Spôsob a zariadenie na výrobu vláknitých povrazcov

Číslo patentu: 282520

Dátum: 09.09.2002

Autori: Greiner Christoph, Teufel Eberhard, Leutner Thomas

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe súčasnej výroby najmenej jedného vláknitého povrazca sa zo zásobníka (7) odťahuje najmenej jeden vláknitý pás, ktorý sa privádza na spracovanie, pri ktorom sa vláknitý pás, okrem iného, podrobuje dĺženiu a objemovej úprave. Najmenej jeden spracovaný vláknitý pás sa potom formovacím ústrojenstvom (3) zhrnie do vláknitého povrazca alebo do vláknitých povrazcov (27.1, 27.2), ktoré sa nakoniec vybavia obalovým materiálom (23) na vytvorenie najmenej jedného priebežného obaleného vláknitého povrazca, najmä filtračného povrazca (27.1, 27.2). Pritom vláknitý pás, prípadne vláknité pásy sa na začiatku svojho spracovania vystavia pôsobeniu brzdiacej sily na nastavenie spracúvaného množstva a/alebo iných vlastností vláknitého pásu, prípadne vláknitých pásov, pričom brzdiaca sila sa nastavuje automaticky. Na uskutočňovanie tohto spôsobu sú navrhnuté dve zariadenia, ktoré zvyšujú výrobnú produktivitu pri zachovaní dobrej kvality vyrábaného vláknitého povrazca alebo vláknitých povrazcov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby vláknitćho povrazca alebo niekoľkých obalených vláknitých povrazcov, najmä spôsobu výroby filtračných povrazcov na cigarety a iné tyčkové fajčiarske výrobky vynález sa tiež týka zariadenia na uskutočnenie tohto spôsobu.Pri hromadnej výrobe cigariet a podobných fajčiarskych výrobkov sa používajú filtre, ktoré sa vyrábajú z pásu tvorenćho vláknami z acetátu celulózy alebo iných vhodných materiálov. Tento pás, ktorý je takzvaným filtračným ťahaným pásom, sa odťahuje zo zásobnćho balíka,upravuje sa na ďalšie spracovanie a potom sa vo formovacom ústrojenstve formuje do okrúhleho vláknitćho povrazca a opatrí sa obalovým materiálom, napríklad papierovým pásikom. Tento ñltračný povrazec sa nakoniec reže na jednotlivé filtračné tyčky.Známy spôsob výroby týchto filtračných tyčiek na cigarety a zariadenie vhodne na uskutočňovanie tohto spôsobu sú opísanć V DE 41 09 603 Al. Toto zariadenie pozostáva v podstate z ústrojenstva na spracovanie, v ktorom sa privádzanć filtračné ťahané pásy podrobia okrem iného dĺženiu a objemovćmu spracovaniu, z prídavného ústrojenstva na nanášanie prídavných zložiek filtračných materiálov na upravované filtračné povrazce, z formovacieho ústrojenstva na vytváranie filtračného povrazca zhrňovaním a stáčaním filtračných pásov do V podstate valcového útvaru a obaľovanie takto upravených filtračných pásov obalovjnn materiálom a pri deliacom ústrojenstve na postupné delenie filtračného povrazca na jednotlivé filtračné tyčky požadovanej dĺžky. Pomocou tohto zariadenia sa vyrába iba jediný filtračný povrazec.V ústrojenstve na spracovanie tohto známeho zariadenia je usporiadaná jedna dvojica poháňaných brzdiacich valčekov, ktorá odťahuje filtračný ťahaný pás zo zásobných balíkov. Zo stavu techniky sú známe tiež jednotky na spracovanie, ktore využívajú na svojom vstupe dvojicu nepoháňaných brzdiacich valčekov. Takouto jednotkou na spracovanie je napríklad výrobok AF 2 firmy Körber AG Hamburg. Jednotka na spracovanie opísaná v DE 41 09 603 Al je opatrená dvojicou poháňaných brzdiacich valčekov, má mnohé nevýhody. Čím je väčšia vzdialenosť odťahovania filtračného pásu zo zásobného balíka, tým je dlhší úsek filtračného pásu medzi balíkom a odťahovacou dvojicou valčekov, takže hmotnosť úseku filtračného pásu medzi hornou plochou zásobného balíka a odťahovými valčekmi narastá a dochádza tak k dĺženiu filtračného pásu. Okrem toho sa pri narastajúcej dĺžke ťahania filtračného pásu prejavuje pri väčších odťahových rýchlostiach účinok trenia vzduchu na povrch filtračného pásu stále výraznejšie, čo taktiež vedie k predčasnému dĺženiu filtračného pásu. Toto dĺženie však znamená, že k dvojici odťahových valčekov sa za jednotku času alebo na jednotku dlžky privádza filtračný pás,ktorý má zníženú hmotnosť, to znamená, že aj pri zachovaní konštantnej rýchlosti otáčania brzdiacich valčekov sa bude meniť množstvo vlákien na jednotku dĺžky privádzaného filtračného pásu. Táto skutočnosť má nepriaznivý vplyv na zhotovovaný filtračný povrazec, pretože jeho hustota sa v dôsledku zmien množstva privâdzaných vlákien vo filtračnom páse výrazne mení. Ak je privádzanć množstvo vlákien z filtračného pásu príliš malé, bude tiež hustota, pripadne hmotnosť vyrobenej filtračnej tyčinky,prípadne filtračného povrazca menšia, ako sa požaduje, takže vyrobené filtračné povrazce, prípadne filtračné tyčinky budú nepoužiteľné a budú predstavovať iba nepodarky. Nepoháňaná dvojica brzdiacich valčekov, prípadne vlečené brzdiace valčeky čiastočne kompenzujú tieto nevýhody a redukujú kolísanie ďalších hodnôt filtračného povrazca,napríklad index tvarovacieho efektu, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu filtračných povrazcov. V uvedenom úpravárenskom diele AF 2 sa v závislosti od špecifikácie filtračného pásu pri jeho spracovaní nastavuje veľkosť brzdiacej sily na konštanmú hodnotu, ktorá sa udržuje na dvojici vlečných brzdiacich valčekov. Tento stav vyplýva z brožúry Technická informácia 2-01 Kabelová charakteristika firmy Rhodia AG, vydanej v januári 1989. Regulácia hmotnosti filtračného povrazca sa v známych riešeniach uskutočňuje zmenou podávacej rýchlosti poháňaných valčekov, Úlohou vynálezu je vyriešiť spôsob a zariadenie na výrobu vláknitého povrazca alebo najmenej dvoch vláknitých povrazcov, ktoré by umožňovali dosiahnuť vyššiu produktivitu pri zachovaní rovnako dobrej kvality filtračného povrazca alebo filtračných povrazcov. V čo najväčšej miere sa má zachovať najmä množstvo vlákien vo vláknitom páse alebo filtračnom páse, privádzanom na spracovanie do jednotky na spracovanie zariadenia, na konštantnej úrovni.Táto úloha je vyriešená spôsobom výroby najmenej jedného vláknitého povrazca, najmä na výrobu najmenej jedného filtračného povrazca na výrobu cigaretových filtrov a iných tyčkových fajčiarskych výrobkov, pri ktorom sa najmenej jeden vláknitý pás, najmä filtračný kúdeľový pás, odťahuje zo zásoby podstata vynálezu spočíva v tom,že najmenej jeden odťahovaný filtračný kúdeľový pás sa privádza na ďalšiu úpravu, pri ktorej sa tento vláknitý pás okrem iného podrobuje dĺženiu a objemovej úprave, najmenej jeden spracovaný vláknitý pás sa potom fonnovacím ústrojenstvom zhrnie do vláknitého povrazca alebo do vláknitých povrazcov, ktore sa nakoniec opatria obalovým materiálom na vytvorenie najmenej jedného priebežného obalenćho filtračného povrazca, najmä filtračného povrazca,pričom vláknitý povrazce, prípadne vláknitý pás alebo vlákníté pásy sa na začiatku spracovania vystavia pôsobeniu brzdiacej sily na nastavenie spracúvanćho množstva a/alebo iných vlastností vláknitého pásu, prípadne vláknitých pásov, pričom brzdiaca sila sa nastavuje automaticky.Súčasťou riešenia stanovenej úlohy je zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu a na výrobu vláknitého povrazca alebo na súčasnú výrobu skupiny obalených vláknitých povrazcov, najmä na súčasnú výrobu dvoch filtračných povrazcov na cigarety a iné fajčiarske tyčkove výrobky z vláknitého pásu alebo z vláknitých pásov, najmä z filtračných kúdeľových pásov. Podstata vynálezu spočíva V tom, že zariadenie obsahuje prívodné ústrojenstvo na plynulý prívod vláknitćho pásu alebo súčasné privádzaníe skupiny vláknitých pásov zo zásobníka do ústrojenstva na spracovanie, v ktorom sa privádzaný vláknitý pás, rípadne vláknité pásy podrobia okrem iného spracovaniu d žením a objemovému spracovaniu, formovacie ústrojenstvo na vytváranie vláknitćho povrazca alebo skupiny obaľovaných samostatných vláknitých povrazcov, najmä dvoch filtračných povrazcov, najmenej zjedného spracovaného vláknitćho pásu, a brzdiace ústrojenstvo umiestnené na vstupnej strane ústrojenstva na spracovanie a upravené na dosiahnutie automaticky nastaviteľnej brzdiacej sily alebo automaticky nastaviteľných rôznych brzdiacich síl na najmenej je SK 282520 B 6den privádzaný vláknitý povrazec na zachovanie rovnakého množstva spracúvaného materiálu v každom vláknitom materiále, V každom vláknitom povrazci na vopred stanovenej hodnote.Pri tomto spôsobe výroby najmenej jedného vláknitćho povrazca, najmä na výrobu najmenej jedného filtračného povrazca na výrobu cigaretových filtrov a podobných tyčkových fajčiarskych výrobkov, sa najmenej jeden vláknitý povrazce, najmä filtračný kúdeľový povrazec, odťahuje zo zásobnćho balíka a podrobuje sa ďalším úpravárenskym operáciám, pri ktorých sa vláknitý pás, prípadne pásy podrobujú dĺženiu a objemovému spracovaniu na vytvorenie objemného vláknitćho útvaru. Pri tejto úprave privádzaného filtračného kúdeľového pásu, prípadne privádzaných vláknitých pásov sa privádzané pásy vystavia najprv pôsobeniu brzdiacich síl. Brzdiace sily sa v riešení podľa vynálezu nastavujú automaticky a slúžia na to, aby hmotnosť vytváraného vláknitého povrazca zostávala na jednotku dĺžky konštantná.Pomocou brzdiacich síl, vyvíjaných napríklad na vláknitć pásy, sa môžu vyrovnávať určité vlastnosti vláknitého pásu, ktoré zase vplývajú na vlastnosti vláknitého povrazca. Takýmito vlastnosťami vláknitćho povrazca je napríklad index zvlnenia a hodnota celkového titra.Veľkosť brzdiacej sily pôsobiaca na vláknitý pás sa môže regulovať ručne, výhodnejšiaje však automatická regrlácia, zaisťovaná príslušným riadiacim a regulačným systémom.Na umožnenie automatickej regulácie brzdiacej sily pôsobiacej na vláknitý pás sa uskutočňuje napríklad sledovanie a meranie charakteristickej hodnoty vyrábaného filtračného povrazca. Spracúvané množstvo privádzanćho vláknitého povrazca sa potom nastaví v závislosti od nameranej okamžitej hodnoty, prípadne od skutočnej hodnoty, ktorá sa porovnáva s vopred nastavenou požadovanou hodnotou príslušnej meranej charakteristickej hodnoty, pomocou regulovania brzdiacej sily pôsobiacej na vláknitý povrazce alebo na privádzané vláknité povrazce.Keďže sa opis vynálezu zmieňuje o meraní a sledovaní charakteristickej hodnoty vyrábaného filtračného povrazca,prípadne vyrábaných filtračných povrazcov, prípadne vláknitých povrazcov, znamená to, že toto meranie a sledovanie môže prebiehať tak na nekonečnom filtračnom povrazci,prípadne na nekonečných filtračných povrazcoch alebo na nekonečných vláknitých povrazcoch, ako aj na rozrezaných filtračných tyčkách s požadovanou dĺžkou.Spôsobom a prípadne tiež zariadením podľa vynálezu sa môžu súčasne vyrábať najmenej dva vláknité povrazce napriklad z jedného vláknitćho pásu, odťahovaného zo zásobného balíka, prípadne z niekoľkých vláknitých pásov,odťahovaných zo skupiny zásobných balíkov. Pri uskutočňovaní tohto spôsobu sa zisťuje a meria najmenej jedna charakteristická hodnota pre každý zo súčasne zhotovených vláknitých povrazcov a z nameraných výsledkov a zadaných požadovaných hodnôt sa zistí stredná hodnota brzdiacej sily. Touto strednou hodnotou brzdiacej sily sa potom pôsobí na všetky vláknité pásy, privádzané na spracovanie.V altematívnom uskutočnení spôsobu podľa vynálezu sa môže privádzané množstvo každého privádzaného vláknitćho pásu nastaviť individuálne voľbou príslušnej brzdiacej sily. Na tento účel možno využiť pre každý odťahovaný vláknitý pás pred jeho privedenim k odťahovým valčekom ústrojenstva na spracovanie dvojice brzdiacich valčekov,pri ktorých možno regulovať veľkosť ich prítlačnej sily, a medzi ktorými prechádza príslušný vláknitý pás.Spôsobom podľa vynálezu, prípadne zariadením na uskutočnenie tohto spôsobu možno vyrábať jediný tiltračnýpovrazec z jediného odťahovaného vláknitého pásu, pričom pri tejto výrobe sa sleduje a meria charakteristická hodnota zhotovovaného filtračnćho povrazca, najmä jeho hustota a tým aj hmotnosť vztiahnutá na jednotku dĺžky zhotovovaného filtračného povrazca, pričom spracúvané množstvo vláknitého pásu sa riadi, prípadne reguluje v závislosti od výsledkov merania a od ďalších vopred stanovených hodnôt pomocou brzdiacich síl, pôsobiacich na vláknitý pás.Ako brzdiace ústrojenstvo, vyvíjajúce brzdiacu silu na vláknité pásy, možno všeobecne použiť jednu dvojicu brzdiacich valčekov alebo niekoľko dvojíc brzdiacich valčekov, medzi ktorými prechádza vždy jeden vláknítý pás. Brzdiace valčeky každej dvojice brzdiacich valčekov nie sú samotné, ako už bolo spomenuté, poháňanć, ale k dvojici brzdiacich valčekov je priradené príslušné nastavovanie ústrojenstvo, ktoré pracuje na pneumatickom, hydraulickom alebo inom vhodnom princípe a ktore pritláča vždy jeden z brzdiacich valčekov smerom k druhému valčeku príslušnej dvojice zndpovedajúcou silou, aby sa na vláknitý pás, prechádzajúci medzi dvojicou brzdiacich valčekov, pôsobilo požadovanou brzdiacou silou. Brzdiace ústrojenstvo môže obsahovať napríklad dve dvojice brzdiacich valčekov, ak v ústrojenstve na spracovanie sa majú spracúvať súčasne dva vláknité pásy, z ktorých by sa potom mali následnými spracúvacími operáciami vyrábať dva vláknité povrazce. Dva brzdiace valčeky môžu byť spriahnuté, to znamená, že brzdiace ústrojenstvo obsahuje síce dve dvojice navzájom nezávislých brzdiacich valčekov, ale tieto dvojice brzdiacich valčekov sú ovládané jediným a spoločným ovládacím ústrojenstvom. Tým možno dosiahnuť pri dvojici brzdiacich valčekov rovnakú veľkosť brzdiacej sily,pôsobiacej na vláknitć pásy, prechádzajúce medzi brzdiacimi valčekmi.Brzdiace ústrojenstvo podľa vynálezu môže tiež tvoriť najmenej jedna brzdiaca tyčka, cez ktorú sa vedú vláknite pásy, pričom najmenej jedna z brzdiacich tyčiek je pohyblivá, aby sa vzájomná poloha brzdiacich tyčiek mohla meniť a tým sa mohla nastavovať veľkosť brzdiacich sil, pôsobiacich na vláknitć pásy.V altematívnom uskutočnení zariadenia podľa vynálezu obsahuje brzdiace ústrojenstvo najmenej jeden brzdiaci plech, cez ktorý sa vedú vláknite pásy, pričom brzdiaci plech je pohyblivý, aby sa mohla nastaviť veľkosť brzdiacej sily, pôsobiacej na vláknitý pás, alebo meniť veľkosť brzdiacej sily.Nastavením privádzaného množstva a/alebo iných vlastností privádzaných vláknitých pásov možno zaistiť rovnomemú kvalitu zhotovovaného filtračného povrazlca, i keď sa pri privádzaných vláknitých pásoch vyskytujú pomerne veľké odchýlky od nastavených požadovaných hodnôt. Hlavne vtedy, ked sa vo vláknitom páse odťahovanom z jedného balíka vyskytujú okrem iného odchýlky v indexe zvlnenia a/alebo celkového titra, možno tieto odchýlky vyrovnávať automatickou reguláciou brzdiacich síl bez toho,aby obsluha musela stroj ručne movu nastavovať. Nastavením množstva vlákien vo vláknitých pásoch privádzaných na ďalšie spracovanie možno napokon tiež redukovať množstvo nekvalitných úsekov výrobku a tým súčasne zvýšiť produktivitu výroby filtračných povrazcov.Zvýšenie produktivity pri výrobe vláknitých povrazcov možno všeobecne dosiahnuť aj tým, že sa súčasne vyrába niekoľko vláknitých povrazcov, pričom súčasne vyrábané vláknité povrazce sa vytvárajú z najmenej jedného plynule privádzaného vláknitćho pásu a meria sa a sleduje najmenej jedna charakteristická hodnota vyrábanćho vláknitého povrazca a množstvo vlákien V privádzanom vláknitom pásealebo vo vláknitých pásoch sa automaticky reguluje v závislosti od výsledkov merania.Spôsobom podľa vynálezu možno súčasne vyrábať niekoľko obalených vláknitých povrazcov z najmenej jedného plynule privádzaného vláknitého pásu. Pritom sa kontroluje kvalita zhotovovaného vláknitého povrazca snímaním a vyhodnocovanim charakteristickej hodnoty vyrábaného vláknitého povrazca, aby sa podľa zistených výsledkov mohlo nastaviť privádzanć množstvo vláknitého pásu alebo vlákriitých pásov reguláciou brzdíacich síl a tým sa dosiahla napríklad rovnomemá hustota alebo hmotnosť vyrábaného vláknitého povrazca.Zariadenie podľa vynálezu je opatrené pre súčasnú výrobu niekoľkých obaľovaných vláknitých povrazcov ústrojenstvom na spracovanie, ktorým sa privádza najmenej jeden vláknitý pás, najmä filtračný kúdeľový pás k formovaciemu ústrojenstvo, ktorým sa vytvára súčasne niekoľko samostatných vláknitých povrazcov z privádzaných vláknitých pásov, ktoré sa obaľujú obalovým materiálom. Týmto ústrojenstvom, ktorým sa napríklad súčasne zhotovujú dva vláknité povrazce, možno zdvojnásobiť produktivitu výroby vláknitých povrazcov bez toho, aby sa zvýšili nároky na počet obsluhujúcich pracovnikov alebo sa zvýšili nároky na priestor na umiestnenie tohto stroja na výrobu dvojitých povrazcov.Zariadenie podľa vynálezu je opatrené meracím ústrojenstvom, ktorým možno sledovať a kontrolovať dôležité vlastnosti a hodnoty zhotovovaného povrazca, prípadne filtračných tyčiek pri ich výrobe. Takými vlastnosťami a kvalitatívnymi parametrami pre vláknité povrazce, prípadne pre filtračné tyčky, sú napríklad ich hustota, prípadne hmotnosť na jednotku dĺžky, odpor proti priechodu dymu a ich priemer.Východiskovým materiálom na výrobu niekoľkých povrazcov súčasne môžu byť napríklad dva vedľa seba prebiehajúce vláknité pásy, ktoré sa privádzajú na dvojitý stroj na výrobu povrazcov z vláknitého polotovaru, prípadne dvojité stroje na výrobu filtračných tyčiek. Ústrojenstvo na úpravu vstupného materiálu v tomto prípade zaisťuje samostatnú reguláciu privádzanćho množstva materiálu pre každý z oboch vláknítých povrazcov. V tomto prípade možno hlavne použiť dvojicu individuálne regulovateľných brzdiacich valčekov, medzi ktorými prechádza vždy jeden vláknitý pás do ústrojenstva na spracovanie, aby sa automaticky regulovalo množstvo materiálu privádzanć na ďalšie spracovanie. Pomocou brzdiacej sily, pôsobiacej na vláknité pásiky dvojicou brzdiacich valčekov, možno v určitých medziach meniť privádzanć množstvo, aby sa mohla zachovať dosiahnutá filtračná tolerancia. Dvojica brzdiacich valčekov pozostáva z jedného valčeka s gumeným poťahom a zjedného oceľového valčeka. Brzdenie vlaknitého pásu sa uskutočňuje pri deformácii gumenćho poťahu jedného z brzdiacich valčekov na druhom oceľovom valčeku,pričom brzdíace valčeky sú poháňané ťahom vlálcnitého pásu.Ak však oba samostatne privádzanć vláknité pásy majú výrazne odlišné vlastnosti, napriklad výrazne rozdielne hodnoty celkového titra alebo indexu zvlnenia, môže byť v niektorých prípadoch obtiažne dosiahnuť vyrovnanie medzi oboma vláknitými pásmi individuálne, regulovateľnými dvojicami brzdiacich valčekov. Výsledkom toho by bolo,že by sa súčasne vyrábané vláknité povrazce vlastnosťami od seba značne odlišovali a V nepriaznivom prípade by dochádzalo k prekročeniu stanovených tolerancií. Z tohto dôvodu sa pri výrobe filtračných cigaretových tyčiek a podobných výrobkov používa filtračný pás s niekoľkonásobnou šírkou, opatrený pozdlžnou trhacou líniou, pozdlž ktorej dochádza k ľahkému rozdeleniu na dva čiastkové pásy.Používa sa najmä vláknitý pás s dvojitou šírkou, ktorý sa v ústrojenstve na spracovanie delí pozdlž svojej strednej pozdlžnej trhacej línie, prebiehajúcej uprostred dvojitej šírky, na dva čiastkové pásy s jednoduchou šírkou. Rozdelené vláknité čiastkové pásy s jednoduchou šírkou, prípadne obe polovice širokého pásu, odťahovaného z balíka, majú v tomto výhodnom prípade v podstate rovnake materiálové vlastnosti, obsahuú najmä rovnaké množstvo vlákien na jednotku svojej dižky a tým majú aj rovnakú hmotnosť,takže je spoľahlivo zamedzený vznik veľkých rozdielov V podstatných materiálových vlastnostiach a takto môžu byť pri tejto výrobe dvojitých vláknitých povrazcov spoľahlivo zachované stanovené tolerancie.Výhodné uskutočnenie deliteľného vláknitého pásu s dvojitou šírkou teda možno charakterizovať tým, že v oboch čiastkových pásoch sa môžu všetky parametre spracúvaného materiálu, ktoré majú vplyv na kvalitu zhotovovaných vláknitých povrazcov, líšiť iba nepodstatné, pretože obe polovice vláknitého pásu s dvojitou šírkou sa vyrábajú rovnakou výrobnou operáciou.Použitie vláknitého pásu s dvojitou šírkou, odťahovánćho zjedného balíka, je výhodné najmä po úplnom spotrebovaní vláknitého pásu s dvojitou šírkou, to znamená pri potrebe výmeny spotrebovaného balíka za nový. Pri tejto výmene sa musí použitím vláknitého pásu s dvojitou šírkou meniť len jeden balík a len jeden vláknitý pás sa zavádza do stroja na výrobu dvojitého vláknitého povrazca, aby mohol chod stroja ďalej pokračovať. To predstavuje ďalšie Zdokonalenie oproti altemativnemu uskutočneniu zariadenia podľa vynálezu, pri ktorom sú dva samostatne čiastkové vláknité pásiky odoberané zo samostatných balíkov. V tomto prípade sa spravidla oba balíky nespotrebujú súčasne, takže v princípe je nutné stroj dvakrát zastavovať, čo vynucuje väčšiu potrebu práce obsluhy stroja a zvyšuje sa množstvo odpadu.Presné vytvorenie deliteľného vláknitého pásu s dvojitou šírkou, prípadne s viacnásobnou šírkou a s asymetrickými čiastkovými pásmi je opisané v súčasne podanej prihláške vynálezu s názvom Vláknitý pás s viacnásobnou šírkou a spôsob a zariadenie najeho výrobu od toho istého príhlasovateľa.Na dosiahnutie rýchlej regulácie prívádzaného množstva materiálu brzdiacim ústrojenstvom sa vo výhodnom uskutočnení zariadenia podľa vynálezu využíva podľa možností kontinuálne sledovanie napríklad hustoty, prípadne hmotnosti alebo veľkosti odporu zhotovovaného vláknitého povrazca, prípadne filtračných tyčiek proti prechodu dwnu. Na to je vhodné porovnávacie meranie hustoty povrazca alebo spriahnuté meranie ťahového odporu.V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu sa ako charakteristická hodnota zhotovovaného vláknitého povrazca zisťuje jeho hmotnosť, ktorá sa potom odovzdáva vo forme signálu na ďalšie využitie. V závislosti od nameraných a odovzdaných hodnôt hmotnosti sa môže privádzanć množstvo vláknitćho materiálu regulovať nastavením brzdiacej sily pôsobiacej na privádzaný vláknitý pás.Pri ďalšom výhodnom uskutočnení zariadenia podľa vynálezu sa ako charakteristická hodnota zhotovovaného vláknitého povrazca zisťuje odpor filtračných tyčiek proti prechodu dymu tiltrom pri fajčení cigarety. V závislosti od zistených hodnôt odporu proti prechodu dymu možno regulovať privádzanć množstvo vláknitého pásu v takom zmysle, aby sa prietokový odpor udržoval na konštantnej úrovni pomocou brzdiaceho ústrojenstva v ústrojenstve na spracovanie.Charakteristické hodnoty hmotnosti a/alebo odporu zhotovovaného vláknitého povrazca proti prechodu dymusa výhodne zisťujú priamo v zariadení podľa vynálezu. Riešením podľa vynálezu sa môžu optimálne nastaviť materiálové vlastnosti zhotovovaných vláknitých povrazcov a pri výrobe sa môžu trvale udržovať. Pritom sa nastavením,prípadne regulovaním množstva vlákien, zisťovaného meraním charakteristickej hodnoty, napriklad odpom proti prechodu dymu, zaistí, že ťahové parametre cigariet nebudú pri prechode dymu filtrom ovplyvňované.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnení zobrazených na výkresoch, kde znázorňujúobr. l schematický bočný pohľad na zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu, pričom zariadenie je vytvorené ako stroj na výrobu dvojitých filtračných povrazcov, obr. 2 detailný axonometrický pohľad na ústrojenstvo na spracovanie využité na stroji z príkladu na obr. l a opatrené dvojicou navzájom spriahnutých dvojitých brzdiacieh valcov a deliacim útrojenstvom na delenie privádzaného deliteľného filtračného pásu s dvojitou šírkou, obr. 3 schematicky bočný pohľad na ústrojenstvo na spracovanie z obr. 1, ktoré však neobsahuje deliace ústrojenstvo, obr. 4 funkčný diagram zobrazujúci vysielaný signál závislý od hmotnosti filtračného povrazca, obr. 5 funkčný diagram zobrazujúci závislosť hmotnosti filtračného povrazca od brzdiacej sily, to znamená od prítlaku brzdiacieh valcov v zariadení podľa obr. l, obr. 6 bloková schéma znázorňujúca zakladané zariadenie riadiaceho obvodu na ovládanie množstva privádzaných filtračných pásov pri pôsobení brzdiacej sily na filtračné pásy, obr. 7 schematický bočný pohľad na brzdiace ústrojenstvo, ktoré sa môže využiť v zariadení podľa obr. l, pričom brzdiace ústrojenstvo je opatrené brzdiacimi tyčkami namiesto brzdiacieh valcov aobr. 8 schematický bočný pohľad na iné altematívne príkladné uskutočnenie brzdiaceho ústrojenstva, ktore sa môže využiť v zariadeni podľa obr. l, pričom toto altematlvne brzdiace ústrojenstvo je opatrene brzdiacimi plechmi namiesto brzdiacieh valcov.Na obr. 1 je v schematickom bočnom pohľade zobrazené zariadenie podľa vynálezu, vytvorené vo forme dvojitého stroja na súčasnú výrobu dvoch filtračných povrazcov,najmä určených na výrobu cigaretových filtrov a podobných tabakových a iných fajčiarskyeh výrobkov.Zariadenie podľa vynálezu je v podstate opatrenć tromi prívodnými prvkami vo forme vodiacej kladky 8 a vzduchových hubíc 9, 10, ktorými sa privádza kúdeľový filtračný pás s dvojitou šírkou do ústrojenstva na spracovanie 1. Za ústrojenstvom na spracovanie 1 nasleduje fonnovacie ústrojenstvo 3 na súčasné vytváranie dvoch obaľovaných filtračných povrazcov z odťahovaných a upravovaných filtračných kúdeľových pásov.Ustrojenstvo na spracovanie 1 obsahuje, ako je to zrejme na obr. 3, brzdiace ústrojenstvo 4, prvú dvojicu poháňaných preťahovacích valčekov 12, druhú dvojicu poháňaných preťahovacích valčekov 11, rozširovaciu hubicu 13,postrekovaeiu skriňu 14 a dvojicu vodiacich valčekov 15.Podľa obr. 2 obsahuje brzdiace ústrojenstvo 4 ústrojenstva na spracovanie 1 dve dvojice 4.1, 4.2 vedľa seba uložených brzdiaeich valčekov 4.11 a ovládacie ústrojenstvo 60, ktoré tvoria dve pneumatické jednotky, z ktorých každá obsahuje jeden pneumatický valec 4.4 s piestom 4.9. Na svojom voľnom konci je každý piest 4.9 opatrený nosným dielom 4.7 tvaru U, medzi jeho ramenami je prichytený príslušný brzdiaci valček 4.11 dvojíc 4.1, 4.2 brzdiacieh valčekov 4.11. Prívodom tlakového vzduchu do pneumatických jednotiek s pneumatickými valcarni 4.4 a piestrni 4.9 možno dosiahnuť pritlačovanie brzdiacieh valčekov 4.11,uložených v nosných dieloch 4.7 tvaru U, smerom hore oproti druhému brzdiacemu valčeku 4.12 ďalšej dvojice 4.1, 4.2, aby sa nastavila veľkosť brzdiacej sily, vyvíjanej na filtračné pásiky, ktoré sú ťahané medzi dvojicamí 4.1,4.2 brzdiacieh valčekov 4.11, 4.12. V zobrazenom prikladnom uskutočnení sú obe dvojice 4.1,4.2 brzdiacieh valčekov 4.11 navzájom spriahnuté, to znamená, že ich nastavovacie jednotky sú zásobovanć tlakovým vzduchom s rovnakým tlakom (príslušné vzduchové potrubia a k tomu potrebné pneumatické systémy sú dostatočne známe a nie je nutné ich ďalšie objasňovanie), aby tak obe dvojice 4.1,4.2 brzdiacieh valčekov 4.11 vyvíjali na filtračný pás rovnakú brzdiacu silu.Oba filtračné pásiky 6.1, 6.2 s jednoduchou šírkou sa získajú pomocou deliaceho ústrojenstva 16, ktoré môže byť vytvorené napríklad vo forme deliaceho klina alebo deliaceho plechu a ktore je umiestnené nad homými brzdiacimi valčekmi 4.12, pričom týmto deliacim ústrojenstvom 16 sa oba filtračné pásy 6.1, 6.2 získavajú z deliteľného filtračného pásu 6 s dvojitou šírkou. Deliteľný ñltračný pás 6 s dvojitou šírkou sa odoberà plynule z balíka 7 pomocou prvej dvojice preťahovacích valčekov 12 ústrojenstva na spracovanie l, pričom tento deliteľný filtračný pás 6 s dvojitou šírkou sa vedie z balíka 7 po svojej dráhe k prvej dvojici preťahovacích valčekov 12 cez vodiacu kladku 8 a pritom doehádza pozdĺž dvoch vzduchových hubíc 9, 10, ktoré slúžia na rozširovanie a rozvoľňovanie deliteľného filtračného pásu 6 s dvojitou šírkou. Rozdelené filtračné pásky 6.1, 6.2 s jednoduchou šírkou prechádzajú súčasne za deliacim ústrojenstvom 16 k dvojiciam 4.1, 4.2 brzdiacieh valčekov 4.11, 4.12 brzdiaceho ústrojenstva 4 a privádzajú sa medzi prvú dvojicu preťahovacích valčekov 12. Po prechode cez prvú dvojicu preťahovacích valčekov 12 sa oba rozdelené filtračné pásiky 6.1, 6.2 privádząjú k druhej dvojici preťahovacích valčekov l 1 ústrojenstva na spracovanie 1 a oba filnačné pásy 6.1, 6.2 sa preťahujú medzi obidvomi dvojicamí preťahovacích valčekov 11, 12, pričom potrebné dĺženie sa dosiahne nastavením rozdielu rýchlostí medzi oboma dvojicami poháňaných preťahovacích valčekov 11,12. Za druhou dvojicou preťahovacích valčekov 11 sa rozdelené filtračné pásy 6.1, 6.2 s jednoduchou šírkou privádzajú k dvojitej rozširovacej hubici 13, kde dochádza k rovnomemćmu rozširovaniu a rozprestieraniu materiálu na následné spracovanie v postrekovacej skrini 14. V postrekovacej skrini 14 sa oba rozdelené filtračné pásiky 6.1,6.2 opatria zmäkčovacím prostriedkom, napríklad triacetínom, a potom sa privádzajú k dvojici vodiacich valčekov 15. Obe dvojice preťahovacích valčekov 11, 12 a dvojica vodiacich valčekov 15 sú pohaňané, zatiaľ čo obe dvojice 4.1, 4.2 brzdiacieh valčekov 4.11, 4.12 v ústrojenstve na spracovanie 1 nie sú poháňané.Dvojice preťahovacích valčekov 11, 12 tvoria spolu s rozširovacou hubicou 13, postrekovacou skriňou 1 a dvojicou vodiacich valčekov 15 jednoduché dĺžiacie ústrojenstvo, ktoré môže zostať v podstate nezmenené, tak pri spracovaní deliteľného filtračného pásu 6 s dvojitou šírkou, ako

MPK / Značky

MPK: A24D 3/02, A24D 3/04

Značky: výrobu, povrazcov, spôsob, zariadenie, vláknitých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-282520-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-vlaknitych-povrazcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu vláknitých povrazcov</a>

Podobne patenty