Podstatne homogénny tekutý prostriedok na perkutánne podávanie aktívnych látok a spôsob perkutánneho podávania

Číslo patentu: 284135

Dátum: 20.08.2004

Autori: Davey Greg, Tomlinson Rod

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný podstatne homogénny tekutý prostriedok schopný perkutánneho podávania jedného alebo viacerých fyziologicky aktívnych činidiel, ktorý zahŕňa modulačný polymér rýchlosti, prchavé rozpúšťadlo a aspoň jedno fyziologicky aktívne činidlo. Modulačný polymér rýchlosti je určený na možnosť úpravy rýchlosti podávania fyziologicky aktívneho činidla. Je opísané aj použitie homogénneho tekutého prostriedku na profylaktické a terapeutické antimikrobiálne, antiplesňové alebo antivírusové ošetrenie.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka podstatne homogénneho tekutého prostriedku schopného perkutánneho podávania jedného alebo viacerých fyziologicky aktívnych činidiel a jeho použitia.Pojem aktívne činidlo, ako je použitý V texte, je určený na označenie substancii, ktoré majú fyziologický účinok, napríklad liek. Pojem homogénny, ako je použitý v texte, je určený na označenie celistvej rovnomemosti. Pojem tvoriaci vrstvu, ako je použitý V texte, je určený na označenie látky schopnej vytvárať pri daných podmienkach prostredia tenkú vrstvu na povrchu, na ktorý sa aplikuje. Pojem tekutý, ako je použitý V texte, sa používa na označenie látky, ktorá je tekutá. Pojem perkutánny, ako je použitý V texte, je určený na označenie akéhokoľvek spôsobu podávania aktívneho činidla na kožu, do kože alebo úplne cez kožu subjektu tak, aby sa dosiahol jeden alebo viacero aktuálnych, lokálnych alebo systémových fyziologických účinkov.Využitie pokožky ako metódy prisunu liečiva je relatívne novým súčasným objavom. Uvedená forma systému prisunu je založená na použití adhezívnej transdennálnej náplasti. Tieto transdennálne náplasti zabezpečujú pomocný neinñltrujúci spôsob prísunu liečiv, ktoré môžu alebo nemusia byt vhodné na orálne podávanie. Príklad skoršej formy transdermálnej náplasti je opisaný V U. S. patente 3 598 122, v ktorom opisaná náplasť je vo forme bandáže.Bežné spôsoby podávania liekov majú v porovnaní s perkutánnym spôsobom podávania liečiv niekoľko nevýhod. Perkutanny spôsob podávania môže umožňovať kontrolované uvoľnenie aktívneho činidla do veľkého krvného obehu. Rad liečiv sa zle vstrebáva obvyklými spôsobmi podávania a zistilo sa, že perkutánny spôsob poskytuje efektívnu metódu dosiahnutia zvýšenej biologickej Využiteľnosti týchto aktívnych činidiel.Príklady použitia transdermálnych náplasti zahŕňajú liečbu závislosti od nikotínu použitím náplasti s obsahom nikotínu, hormonálnu substitučnú terapiu, ošetrenie chorôb z cestovania použitím hyoscínu, angíny použitím nitroglycerínu, ošetrenie reumatizmu použitím flurbiprofénu alebo ibuprofénu a úľavu nezvládateľnej bolesti použitím fentanylu. Ďalšie príklady transderrnálnych náplasti sú klonidínové náplasti na Vazokonstrikčnú terapiu a ošetrenie migrény (pozri napriklad U.S. Patent 4 201 21 l), estradiolové náplasti na liečbu osteoporózy, estradiol/noretisterónové náplasti a estrogćn/pro-gesterón náplasti. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov sa očakáva výrazne zvýšenie svetového trhu s terapeutickýrni náplasťami.Existujúce transdennálne náplasti obvykle zahŕňajú vrstvu tvorenú aktívnou látkou a lepivou vrstvou, lepivá vrstva je určená na prichytenie náplasti na pokožku subjektu. Tento systém podávania zahŕňa inkorporáciu lieku do nosiča, takého ako polyméma základná fáza a/alebo lepivá formulácia citlivá na tlak. Lepivá látka musí prilipnúť ku koži a umožniť migráciu liečiva z nosiča cez kožu do systému prúdiacej krvi subjektu. Liečivo sa môže nachádzať v polymémej základnej látke alebo lepivej vrstve alebo môže nastat kombinácia uvedených možností.Príklad lepivého transdennálneho systému je opísaný v austrálskom patente 670 033. Tento patent opisuje kožný prostriedok, ktorý obsahuje zmes polyakrylátu a druhého polyměru zvoleného zo skupiny, ktorá zahŕňa polysiloxánalebo uhľovodíkový polymér, V ktorom polyakrylát a druhý polymér predstavujú vzájomne nerozpustné alebo nemiešateľné polyméry a liek, pričom prostriedok je lepivo reagujúci na tlak.Transden-nálne systémy založené na princípe lepivosti majú rad nevýhod. Hlavná nevýhoda je V tom, že lepivá látka môže spôsobiť nežiaducu reakciu pokožky približne u 30 jednotlivcov. Obvyklé kožné náplasti sú uzavreté a chránia pokožku pred potením. Okrem toho, oblasť pokožky, na ktorú sa môže aplikovat lepivá náplasť, je obmedzená na plochu neochlpenú, na ktorej sa v podstate nenachádzajú žiadne vrásky, ryhy a záhyby. Ďalej, nositeľ lepivej náplasti si je Vedomý jej prítomnosti, Vzhľadom na nemožnosť jej pretiahnutia na koži pri telesnom pohybe.Na ošetrenie určitých chorôb pokožky existujú V zodpovedajúcom odbore krémy, ktoré umožňujú prísun aktívnych činidiel na určené miesto. Jedným z uvádzaných objavov je U. S. patent 4 935 241 od SHIONOGI CO LTD. Tento patent opisuje farmaceutickú formuláciu určenú na lokalizované ošetrenie dennatofytózy na nohách, ktorá predstavuje krém určený na miestnu aplikáciu s obsahom aktívneho činidla a etylaldylátmetylmetakrylátového kopolyméru.Predmetom predloženého vynálezu je zabezpečiť systém perkutánneho podávania jednej alebo viacerých aktívnych látok, teda systém, ktorý vylučuje alebo aspoň čiastočne potláča jednu alebo viacero nevýhod spojených s lepivými transdemiálnymi náplasťami dostupnými zo súčasného stavu techniky. Vytvorené prostriedky by mali byt predovšetkým neokluzivne, efektívne pri prísune aktívneho činidla s možnosťou zmeny intenzity tohto prisunu, so systémovým, miestnym alebo lokálnym účinkom na subjekte.Podstatou vynálezu je homogénny tekutý prostriedok schopný perkutánneho podávania jedného alebo viacerých fyziologicky aktívnych činidiel, ktorý obsahuje aspoň jedno fyzíologicky aktívne činidlo, prchavé rozpúšťadlo, hydrofilný a hydrofóbny polymér, kde hydroñlný polymér je vybraný zo skupiny zahmujúcej hydroxypropylcelulózu, hydroxypropylmetylcelulózu, polyvinylpyrolidón, uhľovodíkový polymér, PVM/MA dekadién zosietený polymér, hydroxypropylguarový polymér a ich kopolyméry, a hydrofóbny polymér je vybraný zo skupiny zahmujúcej oktylpropénamidakrylátový kopolymér, aminoalkylmetakrylátový kopolymér, amóniometakrylátový kopolymér, PVPN A kopolymér, polyvinylacetát, PVM/MA butylesterový kopolymér, šelak a ich alkylakryláty a kopolyméry, pričom kombinácia hydroñlných a hydrofóbnych polymérov je vybraná tak, aby umožnila úpravu rýchlosti podávania fyziologicky aktívneho činidla.Tekutý prostriedok podľa vynálezu dodatočne obsahuje činidlo zvyšujúce prenikanie, pričom po jeho aplikácii na pokožku subjektu hydrofilný polymér vytvorí spojitú fázu a hydrofóbny polymér je dispergovaný alebo rozpustný v tejto fáze, alebo hydrofóbny polymér vytvorí spojitú fázu a hydrofilný polymér je dispergovaný alebo rozpustný V tejto fáze a fyziologicky aktívne činidlo je obsiahnuté v spojitej fáze.Tekutý prostriedok podľa vynálezu je vo forme disperzie, V ktorej je fyziologicky aktívne činidlo po aplikácii prostriedku na pokožku subjektu obsiahnuté V dispergovanej fáze.Hydrofilným polymérom podľa vynálezu je hydroxyalkylcelulóza, ako hydroxypropyleelulóza, hydrofóbnymTekutý prostriedok podľa vynálezu obsahuje Zahusťovacie činidlo, ktorým nie je etylcelulóza, ale je ním polymér, ktorý je rozpustný v alkohole i vo vode.Rýchlosť podávania fyziologicky aktívneho činidla podľa vynálezu je upraviteľná zmenou relatívneho množstva hydroñlného polyméru, hydrofóbneho polyméru a aktívnej zložky.Tekutý prostriedok podľa vynálezu ďalej obsahuje činidlo podporujúce prenikanie.Tekutý prostriedok podľa vynálezu sa používa na prípravu liečiva na profylaxiu alebo liečenie antimilcrobiálnej,antiplesňovej alebo antivírusovej infekcie zvieraťa alebo ľudského subjektu.Výhoda predloženého vynálezu spočíva v tom, že prostriedok podľa vynálezu sa môže rozdeliť na a vtierať do pokožky subjektu za vzniku tenkej vrstvy na povrchu pokožky, táto vrstva zabezpečuje perkutánny prísun jednej alebo viacerých aktívnych látok, ktoré sa nachádzajú v prostriedku. Prostriedok sa môže aplikovat na vybraný povrch kože a nanášat sa na pokožku až do okamihu vzniku vrstvy s vyhovujúcou hrúbkou. Na rozdiel od bežných transdermálnych náplastí, transdermálny systém predloženého vynálezu nevyžaduje použitie lepivej vrstvy. Okrem toho je pevný (odolný proti náhodnému odstráneniu), odolný proti vode a má dobní schopnost vyťahovania na pokožke. Dodatočne sa zistilo, že sa formulácie v súlade s vynálezom môžu upravovať zmenami vlastností modulačného polyméru pre zmenu rýchlosti uvoľňovania aktívneho činidla do pokožky pacienta. Predovšetkým sa zistilo, že použitie modulačného polyméru umožňuje tvorbu zásobárne aktívneho činidla na pokožke pacienta, ktore sa môže absorbovať pokožkou pri meniacej sa rýchlosti v závislosti od a podľa iných zložiek formulácie.Aj keď je výhodné, aby povrch pokožky bol neochlpený, prítomnost ochlpenia nie je takým závažným problémom, ako v prípade lepivých náplasti. Podobne, prítomnosť vrások, rýh a zvraštenia na pokožke nie sú na aplikáciu prostriedku podľa vynálezu na vymedzenú plochu teda prekážkou, aj ked je výhodné vylúčiť miesta, ktoré majú výrazne zvrásnenie alebo ryhovanie. Navyše vrstva, ktorá je vytvorená, nie je subjektom vnímaná ako konfliktná, t. j. subjekt si jej prítorrmosti na pokožke nie je výrazne vedomý.Prostriedok podľa vynálezu môže tiež výhodne zahŕňať druhý polymér, ktorý môže mat opačnú zlučiteľnosť s vodou v porovnaní s prvým polymérom. Napríklad pokiaľ je prvý polymér hydrofóbny, druhý polymér môže byť hydrofilný a naopak. Perkutánny prostriedok podľa vynálezu výhodne obsahuje aspoň jeden hydrofóbny polymér a aspoň jeden hydroñlný polymér, jeden z týchto polymérov je určený na možnosť modulácie rýchlosti prísunu uvedeného fyziologicky aktívneho činidla.Po aplikácii na pokožku, ak prostriedok obsahuje hydrofóbny polymćr a hydrofilný polymér, môže prist k odparovaniu prchavého rozpúšťadla a vytvoreniu dvojfázovej vrstvy. Vytvorená vrstva môže zahŕňať spojitú fázu a dispergovanú fázu. Vo vytvorenej vrstve môže hydroñlný polymér tvorit spojiní fázu a hydrofóbny polymér môže tvorit dispergovanú fázu alebo naopak.Hydroñlný polymér môže byť prípadne rozpustný V hydrofóbnom polyméri alebo naopak tak, že po aplikácii prostriedku na kožu pacienta dochádza k odpareniu prchavého rozpúšťadla, zostávajúca vrstva je jednotnou fázou.Ak sa prostriedok podľa vynálezu použije na vytvorenie dvojfázovej vrstvy, aktívne činidlo sa môže nachádzaťv spojitej fáze vrstvy alebo v dispergovanej fáze alebo v obidvoch fázach. Uvažuje sa, že zahmutie aktívneho činidla v spojitej fáze vytvorenej vrstvy má vplyv na zvýšenie rýchlosti uvoľnenia aktívnej látky, zatiaľ čo zahmutie aktívnej látky v dispergovanej fáze spomaľuje rýchlosť uvoľňovanía aktívnej látky.V ďalšom pohľade vynálezu je zabezpečený podstatne homogénny tekutý prostriedok schopný perkutánneho podania jedného alebo viacerých fyziologicky aktívnych činidiel, prostriedok zahŕňa prchavé rozpúšťadlo, aspoň jedno fyziologicky aktívne činidlo aspoň dva polyméry, jeden z týchto polymérov je rozpustný vo vode a druhý z týchto polymérov je zvolený na možnost úpravy rýchlosti podávania uvedeného fyziologicky aktívneho činidla.Druhý polymér môže mat opačnú chemickú znášanlivosť proti vode v porovnaní s prvým polymérom. Napriklad pokiaľ je prvý polymér hydrofóbny, druhý polymér môže byť hydroftlný a naopak. Perkutánny prostriedok podľa vynálezu výhodne zahŕňa aspoň jeden hydrofóbny polymćr a aspoň jeden hydroñlný polymér, jeden z týchto polymérov je určený na aktiváciu modulácie rýchlosti podávania uvedeného fyziologicky aktívneho činidla.Z mimoriadne výhodného hľadiska, predložený vynález zabezpečuje podstatne homogénny tekutý prostriedok schopný perkutánneho podávania jedného alebo viacerých aktívnych činidiel, prostriedok zahŕňa hydroñlný polyrnér a kopolymér amidu kyseliny alkylolefinovej/kyseliny oleñnovej alebo esteru, aspoň jedno aktívne činidlo a prchavé rozpúšťadlo uvedeného hydrofilného polyméru a uvedeneho kopolyméru a voliteľné tejto aspoň jednej uvedenej aktívnej látky.Z iného hľadiska vynálezu je zabezpečený podstatne homogénny tekutý prostriedok schopný perkutánneho podávania jedného alebo viacerých fyziologicky aktívnych činidiel, prostriedok zahŕňa prchavé rozpúšťadlo, aspoň jedno fyziologicky aktívne činidlo, aspoň jeden modulačný polyrnér a zahusťovacie činidlo, uvedený aspoň jeden modulačný polyrnér je určený na možnost modulácie rýchlosti prísunu uvedeného fyziologicky aktívneho činidla a uvedené zahusťovanie činidlo nezahŕňa etylcelylózu. Uvedené zahusťovacíe činidlo je výhodne rozpustné tak vo vode, ako aj v alkohole. Zahusťovacie činidlo je výhodnejšie polymér, výhodne hydrofilný polymér.Z ďalšieho hľadiska vynález zabezpečuje podstatne homogénny tekutý prostriedok schopný perkutánneho podávania jedného alebo viacerých fyziologicky aktívnych činidiel, prostriedok zahŕňa prchavé rozpúšťadlo, aspoň jedno fyziologicky aktívne činidlo a aspoň dva poplyméry,z ktorých jeden predstavuje modulačný polymér, pričom rýchlosť prísunu uvedeného fyziologicky aktívneho činidla je upraviteľná zmenou pomeru uvedeného modulačného polyméru k aktívnemu činidlu. Výhodný pomer modulačný polymér aktívne činidlo je l až 10000 10000 až l. Pomer sa bude menit v závislosti od sily aktívneho činidla,t. j. požadované množstvo aktívneho činidla na základe hmotnosti na dosiahnutie požadovaného fyziologického účinku. Napríklad pre klotrimazol, bude pomer modulačného polyméru k aktívnemu činidlu podľa potreby l až 10 10 až l.Ďalším hľadiskom vynálezu je zabezpečenie podstatne homogénneho tekutého prostriedku schopného perkutánneho podávania jedného alebo viacerých aktívnych činidiel,prostriedok zahŕňa prchavé rozpúšťadlo, aspoň jedno fyziologicky aktívne činidlo a aspoň dva polyméry, z ktorých jeden polymér je hydrofóbny polymér a z ktorých druhý polymér je hydrofrlný polymér, pričom rýchlosť prísunu uvedeného fyziologicky aktívneho činidla je upraviteľnázmenou pomeru uvedeného hydrofóbneho polyméru k hydroñlnému polyméru. Výhodný pomer hydrofóbneho polyméru hydrofilnému polyméru je l až 100 100 až l. Výhodnejší pomer hydrofóbneho polyméru hydrotilnému polymćruje 1 až 10 10 až 1.Prchavé rozpúšťadlo použite v prostriedkoch podľa vynálezu môže predstavovať jedno alebo viacero farmaceuticky alebo veterináme prijateľných rozpúšťadiel. Rozpúšťadlo sa môže nachádzať v množstve aspoň 50 hmotn./celková hmotnosť.Prostriedky podľa vynálezu môžu zahŕňať jeden alebo viacero prostriedkov zvyšujúcich absorpcíu/prienik pokožkou, ktoré zvyšujú absorpciu a/alebo prenikanie aktívneho činidla. Prostriedky, ktoré zvyšujú absorpciu/prenikaníe sa môžu nachádzať v množstve približne od 0,1 približne do 40 hmotn. na celkovú hmotnosť prostriedku. Prostriedok, ktorý zvyšuje absorpciu/prenikanie môže predstavovať akýkoľvek vhodný prostriedok známy v odbore. Tento prostriedok môže byt protónovo akceptačným činidlom. Rýchlosť prenikania aktívneho činidla sa môže tiež menit úpravou rýchlosti uvoľňovania prostriedku, ktorý zvyšuje prenikanie z polyrnéru.Prostriedok podľa vynálezu môže byt vo forme roztoku alebo disperzie. Prostriedok môže byt tiež vo forme gélu.Ak je prostriedok vo forme disperzie, disperzná fáza môže byť vo forme mikročastíc, mikrokapsúl, guľôčok mikrofrakcií, milcropórovitej hmoty alebo lípozómov, ktoré môžu obsahovať a/alebo je ich vrchná vrstva tvorená aktivnym činidlom. Ak je disperzná fáza vo forme mikročastic,rnikropuzdier, mikroguľôčok alebo lipozómov, spojitá fáza môže zahŕňať hydrofóbny polymér alebo hydrofilný polymer.Aktívne činidlo sa môže v prostriedku podľa vynálezu dispergovať alebo rozpustiť, v ktorom sa môže nachádzať vo fyziologicky efektívnom množstve. Koncentrácia aktívneho činidla použitého v prostriedku podľa vynálezu môže byť približne rovnaká ako koncentrácia bežne používaná pre jednotlive konkrétne činidlo v bežných formuláciách,predovšetkým činidla použitého v bežnom systéme podávania transdermálnymi náplasťami. Množstvo lieku inkorporovaného v prostriedku sa meni v závislosti od jednotlivého liečiva, požadovanom terapeutickom účinku a časovom rozsahu, počas ktorého má prostriedok terapeutícky pôsobiť. Prechod lieku cez pokožku bude pre väčšinu liekov stupňom obmedzujúcim rýchlosť reakcie pri podávaní. Takto, rrmožstvo liečiva a rýchlosť uvoľňovania sa obvykle volí tak, aby zabezpečovala transdermálne podávanie charakterizované nulovou požadovanou časovou závislosťou od predĺženého časového úseku. Minimálne množstvo liečiva V systéme sa volí podľa množstva lieku, ktoré preniká cez pokožku v časovom rozsahu, v ktorom tento prostriedok zabezpečuje terapiu.Množstvo lieku v systéme sa obvykle meni V rozsahu približne od 0,0 l hmotn. približne do 50 hmotn. na celkovú hmotnosť.Prostriedky môžu obsahovat iné zložky, také ako stabilizátory, zvláčňovacie prostriedky a impregnačne činidlá.V ďalšom hľadisku predložený vynález poskytuje metódu profylaktickej alebo terapeutickej liečby subjektu, ktorá zahŕňa perkutánne podávanie efektívneho množstva aktívneho činidla aplikáciou prostriedku podľa predloženého vynálezu na pokožku subjektu. Subjektom môže byt ľudský jedinec alebo zvieraci subjekt.Príklady vhodných prchavých rozpúšťadiel zahŕňajú rozpúšťadlá bezpečné pri použití proti pokožke, take sú etanol, izopropanol alebo acetón.Podpome prostriedky (zvyšujúce rýchlosť) výhodne predstavujú bezpečné estery tolerantné proti pokožke. Predovšetkým výhodné sú také zlúčeniny ako oktyldimetylpara-aminobenzoát a oktylmetoxycinnamát, izoamyl-paraamínobenzoát, oktylsalicylát, glyceryl-para-aminobenzoát,trietanolamino-salicylát a oktokrylén.Modulačný polymér predstavuje výhodne podstatne neokluzívny polymér, ktorý vytvára vrstvu, napriklad hydroxyalkylcelulóza. Polymér, ktorý vytvára vrstvu, výhodne predstavuje hydroxypropylcelulózu, hydroxypropylmetylcelulózu, polyvinylpyrolidón, uhľovodíkové polyméry,PVM/MA dekadién zosietený polymér, hydroxypropylguarový polymér, akrylátový polymér alebo kopolymer, kopolymér amidu kyseliny alkylolefinovej/kyseliny olefínovej alebo esteru, oktylpropénamidakrylátový kopolymér, aminoalkylmetaldylátový kopolymér, amóníometakrylátový kopolymér, PVPNA kopolymér, PVA, PVMHVIA butylesterový kopolymér, šelak alebo alkylakrylát/metylmetakrylátový kopolymér.Hydroñlný polymér alebo zahusťovacie činidlo sa môže zvolit z akýchkoľvek farmaceutický alebo veterináme prijateľných polymérov. Príklady vhodného hydroñlného polyméru alebo zahusťovacieho činidla zahŕňajú alkylcelulózu a hydroxyalkylcelulózu. Hydroñlný polymér alebo zahusťovacie činidlo je výhodne hydroxypropylmetylcelulóza, výhodnejšie hydroxypropylcelulóza, aj ked iné hydrofilné polyméry sa tiež môžu použiť, napríklad polyvinylpyrolidón, uhlíkový polymér (karbomér), PVM/MA dekadién zosietený polymér, hydroxy-propylguarový polymér atď.Hydrofóbny polymér môže predstavovať akrylátový polymér alebo kopolymér. Hydrofóbny polymér je výhodne karboxylovaný akrylový polymér alebo kopolymér. Hydrofóbny polymér môže tiež predstavovať kopolymćr amidu kyseliny alkyloleñnovej/kyseliny oleñnovej alebo esteru. Hydrofóbny polymér je výhodne oktylpropénamidakrylátový kopclyrnér, aminoalkylmetakrylátový kopolymér, amóniometakrylátový kopolymér, PVPNA kopolymér, PVA,PVM/MA butylester kopolymér, šelak alebo alkylakiylát/metylmetakrylát kopolymér.Celkový obsah polyméru v prostriedku podľa vynálezu môže byť až 50 hmotn. prostriedku.Hydrofilný polymér sa môže nachádzať V množstve približne až 50 hmotn. prostriedku podľa vynálezu.Hydrofilný polymér alebo zahusťovacie činidlo sa môže výhodne nachádzať v množstve približne od 0,5 približne do 30 hmotn. prostriedku podľa vynálezu. Hydroñlný polymér sa výhodnejšie nachádza v množstve od 0,05 do 10 hmotn. prostriedku, výhodnejšie od 1,0 do 5,0 hmotn. prostriedku.Hydrofóbny polymér sa môže nachádzať v množstve až 50 hmotn. prostriedku.Hydrofóbny polymér sa môže nachádzať v množstve približne od 0,001 približne do 30 prostriedku podľa vynálezu. Hydrofóbny polymér sa môže výhodne nachádzať v množstve od 1,0 do l 0 hmotn. prostriedku, výhodnejšie od 1,5 do 6,0 hmotn. prostriedku.Aktívne činidlo môže predstavovať akúkoľvek vhodnú zlúčeninu. Aktívne činidlo môže byť farrnaceutickým alebo veterinárnym činidlom. Aktívne činidlo môže predstavovať liečivo, ktoré sa bežne podáva orálne, parenterálne, perkutánne alebo rektálnym spôsobom. Aktívne činidlo môže predstavovať aktivátor lieku (pro-liečivo).Príklady aktívnych liekov, ktore sa môžu podávať novým transdermálnym systémom podávania liekov podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale nie sú týmto obmedzenéLiečivá, ktore pôsobia na srdce, napríklad organické nitráty, také ako nítroglycerín, izosorbiddinitrát a izosor SK 284135 B 6bidmononitràt chínidínsíran prokaínarnid tiazidy, take ako bendroflumetiazid, chlorotiazid a hydrochlorotiazid nifedipín nikardipín adrenergné blokujúce činidlá, také ako timolol a propranolol verapamil diltiazem kaptopril klonidín a prazosín.Estrogény, take ako konjugované estrogény, esterifikovane estrogény, estropipat, l 7-B-estradiolvalerát, ekvilin,mestranol, estrón, estriol, 17-l 3-etilnylestradiol a díetylstilbestrol. Progestačné činidlá, take ako progesterón, l 9-norprogesterón, noretindrón, noretidrónacetát, meléngestrol,chlórmadnon, etisterón, medroxyprogesterónacetát, hydroxyprogesterónkapronát, etindioldiacetát, noretinodrel, 17-Il-hydroxyprogesterón, dydrogesterón, dimetisterón, etinylestrenol, norgestrel, demegeston, promegeston a megestrolacetát.Lieky s účinkom na centrálny nervový systém, napríklad sedatíva, hypnotiká, látky, ktoré pôsobia proti úzkosti,analgetiká a anestetiká, také ako chloral, buprenorfin, naloxon, haloperídol, flufenazín, pentobarbital, fenobarbital,sekobarbital, kodeín, lídokain, tetrakain, dyklonín, díbukain, metokain, kokaín, prokaín, mepívakaín, bupivakaín, etidokaín, prilokaín, benzokaín, fentanyl a nikotín.Respiračné látky, také ako teofylin a ĺi-2-adrenergnć agonisty, také ako albuterol, terbutalín, metaproterenol, ritodrín, carbuterol, fenoterol, quinterenol, rimiterol, solmefamol, soterenol a tetroquinol.Sympatomimetiká, také ako dopamín, norepinefrín, fenylpropanolamín, fenylefrín, pseudoefedrin, amfetamín,propylhexendrín a epinefrín. Míotiká, také ako pílokarpín a podobné. Cholinergné agonisty, také ako cholín, acetylcholín, metacholín, karbachol, betanechol, pilokarpín, muskarín a arekolín.Antimuskarínové a muskarínové cholinergné blokujúce látky, také ako atropín, skopolamín, homatropín, metskopolamín, homatropín-metylbrornid, metántelin, cyklopentolát, tropikamid, propántelín, anizotropín, dicyklomín a eukatropín.Antiínfekčne látky, take ako antibiotika, ktoré zahŕňajú penicilín, tetracyklín, chloramfenikol, sulfacetamid, sulfametazín, sulfadiazín, sulfamerazín, sulfametizol a sulñzoxazol antivirusové látky, ktoré zahŕňajú idoxuridín antibakteriálne látky, také ako erytromycín a klaritromycín a iné antiinfekčne látky, ktoré zahŕňajú nitrofurazón a podobnć.Dermatologické látky, také ako vitamin A a vitamín E.Antidiabetikà, také ako inzulín a kancerostatiká, také ako tamoxifén a metotrexát.Sedatíva, také ako reserpin, chlórpromazín a látky proti úzkosti benzodiazepiny, také ako alprazolam, chlórdiazepoxid, clorazepat, halazepam, oxazepam, prazepam, clonazepam, flurazepam, triazolam, lorazepam a díazepam.Látky proti migréne, také ako dihydroergotamín a pizotylín.Lieky na ošetrenie nevoľnosti a zvracania, také ako chlórpromazín, perfenazín, prochlórperazín, prometazín,trietylperazín, triílupromazín a trimeprazín.Peptídy a proteíny, take ako lieky proti Parkinsonovej chorobe, kŕčovitosti a akútnemu svalovému spazmu, také ako levodopa, karbidopa, amantadín, apomorñn, bromocriptín, selegilín (deprenyl), trihexyfenídylhydrochlorid,benzotropínmezylát, procyklidinhydrochlorid, baklofén,diazepam, dantrolén, inzulín, erytropoetín a rastový hormon.Antiestrogénne a hormonálne činidlá, také ako tamoxifén alebo ľudský choriogonadotropín.Aktívne činidlá sa môžu v prostriedku nachádzať v rôznych formách v závislosti od toho, ktorá forma bude dosahovať optimálne charakteristiky podávania. V prípade liečiv sa tieto môžu podávať teda vo forme ich voľnej zásady alebo vo forme kyseliny, alebo vo forme solí, esterov alebo akéhokoľvek iného prijateľného derivátu alebo ako zložky molekulámych komplexov.Využiteľnosť vynálezu je opísaná nasledujúcimi rôznymi príkladmí a grafmi. Príklady nie sú žiadnym spôsobom rozsiahle a v žiadnom prípade netvoría hranice rozsahu predkladanćho vynálezu. Cieľom znázomených príkladov je poskytnúť dokumentáciu použiteľnosti vynálezu a jeho výhod.V uvedených príkladoch je ukázaná účinnost prostriedku podľa vynálezu podľa difúznej kontrolnej vrstvy. Je možné preukázať, že systém sa môže použiť s prostriedkami, ktoré zvyšujú transdemiálny prienik a ktoré menia transdermálnu rýchlosť presunu aktívnych molekúl. Prostriedok sa môže tiež použiť s prostriedkom alebo bez pros

MPK / Značky

MPK: A61K 9/70, A61K 47/38, A61K 47/32

Značky: perkutánne, podstatné, tekutý, aktívnych, spôsob, homogénny, perkutánneho, podávanie, prostriedok, podávania, látok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-284135-podstatne-homogenny-tekuty-prostriedok-na-perkutanne-podavanie-aktivnych-latok-a-sposob-perkutanneho-podavania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podstatne homogénny tekutý prostriedok na perkutánne podávanie aktívnych látok a spôsob perkutánneho podávania</a>

Podobne patenty