Amidová zlúčenina a jej soli, spôsob jej prípravy a pesticídny prostriedok s jej obsahom

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaná amidová zlúčenina a jej soli všeobecného vzorca (I), kde X je atóm kyslíka alebo atóm síry, Y je halogénalkylová skupina, každý z R1 a R2, ktoré sú navzájom nezávisle, znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, ktoré môžu byť substituované, -C(W1)R3, - S(O)nR4 alebo -NHR5, alebo R1 a R2 tvoria dohromady =C(R6)R7, alebo dohromady so susedným atómom dusíka tvoria C4-5 päť- alebo šesťčlennú heterocyklickú skupinu, ktorá môže obsahovať atóm dusíka alebo atóm kyslíka, R3 je alkylová skupina, alkenylová skupina, alkinylová skupina, cykloalkylová skupina, arylová skupina, ktoré môžu byť substituované, alkoxylová skupina, alkyltioskupina alebo mono- alebo di-alkylaminoskupina, R4 je alkylová skupina alebo dialkylaminoskupina, R5 je alkylová alebo arylová skupina, každý z R6 a R7, ktoré sú navzájom nezávislé, znamená alkoxylovú alebo alkyltioskupinu, W1 je atóm kyslíka alebo atóm síry, m je 0 alebo 1, a n je 1 alebo 2, s tým, že pokiaľ m je 0 a X je atóm kyslíka, nie sú R1 a R2 súčasne atómy vodíka. Ďalej sú opísané spôsoby jej prípravy, pesticídny prostriedok s jej obsahom a spôsob regulácie výskytu škodlivého hmyzu.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa zaobera amidovými zlúčeninami a ich soľami, spôsobmi ich výroby a pesticídnymi prostriedkami,ktoré tieto latky obsahujú ako aktívne zložky.Ako aktívne zložky pre pesticídy sú známe rozmanité zlúčeniny. Ich chemická štruktúra sa však líši od amidových zlúčenín podľa tohto vynalezu.Ako aktívne zložky pesticídov a ínsekticídov sa kedysi používali organofosforečne zlúčeniny, karbamátové zlúčeniny a pyretroidove zlúčeniny, nedávno sa však ukázalo, že niektoré druhy dotieravćho hmyzu získali proti takýmto insekticldom rezistenciu. Preto je potrebne hľadať pestícídy účinné proti hmyzu s takouto rezistenciou. Výskum sa zameral na nové pesticldy, ktoré by boli účinné proti tomuto hmyzu a súčasne neohrozovali ryby, mäkkýše a domáce zvieratá a zároveň by vykazovali dostatočne veľké spektrum požadovanej účinnosti.Predmetom vynálezu je získanie amidových zlúčenín s pesticídnym účinkom, spôsoby ich výroby a ďalej získanie pesticídnyeh prostriedkov, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.Autori tohto vynálezu robili extenzívne štúdie zamerané na vývoj pesticídov a zistili, že amidove zlúčeniny s určitou špecifrckou štruktúrou majú vynikajúce pesticídne účinky. A práve tento obsah tvorí zaklad tohto vymálezu.Vynález predkladá amidovú zlúčeninu, ktorá má všeobecný vzorec (I), alebo jej soľ©H N 2 Cam R kde X je atóm kyslíka alebo atóm síry, Y je halogćnalkylová skupina, každý z R a R 2, ktoré sú vzájomne nezávisle,znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná, alkenylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná, alkinylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná, cykloalkylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná,-C(W)R 3, -S(O)R 4 alebo -NHRS, alebo R 1 a R 2 spolu tvoria C(R°)R 7 alebo spolu so susedným atómom dusíka tvoria C 45 päťčlennú alebo šesťčlennú heterocyklickú skupinu, ktorá môže obsahovať atóm dusíka alebo atóm kyslíka,R 3 je alkylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkinylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, cykloalkylovú skupina, ktorá môže byť substituovaná, arylová skupina,ktorá môže byť susbstituovaná, alkoxy skupina, alkyltio skupina alebo mono- alebo di- alkylamíno sku ina, R je alkylovú skupina alebo dialkylamino skupina, R je alkylová skupina alebo arylová skupina, každý z R 5 a R 7, ktoré nie sú navzajom závislé, znamená alkoxy skupinu alebo alkyltio skupinu, W 1 je atóm kyslíka alebo atóm síry, m je 0 alebo l, a n je 1 alebo 2 spôsob výroby a pesticídne prostriedky, ktoré ich obsahujú.Teraz bude tento vynález opísaný podrobnejšie s odkazmi na výhodnú realizáciu.Vo vzorci (I) znamená Y halogćnalkylovú skupinu ako je CF 3, CHgF, CFgCl, CFCIZ, CCL 3, CH 2 CF 3, CF 2 CF 3,CHBrz, CHzBr alebo podobne. Y je výhodne halogénalky lová skupina, ktorá má jeden až dva uhlikové atómy a jeden až päť halogénových atómov, pričom výhodnejšie tritluórmetyl.Substituentom pre alkylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná, alkenylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná, alkinylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná, alebo cykloalkylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná, v definícii na každý z R 1, R 2 a R 3 vo všeobecnom vzorci (I), môže byť napríklad atóm halogćnu alkoxy alkyltio trialkylsilyl fenyl fenyl substituovaný halogénom,alkylom, alkoxy, nitro alebo halogćnalkylom fenyl substituovaný fenoxy, ktorý môže byť substituovaný alkoxy alebo alkyltio fenoxy fenyltio amino amino substituovaný jedným alebo dvoma alkylmi C 24 cyklický amino morfolino morfolino substituovaný alkylom l-piperazinyl l-piperazinyl substituovaný alkylom, fenylom, pyrídylom alebo trifluórmetylpyridylom hydroxy, kyáno cykloalkyl imino -C(W 2)Rs (kde W 2 je atóm kyslíka alebo atóm siry a R je atóm vodlka, amino, amino substituovaný jedným alebo dvoma alkylmi, alkoxy, alkyltio alebo aryl) alebo-0 C(W 2)R° (kde R 9 je alkyl alebo aryl substituovaný halogćnalkylom) alebo alkylsulfonyl. Ak je uvedený substituent imino skupina, môže tvoriť amidino skupinu alebo imidate skupinu dohromady s amino skupinou alebo alkoxy skupinou.Substituentom pre alkylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná v definícii na každý R 1, a R 2, môže byť napríklad 4-halogénalkyl-3-pyridín karboxamidová skupina,N-metyl-4-halogćnaIkyl-B-pyridín karboxamidová skupina a 4-halogénalkyl-3-pyridín karboxamid-N-alkylénoxy skupina. Chemická šlruktúra všeobecného vzorca (I), ktorá obsahuje taký substituent, môže byť vyjadrená napríklad nasledujúcim vzorcomkde Y a R 2 majú uvedený význam a A znamena -(CH 2)1 alebo -(CH 2)q-(CH 2)q, kde l je celé číslo od l do 4 a qje 1 alebo 2. Zlúčenína uvedeného vzorca je totiž dimćr, ktoré majú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), a sú spojené napríklad alkylénovým reťazcom. Podobným spôsobom uvedená zlúčenina podľa tohto vynálezu zahmuje trimér vytvorený podľa rovnakého princípu.Substituentom pre arylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná v definícii na R 3 vo vzorci (I), môže byť napríklad atóm halogćnu, alkyl, halogénalkyl, alkoxy, halogénalkoxy, alkyltio, cykloalkyl, cykloalkoxy, alkoxykarbonyl, alkylkarbonyl, alkylkarbonyloxy, aryl, aryloxy, aryltio,amino, amino substituovaný jedným alebo dvoma alkylmi,kyano, nitro alebo hydroxy.Vo všeobecnom vzorci (I) môže zdkylová skupina alebo alkylová časť zahmovať V R alebo R 2 napríklad jednu časť, ktorá má od jedného do šesť uhlíkových atómov, ako je metyl, etyl, propyl, butyl, pentyl alebo hexyl skupinu, a jedna časť môže mať tri alebo viacej uhlíkových atómov,ktoré môžu mať líneámu alebo rozvetvenú izomerickú štruktúru. Alkenylová skupina zahrnutá v R alebo R 2 môže napríklad mať časť, ktorá má od dvoch do šiestich uhlíkových atómov, ako je etenyl, propenyl, butenyl, pentenyl alebo hexenyl skupina, a jedna časť môže mať tri alebo viacej uhlíkových atómov, ktoré môžu mať lineárnu alebo rozvetvenú izomerickú štruktúru. Uvedená alkinylová skupina zahmutá v R 1 alebo R 2 môže napríklad mať časť, ktorá má od dvoch do šiestich uhlíkových atómov, ako je etynyl,propynyl, butynyl, pentynyl alebo hexynyl skupina, a jednačasť môže mať tri alebo viacej uhlíkových atómov, ktoré môžu mať lineamu alebo rozvetvenú izomerickú štruktúru. Uvedená cykloalkylová skupina, zahrnutá v R alebo R 2 môže napríklad mať jednu časť, ktorá má od troch do ôsmich uhlíkových atómov, ako je cyklopropyl, cyklobutyl,cyklopentyl alebo cyklohexyl skupina.Vo všeobecnom vzorci (l) CM 5- alebo ó-členná heterocyklická skupina, ktorá môže obsahovať atóm dusíka alebo atóm kyslíka tvoríaca R a R dohromady so susedným atómom dusíka, môže byť napríklad morfolíno, pyrrolidino, píperidino, l-imidazolidinyl, Z-kyanoirrlino-S-metyl-l-imidazolidinyl, l-piperazinyl alebo 4-metyl-l-piperazínyl skupina.Uvedená arylová skupina použitá v definícii podľa všeobecného vzorca (I), môže byť napriklad fenyl, tienyl, furanyl, pyridyl, nañyl, benzotienyl, benzofuranyl alebo chinolinyl skupina. Zlúčenina všeobecného vzorca (l) môže tvoriť sol s kyslou subslanciou alebo so zásaditou substanciou. Soľ s kyslou substanciou môže byť anorganická soľ,ako je hydrochlorid, hydrobromld, fosforečnan, síran a dusičnan. Sol so zásaditou substanciou môže byť anorganická alebo organickú, ako napriklad sodná, draselná, vápenatá,amónna alebo dimetylamlnová.Amidová zlúčenina alebo jej soľ podľa tohto vynálezu je výhodne nasledujúcal. Zlúčenina všeobecného vzorca (l) alebo jej soľ, kde X znamená atóm kyslíka.2. Zlúčenina všeobecného vzorca (l) alebo jej soľ, kde R a R 2 sú navzájom závislé, znamenajú atóm vodlka, alkylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná alebo-C(WI)R 3 alebo R a R 2 dohromady znamenajú vytvorenú skupinu C(R)R 7, w je atóm kyslíka alebo slry, R 3 je alkylová skupina, ktorá môže byť substltuovaná, arylová skupina ktorá môže b substituovaná alebo alkoxy skupina, a každý z R 5 a R , ktoré sú od seba nezávislé, znamenajú alkoxy alebo alkyltío skupinu.Výhodnejšia je Zlúčenina všeobecného vzorca (I) alebo jej soľ, ked x znamená atóm kyslíka, každý z R a R 2, ktore sú od seba nemvislć, znamenajú atóm vodíka, alkylovú skupinu, alkoxylalcylovú skupinu, alkylaminoalkylovú skupinu,CM cyklíckú aminoalylovú skupinu, hydroxyalkylovú, kyanoalkylovú, tiokarbamoylalkylovú, alkylkarbonylalkylovú,alkylkarbonylovú, arylkarbonylovú, triŕluónnetylsubstituovanú slrylkarbonylovú, alkoxytiokarbon lovú alebo alkoxykarbonylovú skupinu, alebo R 1 a R dohromady tvoria C(R°)R 7, a R 5 a R 7 sú alkoxy, resp. alkyltio skupina.Špecifické príklady výhodných zlúčenín sú nasledujúce 4-trilfuórmetyl-3-pyridín karboxamid, N-kyánmetyl-4-tritluórmetyl-B-pyridln karboxamid, N-tiokarbamoylmetyl-4-trifluórmetyl-3-pyridln karboxamid, N-etoxymetyl-4-trifluórmetyl-3 pyridín karboxamid, N-izopropylaminometyl-4-txilluórmetyl-3 pyridin karboxamid, N-kyánmetyl-N,N-bis(4-tritluórmetylrlikotinyl)amln, N-acetyl-N-kyánmetyl-4-trifluónnetyl-3-pyridin karboxamid, N-kyánmetyl-N-metyl-4-triñuórmetylpyridín-3-karboxamid, O-mety 1(N-(4-trifluórmetylnikotinoybtiokarbamát, N-metyl-Al-trifluórmetylpyridín-3-karboxalnid, N-(N,N-dimetylaminometyl)-4-tritluórmetylpyridln-Ił -karboxamid, N-( l -piperidinyl)-4-trifluórmetylpyridlnJ-karboxamid, N-kyánmetyl N-(trifluórmetylníkotinoynalninometylpivarát,0,S-dimetyl N(4-trifluórrnetylníkotinoyl)iminoforrnát, N-hydroxymetyl-4-trilluórtnetyl-S-pyridln karboxamid, N-acetyl-4-trifluórmetyl-3-pyridín karboxamid alebo metyl N-(4-triiluórmetylnikotinoynkarbamát alebo jeho l-oxid.Zlúčenina všeobecného vzorca (l) a jej soľ môže byť vyrobená nasledujúcim spôsobom (A)alebo jej reaktivny derlvátV uvedených všeobecných vzorcoch majú Y, R a R 2 taký význam, ako je definované.Reaktivny derivát 4-halogénalkylpyridin-3-karboxylovej kyseliny, ktorý má všeobecný vzorec (ll), môže byť napríklad halogenid kyseliny, ester alebo anhydrid kyseliny.Uvedená reakcia sa zvyčajne uskutočňuje za pritomnosti rozpúšťadla, pokiaľ je to nevyhnutné, za prítomnosti zásady. Rozpúšťadlo môže byť napriklad aromatický uhľ vodik, ako je benzćn alebo toluén éter, ako je dietylćter alebo tetrañlrán halogénovaný uhľovodík, ako je metylénchlorid alebo chloroform alebo aprotickć polárne rozpúšťadlo, ako je acetonihil, dimetylformamid alebo pyridín. Tieto rozpúšťadlá sa môžu použiť samostatne alebo vo vzájomnom spojení ako mes. Zásaditou látkou môže byť napríklad terciarny amín, ako je trimetylamírl, trietylamín alebo pyridín hydroxid alkalického kovu, ako je hydroxid sodný alebo hydroxid draselný uhličitan alkalického kovu,ako je uhličitan sodný alebo uhličitan draselný alebo alkoXid alkalického kovu ako nátrium-metoxid alebo nátriurp-etoxid. Ak je reaktant 4-halogénalkylpyridín-a-karboxy lová kyselina, bežne sa používa kondenzačné činidlo akoReakčná teplota pre uvedenú reakciu je zvyčajne od-50 C do 100 °C. Akje reaktívny derívát halogenid kyseliny alebo anhydrid kyseliny, je výhodná teplota od 0 °C do 30 °C, ak je reaktlvny derivát ester, je výhodná reakčná teplota od 50 °C do 100 °C. Reakcia zvyčajne prebieha od 0,1 do 24 hodín.Zlúčenina všeobecného vzorca (l), kde m je l, t. j. zlúčenina s nasledujúcim vzorcom (I-2), môže byť vyrobená reakciou zlúčeniny, ktorá má uvedený všeobecný vzorecUvedená reakcia sa zvyčajne uskutočňuje za pritomnosti rozpúšťadla. Úlohu rozpúšťadla môže vykonať napríklad kyselina octová Ako oxidačné činidlo sa zvyčajne používa peroxid vodíka. Reakčná teplota je zvyčajne od 50 °C do 100 °C a reakčný časje od 6 do 24 hodin.Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde X je atóm síry,môže byť vyrobená reakciou zlúčeniny, ktorá má uvedený všeobecný vzorec (I-l), a sulfurimčného činidla, ako je pentasulñd fosforečný.Reakcia zvyčajne prebieha za prítomnosti rozpúšťadla. Ako rozpúšťadlo sa výhodne používa aromatický uhľovodlk, ako je toluén alebo xylćn. Reakčná teplota pre uvedenú reakciu je zvyčajne od 80 °C do 150 °C, výhodne od 110 do 130 °C. Reakčný čas je zvyčajne od l do 12 hodin.Ďalej môže byť zlúčenina všeobecného vzorca (I) alebo jej soľ vyrobená napríklad nasledujúcim spôsobom (B)V uvedených vzorcoch majú Y, R a R 2 taký význam,ako sa definuje, ale s tou výnimkou, že R 2 je iné ako atóm vodíka a Hal je atóm halogćnu.Uvedená reakcia podľa spôsobu (B) môže byť realizovaná rovnakým spôsobom, ako je uvedený spôsob (A).Ako iné spôsoby na výrobu uvedených zlúčenín, ktoré majú všeobecný vzorec (I), a ich soli, môžu byť naprikladcas cm gě 8 NHCH 2 CNR 0 H-Eâš §oi 8 NncHT 8 §NHcr, HR ĺľľä gp 8 NHcnfĚNaV uvedených vzoreoch (R) a (R) sú alkylové skupiny a R je atóm vodíka alebo alkylová skupina.Reakcia podľa uvedeného spôsobu C-l môže prebiehať za prítomnosti rozpúšťadla a zásaditej látky. Rozpúšťadlo môže byť napríklad aromatický uhľovodík, ako je benzén alebo toluén éter ako dietyléter alebo tetrafurán halogénovaný uhľovodík, ako je metylenchlorid alebo chloroform aprotickć polárne rozpúšťadlo, ako je acetonitril, dimetylformamid alebo pyridín. Tieto rozpúšťadlá sa môžu použiť samostatne alebo ako zmes. Ako zásaditá latka je výhodná terciáma Ľísadita látka, ako je trietylamín alebo pyridín. Reakčná teplota uvedenej reakcie je zvyčajne od 0 do 50 °C, výhodne od 20 do 40 °C, reakcia prebieha zvyčajne od l do 6 hodín.Reakcia v prvej polovici uvedeného spôsobu C-2 môže sa uskutočňovať za prítomnosti plynného chlorovodíka akorozpúšťadla. Rozpúšťadlo môže byť éter, ako je tetrahydrofuran alebo dietylćter halogénovaný uhľovodík, ako je metylćnchlorid alebo chloroform alebo aromatický uhľ vodík, ako je benzén alebo nitrobenzén. Tieto rozpúšťadlá sa môžu použiť samostatne alebo ako zmes. Reakčná teplota je zvyčajne od -l 0 °C do 30 °C, výhodne od -5 °C do 10 °C. Reakcia zvyčajne prebieha od 4 do 168 hodín.Reakcia môže byť uskutočnené. v ďalšej polovici za prítomnosti rozpúšťadla. Rozpúšťadlo môže byť napríklad niektorý alkohol, ako je metanol alebo etanol. Reakčná teplota je zvyčajne od O °C do 80 °C, výhodne od 20 °C do 50 °C, reakcia zvyčajne prebieha od 1 do 8 hodín.Reakcia podľa uvedeného spôsobu C-3 môže sa uskutočňovať za prítomnosti rozpúšťadla. Toto rozpúšťadlo môže byť napríklad voda alebo alkohol, ako je metanol alebo etanol. Tieto rozpúšťadlá sa môžu použiť samostatne alebo ako zmes. Reakčná teplota je zvyčajne od 10 °C do 100 °C, výhodne od 20 °C do 80 °C. Reakcia zvyčajne prebieha od l do 12 hodín.Reakcia podľa uvedeného spôsobu C-4 môže sa uskutočňovať za rovnakých podmienok aké má spôsob C-3.Reakcia podľa uvedeného spôsobu C-S môže sa uskutočňovať za prítomnosti plynného chlorovodíka ako rozpúšťadla. Takým rozpúšťadlom môže byť napríklad niektorý éter, ako je dimetoxyetán alebo dioxán, Reakčná teplota je zvyčajne od -50 °C do 50 °C, výhodne od -30 °C do 20 °C. Reakcia zvyčajne prebieha od l do 8 hodín.Reakcia podľa uvedeného spôsobu C-6 je troj stupňová. Reakcia v prvom stupni prebieha za prítomnosti rozpúšť adla. Týmto rozpúšťadlom môže byť napríklad aromatícký uhľovodík, ako je benzén alebo toluén éter, ako je dietyléter alebo tetrahydrofurán halogénovaný uhľovodík, ako je metylćnchlorid alebo chloroform alebo aprotické poláme rozpúšťadlo, ako je acetonitril, dimetylformamid. Rozpúšťadlo sa môže použiť samostame alebo ako zmes rozpúšťadiel. Reakčná teplota je zvyčajne od 30 °C do 120 °C, výhodne od 50 °C do 80 °C. Reakcia zvyčajne prebieha od l do 12 hodín.Reakcia v dmhom stupni prebieha za prítomnosti rozpúšťadla. Týmto rozpúšťadlom môže byť napríklad rovnaké rozpúšťadlo, ako uvádza pre reakciu v prvom stupni. Teplota reakcie je zvyčajne od 0 C do 100 °C, výhodne od 20 °C do 50 °C, reakcia zvyčajne prebieha od l do 12 hodín.Reakcia v druhom stupni prebieha za prítomnosti rozpúšťadla a zásaditej látky. Rozpúšťadlom môže byť napríklad aprotickć polárne rozpúšťadlo, ako je acetonitril alebo dimetylformamid. Zásaditá látka môže byť napríklad niektorý hydrid alkalického kovu, ako je hydrid sodný alebo hydrid draselný, hydroxid alkalického kovu, ako je hydroxíd sodný alebo hydroxid draselný alkoxíd alkaliokého kovu, ako je nátrium-metoxid alebo nátrium-etoxid alebo terciámy amín, ako je trietylamín alebo pyridín. Teplota reakcie je zvyčajne od 0 °C do 100 °C, výhodne od 20 C do 50 °C, reakcia zvyčajne prebieha od l do 12 hodín.Zo zlúčenín, ktoré majú všeobecný vzorce (l), môžu byť zlúčeniny, kde X znamená atóm kyslíka, Y je CF 3, a R a R 2 sú simultánne atómy vodíka, t. j. 4-triÍluónnetyl-3-pyridín karboxamid, pripravené podľa spôsobu (A) použitím amoniaku ako zlúčeniny všeobecného vzorca (III). Inak môže byť pripravená nasledujúcim spôsobom z 2,6-dichlór 3-kyán-4-tritluónnetylpyridínuzCF,CN kcnvnrna nn CNHZ karbuxamld O H S 0 Cl Cl 2 Cl ClCNHŽ duzhlnrácíacNHĺ Cl Cl °V stupni D-2 reaguje vodík a 2,ó-dichlór-4-trifluórmetyl-3-pyrídín karboxamíd, ktorý bol získaný v uvedenom stupni D-l, za prítomnosti rozpúšťadla, katalyzátora a zásaditej látky. Rozpúšťadlom môže byť napriklad alkohol,ako je metanol alebo etanol, alebo éter, ako je teu-ahydroñirán. Katalyzátorom môže byť napríklad paládium alebo chlorid paládnatý. Zásaditou látkou môže byť napňklad octan sodný, hydroxid sodný, hydroxid draselný alebo trietylamín.Teplota pre reakčný stupeň D-2 je zvyčajne od 0 do l 00 C a reakcia prebieha zvyčajne od l do 24 hodin.Ďalej môže V uvedenom stupni D-l prebiehať podobná reakcia použitím 2,6-dibróm-3-kyán-4-triíluónnetylpyridlnu namiesto 2,ó-dichl 6 r-3-kyán-tł-trifluónnetylpyridínu. Tento 2,6-dibróm-3-kyán-4-tritluórmetylpyridin sa může získať reakciou 3-kyán-2,6-dihydroxy-4-trifluórmetylpyridínu a bromačného činidla, ako je oxybromid fosforečný.Z uvedených zlúčením, ktoré majú všeobecný vzorecĎalej môže byť pripravená 4-halogćnalkylpyridín-3-karboxylová zlúčenina napriklad nasledujúcim spôsobom.SY-łłłíl Z cr CF J C 023 cocr Ľhlur HÚ O u rŕ O ru I c, c v 9 Cl Cl ÍIIDOII 3 cr, cr,C 051 xauadttà cotR lůlkl cz c c cz ÉMDUI d CF cr ° 00 m com H 2 kllll tnr O c, c, uno na. FHKIIJIVAIID Shłvdň 5 r CF C com sumu. com lltłl O ł O l aV stupni l môže reagovať 2,6-dichlór-4-halogénalkylpyridín s plynným alebo tuhým oxidom uhličitým za prítomnosti dialkylamidu litia (výhodne diizopropylaminu) ako rozpúšťadla Rozpúšťadlom môže byť ćter, ako je tetrahydrofurán alebo dietyléter. Reakčná teplota je zvyčajneod -100 °C do 20 °C, výhodne od -80 °C do -20 °C a reakcia prebieha od l do 12 hodin.V stupni 2 môže reagovať 2,6-diclílór-4-halogénalkylpyridín-n-karboxylová kyselina, ktorá bola vyrobená v stupni 1, s chloračným činidlom za prítomnosti rozpúšťadla. Chloračnć činidlo môže byť tionyl chlorid alebo pentachlorid fosforečný, a rozpúšťadlo môže byť aromatický uhľovodík, ako je benzćn alebo tolućn. Reakčná teplota je zvyčajne od 20 °C do 120 °C, výhodne od 50 °C do 100 °C a reakcia prebieha od 1 do 6 hodín.V stupni 3 môže reagovať LG-dichlór-ćl-halogćnalkylpyridin-3-karboxylová kyselina, ktorá bola vyrobená v stupni 2, s alkoholom za prltomnosti zásaditej látky. Alkohol môže byť taký alkohol, ako je metanol alebo etanol a zásaditá látka môže byť terciáma zásaditá látka, ako je tríetylamín alebo pyridín. Reakčná teplota je zvyčajne od 0 °C do 80 °C, výhodne od 20 °C do 0 C a reakcia prebieha od l do 12 hodín.V stupni 4 môže reagovať ester 2,6-dichlór-4-halogćnalkylpyridín-S-karboxylovej kyseliny, ktorý bol vyrobený v stupni 3, s plynným vodikom za prítomnosti rozpúšťadla,katalyzátora a zásaditej latky. Rozpúšťadlo môže byť alkohol, ako je metanol alebo etanol alebo niektorý éter, ako je tetraliydrofurán, katalyzátorom môže byť paládium alebo chlorid paládnatý a zásaditou látkou môže byť terciáma látka, ako je trietylamín alebo pyridín, alebo octan sodný. Reakčná teplota je zvyčajne od 0 °C do 100 °C, výhodne od 20 °C do 50 C a reakcia prebieha od l do 24 hodín.V stupni 5 môže reagovať ester 4-halogćnalkylpyridín-3 karboxylovej kyseliny, ktorý bol vyrobený v stupni 4, so zásaditou látkou m prítomnosti rozpúšťadla. Toto rozpúšťadlo môže byť voda alebo alkohol, ako je metanol alebo etanol a dá sa použiť samostatne alebo v zmesi. Zásaditou látkou môže byť hydroxid alkalického kovu, ako je hydroxid sodný alebo hydroxid draselný. Reakčná teplota je zvyčajne od 0 °C do 80 °C a reakcia prebieha od l do 12 hodín.Ďalej môžu byť pripravené reaktívne deriváty zo zlúčeniny, ktorá má všeobecný vzorec (Il).Syntéza chloridu kyseliny môže prebiehať až reakciou 4-halogćnalkylpyridin-3-karboxylovej kyseliny s chloračným činidlom, ako je tionylchlorid alebo chlorid fosforitý,za prítomnosti (pokiaľ je to nevyhnutné) katalytickćho množstva dimetylformamidu pri teplote reíluxu.Reaktlvny derivát, ktorý má všeobecný vzorec (Il) iný ako 4-halogénalkyl-3-pyridin karbonyl chlorid, môže sa pripraviť podľa spôsobu, ktorý je konvenčný pre konvertovanie kyseliny benzoovej na reaktlvny derivát. Napriklad bromid kyseliny môže byť pripravený reakciou 4-halogćnalkylpyridín-3-karboxylovej kyseliny s bromačným činidlom, ako je bromid fosforitý, oxybromid fosforečný alebo acctylbromid anhydrid kyseliny sa môže pripraviť reakciou 4-halogénalkylpyridin-3-karboxylovej kyseliny alebo jej chloridu so sušidlom ester sa môže pripraviť reakciou 4-halogćnalkylpyridín-Zs-karboxylovej kyseliny s alkoholom.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu vykazujú výbomú účinnosť ako aktívne zložky pre pesticídy, napriklad insekticídy, miticldy, nematocídy a znečisťujúce pesticidy. Napríklad sú účinné proti roztočom parazitujúcim na rastlí

MPK / Značky

MPK: C07D 213/89, C07D 401/14, C07D 401/12, A01N 43/40, C07D 413/12, C07D 213/82

Značky: zlúčenina, pesticídny, prostriedok, solí, obsahom, přípravy, amidová, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-281481-amidova-zlucenina-a-jej-soli-sposob-jej-pripravy-a-pesticidny-prostriedok-s-jej-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Amidová zlúčenina a jej soli, spôsob jej prípravy a pesticídny prostriedok s jej obsahom</a>

Podobne patenty