Elektromagnetický akčný mechanizmus

Číslo patentu: 286820

Dátum: 14.05.2009

Autor: Lammers Arend Jan Willem

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elektromagnetický akčný mechanizmus slúžiaci na pohyb kontaktu (2) do stavu zapnuté alebo vypnuté zahŕňa kontaktnú vystavovaciu tyč (1), ktorú možno premiestniť v pozdĺžnom smere medzi prvou polohou, ktorá zodpovedá stavu vypnuté, a druhou polohou, ktorá zodpovedá stavu zapnuté. Jadro (4) vyrobené zo zmagnetizovateľného materiálu je pripevnené na kontaktnú vystavovaciu tyč (1). Ďalej zahŕňa spínaciu cievku (5), ktorá spolupôsobí s jadrom (4), pólový nadstavec (6) zhotovený zo zmagnetizovateľného materiálu, ktorého čelná strana obrátená na jadro (4) v prvej polohe kontaktnej vystavovacej tyče (1) je umiestnená na vzdialenosť vzduchovej medzery (d1) od tohto povrchu jadra (4), ktorý je orientovaný kolmo na smer premiestnenia, a v druhej polohe sa nachádza čo najbližšie k spomenutému povrchu jadra. Ďalej zahŕňa jadro kotvy magnetu (10) zhotovené zo zmagnetizovateľného materiálu a slúžiace na uzatvorenie obvodu magnetického toku spínacej cievky pólovým nadstavcom (6) a jadrom (4). Akčný mechanizmus ďalej zahŕňa zariadenie permanentného magnetu (8), ktoré slúži na udržanie kontaktnej vystavovacej tyče (1) v prvej polohe, ďalej zahŕňa pružinu (3), ktorá dopredu zaťažuje kontaktnú vystavovaciu tyč v jej druhej polohe smerom na prvú polohu.

Text

Pozerať všetko

Vynález rieši elektronický akčný mechanizmus, ktorý pohybuje kontaktom do polohy zapnuté - vypnuté a zahrnuje kontaktnú vystavovaciu tyč, ktorá sa môže pohybovať v pozdĺžnom smere medzi prvou polohou,zodpovedajúcou stavu vypnuté a druhou polohou, zodpovedajúcou stavu zapnuté, ďalej zahmuje jadro zhotovené zo zmagnetovateľného materiálu, ktoré je pripojené na kontaktnú vystavovaciu tyč, ďalej zahrnuje spínaciu cievku spolupracujúcu s jadrom, ďalej pólový nadstavec zhotovený zo zmagnetizovateľného materiálu, ktorého čelná strana, obrátená smerom na jadro, sa v prvej polohe kontaktnej vystavovacej tyče nachádza v istej vzdialenosti, vytvorenej vzduchovou medzerou, od spomenutého jadra, ktoré sa pohybuje kolmo na smer vystavovania a v druhej polohe sa dostáva tesne k povrchu spomenutého jadra, ďalej zahrnuje jadro kotvy magnetu zhotoveného zo zmagnetizovateľného materiálu, ktoré slúži na uzatvorenie obvodu magnetického toku spinacej cievky cez pólový nadstavec a jadro, ďalej zahmuje zariadenie trvalého magnetu, ktoré slúži na udržanie kontaktnej vystavovacej tyče v prvej polohe, ďalej zahrnuje pružinu, ktorá predbežne zaťažuje spomenutú kontaktnú tyč V druhej polohe smerom na prvú polohu.Akčný mechanizmus tohto druhu je známy z patentovej prihlášky GB-SA-2,289,374.Existuje mnoho pôvodných úvah, ktoré sú vzhľadom na elektromagnetické akčné mechanizmy veľmi dôležité a týkajú sa bezpečnosti spínania a životnosti vákuového spínača používaného v sieti so stredným napätíml. Zopnutie by malo prebehnúť rýchlo, aby pri oblúku medzi kontaktnými povrchmi bola obmedzená možnosť poškodenia mechanizmu.2. Udržanie zopnutého stavu by sa malo dosiahnuť dostatočne vysokým kontaktným tlakom, keďže inak by nadmemý kontaktný odpor viedol ku stratám, vplyvom rozptýlenia, medzi kontaktmi a rovnako k ich vzájorrmému zvareniu. Stáva sa to pri vysokých skratových prúdoch.3. Rozpoj enie kontaktov sa deje pri vysokej úrovni ímpulzov, a to s cieľom oddeliť zvarené kontakty.4. Rozpoj enie kontaktov sa deje so značnou rýchlosťou, aby sa tým obmedzil rozsah horenia kontaktov spôsobený vzniknutým elektrickým oblúkom.5. Z dôvodu prevádzkovej spoľahlivosti hnacieho mechanizmu by sa malo uvažovať o čo najmenšom množstve zúčastnených komponentov. K zlyhaniu spínača všeobecne prispieva zlyhanie hnacieho mechanizmu.6. Pre maximálne využitie dostupnej spinacej kapacity je niekedy vhodné realizovať rozpojenie v konkrétnom bode voltampérovej charakteristiky. Pri trojfázovom systéme sa body rozpojenia môžu líšiť v každej fáze, pričom vzor spínania sa rovnako môže menit V každom okamihu v závislosti od podmienok.V minulosti bolo prvých päť uvedených bodov splnených mechanickými systémami, ktoré pracovali na základe energie pružín. Tieto systémy rovnako umožňovali dosiahnutie konštantných časov oneskorenía. Napriek všetkému pri nich dochádzalo príležitostne k zlyhaniu.Spomenutá britská patentová prihláška rieši bistabilný akčný mechanizmus, ktorý pracuje so zostavou permanentných magnetov, cievkou a pružinou. Akonáhle sa do cievky zavedie prúd, kontakt sa pohybuje do uzatvoreného alebo zopnutého stavu. Pole cievky generovanej prúdom je orientované do rovnakého smeru ako magnetické pole permanentného magnetu. Celková magnetické sila ľahko vyvoláva budenie, pritom je potrebný iba malý prúd na to, aby sa kontakty dostali do stavu zopnuté. V stave zopnuté je pružina stlačená a kontaktná vystavovacia tyč je udržiavaná v danej polohe pomocou peirnanentných magnetov. Pole perrnanentných magnetov vyvoláva silu pôsobiacu na kontaktnú vystavovaciu tyč, ktorá je väčšia ako sila pružiny a je orientovaná proti sile pružiny. Po dosiahnutí stavu, v ktorom sú kontakty zopnuté, môže sa prúd prechádzajúci cievkou prerušiť.Aby sa kontakty mohli posunúť do stavu zopnuté alebo rozpojené, zavedie sa do cievky impulz elektrického prúdu, ktorý vyvolá pole, ktoré smeruje proti poľu permanentných magnetov. Sila pôsobiaca na kontaktnú vystavovaciu tyč, ktorá bola vyvolaná poľom permanentných magnetov, je tým čiastočne obmedzená,takže kontaktná vystavovacia tyč je jednak tlačená energiou pružiny do polohy rozpojené, a okrem toho jej pôsobenie je spornalené zostatkovou silou generovanou permanentnýrni magnetmi.Z týchto dôvodov známe akčné mechanizmy nesplňujú požiadavky vynálezcu na to, aby rozpojenie prebiehalo rýchlo. Môže sa to pripísať na vrub skutočnosti, že magnetický tok, pri pohybe kontaktov do polohy rozpojené, je znižovaný príliš pomaly V čase, keď sú kontakty V stave zopnuté.Čas zopnutia mechanizmu je definovaný ako čas od počiatku budenia spinacej cievky až do momentu,v ktorom sa kontakty aktivované akčným mechanizmom dostanú do vzájomného kontaktu. V prípade akčného mechanizmu na aktiváciu kontaktov, ktore sú vhodné na spinanie vysokých výkonov, má spomenutý čas zopnutia veľmi veľkú hodnotu a nie je reprodukovateľný. Vplyvom vysokej vlastnej indukcie spinacej cievky akčného mechanizmu prúd stúpa k maximálne dosiahnuteľnej hodnote len zvoľna. Ak je v čase narastaniaprúdu ťažná sila akčného mechanizmu dostatočne veľká na to, aby prekonala opačnú silu prítomnú v stave vypnuté (ako výsledok, okrem iného, trenia, pružiny vypínania, teploty atď.), začína sa pohyblivá časť akčného mechanizmu, to znamená kontaktná vystavovacia tyč, pohybovať.Moment, keď k tomu dôjde, závisí okrem iného od tolerancií intenzity prúdu a od trenia.Čas zopnutia, to je moment, od ktorého je zapnutý prúd, až do momentu, keď sa kontakty skutočne uzavrú, sa veľmi ťažko predvída, a preto je premenný a nemožno ho reprodukovať.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť akčný mechanizmus typu, ktorý bol spomenutý v úvodnej časti , pri ktorom sa autori vyhli spomenutým problémom, a to pomocou prostriedkov, ktoré sú schopné spínače vypnúť veľmi rýchlo, zapnúť spínače v ovládanom momente a pokiaľ by sa to požadovalo, udržať vákuové spínače dvoch stabilných stavoch.Tento cieľ je dosiahnutý, podľa prvého aspektu tohto vynálezu, tým že je zaradená vypínacia Cievka, ktorá je na účely pohybu kontaktnej - vystavovacej tyče z druhej polohy do prvej polohy, budená tak, aby elirninovala magnetické pole zariadenia permanentného magnetu, a to aspoň dočasne a aby sa obvod magnetického toku zariadenia permanentného magnetu oddelil od obvodu spinacej cievky.Následkom toho, že magnetický obvod permanentného magnetu a magnetickú obvod spinacej cievky sú od seba oddelené, dráha toku perrnanentriých magnetov môže byť kratšia a tým môžu byť menšie aj magnety. Tým, že sú magnety menšie, ich vplyv pri vypínani trvá. kratší čas, a tým sa dosahuje väčšej vypínacej rýchlosti. Okrem toho, spomenuté oddelenie dráh toku umožňuje, aby sa spínacia cievka využívala optimálne. Navyše sa, podľa tohto vynálezu, v stave zapnuté získava väčšia zadržiavacia sila.Je nutné poznamenať, že medzinárodná patentová prihláška W 0 95/07542 opisuje bistabilný elektromagnetický akčný mechanizmus, pri ktorom sa používa permanentný magnet, pohyblivé jadro a dve cievky. Tento akčný mechanizmus ma rovnako nevýhodu v tom, že je magnetický tok vždy uzatvorený cez permanentný magnet, ktorý funguje ako vzduchová medzera pre pole vychádzajúce z cievok. Výsledkom je, že tento známy akčný mechanizmus nie je dostatočne účinný.Ďalšie vylepšenia a uskutočnenia prvého aspektu tohto vynálezu sú opísané v závislých nárokoch.Druhý aspekt tohto vynálezu rieši elektromagnetický akčný mechanizmus určený na pohyb kontaktu do stavu zapnuté alebo vypnuté, ktorý zahmuje kontaktnú vystavovaciu tyč, ktorá sa môže premiestniť v pozdĺžnom smere medzi prvou polohou, zodpovedajúcou stavu vypnuté, a druhou polohou, zodpovedajúcou stavu zapnuté, ďalej zahrnuje jadro vyrobené zo zmagnetizovateľného materiálu, ktoré je pripojené na kontaktnú vystavovaciu tyč, ďalej zahrnuje spínaciu cievku, ktorá spolupracuje s jadrom, ďalej pólový nadstavec zhotovený zo zmagnetizovateľného materiálu, ktorého čelná strana smeruje smerom k jadru, a to V prvej polohe kontaktnej - vystavovacej tyče, a je od povrchu jadra, ktoré sa pohybuje kolmo na smer presunu, vzdialené na hodnotu vzduchovej medzery, pritom sa v druhej polohe dostáva čo najbližšie k povrchu jadra, ďalej zahrnuje jadro kotvy magnetu zhotovené zo zmagnetizovateľného materiálu, ktoré slúži na uzatvorenie Inagnetického toku spinacej cievky cez pólový nadstavec a jadro, pričom je charakteristické tým, že sa prítomné uzamykacie zariadenie na kontaktnej vystavovacej tyčí pohybuje do uzamknutého stavu v momente, keď kontaktná vystavovacia tyč zaujme prvú polohu, pritom k uvoľneniu dochádza po dopredu stanovenom čase, počas ktorého sa dodáva do spinacej cievky prúd, pričom tento čas je dlhší ako čas vzrastu sily na kontaktnej vystavovacej tyči, ktorá sa požaduje na prekonanie opačnej sily vyskytujúcej sa v prvej polohe kontaktnej vystavovacej tyče.Vynález je založený na uzamknuti pohyblivej časti, konkrétne kontaktnej vystavovacej tyče akčného mechanizmu v prvej polohe, čo sa prejavuje tým, že prúd v spinacej cievke môže narastať, a to až do momentu,ked intenzita tohto prúdu je dostatočná na začatie pohybu pohyblivej časti ihned po odomknuti uzamykajúceho zariadenia. Moment začiatku pohybu je potom určený nie intenzitou prúdu v spinacej cievke, ale skôr odomknutím uzamykajúceho zariadenia.Ďalšie zlepšenia a uskutočnenia tohto vynálezu sú opísané v závislých nárokoch.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude ďalej opísaný orrmoho podrobnejšie s odvolaním na priložené výkresy, na ktorýchobr. 1 znázorňuje rez pozdĺž osi vystavovacej tyče akčného mechanizmu podľa tohto vynálezu, a to pri spojených kontaktoch v stave vypnuté, obr. 2 znázorňuje bočný pohľad na akčný mechanizmus v spomenutom stave vypnuté, obr. 3 znázorňuje priečny rez akčným mechanizmom V stave zapnuté, obr. 4 znázorňuje bočný pohľad na akčný mechanizmus z obr. 3, Oobr. 5 znázorňuje rez pozdĺž osi vystavovacej tyče pri uskutočnení akčného mechanizmu podľa tohto vynálezu, a to pri spojených kontaktoch v stave vypnuté, a ďalej s elektromagnetickým uzamykajúcim zariadením, obr. 6 znázorňuje bočný pohľad na akčný mechanizmus z obr. 5 V stave vypnuté, obr. 7 znázorňuje priečny rez iným uskutočnením akčného mechanizmu podľa tohto vynálezu, a to V stave zapnuté a s mechanickým uzamykajúcim zariadením, obr. 8 znázorňuje bočný pohľad na akčný mechanizmus z obr. 7, obr. 9 znázorňuje graf spínacieho prúdu ako funkciu času, a to pri známom akčnom mechanizme a akčnom mechanizme podľa tohto vynálezu.Uskutočnenie akčného mechanizmu podľa tohto vynálezu a znázomeného na obrázkoch zahrnuje kontaktnú - vystavovaciu tyč l, ktorá môže pohybovať kontaktom 2 do uzatvoreného alebo zapnutého stavu (obr. 4) a do otvoreného alebo vypnutćho stavu (obr. 2). Na tento účel je kontaktná - vystavovacia tyč namontovaná tak, aby sa mohla presúvať v pozdĺžnom smere medzi prvou polohou kontaktu 2, zodpovedajúcou stavu vypnuté, a druhou polohou kontaktu 2, zodpovedajúcou stavu zapnuté. Pri tomto uskutočnení je kontakt 2 uložený v tzv. vákuovej fľaške.Okrem toho je do akčného mechanizmu zaradená pružina 3, ktorá je pri kontaktoch v stave zapnuté stlačenà, pritom tlačí jednotlivé kontaktné kusy kontaktov 2 proti sebe, a to s cieľom získať požadovaný kontaktný tlak. Okrem toho, kontaktná stláčacia pružina 3, ak je kontakt 2 v stave zapnuté, pôsobí na vystavovaciu tyč 1 stálou záťažou, a to v smere jej prvej polohy.Jadro 4, ktoré spolupôsobí so zostavou spínacích cievok 5, je pripojené na kontaktnú vystavovaciu tyč 1. Cievky 5 obklopujú jadro a pólový nadstavec 6. Jadro a pólový nadstavec sú vyrobené zo zmagnetizovateľného materiálu. V prvej polohe, to znamená, ak je kontakt 2 v polohe vypnuté (obr. l), je medzi povrchmi jadra 4 a pólového nadstavca 6, ktoré sú obrátené na seba, vzduchová medzera d,. Ak sa má akčný mechanizmus pohybovať zo stavu vypnuté, prvá poloha kontaktnej vystavovacej tyče 1 (obr. l), do stavu zapnuté,druhá poloha kontaktnej vystavovacej tyče (obr. 3), je zostava cievok 5 budená po krátky čas s tým výsledkom, že sa jadro 4 pohybuje smerom dopredu k pólovému nadstavcu 6 až do momentu, keď sa na seba obrátene povrchy jadra a pólového nadstavca dostanú ku sebe čo najbližšie.Výsledkom je, že dopredu zaťažená pružina 3 je ďalej zaťažovaná (obr. 4).Keďže úvahy o energetickej účinnosti viedli ku krátkodobému budeniu, mala by sa vystavovacia tyč držať v druhej polohe proti sile kontaktnej stláčacej pružiny 3. Na tento účel sa poskytuje zariadenie perrnanentného magnetu, ktoré v zobrazenom uskutočnení zahrnuje permanentné magnety 7. Severojužná orientácia permanentných magnetov prebieha priečne proti osi vystavovacej tyče 1. Permanentné magnety 7 spolupôsobia s kotvou 8, ktorá pri zobrazenom uskutočnení zahrnuje dva prvky kotvy 9, ktoré sú orientované priečne na os vystavovacej tyče a sú vyrobené zo zmagnetizovateľného materiálu. Obr. 3 znázorňuje vystavovaciu tyč držanú v stave zapnuté, druhá poloha vystavovacej tyče 1, a to pomocou príťažlívosti medzi magnetom 7 a prvkami kotvy 9, Na obr. 3 je obvod II pripojeného magnetického toku schematicky znázornený neprerušovanou čiarou, ktorá je z dôvodu jasnosti nakreslená len pri pravom permanentnom magnete 7. Obvod magnetického toku cievok S je scherriatieky znazomený len na pravej strane čiarou I. Časti jadra kotvy magnetu, ktoré budú opísané neskôr, zaisťujú tmatvorenie magnetických tokov I a II.Je jasné, že obvody magnetických tokov I a II spínacích cievok 5 a permanentného magnetu 7, sú od seba oddelené.Pemranentné magnety sú rozmiestnene tak, že ich príťažlivá sila je zanedbateľná dokonca aj pri vzduchovej medzere, ktorá je menšia ako 0,5 mm. Výsledkom je, že neovplyvňujú pohyb akčného mechanizmu do polohy vypnuté.Oproti známym akčným mechanizmom, pridržiavajúci systém akčného mechanizmu, podľa tohto vynálezu, ktorému sa dáva prednosť, zahrnuje permanentné magnety 7, pričom prvky kotvy 9 sú zhotovené takým spôsobom, že tok permanentných magnetov dvakrát križuje efektívnu vzduchovú medzeru (obvod toku II). Výsledkom je skutočnosť, že získaná pridržiavajúca sila má dvakrát vyššiu hodnotu. Pri vypnutí má pridržiavajúca sila, sama osebe nepriaznivý účinok na pohyb do polohy vypnuté. Pri tejto konštrukcii dvojité vzduchová medzera znamená, že sila, ktorou permanentné magnety pri vypínaní pôsobia na kotvu, sa pri zväčšovaní vzduchovej medzery veľmi rýchlo zmenšuje, a tým nepriaznivý vplyv rýchlo mizne.Obvod magnetického toku I spínacej cievky 5 prechádza jadrom 4, pólovým nadstavcom 6 a jadrom kotvy 10.Zariadenie permanentného magnetu rovnako zahrnuje prvky vedenia toku 11, 12, ktoré vedú magnetický tok prvkom kotvy 9.Prednosť sa dáva tomu, aby jadrá kotvy 10 a prvky vedenia toku 11, 12 boli vyrobené ako jednotlivé entity, čím sa vylúči potreba spojenia medzi vzduchovýrni medzerami dl a dz. Okrem toho, jadro 4 a prvky kotvy 9 zahrnujú samostatnú jednotku, pričom j adro a prvok kotvy sú spojené pomocou spojovacieho kusa 13. Tento spojovací kus 13 má menší priečny rozmer než jadro 4 a prvky kotvy 9.Akčný mechanizmus sa vypína pomocou vypínacej cievky 14, ktorá je umiestnená tak, že po nabudení pôsobí magnetické pole, ktoré je generované ako výsledok tohto budenia, proti magnetjckému poľu perrnanentných rriagnetov.Budenie vo forme impulzov je takto dostačujúce. Vypínajúca energia je poskytovaná uvoľňovanim pružiny kontaktu 3, a pokiaľ je to prijateľné, ďalšou vypínajúcou pružinou.Pri znázornenom uskutočnení je zaradený bočník 15, ktorého pomocou možno zefektívniť pridržiavajúcu silu pridržiavajúceho systému a citlivosť vypínajúcej cievky 6 (dráha toku III). Je nutné poznamenať, že existujúce akčné mechanizmy majú nadmeme pomalé vypinanie. Je to dane kompromisom medzi efektívnosťou využívania magnetických obvodov, vzduchových medzier a rozptylu toku, a použitím permanentriých magnetov a počtom ovládacích cievok. Tieto nedostatky sú tu riešené. Výhody elektromagnetického bistabilného akčného mechanizmu podľa tohto vynálezu sú nasledujúcel. Vysoká pridržiavajúca sila v stave zapnuté.3. Optimálne využitie permanentného magnetu vplyvom oddelených magnetických obvodov, použitie dvoj itých vzduchových medzier pre obvod pemianentného magnetu.Druhý aspekt tohto vynálezu je vysvetlený na základe použitia bistabilného akčného mechanizmu znázomeného na obr. 5 až 8. Je nutné zdôrazniť, že sa tento vynález môže použiť pri každom type akčného mechanizmu.Uskutočnenie akčného mechanizmu podľa tohto vynálezu zahmuje kontaktnú vystavovaciu tyč 1, ktorá je schopná pohybovať kontaktom 2 do stavu zapnuté (zatvorený stav) (obr. 8) alebo vypnuté (otvorený stav)(obr. 6). Na tento účel je kontaktná vystavovacia tyč namontovaná tak, aby bola schopná presunu v pozdĺžnom smere, a tým sa mohla pohybovať medzi prvou polohou, zodpovedajúcou pri kontakte 2 stavu vypnuté,a druhou polohou, zodpovedajúcou pri kontakte 2 stavu zapnuté. Pri tomto uskutočnení je kontakt zabudovaný do tzv. vákuovej fľašky. Akčný mechanizmus zahrnuje pružinu kontaktu 3, ktorá je pri stave zapnuté(obr. 8) stlačená, čím diely kontaktu 2 tlačia proti sebe, aby sa tým získal požadovaný kontaktný tlak. Kontaktná pružina 3, v stave kontaktu 2 zapnuté, pôsobí tlakom na vystavovaciu tyč 1 v smere prvej polohy.Jadro 4, ktoré spolupôsobí so súpravou spínacích cievok 5, je pripevnene na kontaktnú vystavovaciu tyč 1. Cievky 5 obklopujú jadro a pólovć nadstavce 6. Jadrá a pólový nadstavec sú vyrobené zo zmagnetizovateľného materiálu. V prvej polohe, to znamená V stave kontaktu 2 vypnuté (obr. 5), povrchy jadra 4 a pólových nadstavcov 6, ktoré sú obrátené smerom na seba, majú medzi sebou vzduchovú medzeru d,. Ak sa má akčný mechanizmus pohybovať zo stavu vypnuté, prvá poloha kontaktnej vystavovacej tyče l (obr. 5),do stavu zapnuté, druhá poloha kontaktnej vystavovacej tyče 1 (obr. 7), je súprava cievok 5 krátko budená s výsledkom, že sa jadro 4 pohybuje smerom k pólovým nadstavcom 6 až do momentu, keď sa na seba obrátené povrchy jadra a pólových nadstavcov 6 dostanú čo najbližšie. Výsledkom je, že dopredu zaťažená pružina 3 je ďalej zaťažovaná (obr. 8).Keďže úvahy o energetickej efektívnosti viedli k výberu krátkeho času budenia, musí sa vystavovacia tyč pridržat v druhej polohe, a to proti sile pružiny 3. Na tento účel je mechanizmus vybavený permanentným magnetom, ktorý pri zobrazenom uskutočnení zahrnuje permanentné magnety 7. Severojužná orientácia týchto permanentných magnetov prebieha v priečnom smere na os vystavovacej tyče l. Permanentné magnety 7 spolupôsobia s kotvou 8, ktorá pri zobrazenom uskutočnení zahrnuje dva prvky kotvy 9, orientované priečne proti osei vystavovacej tyče, a sú rovnako vyrobené zo zmagnetovateľného materiálu. Podľa obr. 7 je vystavovacia tyč držaná v stave zapnuté, druhá poloha vystavovacej tyče 1 (obr. 7), a to pomocou priťažlivosti medzi rnagnetom 7 a prvkami kotvy 9. Na obr. 7 je pripojený obvod H magnetického poľa znázornený plynulou čiarou, a je z dôvodu zjednodušenia nakreslený iba pri pravom permanentnom magnete 7. Obvod magnetického toku cievok 5 je znázomený iba na pravej strane čiarou I. Časti jadra kotvy magnetu, ktoré budú opisané neskôr, zaisťujú, že obvody I, II magnetického toku sú uzatvorené.Je zrejmé, že obvody I, II magnetického toku spinacich cievok 5 a permanentného magnetu, sú od seba celkom oddelené.Permanentné magnety sú rozrniestnené tak, že je ich pritažlivá sila zanedbateľná, a to dokonca i so vzduchovou medzerou menšou ako 0,5 mm. Výsledkom je, že neovplyvňujú pohyb akčného mechanizmu do stavu vypnuté. Oproti známym zariadeniam, pridržiavajúci systém akčného mechanizmu podľa tohto vynálezu a pri uskutočnení, ktorému sa dáva prednosť, zahrnuje permanentné magnety 7 a prvky kotvy 9, a je vytvorený tak, že tok perrnanentných rnagnetov dvakrát prechádza cez účinnú vzduchovú medzeru (obvod II toku). Výsledkom je získanie dvojnásobnej pridržiavajúcej sily. Pri vypínaní má pridržiavajúca sila nepriaznivý vplyv na pohyb do stavu vypnuté. Pri tejto konštrukcii dvojitá vzduchová medzera znamená, že sila, ktorou

MPK / Značky

MPK: H01F 7/08, H01H 51/00

Značky: mechanizmus, akčný, elektromagnetický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-286820-elektromagneticky-akcny-mechanizmus.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetický akčný mechanizmus</a>

Podobne patenty