysle, alebo v opačnom zmysle, a to tak, že jeden piest je piestom na pohotovostnú polohu a aspoň jeden pracovný piest je priamo napoj ený na pracovné ťahadlo poháňajúceho nástroja.Nástroj môže byť určený napríklad na vykonávanie montážnych operácií zváraním, lisovaním, pájkovaním a inými technikami, keď je nástroj alebo naopak súčasť upevnená na robote alebo manipulátore na vykonávanie rôznych pohybov pri konštrukčných spojoch, ktoré zahŕňajú rad zváraných miest. Ak nesie robot alebo manipulátor montážnu súčasť, je nástroj proti zemi nehybný. Pokial robot alebo manipulátor nesie nástroj, potom súčasť alebo súčasti určené na montáž sú nehybné proti zemi. Vynález sa využije pri nástroji,ktorý je vybavený zváracím zariadením, umožňujúcim zovretie montážnych súčastí medzi dve otočné čeľuste, pričom pracovné zovretie sa vykoná po predchádzajúcom pohotovostnom zovretí nástroja.Doteraj ší stav technikyPneumatický alebo hydraulický nástroj známeho typu, už skôr zmienený, určený napríklad na uvedené použitie, môže byť využitý v rámci ďalej uvedeného technického riešenia, ktoré je zobrazené na obr. 1.Tento výkres predstavuje zváračské pracovisko, na ktorom obsluha vykonáva zvary pomocou zváracích klieští v tvare písmena X.Zváracie kliešte nalqeslené na obr. l majú dve ramená s elektródami. Obidve ramená sú otočne upevnené jedno k druhému okolo osi ich výkyvu. Pracovný valec, napríklad pneumatický, je pripojený k jednému ramenu svojím ťahadlom Zváracie kliešte môžu byť ešte vybavené zváracírn transformátorom.V prípade tu opísaného manuálneho zváračského pracoviska sú zváracie kliešte zavesené na vyvažovanom zariadení prostredníctvom závesného kruhu a závesu, ktoré takto umožňujú pohodlnú manipuláciu s nástrojom bez toho, aby sa obsluha namáhala s jeho váhou. Predpokladá sa, že súčasť P, čo sú dva plechy, na ktorých sú vykonávané zvary, je nchybná vzhľadom na zem.Sústava zdvihákov a kĺbov umožňuje uzavrieť kliešte, to znamená, stlačiť plechy medzi elektródami, aby sa k sebe poriadne pritlačili. Len čo sa docieli stisk dostatočnej sily, nechá sa prechádzať prúd súčasťou takým spôsobom, aby sa vyvolal tavný spoj medzi plechmi. Po vychladnutí sa taký spoj stáva miestom spojema.Sotva je ukončený zvárací cyklus, dostane pracovný valec povel na otvorenie ramien klieští a nástroj môže byť premiestnený na ďalšie miesto radu zvarov.Len čo sa použijú zváracie kliešte tvaru C namiesto zváracích klieští v tvare X, je funkcia v podstate rovnaká, pričom sila stisku zdviháka je priamo prenášaná na elektródy.Práca na takýchto zariadeniach je taká, že obsluha zavedie elektródy nad nasledujúci z radov zvarov a môže začať nový cyklus zvárania. Sila stisku klieští na povrch je priamo úrnemá sile vyvolanej valcom, teda na tlaku tlakového média v rôznych komorách pracovného valca. Rovnako pre danú dĺžku D 2 ramien si možno predstaviť niekoľko riešení na získanie dostatočných síl pôsobiacich na plechy- zvýšením tlaku vzduchu V pracovnom valci,- zvýšením priemeru piesta, na ktorý sa bude vyvíjať pneumatický tlak vo valci,- znásobenie počtu piestov, ktorými sa bude sila prenášať, týmto valcom sa potom hovorí viacstupňové valce alebo- zväčšením vzdialenosti medzi ramenami, teda zväčšením páky D 1, v prípade kliešťov, ktorým sa potom hovorí nožnice.V praxi zostáva maximálny použiteľný tlak obmedzený a pohybuje sa najčastejšie V rozmedzí 0,5 až l MPa v prípade manuálneho zváračského pracoviska. Navyše, v prípade zváračských klieští, hoci už určených na ovládanie obsluhou alebo robotom, požiadavky, týkajúce sa hmotnosti, zotrvačnosti, objemu, ergonornickej požiadavky a požiadavky na dobrú viditeľnosť zváračského miesta si vynútia maximálne možne zníženie rozmeru každej súčasti klieští. Najmä je nemožné zvýšiť nadmerne priemer pracovného valca, jeho dĺžku znásobením zosilňovacích stupňov alebo ešte, v prípade klieští typu nožnice, ich rameno Dl páky.Výrobné problémy týkajúce sa valcov na ovládanie zvárania spočívajú teda v schopnosti znásobiť počet stupňov pri zachovaní dvojitej funkcie a bez toho, aby sa nadmerne zväčšila dlžka valca.A konečne požiadavky spočivajúce V rozsahu zvárania si vynútia pracovať s valcom, ktorému sa hovorí dvojzdvížný, a ktorý dovoľuje vykonávať zároveň veľký zdvih a tým aj pohotovostné zovretie, resp. uvoľnenie ramien a malý zdvih, ktorému sa hovorí pracovný zdvih, ktorý predstavuje stisk počas zváracíeho cyklu. Rozdelenie fázy je dobré z dôvodu získania času alebo z dôvodu prekážky, obmedzujúce maximálnu výšku, ktorá zabraňuje novému otvoreniu klieští s veľkým rozovretím.V praxi je pomer medzi malým a veľkým zdvihom najčastejšie medzi 2 z 5.Nutnosť predbežného zdvihu na priblíženie a pracovného zdvihu v rovnakom zdviháku pôsobí však prevádzkové problémy, ktoré pri jednoduchších vykonaniach sa predpokladá, že nástroj om sú kliešte obsahujúce dve ramená, napríklad kĺbové typu X, kde jedno z nich je riadené ťahadlom predbežného zdvihu a vykonáva všetky predbežné zdvihy na priblíženie príslušnej súčasti medzi polohou plného otvorenia a polohou malého otvorenia na obr. IB, zatial čo druhé rameno, riadené pracovným ťahadlorn, vykonáva iba pracovný zdvih,t. j . zovretie súčasti medzi polohou malého otvorenia a polohou uzavretia kliešti.Nevýhodou takej koncepcie zdviháku o dvoch zdvihoch je obmedzenie sily pri zváraní vplyvom slabšieho tlaku vyvíjanćho na ťahadlo predbežného zdvihu a na pracovné ťahadlo. V skutočnosti nerovnováha medzi týmito dvoma hnacími silami spôsobuje premiestňovanie piestov a až do ich kontaktu s jednou zo stien valca.Najmä však nie je možné s takou koncepciou zvýšiť pôsobenie zvárania bez toho, aby sa zvýšila sila predbežného zdvihu.V doterajšom stave techniky nakreslenom na obr. lA až 2 C sa využívajú rovnaké odkazy, ako pri obr. lA až lC na označenie rovnakých súčastí, alebo súčasti plniacich rovnakú funkciu. Piest predbežného zdvihu na priblíženie je preto bez ťahadla a je vyhotovený vo forme valca 26 upevneného posuvne v telese 21 zdviháka,V ktorom sa môže pohybovať pracovný piest 31, ktorého pracovné ťahadlo 34 prechádza hlavou 28, rovnako tak ako prednou hlavou 22 telesa 21. V tomto príklade vyhotovenia, okrem iného, ťahadlo pracovného piesta zahŕňa axiálne zahlbenie E, ktoré ústi do pracovnej tlakovej komory 32, a do ktorého možno vsunúť rúrku T prívodu tlakového média, prechádzajúcu zadnou hlavou 23 telesa 21 zdviháka, rovnako ako druhou hlavou 33 piesta predbežného zdvihu 26.Funkciu zariadenia možno stručne opísať za predpokladu, že ide o ovládanie uzavretia klieští, napríklad zváracích kliešti, nasledovne začínajúc polohou veľkého otvorenia na obr. 2 A, zavedenie tlakového média do tlakovej komory 27 predbežného zdvihu spôsobi, že sa obidva piesty, ktoré komora obsahuje, t. j. piest 26 predbežného zdvihu a pracovný piest 31 zatlači smerom doprava, až do polohy malého otvorenia na obr. ZB pracovný piest 34 (ktorý slúži zároveň ako piest 29 predbežného zdvihu) je iba čiastočne vyťažený. Začínajúc touto polohou privedenie tlakového média do rúrky T vyvolá premiestnenie pracovného piesta 31 smerom doprava, dovnútra komory 32-32 piesa 26 predbežného zdvihu, čo vedie nástroj do polohy plného uzavretia klieští, t. j. polohy zovretia súčasti (obr. 2 G).Taká koncepcia zdviháka s dvojitým zdvihom ešte neumožňuje využitie viac stupňovej konštrukcie zdviháka na zvýšenie pracovnej sily. Navyše rovnako ako v predchádzajúcom príklade je nevyhnutné, aby sila umožňujúca udržať pracovný modul bola väčšia alebo sa rovnala sile vyvodzovanej na pracovné ťahadlo na vytvorenie zváracej sily. V skutočnosti by nerovnováha týchto sil spôsobila pohyb späť pracovného modulu až do kontaktu s pracovným piestom 31 s valcovou hlavou 28, je teda nemožné s takou koncepciou zvyšovať zváraciu silu bez toho, aby sa zvýšila sila predbežného zdvihu.Zdvihák s dvojitým ťahadlom (predbežný zdvih na priblíženie a pracovný zdvih) opísaného typu predstavuje ďalšie nevýhody, pokiaľ sa požaduje vyrobiť viac stupňový zdvihák, to znamená zdvihák (a to bude predovšetkým V prípade pneumatických zdvihákov), ktorého pracovný piest je spražený s jedným alebo viac zosilňovacími stupňami.Tento spôsob vyhotovenia viac stupňového zdviháka má pre daný priemer a tlak tú nevýhodu, že predlžuje dlžku zdviháka na minimum jeho celkového zdvihu (predbežný zdvih na priblíženie a pracovný zdvih) v každom pripojenom zosilňovacom stupni. Zväčšujúci sa objem komôr, čas prerniestrrenía piestov a čas uvedenia zdviháka do činnosti narastá rovnakým spôsobom. V praxi znižovanie rozmerov, rovnováha, hmotnosť,zotrvačnosť, ergonómia, dobrá viditeľnosť zváraných miest a rýchlosť zdviháka sú limitujúce, pokiaľ ide o prípady využitia tohto typu zdviháka o jednom zosilňovacom stupni.Zo spisu DE 2920463 je známy pracovný valec na pohotovostnú približovaciu polohu a pracovnú polohu nástroja, na manévrovanie s nástrojom, ktorý obsahuje valec, v ktorom sú posuvne uložené aspoň dva piesty na pohyb bud v rovnakom zmysle, alebo v opačnom zmysle vysúvania z valca a to piest predbežného zdvihu a aspoň jeden pracovný piest ovládajúci nástroj, kde sú medzi piestom predbežného zdvihu a valcom usporiadané zaisťovacie prostriedky aspoň na zamedzenie vratného pohybu a zaisťovacie prostriedky pôsobia medzi piestom predbežného zdvihu a valcom zdviháka a že ťahadlo predbežného zdvihu je spojené s piestom predbežného zdvihu.Cieľom vynálezu je predstavit valec umožňujúci otváracie procesy bez toho, aby sa zvyšovala sila počas zvíeracej fázy pri minimálnej dĺžke a priemere pracovného valca.Uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery pracovný valec na pohotovostnú približovaciu polohu a pracovnú polohu nástroja, v ktorom sú posuvne uložené aspoň dva piesty na pohyb bud v rovnakom zmysle, 10alebo v opačnom zmysle vysúvania z valca, a to piest predbežného zdvihu a aspoň jeden pracovný piest ovládajúci nástroj, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že medzi piestom predbežného zdvihu a valcom sú usporiadané zabezpečovacie prostriedky aspoň na zamedzenie vratného pohybu.V ďalšom výhodnom vyhotovení pôsobia zabezpečovacie prostriedky medzi piestom predbežného zdvihu a valcom zdviháka a ťahadlo predbežného zdvihu je spojene s piestom predbežného zdvihu.V inom výhodnom vyhotovení sa pracovné ťahadlo a ťahadlo predbežného zdvihu presunujú v rovnakom zmysle medzi svojou začiatočnou polohou vo valci a svojou vysunutou polohou, pričom pracovné ťahadlo je posuvne uložené v axiálnom puzdre vnútri ťahadla predbežného zdvihu.V inom výhodnom vyhotovení zahŕňajú zabezpečovacie prostriedky aspoň jednu závoru priečne posuvnú proti osi valca v ľavej stene valca, pričom táto závora je usporiadaná vo forme piesta a môže byť vonkajším tlakom vedená do zabezpečenej polohy v lôžku v ťahadle predbežného zdvihu stlačením vratnej pružiny z polohy odistenia.V ďalšom výhodnom vyhotovení zahŕňajú zabezpečovacie prostriedky v pravej stene valca veniec, ktorý je súosový s ťahadlom predbežného zdvihu a je vratný do odistenej polohy spružinami s obvodovou pôsobnosťou, pričom otáčanie venca proti tejto vratnej sile môže byť vyvolané prívodom vonkajšej energie alebo automaticky tým, že piest predbežného zdvihu docieli konca približovacieho zdvihu a tým sú závora alebo závory nútené zablokovať sa do lôžok v pieste predbežného zdvihu.V ďalšom výhodnom vyhotovení je plocha piesta privrátená k pravej stene vybavená kónickýrni hrotmi pre súčinnosť so zodpovedajúcimi zahlbeniarni venca a na otáčanie týmto vencom do uzamknutej polohy,pričom hroty sú skosené proti zahlbeniam, keď je veniec v pokojnej polohe, t. j. v polohe odistenia.V inom výhodnom vyhotovení je valec vybavený západkou alebo západkami vratnými pomocou spružín,s tendenciou viesť západky na rozšírenie na bočnom povrchu piesta predbežného zdvihu pre ich zapadnutie do zárezov valca a tak zabezpečiť zablokovanie piesta predbežného zdvihu proti tomuto valcu, aspoň v zmysle jeho zaťaženia, pričom pracovný piest obsahuje skosené výstupky na súčinnosť s koncami týchto západiek pri návrate piesta do začiatočnej, celkom zaťaženej polohy, na vedenie týchto západiek do začiatočnej odistenej polohy.V ďalšom výhodnom vyhotovení zabezpečovacie prostriedky zahŕňajú závoru alebo závory pohyblivé radiálne v príslušných vedeniach piesta predbežného zdvihu a vhodné na zablokovanie do lôžok v ľavej stene valca.V inom výhodnom vyhotovení sú závory zablokované v lôžkach vodiacim skosením pracovného ťahadla.V ďalšom výhodnom vyhotovení sú závora alebo závory zablokované v lôžkach vodiacim puzdrom uloženom posuvne na pracovnom ťahadle vnútri ťahadla predbežného zdvihu.V ďalšom výhodnom vyhotovení je vodiace puzdro ovládané pracovným ťahadlom medzi polohou uvoľnenia závor a polohou zabezpečenia týchto závor v lôžkach, pričom pracovné ťahadlo je na tento účel vybavené z jednej strany rozšírením na axiálne stlačenie vodiaceho puzdra k svojej polohe zablokovania závorou alebo závorami prostredníctvom pružného elementu a z druhej strany vonkajším dorazom na uvedenie vodiaceho puzdra naspäť do odistenej polohy od závory alebo závor, keď je pracovné ťahadlo zaťažené.V inom výhodnom vyhotovení je pracovný piest spojený s jedným alebo niekoľkými zosilňovacírni piestami, z ktorých každý je pohyblivo uložený v zosilňovacej komore napáj anej tlakovým médiom.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej priblížený pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový pohľad na zariadenie na zváranie plechov, ktorého súčasťou je pracovný valec podľa vynálezu, obr. lA až lC predstavujú pracovný valec podľa prvého vyhotovenia známeho zo stavu techniky v troch pracovných polohách - pokojnej, pohotovostnej a pracovnej, obr. 2 A až 2 C predstavujú pracovný valec podľa druhého vyhotovenia známeho zo stavu techniky v troch pracovných polohách - pokojnej, pohotovostnej a pracovnej, obr. 3 A až 3 C predstavujú pracovný valec podľa prvého vyhotovenia podľa vynálezu v troch pracovných polohách - pokojnej, pohotovostnej a pracovnej, obr. 4 je čelným pohľadom na valec podľa druhého vyhotovenia podľa vynálezu, obr. 4 A až 4 C predstavujú pracovný valec podľa tohto druhého vyhotovenia v troch pracovných polohách - pokojnej, pohotovostnej a pracovnej, obr. SA až SC predstavujú pracovný valec podľa tretieho vyhotovenia v troch pracovných polohách - pokojnej, pohotovostnej a pracovnej, obr. 6 A až 6 C predstavujú pracovný valec, podľa štvrtého vyhotovenia podľa vynálezu v troch pracovných polohách - pokojnej, pohotovostnej a pracovnej a obr. 7 A až 7 C predstavujú pracovný valec podľa piateho vyhotovenia podľa vynálezu v troch pracovných polohách - pokojnej, pohotovostnej a pracovnej.Na obr. 1 je pohľad na zariadenie na zváranie plechov 12, 13 s kliešťami 2, 3 a vybavenými zváracími elektródarni 2, 3, ktorých pracovný cyklus je ovládaný pracovným valcom, ktorý je predmetom vynálezu. Schematicky je znázomený ovládací prvok l, ktorého súčasťou je neskôr opísaný pracovný valec 21, kliešte 2, 3, elektródy 2, 3, os otáčania 4, teleso klieští 5, ťahadlo 6 valca, zvàraci transfomiátor 7, závesný kruh 9,záves 10, Vyvažovacie zariadenie 11 a zvárané plechy 12, 13.Na obr. lA až lB už je znázornený v detaile pracovný valec 21 pneumatického ovládania pracovných pohybov. V pracovnom valci 21 je pohyblivo uložený ľavý piest 31 na ťahadle 34 a pravý piest 26 na ťahadle 29. Na stranách obidvoch ťahadiel 29, 34 sú dorazy A, B. Valec 21 je rozdelený pevnou rozdeľovacou stenou 28 do dvoch tlakových komôr 27, 32. Obr. lA predstavuje situáciu, keď sú piesty 26, 31 v polohe celkom zaťažené, t. j. v prípade, keď je daný povel nástroju typu zváracích klieští alebo podobnému nástroju na zaujatie polohy zodpovedajúce plnému rozovretiu klieští. Na obr. lB je pravý piest 26 odtiahnutý ku kraju, zatiaľ čo ľavý piest zostáva v stiahnutej polohe, čo je situácia, keď sú kliešte v pohotovostnej polohe pri priblížovaní,t. j. v prípade, keď je daný povel pmae zaujatie polohy zodpovedajúcej malému rozovretiu klieští a na obr. IC je situácia s obidvoma piestami v odsunutej polohe, čo je vlastne poloha pracovná, t. j. v prípade, keď je daný povel zváracim kliešťam alebo podobnému nástroju na ich zovretie.Na obr. 2 A až 2 C je ďalší variant vyhotovenia pracovného valca 21. V tomto prípade je vytvorený iba jeden piest 31 s ťahadlom 34, pričom piest 31 je uložený v pohyblivej piestovej skriní 26, ktorej stenou prechádza ťahadlo 34. Tlakovú komoru 27 predstavuje vnútro valca 21 a tlakovú komoru 32 vnútro piestovej skrine 26. Obr. ZA predstavuje situáciu, ked sú piest 31 aj piestová skriňa 26 v obidvoch prípadoch v polohe celkom zaťaženej na ľavej strane pracovného valca 21, resp. piestovej skrine 26, t. j. V prípade, ked je daný povel nástroju typu zváracích klieští alebo podobnému nástroju na zaujatie polohy zodpovedajúcej plnému rozovretiu klieští. Na obr. 2 B je piestová skriňa 26 odtiahnutá celkom k pravému okraju valca 21, zatiaľ čo piest 31 zostáva v relatívne stiahnutej polohe na ľavej strane piestovej skrine 26, čo je situácia, keď sú kliešte v pohotovostnej polohe pri priblížovaní, t. j. v prípade, ked je daný povel na zaujatie polohy zodpovedajúcej malému rozovretiu klieští a na obr. lC je situácia, ked sa aj piest 31 odsunie k pravej strane piestovej skrine 26, čo je vlastne podoba pracovná, t. j. v prípade, keď je daný povel zváracím kliešťam alebo podobnému nástroju na ich zovretie.V príklade vyhotovenia nalcreslenom na obr. 3 A až 3 C je pracovný valec 21 vybavený rozdeľovacou stenou 28 rozdeľujúcou valec 21 do dvoch komôr 27 a 32. V komore 27 je uložený piest 26 s ťahadlom 29 s prírubou 30, ktorým prechádza ťahadlo 34 druhého piesta 31, ktorý je uložený v komore 32. Cez prírubu 30 je ťahadlo 29 pripevnené k telesu 5 nástroja, čo sú zváracie kliešte znázomené na obr. l. V prednej stene 22 valca 21 sú usporiadané radiálne lôžka 45 pre dva piesty 43 odtlačovane smerom von z valca 21 spružinami.Na obr. 3 A je situácia, keď sú piest 26 aj piest 31 natlačené k ľavej, resp. pravej stene valca 21, t. j. v prípade, ked je daný povel nástroju typu zváracích klieští alebo podobnému nástroju na zaujatie polohy zodpovedajúcej plnému rozovretiu klieští.Na obr. 3 B je situácia, keď sa do komory 27 vpustí tlakové médium, ktoré odtlači piest 26 doprava k rozdeľovacej stene 28, pritom sa dostanú radiálne lôžka 45 pod piesty 43, ktoré sú pod tlakom média a zañxujú polohu ťahadla 29. To je situácia, ked sú kliešte v pohotovostnej polohe pri priblížovaní, t. j. v pripade, keď je daný povel na zauj atie polohy zodpovedajúcej malému rozovretiu klieští.Na obr. 3 C je situácia, keď po vpustení tlakového média do pracovnej tlakovej komory 32 je zatlačený piest 31 doľava, až pracovné ťahadlo 34 dosadne na doraz B bez toho, aby vyvolal pohyb späť piesta 26 zdviháka, dokonca ani pri silnom tlaku v komore 32.V príklade funkcie valca 21 zobrazenej na obr. 3 A až 3 C sa predpokladá, že pracovné ťahadlo 34 vykonáva vždy premiestnenie pre predbežný pohotovostný zdvih a následne sa vykoná pracovný zdvih, pričom sa ako nástroj uvažuje napríklad nástroj s dvomi kĺbovými ramenami, jedno pevné a druhé pripojené k pracovnemu ťahadlu 34.Pri vyhotovení valca 21 nalcreslenom na obr. 4 A až 4 C je tomu inak. Predpokladá sa, že kliešte majú dve pohyblivé ramená jedno pripojené k ťahadlu 29 predbežného zdvihu, vykonávajúce pohyb na priblíženie (až do polohy opretia na doraz A) a druhé, pripojené k pracovnému ťahadlu 34 vykonávajúce doplnkový zdvih pri zovretí, symbolizovaný polohou opretia tohto ťahadla na doraz B. V tomto prípade je valec 21 ešte vybavený zabezpečovacirni prostriedkami ťahadla 29 predbežného zdvihu. Na ich uskutočnenie je v ľavej stene 23 valca 21 rotačný veniec 51, uložený koaxiálne s ťahadlom 29 predbežného zdvihu a uvádzaný do odomknutej polohy spružinami 52 s obvodovým pôsobením vloženým medzi veniec a hlavu - to je vidno na obr. 4. Tento veniec 51 je vybavený štyrmi axiálnymi otvormi 53 a veniec 51 nesie v strede vačku 54 so zabezpečovacími guľôčkami 55. Táto vačka 54 je vybavená štyrmi sedlarni na usadenie guľôčok 55 do zabezpečenej polohy tým, že sa jednoducho oprú o rovný povrch ťahadla 29 predbežného zdvihu.Na strane, ktorou doľahne k stene 23, je piest 26 predbežného posuvu vybavený štyrmi kónickými hrotrni 56, ktoré zodpovedajú veľkosti otvorov 53.

MPK / Značky

MPK: F15B 15/00

Značky: približovaciu, válec, pracovnú, polohu, nástroja, pracovný, pohotovostnú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-286831-pracovny-valec-na-pohotovostnu-priblizovaciu-polohu-a-pracovnu-polohu-nastroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pracovný valec na pohotovostnú približovaciu polohu a pracovnú polohu nástroja</a>

Podobne patenty