Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití

Číslo patentu: 284083

Dátum: 06.08.2004

Autori: Leopold Gunter, Wörner Christoph, Kaufmann Richard

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití, je vyrobené so skriňou, ktorá svojimi stenami obklopuje vnútorný priestor (23) a ktorá je rozdelená na diely (10, 11) pozdĺž deliacej škáry (8), s aspoň jedným prvým úložným valcom (13, 13'), ktorý je pevný a je uložený v skrini otočne okolo prvej osi otáčania, s aspoň jedným druhým úložným valcom (14, 14'), usporiadaným pevne v odstupe od prvého úložného valca (13, 13') rovnobežne s ním a uloženým v skrini otočne okolo druhej osi otáčania, s hnacím zariadením na otáčavý pohon aspoň jedného z úložných valcov (13, 14, 13', 14'), s pripevňovacím prostriedkom na vzájomné spojenie dielov (10, 11) skrine a s pripevňovacím zariadením (6) na pripevnenie skrine na stojan pletacieho stroja. V stene aspoň jedného dielu (10) skrine sú upravené vybrania (36a až 36), ktorými prechádzajú úložné valce (13, 13', 14, 14') a do ktorých sú úložné valce (13, 13', 14, 14') vložiteľné od deliacej škáry (8) kolmo na príslušnú os otáčania.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka zariadenia na prívod nití, najmä elastomérových nití.Najmä pri pletacích strojoch s jednotlivým pohybom ihiel a pri pletacích strojoch s hromadným pohybom nemusia byt pri spracovaní elastomérových nití tieto elastomérové nite odvádzané z cievok cievkovnice. Vzhľadom na to,že elastomérové nite majú dlžkovú rozťažnosť, je skôr potrebné, aby cievky boli pohàňané, preto sú nite privádzané do pletacích miest s malým a časovo konštanmým napätím. Na pohon priadzovýeh cievok sa používajú zariadenia, ktoré sú umiestnené vo väčšom počte na príslušných pletacich strojoch. Obidva druhy pletacich strojov budú ďalej uvádzané iba ako pletacie stroje.Uvádzané zariadenia sú na pletacích strojoch upravené ako zvláštne jednotky a upevnené pomocou príchytiek na tento účel upravenej časti rámu pletacieho stroja. Tieto zariadenia sa pre stávajúce pletacie stroje dodávajú podľa potreby ako prídavný diel a upevnia sa na nich. Toto upevnenie by malo byt vykonané čo najjednoduchšie a čo najrýchlejšie.Zo spisu DE 32 33 869 C 2 je známe zariadenie na prívod elastomérových nití pre pletacie stroje, ktoré obsahuje skriňu určenú na upevnenie na ráme pletacieho stroja. Touto skriňou prechádzajú dva hnacie valce, usporiadané vodorovne a rovnobežne vo vzájomnom odstupe. Každý hnací valec vyčnieva zo skrine na oboch svojich koncoch. V skrini sú umiestnené valčekové ložiská určené na otočné uloženie týchto hnacích valcov. Na pohon hnacích valcov slúži remenica so zvislo orientovanou osou. Táto remenica poháňa prostredníctvom kužeľového súkolesia, usporiadaného vnútri skrine, a ozubeného remeňa obidva hnacie valce. Táto remenica, usporiadaná zvonku skrine, slúži na pohon celého zariadenia a je spojená s ozubeným remeňom, ktorý poháňa remenice niekoľkých zariadeni usporiadaných na pletacom stroji.Skriňa má bočné rovinné plochy vybavené otvormi,ktorými prechádzajú hnacie valce. Pri montáži zariadenia sa hnacie valce týmito otvormi prestrčia.Z úžitkového vzoru TW 187 394 je známe zariadenie na prívod elastických príadzových nití, pri ktorom sú dva navzájom rovnobežné a vo vzájomnom odstupe usporiadané hnacie valce uložené v masívne vytvorenom telese držiaku vždy prostredníctvom dvoch guľôčkových ložísk. Hrúbka masivneho telesa pritom zodpovedá hrúbke dvoch priamo vedľa seba usporiadaných guľôčkových ložísk. Každý hnací valec je vyrobený z jedného kusu spoločne s remenicou, ktorá je usporiadaná vedľa masíwie vytvoreného držiaku. Jeden ozubený remeň obieha okolo remeníc oboch hnacích valcov a tým ich poháňa. Napätím poháňacieho ozubeného remeňa, usporiadaného na jednej strane, a uložením hnacích valcov tesne pri sebe v guľôčkových ložiskách je obmedzené správne nastavenie hnacích valcov.Z úžitkového vzoru TW 82 606 je známe zariadenie na prívod elastomérových priadzových nití, ktoré má dvojdielnu skriňu. Pri tomto zariadení sú usporiadané dva hnacie valce, vyčnievajúce na oboch koncoch zo skrine, ktoré sú v skrini otočne uložené vo vzájomnom, odstupe a navzájom rovnobežne. S týmto cieľom každý hnací valec obsahuje ustavovacie zariadenie, ustavovací štít a remenicu usporiadané v tesnej blízkosti. Skriňa je delená v rovine kolmej na hnací valec. Jeden z oboch dielov skrine je vy bavený dvoma na jednej strane otvorenými valcovými úložnými vybraniami na umiestnenie ustavovacích zariadení uložených na hnacích valcoch. Úložné vybrania sú na okrajoch vybavené vždy tromi dierami so závitom na upevnenie ustavovacích štítov. Vedľa úložných prostriedkov obieha po remenici ozubený remeň určený na synchrónny pohon oboch hnacích valcov. Ozubený remeň je zakrytý ďalším dielom skrine, ktorý neobsahuje žiadne úložné prostriedky.Pri tomto zariadeni platia uvedené obmedzenia. Okrem toho sú úložné vybrania určené na umiestnenie ustavovacích zariadení uskutočnené ako jeden kus a musia byt vyrobene so zodpovedajúcou presnosťou.Zariadenia na prívod nití sa používajú pri pletacích strojoch vo veľkom počte. Je preto snahou, aby boli k dispozícii zariadenia na prívod nití v požadovanej kvalite a čo najlacnejšie. Navyše existuje snaha, aby montáž a demontáž týchto zariadení boli čo najjednoduchšie.Úlohou vynálezu je preto vytvoriť zariadenie na prívod nití, ktorého úložné a hnacie valce sú upevnené v navzájom správnom postavení, a ktorého výroba a montáž budú jednoduché.Túto úlohu spĺňa zariadenie na prívod nití, najmä elastomérových nití, podľa vynálezu, so skriňou, ktorá svojimi stenami obklopuje vnútomý priestor a ktorá je rozdelená na diely pozdĺž deliacej škáry s aspoň jedným prvým uloženým valcom, ktorý je pevný a je uložený v skrini otočne okolo prvej osi otáčania, s aspoň jedným druhým úložným valcom, usporiadaným pevne v odstupe od prvého úložného valca rovnobežne s ním a uloženým v skrini otočne okolo druhej osi otáčania, s hnacím zariadením na otáčavý pohon aspoň jedného z úložných valcov, s pripevňovacím prostriedkom na vzájomné spojenie dielov skrine a s pripevňovacím zariadením na pripevnenie skrine na stojan pletacieho stroja, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v stene aspoň jedného dielu skrine sú upravené vybrania,ktorými prechádzajú úložné valce, a do ktorých sú úložné valce vložiteľne od deliacej škáry kolmo na príslušnú os otáčania.Zariadenie na prívod nití obsahuje dva úložné valce, z ktorých je poháňaný aspoň jeden. Úložné valce sú usporiadané v takom vzájomnom odstupe, že najmenšia vzdialenost ich obvodových plôch je menšia ako vonkajší priemer dutinky cievky. Pri prevádzke dosadá Cievka, z ktorej sa odvádza elestomérová niť, na obidva úložné valce otáčajúce sa v rovnakom zmysle.Rozdelenim skrine na dva diely pozdĺž deliacej škáry,ktorá prechádza uvedenými vybraniami, je skriňa rozdelená v montážnej polohe na aspoň jeden homý diel a jeden dolný diel. To znamená, že deliaca škára pritom prebieha otvormi alebo na okraji tých otvorov, pri ktorých úložné valce, z ktorých aspoň jeden je poháňaný, vyčnievajú zo skrine. Úložné valce môžu byť do vybrania, ktoré majú otvor prístupný od deliacej škáry, vložené od deliacej škáry priamo alebo už vybavené úložnými prostriedkami. Dolný diel skrine, nachádzajúci sa v prevádzkovej polohe dole, je pritom vytvorený tak, že úložné valce s úložnými prostriedkami a s hnacím prostriedkom môžu byť vložené do tohto dolného dielu skrine, keď je skriňa otvorená. Tým je umožnená montáž, to znamená zostavenie zariadenia vložením príslušných dielov do dolného dielu skrine od deliacej škáry. Na dokončenie montáže a na pevne ustavenie úložných a hnacích valcov, úložných prostriedkov a hnacíchprostriedkov v skrini je potrebné iba nasadiť ďalší, to znamená horný diel skrine. Dolný diel skrine slúži pri montáži ako montážny prípravok. Ďalšie pomocné prípravky na zatlačenie príslušných dielov do zodpovedajúcich vybraní alebo podobne už nie sú potrebné.Dvojdielna konštrukcia skrine pri rozdelení pozdĺž deliacej škáry prechádzajúcej uvedenými otvormi okrem toho umožňuje vytvorit zvlášť jednoduché uloženie úložných prostriedkov, nezávislé od tolerancií. Príslušné uloženia sú vytvorené v oboch dieloch skrine. Pritom je vždy jedno uloženie sčasti uskutočnené v jednom diele skrine a sčasti v druhom diele skrine. Tým je umožnené zovretie príslušných úložných prostriedkov medzi homým a dolným dielom skrine, pritom by uloženia na úložné prostriedky nemuseli byť uskutočnené s nadmemou presnosťou. Tým je daná možnost výroby s toleranciami, ktoré nie sú príliš úzke, to znamená výroby, ktorá je lacnejšia než výroba s veľrnj úzkymi toleranciamí. Tým sa umožní zníženie výrobných nákladov.Vybranie alebo uloženie môže byť uskutočnené ako vybranie v tvare vane, ktoré obsahuje otvor, ktorým prechádza deliaca škára. Inými slovami ústie pri tomto vybraní leží v ploche tvoriacej deliacu škáru, z ktorej vybranie zasahuje do steny skrine. Diely skrine tým nie sú podstatne zoslabené a môžu byť lacno vyrobené ako odliatky vstrekovaním do formy.Jednoduchý tvar skrine vznikne vtedy, ked deliaca škára leží aspoň sčasti v rovine, ktorá je jednak rovnobežná s osou otáčania prvého hnacieho valca a jednak rovnobežná s osou otáčania druhého hnacieho valca. Táto časť leží pri úložných valcoch, čo umožňuje prehľadné vytvorenie dielov skrine, najmä v tejto oblasti. Navyše je umožnené to, že deliaca škára je uskutočnená úplne v jednej rovine, čo ešte zjednodušuje tvar dielov skrine.Úložné prostriedky, uložené v dieloch skrine, môžu byt chránené tesniacimi prostriedkami pred znečistením z vonkajška. Okrem toho bránia tieto tesniace prostriedky unikaniu častíc vzniknutých oterom, prachu alebo maziva zo skrine von, spôsobujúcich znečistenie, a vnikaniu prachu a nečistôt z vonkajšku do skrine.Skriňa môže byt pri uvedenom uskutočnení vyrobená jednoducho z plastu, najmä ako odliatok vstrekovaním do fomiy. Presnosti takto vyrobených odliatkov vstrekovaním do formy je na daný účel použitia dostatočná, preto tieto diely môžu byt vzhľadom na uskutočneniu delíacej škáry v oblasti úložných prostriedkov použité bez dodatočného opracovania.Upevňovacimi zariadeniami na upevnenie úložných prostriedkov sú výhodne vybrania uskutočnené V dieloch skrine, v ktorých sú úložné prostriedky, ked je skriňa uzatvorená, pevne zovreté. Aby bolo dosiahnuté nielen radiálne upevnenie úložných prostriedkov, ale navyše s malými upinacími silami i bočného upevnenia, sú vybrania výhodne vytvorené ako úložné vybrania. Tieto úložné vybrania majú bočné steny, ktoré pridržujú úložné prostriedky v oboch axiálnych smeroch. Úložné vybrania sú však prístupné od deliacej škáry, preto úložné prostriedky môžu byt pri montáži zariadenia do týchto úložných vybraní jednoducho vložené.Vybrania v dieloch skrine sú výhodne uskutočnené rozdielne. Zatial čo vo vybraniach v jednej polovici skrine sú úložné prostriedky uložené bez vôle, preto ich poloha je určená, môžu byt vybrania v druhej polovici skrine uskutočnené tak, že úložné prostriedky majú určitú vôľu V smere deliacej škáry. Hĺbka príslušného vybrania, teda úložného vybrania, je pritom stanovená tak, že úložné prostriedky do vybrania dosadnú. Tým sa dosiahne toho, že úložnýprostriedok je pevne uložený v upevňovacom zariadeni tvorenom vždy navzájom protiľahlými vybraniami. Navyše je však umožnené spojenie dielov skrine s určitou toleranciou. Diely skrine nemusia byť vždy na seba priložené s presným ustavením, preto lícovacie koliky alebo iné zodpovedajúce ustavovacie prostriedky nie sú potrebné.Upevnenie úložných prostriedkov je zvlášť nezávislé od výrobných tolerancií a pritom bezpečne vtedy, keď sú upevňovacie zariadenia vybavené pružnými prostriedkami. Pružné prostriedky pridržujú úložné prostriedky V skrini bez vôle. Pružné prostriedky môžu byť uskutočnené v jednom kuse s dielom skrine alebo môžu byť jeho časťou.Podľa jedného uskutočnenia, pri ktorom sa montáž, to znamená zostavenie zariadenia, vykonáva zvlášť jednoducho, sú pri takto vytvorenej skrini úložné valce a prevodové prostriedky proti sebe úplne ñxované prostredníctvom jediného dielu skrine. Tým je umožnené to, že pri zostavovaní sa všetky diely vložia do jedného dielu skrine, preto sa vzájorrme zostavia, pričom zariadenie je úplne zostavené po nasadení druhého dielu skrine.Zariadenie môže byť rovnako vytvorené tak, že úložné valce vyčnievajú zo skrine iba na jednej strane. Keď úložné valce vyčnievajú zo skrine na oboch stranách, môže na nich byť uložene súčasne niekoľko priadzových cievok, ktoré sa odvíjajú.Úložné valce môžu byť vytvorené jednak ako jeden kus alebo môžu byt zostavené z niekoľkých dielov. Pri viacdielnom vyhotovení obsahuje úložný valec stredný kus, na ktorý sú po oboch stranách nasadené ďalšie diely, upevnené pomocou upínacích skrutiek. Pri jednokusovom vyhotovení sa jednoduchým spôsobom dosiahne veľmi dobrého vystredeného behu úložného valca bez hádzania. To má význam pre rovnomemosti podávania nite.Podľa jedného uskutočnenia zaberá prevodový prostriedok medzi dvoma ložiskami, v ktorých sú úložné valce uložené. Tým je dosiahnuté rovnomemého zaťaženia ložísk, čo umožňuje presnú prácu zariadenia.Prevodovým prostriedkom je výhodne kombinovaný prevod pozostávajúci z ozubených kolies a ozubených remeňov. Pritom je medzi jedným hnacím hriadeľom, ktorý svojím jedným koncom vyčnieva zo skrine a na svojom druhom konci nesie remenicu, a primámym hriadeľom, uloženým otočne v skrini, upravený kužeľový prevod. Tento kužeľový prevod obsahuje kužeľové koleso pevne spojené s hnacím hriadeľom, ktoré je v zábere s kužeľovýmí kolesami usporiadanýrni posuvné na primámom hriadeli a pevne fixovanými upinacími skrutkami. Smer otáčania primárneho hriadeľa je daný voľbou ozubeného kolesa zaberajúceho s kužeľovýmí okolo hnacieho hriadeľa. Ako prostriedok na prenos sily medzi primámym hriadeľom a prvým úložným valcom, usporiadaným pri primámom hriadeli,slúži remeň. Týmto remeňom môže byť remeň s kruhovýrn prierezom, ozubený remeň, plochý remeň alebo podobne.Pri použití remeňov, najmä ozubených remeňov, nie sú potrebné upínacie prostriedky na vytváranie napätia remena.Výhodne je remeň uskutočnený ako ozubený remeň,ktorý pracuje bez preklzanía, preto prvý úložný valec má deñnovanú frekvenciu otáčania. Druhý ozubený remeň môže obiehat ako prostriedok na prenos sily medzi prvým úložným valcom a druhým úložným valcom. Oproti uskutočneniu iba s ozubeným remeňom, obíehajúcim okolo primámeho hriadeľa, prvého a druhého úložného valca, má toto uskutočnenie výhodu v tom, že je vytvorený väčší uhol opásania, preto í pri malom napätí remeňa nemôže dôjsť k preskočeniu zubov, preto je zaistený synchrónny beh obochúložných valcov. Okrem toho môžu byt na pohon použité kovové alebo plastové reťaze.Spojenie dielov skrine navzájom môže byt uskutočnené prípadne jednoduchýmí upevňovacími prostriedkami. Týmito jednoduchýmí upevňovacimi prostriedkami sú skrutkové spojenia alebo i zaskakovacie spojenia. Zaskakovacie spojenia majú výhodu v tom, že montáž je pri zodpovedajúcom dimenzovaní zvlášť jednoduchá, pričom tieto zaskakovacie prostriedky môžu byt uskutočnené v jednom kuse s dielmi skrine. Zaskakovacími prostriedkami môžu byt napríklad zaskakovacie jazýčky uskutočnené na diele skrine alebo i iné zaskakovacie výstupky, ktoré zaskočia do zodpovedajúcich vybraní na druhom diele skrine.Diely skrine môžu byť ďalej navzájom spolu spojené,napríklad zlepením alebo zvarením, čím vznikne robustné uskutočnenie skrine.Na zariadeni na prívod nite môžu byt upravené snímacie prostriedky, ako spínače alebo podobné, určené na monitorovanie cievok alebo priebehu nite. Tieto snímacie prostriedky sú uložené napríklad na koľajnici, upevnené pomocou držiaku na skrini a vybavené pridržiavajúcimi prostriedkami pridržiavaiúcimi odvíjajúce sa cievky. Snímacie prostriedky sú elektrickými vedeniami pripojené k elektrickému spojovaciemu zariadeniu, ktoré je usporiadané pri upevňovacom zariadení určeného na upevneniu skrine na stojane stroja Elektrické vedenia sú tvorené kovovými páskami vloženými do skrine, ktoré sú v skrini ñxované napríklad vystreknutými alebo inak vytvorenými pridržiavajúcimi výstupkami. Kovové pásky prechádzajú deliacou škárou, pričom pri deliacej škáre sú upravené príslušné pružné kontakty, ktoré pri nasadení dielov skrine na seba vytvoria elektrický kontakt.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je usporiadané nastaviteľné zariadenie na axíálne fixovanie cievok na úložných a hnacích valcoch. Týmto zariadením je výhodne opísaná koľajnica upevnené na diele skrine, na ktorej je nasadený nastaviteľný jazdec s dôrazom. Jazdec je upevnený pomocou upínacej skrutky, ktorý je nastaviteľný i pri prevádzke zariadenia na podávanie nite.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladoch uskutočnenia podľa priložených výkresov, na ktorýchobr. 1 - znázorňuje v perspektivnom pohľade zariadenie na prívod nití s dvojdielnou skriňou na elastomérovú priadzu na použitie na pletacích strojoch s jednotlivým pohybom ihiel alebo s hromadným pohybom ihielobr. 2 - v perspektivnom pohľade schematicky zariadenie na prívod nití podľa obr. 1 s otvorenou skriňouobr. 3 - v perspektivnom pohľade schematicky zariadenie na prívod nití podľa obr. l s jednou priadzovou cievkouobr. 4 - hriadele a prevodové elementy, určené na uloženie v skrini zariadenia na prívod nití podľa obr. 1, a dva úložné a hnacie valce slúžiace na pohon priadzovej cievky,znázomenej na obr. 3obr. 5 - v perspektivnom pohľade časť telesa zariadenia na prívod nití podľa obr. 1 s valivým ložiskom uloženým v skriniobr. 6 - v pôdoryse diel skrine zariadenia na prívod nití podľa obr. 1 s elektrickými vedeniamiobr. 7 - v bokoryse schematicky elektrické vedenie usporiadané v skrini zariadenia na prívod nití podľa obr. 1 a 3, bez dielu skrineobr. 8 až 12 vždy v reze a v detaile rôzne uskutočnenia skrine zariadenia na prívod nití s valivými ložiskami uloženými v skrini.Na obr. l je znázomené zariadenie 1 na prívod elastomérových nití, ale bez odvíjajúcej sa priadzovej cievky. Zariadenie 1 je určené pre pletacie stroje s jednotlivým alebo hromadným pohybom ihiel, na ktorých sa upevní niekoľko rovnakých zariadení 1. V zariadeniach 1 je umiestnená vždy jedna alebo niekoľko priadzových cievok, ktoré sa odvíjajú dopredu stanovenou rýchlosťou, preto do pletacích miest sa privádza elastomérová priadza s konštantným napätím.Zariadenie 1 obsahuje skriňu 3, ktorá má v pôdoryse tvar písmena L so zaoblenýrni hranami, pričom jej prierez je zhruba štvorcový so zaoblenými rohmi. Na skrini 3 tvaru písmena L je na jej kratšom ramene vytvorený nadstavec 5 s upinacím zariadením 6 určeným na upevnenie na neznázomenom ráme pletacíeho stroja.Skriňa 3 je v deliacej škáre 8 rozdelená na dva diely 10,11, a to na dolný diel 10 a homý diel 11, ktoré sú vždy vytvorené ako jeden kus vyrobený vstrekovaným liatím. Deliaca škára 8 leží v rovine, ktorá pretína skriňu 3 približne v prostriedku. Podľa potreby môže byt aspoň napríklad dolný diel 10 vybavený tesnením, napríklad vo forme chlopne,uskutočnenej s ním v jednom kuse.Zo skrine 3 vyčnievajú do strán vždy dva navzájom rovnobežne úložné valce 13, 14, 13, 14, usporiadané v odstupe, ktoré slúžia na uloženie a pohon odvijaných priadzových cievok, pozri obr. 3. Priadzová cievka sa nasadí svojími obvodovými plochami na úložné valce 13, 14, 13, 14 otáčajúce sa vždy okolo príslušnej osi 12, 12 otáčania a usporiadané v prevádzkovej polohe vodorovné, a to tak, že pri otáčani úložných valcov 13, 14, 13, 14 sa rovnako otáčajú okolo svojej vlastnej osi. Odstup úložných valcov 13 ,14 od seba je pritom menší než vonkajší priemer dutinky nesúcej cievku. To isté platí pre úložné valce 13, 14.Rovnobežne s úložnými valcami 13, 14, 13, 14, ale v odstupe od nich je v prevádzkovej polohe usporiadané pod telesom 3 koľajnica 15, ktorá je upevnená na dolnom diele 10 prostredníctvom držiaku 17, a ktorá, ako vyplýva napriklad z obr. 3, slúži na to, že nesie obmedzovač 19 pohybu priadzovej cievky. Tento obmedzovač 19 pohybu priadzovej cievky pozostáva z jazdca posuvného na koľajnici 15 a aretovateľného, napríklad prostredníctvom upínacej skrutky vytvorenej ako skrutka 20 s ryhovanou hlavou. Z jazdca vyčnieva nahor zhruba kolmo na koľajnicu 15 obmedzovacia tyč 22, a to tak ďaleko, že pridržuje V axiálnom smere príadzovú cievku uloženú na úložných valcoch 13, 14. Podobný jazdec je usporiadaný na časti nachádzajúcej sa pod úložnými valcami 13, 14. Obmedzovač 19 pohybu priadzovej cievky umožňuje jednoduché prispôsobenie rôznym šírkam cievok a rôznemu počtu cievok.Úložné valce 13, 14, 13, 14, prechádzajú vnútomým priestorom 23, ohraničeným skriňou 3 a viditeľným napríklad na obr. 2, V ktorom sú usporiadané prevodové prostriedky 25 na pohon úložných valcov 13, 14. Prevodové prostriedky 25 spájajú napríklad hnacie koleso 27, zrejmé z obr. l, s úložnými valcami 12, 14, 13, 14. Hnacie koleso 27 je otočné uložené prostredníctvom hriadeľa, usporiadaného v prevádzkovej polohe zvislo, to znamená kolmo na úložné valce 13, 14, 13, 14, a zvlášť znázomeného na obr. 2, a je poháňané hnacím remeňom upraveným pri pletacom stroji.Prevodové prostriedky 25 slúžiace na silový prenos z hnacieho kolesa 27 na úložné valce 13, 14, ako i uloženie úložných valcov 13, 14, 13, 14, v skrini 3, sú zrejmé z obr. 2. V kratšom ramene vnútomého priestoru 23 skrine 3 uskutočnené v tvare písmena L je otočné uložený primámy hriadeľ 29, ktorý nesie kužeľové koleso 31. Toto kužeľové koleso 31 je v zábere, ako vyplýva z obr. 4, s kužeľovým kolesom 32, ktoré je upevnené na hriadeli poháňanom hnacím kolesom 27. Na oboch koncoch je hriadeľ 29 otočné uložený prostredníctvom guľôčkových ložísk 34, 35 , ktoré sú uložené V ďalej objasnených vybraniach 36 a, 36 b skrine 3, respektíve dielov 10, 11, ktoré tvoria upevňovacie zariadenia guľôčkových ložísk 34, 35.V ďalšom ramene skrine 3 sú upravené ďalšie vybrania 36 c, 36 d, 36 e, 361 určené na uloženie guľôčkových ložísk 41, 42, 43, 44. Pritom vybrania 36 c, 36 d sú usporiadané tak, že je V nich uložený hriadeľ 46 nesúci na svojom konci úložné valce 13, 14, pozri obr. 4. Hriadel 46 a úložné valce 13, 14 sú pritom usporiadané rovnobežne s primámym hriadeľom 29.Hriadeľ 46 ďalej nesie remenicu 48, ktorá je prostredníctvom ozubeného remeňa 50 poháňaná remenicou 52 uloženou na primámom hriadeli 29.Podobne je hriadeľ 54 uložený pomocou guľôčkových ložísk 43, 44 a na svojich koncoch nesie hnacie a úložné valce 14, 14. Hriadeľ 54 je ďalej vybavený remenicou 57 pohâňanou remenicou 48 uloženou na hriadeli 46. Ako je znázomené na obr. 4, a pre zjednodušenie na obr. 2, môže byť na primámom hriadeli 29 usporiadané ďalšie kužeľové koleso 58, ktoré umožňuje zmenu smeru otáčania primárneho hriadeľa 29. S týmto cieľom sú kužeľové kolesá 31,58 uložené na primámom hriadeli 29 posuvne a môžu byt podľa potreby uvedené do záberu s kužeľovým kolesom 32.Vybrania 36 a až 361 uskutočnené V dieloch 10, 11 a určené na uloženie guľôčkových ložísk 34, 35, 41, 42, 43, 44 sú uskutočnené rovnako až na jediný rozdiel V tom, že skriňa 3 je V miestach vybrania 36 a až 36 f smerom von otvorená, ale inak je uzatvorená. Na obr. S je znázomené vybraníe 36, ktoré tu zastupuje všetky vybrania 36 a až 361 a ktoré je vytvorené v stenách dielov 10, 11. V dolnom diele 10 je,keď sa vychádza od deliacej škary 8, vytvorené úložné vybraníe 61 tvaru polovice valca, ktorého polomer zaoblenia zodpovedá vonkajšiemu polomeru guľôčkového ložiska,napríklad guľôčkového ložiska 41, určeného na uloženie v tomto úložnom vybraní 61. Šírka úložného vybrania 61 V smere kolmom na stenu zodpovedá šírke guľôčkového ložiska 41 v axiálnom smere. Do strán, to znamená z hľadiska guľôčkového ložiska 41 V axiálnom smere, je úložné vybraníe 61 ohraničené rovinnými bočnými stenami 63, 64,usporiadanými navzájom rovnobežne a V odstupe od seba,ktoré guľôčkové ložisko 41 zakrývajú až k otvoru 66 jeho vnútomého krúžku.Zodpovedajúce úložné vybraníe 68 je vytvorené V hornom diele 11 a je usporiadané tak, že pri uzatvorenej skrini 3 nadväzuje na úložné vybraníe 61 bez osadenia.Skriňa 3 obsahuje, ako vyplýva z obr. 6 a 7, elektrické vedenia 69, 70, určené na vytvorenie spojenia medzi snímačmi alebo spínačmi upravenýrni na zariadení 1 a elektrickýrni prípojovacimi prostriedkami 72 usporiadanými v oblastí upínacieho zariadenia 6. Elektrické vedenie 70 je s týmto cieľom pripojené ku kostre a je spojené s koľajnicou 15. Elektrické vedenie 69 Vedie od upínacieho zariadenia 6 k prípojke na ďalej neznazomený vypínač. Tak elektrické vedenie 69, ako i elektrické Vedenie 70, je tvorené kovovým pásikom, ktorý je uložený V skrini 3 a pridržíavaný výstupkami 74 uskutočnenými V jednom kuse s dielmi 10,11 skrine 3.Elektrické vedenia 69, 70 sú vedené cez deliacu škáru 8, pričom kovové pásiky tvoriace elektrické vedenia 69, 70 sú pri deliacej škáre 8 prerušené a vybiehajúce vždy do pružných jazýčkov 76, 77. Pmžné jazýčky 76, 77 na seba pružne dosadnú a tým vytvoria elektrický kontakt. Na vytvorenie elektrického kontaktu nie je teda potrebné spájkovanie. Pripojenie elektrických vedení 69, 70 k príslušným elektrickým vedeniam pletacieho stroja sa uskutoční V mieste upínacieho zariadenia 6 pomocou zástrčných alebo zovierajúcich spojení bez zvláštnych opatrení, keď sa zariadenie 1 upevňuje na pletacom stroji.Zariadenie 1 sa inštaluje na ráme pletacieho stroja prostredníctvom upínacieho zariadenia 6. Na hnacie koleso 27 sa nasadí ozubený remeň poháňąiúci niekoľko rovnakých zariadení 1. Na úložné valce 13, 14, 13, 14 sa spôsobom znázomeným na obr. 3 nasadía priadzové cievky s priadzou, ktorá má byt odvíjaná. Pri pohone hnacieho kolesa 27 prostredníctvom ďalšieho neznázomeného ozubeného remeňa prenáša prevodový prostriedok 25 otáčavý pohyb na úložné valce 13, 14, 13, 14, preto sa odvíja nit 80 dopredu stanovenou rýchlosťou a V dopredu stanovenom smere.Montáž zariadenia 1 z jeho jednotlivých dielov je nasledujucaDo dolného dielu 10 sa, ako je znázomené na obr. 2,vložia prevodové prostriedky 25 a guľôčkové ložiská 34,35, 41, 42, 43, 44, potom sa na dolný diel 10 nasadí homý diel 11 a zaistí sa. S týmto cieľom slúžia skrutky alebo ďalej neznázomené zaskakovacie prostriedky.Potom sa primámy hriadeľ 29 vybaví kužeľovým kolesom 31 a remenicou 52, na remenicu 52 sa nasadí ozubený remeň 50 a primámy hriadeľ 29 sa vybaví svojimi guľôčkovýrni ložískami 34, 35, ktorými sa vložia do vybraní 36 a,36 b. Potom sa hriadel 46 vybaví remenicou 48 a úložnými valcami 13, 13. Po nasunutí guľôčkových ložísk 41, 42 a nasadení ozubených remeňov 50, 57 sa guľôčkové ložiská 41, 42 vložia do vybraní 36 a, 36 b. Podobne sa inštalujú úložné valce 14, 14.Celý postup sa uskutoční bez pomocných prípravkov a bez zvláštnych nástrojov. Pretože je tento postup jednoduchý, môže byť prevádzaný i neškoleným personálom. Nasadením homého dielu 11 je montáž zariadenia 1 dokončena.Diely 10, 11 sú uskutočnené ako odliatky vyrobené vstrekovýrn liatím, pričom sú vybavené všetkými potrebnými upevňovacími zariadeniami, na uloženie príslušných dielov, vo forme na nich v jednom kuse vytvorených výstupkov alebo vybraní. Najmä vybrania 36 a až 361 sú vytvorené tak, že v nich môže byt bez ďalšieho opracovania uložené príslušné guľôčkové ložisko, pričom všetky guľôčkové ložiská sú pevne pridržiavané pri vzájomnom spojení dielov 10, 11 skrine 3. S tým cieľom môžu byť vedľa opisaných úložných vybraní 61, 68 vytvorené uloženia 84 a až 84 d, ktoré sú znázomené na obr. 8 až 12 .Pri uskutočnení, znázorneného na obr. 8, sú všetky uloženia 84 a, uskutočnené miesto úložných vybraní 36 a až 361 skrine 3, vytvorené rovnako. V dolnom diele 10 je vytvorené vybraníe 85, ktorého hlbka je rovnaká ako priemer guľôčkového ložiska 41, tu zastupujúceho všetky ostatné guľôčkové ložiská. Dno vybrania 85 má tvar polkruhu, preto guľôčkové ložisko 41 je uložené vo vybraní 85 bez vôle. V axiálnom smere je vybraníe 85 ohraničené neznázomenými stenami, ktoré upevňujú guľôčkové ložisko 41 v axiálnom smere v podstate bez vôle. Homý diel 11 je pri deliacej šká

MPK / Značky

MPK: D04B 15/50, D04B 15/48

Značky: přívod, nití, elastomérnych, zariadenie, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-284083-zariadenie-na-privod-niti-najma-elastomernych-niti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití</a>

Podobne patenty