Biocídny prostriedok a spôsob potláčania rastu mikroorganizmov

Číslo patentu: 278848

Dátum: 04.03.1998

Autori: Greenhalgh Malcolm, Backhouse Bryan Stuart

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Biocídny prostriedok, ktorý obsahuje ako účinnú zložku zmes halogénovaného aromatického 1,2- alebo 1,3-dinitrilu, substituovanej močoviny a aromatického sulfoxidu alebo alkylsulfónu, obsahujúceho halogén. Prostriedok môže obsahovať ďalšie zložky, napríklad anorganické riedidlá, ako je oxid kremičitý, oxid hlinitý, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, a môže obsahovať rovnako ďalšie antimikrobiálne prostriedky, ako antibakteriálne prostriedky. Prostriedok má antimikrobiálne vlastnosti, hlavne účinky proti hubám a proti riasam. Prostriedok sa môže zapracovávať do rôznych materiálov, ako sú náterové hmoty alebo plasty, na dosiahnutie antimikrobiálnych vlastností.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zmesí, hlavne zmesí majúcich antimíkrobiálne vlastnosti, ako aj použitia takýchto zmesí ako biocídneho prostriedku.Priemyslová biocídne prostriedky sú predstavované prípravkami, ktoré majú antimikrobiàlnu účinnosť, ako antibakteriálnu účinnosť, fungicídnu účinnosť alebo/a účinnosť proti riasam a sú tiež použiteľné na ochranu pred poškodením alebo na zníženie škôd mikroorganizmami,ako sú baktérie, huby alebo/a riasy. Prostriedky tohto typu sa môžu používať na ochranu substrátov, ktoré sú citlivé na mikroorganizmy. V závislosti od svojich špecifických vlastností sa takéto priemyslové biocídne prostriedky môžu používať napríklad na ochranu náterových hmôt, latexov, adhezívnych prostriedkov, usní, dreva,kvapalín používaných pri opracovaní kovov a chladiacej vody.Existuje celý rad komerčne vhodných zlúčenín, ktoré majú antimikrobiálne vlastnosti a ktoré sa môžu používať ako priemyslové biocídne prostriedky. Takto sú vhodne zlúčeniny obsahujúce jód, ktoré majú fungicídne vlastnosti. Zlúčeniny s fungicídnymi vlastnosťami sa môžu zapracovávať do náterových hmôt, pričom potom film náterovej hmoty má zvýšenú odolnosť proti rastu húb. Zlúčeniny obsahujúce jód sú však všeobecne citlivé na zafarbenie, ak sú vystavené účinkom svetla, a preto nie sú zlúčeniny obsahujúce jód vhodné na použitie ako ñingicldy vrstvy filmu náterovej hmoty. Okrem toho sú užitočné fungicídy, ktoré sú účinné proti širokému spektru rôznych druhov mikróbov a navyše je najmä žiaduca účinnosť proti širokému spektru húb spoločne s účinnosťou proti riasam. Takéto vlastností sú len vzácne dosiahnuteľné v prípade jednotlivej látky. Navrhovalo sa preto používať zmesi biocídne účinných látok, ale sa ukázalo,že takéto zmesi nie sú schopné celkom uspokojiť uvedené požiadavky. Prostriedky, ktoré by mali takýto charakter,sú preto ešte stále vyhľadávané.Teraz sa našla zmes biocídne účinných látok, ktorá má mimoriadne užitočné spektrum vlastností, ktoré sa doposiaľ nedosiahli použitím iných kombinácií biocídne účinných látok.Predmetom predloženého vynálezu je biocldny prostriedok, ktorý spočíva v tom, že obsahuje a) aspoň jeden halogénovaný aromatický 1,2- alebol,3-dinitril, b) aspoňjeden substituovaný derivát močoviny ac) aspoň jeden arylalkylsulfoxid alebo arylalkylsulfón,obsahujúci halogén, v ktorom v prípade, že arylová skupina je jedinou skupinou obsahujúcou halogén,obsahuje arylová skupina aspoň štyri atómy halogénu ako substituenty.V zložke a) sú dve nitrilové skupiny Substituované navzájom v polohách 1,2 alebo 1,3 na aromatickom kruhu. Zložkou a) môže byt ftalonitril alebo izoñalonitril. Vhodné látky, ktoré sú použiteľné ako zložka a) zodpovedajú všeobecnému vzorcu, 10každý substituent X môže mat význam rovnaký alebo navzajom rozdielny a znamená atóm halogénu, n znamená číslo od 1 do 4 anitrilové skupiny sú k sebe navzájom v polohe 1,2 alebo 1,3.Ak význam indexu n je menší ako 4, potom zostávajúce atómy v aromatickom kruhu sú predstavované atómarni vodíka. Výhodný výsledok sa dosiahol v prípade, ak index n znamenal číslo 4. Každý substituent X znamená výhodne atóm chlóru alebo fluóru. Zvyčajne všetky substituenty X majú rovnaký význam. Zlúčeniny,ktore sa môžu používať ako zložka a) v zmesi podľa predloženého vynálezu, sa opisujú v amerických patentových spisoch č. 3 290 353 a 3 33 735. Ako je bližšie opísané v americkom patentovom spise č. 3 290 353,môžu sa zlúčeniny, ktoré sa používajú ako zložka a),pripravovať reakciou zodpovedajúceho halogenidu kyseliny, hlavne chloridu kyseliny, s amoniakom, pri vzniku zodpovedajúceho amidu, ktorý sa potom nechá reagovať s dehydratačným činidlom, ako s oxídom fosforečným. Uvedený postup je vhodný na prípravu chlórovaných aromatických dinitrilov, z ktorých sa môžu fluorovanć analógy pripraviť výmenou reakcií za iný halogén.Zlúčeniny, ktoré sa môžu používať ako zložka a) v nnesi podľa predloženého vynálezu, zahrnujú tetrachlórizottalonitril a tetrafluórizoñalonitril.Zmesi, ktoré majú užitočné vlastnosti, sa môžu ziskat použitím tetrachlórizoftalonitril ako zložky a). Zložkou b) zmesi podľa predloženého vynálezu je aspoň jeden substituovaný derivát močovíny. Substituované deriváty močoviny obsahujú typicky aspoň jeden substituent na každom atóme dusíka. Jedna skupina derivátov močoviny, ktoré sa môžu používať, obsahuje substituent, ktorým je aromatická skupina alebo ktorý obsahuje aromatickú skupinu (aromatický substitucnt) a ktoré neobsahujú žiadny ďalší substituent viazaný na atóm dusíka, na ktorom je viazaný aromatický substituent. Jeden alebo dva substituenty sa môžu viazať na ďalší atóm dusíka a týmito substituentamí sú hlavne alkylová skupina, alebo alkenylová skupina, alkinylová skupina, alkoxyskupina alebo cykloalkylová skupina.Substituované močoviny ktoré sa môžu používať ako zložka b), zodpovedajú všeobecnému vzorcu, 1Ar znamená arylovú skupinu, substituovanú arylovú skupinu, heterocyklickú skupinu alebo substituovanú heterocyklickú skupinu, R znamená alkylovú skupinu, substituovanú alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, substituovanú alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, substituovanú alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, substituovanú cykloalkylovú skupinu, alkoxyskupinu alebo substituovanú alkoxyskupinu aR 2 znamená atóm vodíka alebo mamená skupinu delinovanú pre substituent Rl.Substituované skupiny môžu obsahovať jeden alebo niekoľko substituentov zvolených zo súboru, ktorý je tvorený uhľovodíkovou skupinou, atómom halogćnu, uhl vodíkovou skupinou viazanou cez atóm kyslíka, hydroxyskupinou a alkylaminosulfonylovou skupinou, alebo zmesou takýchto skupín.Substituent Ar môže predstavovať nesubstituovanú arylovú skupinu ako je fenylová skupina, ale môže obsahovať aspoň jeden substituent, ktorým je atóm halogénu,alkylová skupina, alkoxyskupina alebo aryloxyskupina,ktorá sa môže sama ďalej substituovať. Takto môže substituent Ar znamenať napríklad fenylovú skupinu, 4-chlórfenylovú skupinu, 3,4-dichlórfenylovú skupinu, 4-izopropylfenylovú skupinu, 3-chlór-4-bróm-fenylovú skupinu, 3-chlór-4-metylfenylovú skupinu, 4-(4-chlórfenoxy)fenylovú skupinu alebo 4-(4-metoxyfenoxy)fenylovú skupinu. Ak substituent Ar znamená alebo obsahuje heterocyklickú skupinu, potom touto skupinou je napríklad benzotiazol-Z-ylová skupina, alebo ňou je heterocyklická skupina, ktorá má aromatický charakter, ako je pyridylová skupina.Substítuenty R a R 2 sú typicky predstavované nesubstituovanými skupinami. Všeobecne môžu substituenty R a R 2 obsahovať každý nie viac ako 6 atómov uhlíka,hlavne potom nie viac ako 4 atómy uhlíka. Ak R 2 má iný význam ako atóm vodika, potom substituenty R a R 2 môžu byť rovnaké alebo navzajom rozdielne. Substituent R 2 znamená hlavne atóm vodíka alebo metylovú skupinu. Substituent R môže znamenať napríklad metylovú skupinu, n-butylovú skupinu, metoxyskupínu, 2-metylcyklohexylovú skupinu alebo 3-butinylovú skupinu.Je výhodné, aby substituent Ar znamenal nesubstituovanú skupinu, alebo ešte výhodnejšie, aby substituent Ar bol substituovaný jedným alebo dvomi substitucntami,ktorými sú atómy halogćnu alebo nižšie alkylové skupiny, pričom alkylovć skupiny neobsahujú viac ako 6 atómov uhlíka a hlavne potom nie viac ako 4 atómy uhlíka. Je mimoriadne výhodné, aby v zlúčeninách obsahujúcich výhodný substituent Ar znamenali substituenty R a R 2 vodík, metylovú skupinu alebo metoxyskupínu, a aby aspoň jeden zo substituentov R a R mal iný význam ako vodík. Najvýhodnejšie sú zlúčeniny, v ktorých R a R znamenajú obidva metylové skupiny.Substituované močoviny, ktoré sa môžu používať ako zložka b), zahŕňajú nasledujúce zlúčeniny 3-(3,4-dichlórfenyl)-l,l-dímctylmočovínu, 3 -(3 -chlór-4-brómfenyl)- l -metyl-l -metoxymočovinu,3-(4-izopropylfenyl)-l,l-dimetylmočovinu, 3-(3 ,4-díchlórfenyl)- l -metyl-l -metoxymočovinu,3-(3-chlór-4-metylfenyl)-l,l-dimetylmočovinu,l,l-dimetyl-3-fenylmočovinu,3-(4-chlórfenyl)-l,1-dimetylmočovinu aĎalšie substituované močoviny zahŕňajú l,l-dimetyl-3-(3-trifluórmetylfenybmočovinu,3-(3-terc-butylkarbamoyl)fenyl-Ll-dimetylmočovinu,l,l-dimetyl-3-(4-triíluórmetylfenybmočovinu,3-3-chlór-4-(chlórditluórmetyltio)fenyl-l,l-dimetylmočovinu, 3-(3-1 ,1,2,2-te 1 rarluónnetoxyfenyD-LI-dimetylmočovinu,3-(3-chlór-4-trifluórmetoxyfenyD-l,l-dimetylmočovínu,3-4-(4-chlórfenoxy)fenyl-1,1-dimetylmočovinu,3-4-(4-metoxyfenoxy)fenyl-Ll-dimetylmočovínu, 10Zmesi, ktoré majú užitočné vlastnosti, sa získajú výhodne použitím 3-(3,4-dichlórfenyl)-l,l-dimetylmočoviny ako zložky b).Substituovanć deriváty močoviny, ktoré sa môžu používať ako zložka b), sa môžu pripraviť známymi postupmi, napríklad postupmi opísanými v britskom patentovom spise č. 691 403 a v britskom patentovom spise č. 692 589 a v amerických patentových spisoch 2 655 455 a č. 2 768 971.Vhodne zlúčeniny na použitie ako zložka c) zodpovedajú všeobecnému vzorcuAŕsoxa, v ktorom Ar znamená arylovú skupinu, substituovanú arylovú skupinu, heterocyklickú skupinu alebo substituovanú heterocyklickú skupinu,R 3 alkylovú skupinu alebo substituovanú alkylovú skupinu,x znamená číslo l alebo 2 a aspoň jeden zo substituentov Arla R 3 obsahuje aspoň jeden atóm halogénu ako substituent a AR obsahuje aspoň štyri atómy halogénu ako substituenty, ak R 3 neobsahuje žiadny halogćn.substituenty, ktoré môžu byt prítomné vo zvyškoch Ar a R 3 zahmujú aspoň jeden atóm halogénu, uhľovodíkovú skupinu alebo uhľovodíkovú skupinu viazanú cez atóm kyslíka. Arl alebo R 3 alebo obidva tieto substituenty obsahujú aspoňjeden atóm halogćnu ako substituent.V jednej skupine zlúčenín, ktoré sa môžu používať ako zložka c), znamená substituent Ar heterocyklickú skupinu, hlavne potom substituovanú heterocyklickú skupinu, ktorá má aromatícký charakter, ako je pyridínový kruh, ktorý obsahuje aspoň jeden atóm halogćnu ako substituent, hlavne aspoň dva atómy halogénu, napríklad tri atómy halogenu.V tejto zlúčenine je výhodne, aby substituent R 3 znamenal nesubstituovanú alkylovú skupinu s l až 12 atómami uhlíka, a aby substituent Ar obsahoval aspoň štyri atómy halogćnu ako substítuenty. Zlúčeniny tohto typu ako aj príprava týchto zlúčenín sa podrobnejšie opisujú V britskom patentovom spise č. l 103 606 a v amerických patentových spisoch č. 3 296 272 a 3 371 01 l. Ako je bližšie opisané v uvedených patentových spisoch,môžu sa zlúčeniny tohto typu pripravovať oxidáciou zodpovedajúceho derivátu tíopyridínu. Vhodné zlúčeníny tohto typu zahmujú také zlúčeniny, V ktorých Ar znamená pyridínový kruh, ktorý obsahuje 4 atómy halogénu ako substituenty, substituent R 3 znamená nesubstituovanú nižšiu alkylovú skupinu, pričom alkylová skupina obsahuje až 6 atómov uhlíka a index X znamená číslo 2. Zlúčeniny tohto typu zahŕnajú 2,3,5,6-tctrachlór-4-(metylsulfonyl)pyridín a 2,3,5,6-terachlór-4-(izopropylsulfonyl)pyridín.V ďalšej skupine zlúčenín, ktoré sa môžu používať ako zložka c), znamena substituent Ar arylovú skupinu,R 3 znamená metylovú skupinu substituovanú halogćnom a x znamená číslo 2. Zlúčeniny tohto všeobecného typu a ich priprava sa opisujú podrobnejšie v amerických patentových spisoch č. 3 632 859 a 3 663 623. Ako je opí SK 278848 B 6sané v americkom patentovom spise č. 3 632 859, možno zlúčeniny tohto typu pripraviť halogenáciou sulfonyloctovej kyseliny, napríklad pri použití jódnanu sodnćho v roztoku hydroxidu sodného. Postup oplsaný v americkom patentovom spise č. 3 663 623 sa líši od zmíenenćho postupu tým, že halogenačný stupeň sa vykonáva pri použití chloridu jódneho, v podstate V neutrálnom roztoku. Vhodné zlúčeniny tohto typu zahŕňajú take zlúčeniny, v ktorých Ar znamená arylovú skupinu, ktorá je substituovaná alkylovou skupinou, ako je 4-metylfenylová skupina a R 3 znamená dijódmetylovú skupinu.Zmesi s výhodnými vlastnosťami sa získajú použitím 2, 3, 5, 6-tetrachlór-4-(metylsulfonyl)pyridínu alebo dijódmetyl-4-metylfenylsulfónu ako zložky c).Podľa mimoriadne výhodnćho uskutočnenia obsahuje zmes podľa predloženého vynálezu a) tetrachlórizoñalonitril, b) 3-(3,4-dichlórfenyl)-l,l-dimetylmočovinua c) 2,3,5,6-tetrachlór-4-(metylsulfonyl)pyridín alebo dijódmetyl-tl-metylfenylsulfón.Množstvo každej zložky V zmesí podľa vynálezu je výhodne aspoň 10 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť zložiek a), b) a c). Maximálne množstvo ktorejkoľvek zo zložiek nemá byt výhodne väčšie ako 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť zložiek a),b) a c).Všeobecne je výhodné, aby zložka a) bola prítomná v množstve aspoň 15 hmotn., vztiahnute na celkovú hmotnosť zložiek a), b) a c) . Všeobecne je výhodné, aby množstvo zložky a) nepresahovalo 70 hmotn., vztiahnute na celkovú hmotnosť zložiek a), b) a c) .Zložka b) má byt prítomná v množstve aspoň 15 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť zložiek a), b) a c). Všeobecne je výhodné, aby zložka b) nebola prítomná v množstve vyššom ako 40 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť zložiek a), b) a c).Zložka c) je všeobecne prítomná v množstve aspoň 15 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť zložiek a),b) a c). Všeobecne je výhodné, aby zložka c) nebola prítomná v množstve vyššom ako je 50 hmotn., vztiahnute na celkovú hmotnosť zložiek a), b) a c).Je potrebné uviesť, že relatívne množstvá zložiek a) ,b) a c) sa môžu meniť a na dosiahnutie optimálnych vlastností možno používané množstvá meniť v závislosti od špecifických vlastností zlúčenín použitých ako zložky a), b) a c) a tiež v závislosti od systému, v ktorom sa má zmes použiť.Navyše k zložkám a), b) a c) môže zmes obsahovať prípadne ďalšie zložky. Týmito ďalšími zložkami môžu byť kvapaliny zahmujúce vodu a organické kvapaliny ako napríklad alifaticke alebo aromatickć uhľovodíky,halogćnované uhľovodíky, ketóny, estery, ćtery a alkoholy. Zložky zmesí sú typickými pevnými látkami a pokiaľ sa používajú s kvapalinou, potom sa zložky a), b) a c) bud rozpustia alebo dispergujú v kvapalnom prostredi. Niektoré zo zložiek sa môžu lepšie rozpúšťať v určitom kvapalnom prostredí ako ine rozpúšťadlá a V takom systéme môže byt zmes parciálne rozpustená alebo parciálne dispergovaná.Všeobecne je však výhodné používať kvapalné prostredie, v ktorom sú všetky zložky a), b) a c) rozpustené alebo v ktorom všetky zložky a), b) a c) zostávajú v podstate nerozpustené. V prítomnosti kvapalnćho prostredia môže byt zmes zložiek a), b) a c) prítomná v množstve od l do 99 hmotn., vztiahnute na celkovú hmotnosť kva 10palného prostredia a zmesi. Výhodne je množstvo zmesi od 2 do 55 hmotn., vztiahnuté na celkove množstvo kvapalného prostredia a zmesi.Zmes môže rovnako obsahovať ďalšie antimikrobiálne prostriedky, ako napríklad antibakteriálne proslriedky. Ako zlúčeniny, ktoré sa môžu pridávať do zmesi ako antibakteriálne prostriedky, sa môžu uviesť imidazolidinylmočovina, l,2-dibróm-2,4-dikyanobután, 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a jeho horečnate soli,2-metyl-4-izotiazolín-3-ón, 1,2-benzizotiazolín-3-ón a jeho soli, Z-bróm-Z-nitropropán-1,3-diol, glutaraldehyd,polyhexametylénbiguanid, deriváty triazínu a deriváty oxazolidínu. Výhodný účinok sa dosiahne, ak zmes obsahuje 1,2- benzizotiazolín-3-ón alebojeho soľ.Alternatívne alebo navyše môže zmes obsahovať jednu alebo niekoľko pevných zložiek, ktoré môžu pôsobiť ako nosné látky alebo ako riedidlá. Pevnými látkami, ktore sa môžu používať ako prípadná zložka, sú anorganickć látky ako oxidy kovov alebo zmesi oxidov kovov alebo ich deriváty ako napríklad oxid hlinitý, oxid kremičitý, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, mastenec, pyrofylit, sadra, kremelina, krieda, diatomit, bentonit a bieliaca hlinka, ako aj organické látky, ako napriklad pšeničná múka, sójová múka, drevná múčka, múčka z orechových škrupiniek a lignín, Pevná látka je výhodne v jemne dispergovanej forme a výhodne má priememú veľkosť častíc väčšiu ako 5 m. Ktorákoľvek prípadná pevná látka sa môže pridávať k zmesi v množstve od l do 95 hmotn., vztiahnute na celkovú hmotnosť zmesi a prípadne prítomnej pevnej látky. Všeobecne je prípadná pevná látka prítomná v rrmožstve aspoň 10 a nie vyššom ako 80 hmotn., vztiahnuté na łunotnosť zmesi.Zmes môže obsahovať prostriedky, ktore zabraňujú prášeniu, hlavne ak sajedná o zmes v pevnej forme. Vhodnými prostriedkami, ktoré zabraňujú prášeniu, sú dodecylbenzćn,tridecyloktadekanoát, trimetylolpropántridodecenoát, Twitchelov olej, Ensitol USN a minerálny olej.Ak zmes obsahuje kvapalinu, v ktorej sú pevné zložky zmesi dispergované, obsahuje disperzia zvyčajne povrchovo aktívne činidlo, ktore pôsobí ako dispergátor na udržanie pevných zložiek vo forme disperzie. V tomto prípade sa môže používať akékoľvek povrchovo aktívne činidlo, ktoré je účinne ako dispergátor a ktoré je známe na použitie v biocidnych prostriedkoch, ako sú napríklad kopolyméry alkylénoxidu, adukty alkylénoxidu s mastnýmí alkoholmi, alkylfenoly a amíny, ako je etyléndiamín. Ďalšie povrchovo aktívne činídlá, ktoré sa môžu používať ako dispergátory, zahŕňajú sodnú soľ kyseliny lignínsulfónovej, blokove kopolyměry etylćnoxídu, propylćnoxidu a etylénoxidu, kondenzačné produkty etylénoxidu a nonylfenolu alebo B-naftolu, kondenzačné produkty kopolyméru propylćnoxidu a etylénoxidu s nonylfenolom alebo etyléndíamínom a kondenzačné produkty naftalén l-sulfónovej kyseliny a forrnaldehydu. Povrchovo aktívny prostriedok je výhodne prítomný v množstve od 0,1 do 20 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť disperzie, do ktorej sa povrchovo aktívny prostriedok pridáva. Disperzia môže obsahovať okrem povrchovo aktívneho prostriedku ďalšie zložky,ktore sú známe ako prísady do biocidnych prostriedkov,ako sú zahusťovadlá. Ako zahusťovadlá sa môžu používať polysacharidy xantánovćho typu, kremičitan sodnohorečnatý, heteropolysacharidy, algináty, karboxymetylcelulóza, arabská guma, polyakrylová kyselina a polyvinylalkohol.Zložky a), b) a c) zmesí podľa predloženého vynálezu sú všeobecne pevnými látkami. Zmes spoločne s ďalšími prípadnými pevnými látkami sa môže používať vo forme pevnej zmesi, hlavne potom vo forme práškovej zmesi. Pevná zmes tohto typu obsahuje výhodne častice s priemerom častíc nie vyšším ako 25 m a hlavne potom nie vyšším ako 10 m. Zložky a), b) a c), ako aj ďalší prípadný pevný materiál sa môžu výhodne používať vo forme prášku s vhodným rozmerom častíc. Každú pevnú látku, ktorej častice majú väčšiu veľkosť akoje veľkosť požadovaná, sa môžu podrobiť procesu na zníženie veľkosti častíc na vhodný rozmer, napríklad mletím pri použití kolíkového mlynu, guľového mlynu alebo laboratómeho mlynu (výrobok íirmy Christy and Norris). Zložky zmesi sa zmiešajú za sucha napríklad použitím bubnového miesiča alebo použitím rýchlobežného miesiča na miešanie práškových zmesí, ako sú miesiče typu Loedige alebo Henschel. Pred týmto miešaním sa môžu látky s väčšou veľkosťou častíc rozomlieť s cieľom znížiť veľkosti častíc. Pokial je to žíaduce, môže sa zníženie veľkosti častíc vykonať aj tak, že sa pevné látky zmiešajú a až potom sa získaná zmes rozomelie. Tento postup je však všeobecne menej uspokojivý a menej účinný. Ak sa mieša zmes s kvapalným prostredím pri vzniku disperzie, potom sa môže miešanie s kvapalinou vykonávať pri použití akejkoľvek vhodnej metódy na prípravu disperzií, napriklad pri použití koloidnćho mlynu, vysoko účinných miešačov typu Silverson alebo Ultra-Turrax, perličkového mlynu,trecieho mlynu alebo kaskádového mlynu. Ak sa použije vysoko účinná metóda na prípravu disperzie, potom táto metóda umožňuje zníženie veľkosti častíc pevných zložiek a v takomto prípade sa môže upustiť od predbežného znižovania veľkosti častíc suchých pevných zložiek. Pri príprave disperzie v kvapalnom prostredí sa najskôr pripraví zmes pevných zložiek a táto zmes sa disperguje v kvapalnom prostredi v prítomnosti ďalších prísad, ako povrchovo aktívnych látok, zahusťovadiel a pod. Alternatívne sa môže každá pevná zložka zmesi, vrátane akejkoľvek prípadnej ďalšej zložky, dispergovať v kvapalnom prostredí, ktoré je pre každú pevnú zložku rovnaké, a takto získané disperzie sa potom navzájom zmiešajú. Podľa ďalšieho variantu sa pripraví zmes niekoľkých pevných zložiek, zmes sa disperguje a táto disperzia sa zmieša s jednou alebo niekoľkými disperziami ďalších pevných zložiek. Takýto postup môže byt účelný, ak jedna alebo niekoľko pevných zložiek má častice s nadmernou veľkosťou, ktorú je potrebné znížiť, pričom sa veľkosť častíc účinne zníži pri použití vysoko účinnej metódy na pripravu disperzie a potom sa výsledná disperzia zmieša s disperziou, ktorá obsahuje ostatné pevné zložky.Ako už bolo uvedené, je zmes podľa predloženého vynálezu predstavovaná zmesou biocídov. Zmes podľa predloženého vynálezu sa môže používať ako biocídny prostriedok.Presnejšie, zmes podľa predloženého vynálezu je účinná najmä ako fungicídny prostriedok. Uvedená zmes sa ďalej vyznačuje účinnosťou proti riasam. Zmes podľa predloženého vynálezu sa môže používať na ošetrovanie rôznych substrátov s cieľom inhibície rastu mikroorganizmov, hlavne húb a rias.Predložený vynález sa rovnako týka spôsobu potláčania rastu mikroorganizmov na substrátoch alebo V substrátoeh, pričom uvedený spôsob spočíva v tom, že sa substrát ošetrí biocídnym prostriedkom, ktorý obsahuje definované zložky a), b) a c).Zmes podľa vynálezu sa môže používať V podmien 10kach, pri ktorých prichádza k rastu mikroorganizmov,hlavne húb a rias, a kedy tento rast je príčinou problémov. Systémy, v ktorých sú mikroorganizmy príčinou problémov, zahŕňajú kvapalné, hlavne vodné systémy,ako sú napríklad chladiace vodné kvapaliny, kvapaliny používané pri opracovaní kovov, mazadlá používané pri geologických vrtoch, emulzie poljnnérov a zmesi na povliekanie povrchov, ako sú náterové hmoty, fermeže a laky a rovnako pevné materiály, ako sú drevo, usne a syntetické polyméry, hlavne potom také systémy, ktoré obsahujú veľké množstvo prísad. Zmes sa môže zapracovávať do týchto materiálov, a je vhodné, ak sa zapracováva do náterových hmôt, ferrneže alebo lakov, ktorým potom poskytuje odolnosť proti napadnutiu hubami a riasami. Zmes podľa vynálezu je rovnako prospešné,ak je zapracovaná do syntetického polyméru, ako polyvinylchloridu, ktorý obsahuje zmäkčovadlo, ako ester,napriklad diester ftalovej kyseliny alebo adipové kyseliny, alebo akoje epoxidický olej.Ako špeciálna aplikácia predloženého vynálezu sa môže uviesť náterová zmes na povrchovú úpravu, ktorá obsahuje účinné množstvo biocídneho prostriedku podľa tohto vynálezu.Zmes na povrchovú úpravu môže byt náterová zmes,fermež alebo lak, hlavne potom náterová zmes, napríklad emulzná náterová zmes. Množstvo biocídneho prostriedku, ktorý je prítomný v náterovej zmesi na povrchovú úpravu, je výhodne predstavovaný množstvom zaisťujúcim dostatočnú prítomnosť všetkých účinných zložiek, t. j. zložiek a), b) a c) . Toto množstvo sa pohybuje v rozsahu od 0,001 do 50 hmotn., hlavne od 0,l do 2 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť zmesi na povrchovú úpravu.Biocídny prostriedok podľa vynálezu poskytuje zmesi na povrchovú úpravu fungicídne vlastnosti umožňujúce odolávať napadnutiu riasami. Ako už bolo uvedené, existujú mnohé zlúčeniny, ktoré sa používajú na dosiahnutie vlastnosti prejavujúcich sa odolnosťou proti napadnutiu hubami, ako sú zlúčeniny obsahujúce jód. Na rozdiel od takýchto zlúčenín však zmes podľa predloženćho vynálezu vykazuje bezvýznamné zafarbenie filmu náterovej hmoty, ak je vystavené. účinkom slnečného svetla. Zmes podľa predloženého vynálezu sa tiež môže používať V podmienkach, pri ktorých mnohé zlúčeniny obsahujúce jód vykazujú nežiaduce zafarbenie filmu náterovej hmoty a pri ktorých zmesi podľa predloženého vynálezu spôsobujú, pokial vôbec, len bezvýznamné zafarbenie.Ako ďalšiu aplikáciu predloženého vynálezu možno uviesť zmäkčenú polymému zmes, ktorá obsahuje účinné množstvo biocídneho prostriedku podľa vynálezu.Polymérom je typicky zmäkčený polyvinylchlorid,ktorý obsahuje zmäkčovadlo alebo zmäkčovadlá v množstve od 10 do 100 hmotn., vztiahnuté na hmotnosť polyméru. Biocídny prostriedok podľa predloženého vynálezu sa výhodne zapracováva do polyméru v množstve od 0,01 do 5 , vztiahnuté na hmotnosť polyméru.Zistilo sa, že zatiaľ čo zmesi podľa predloženého vynálezu majú zvlášť prospešné vlastnosti pokiaľ ide 0 poskytnutie odolnosti proti napadnutiu hubami, sú iné zmesí, ktoré obsahujú jednu alebo dve zo zložiek a), b) a c) spoločne s inými biocídne účinnými zložkami prekvapivo menej účinne ako látky poskytujúce odolnosť proti napadnutiu hubami.Ďalšie aspekty predloženého vynálezu sa opisujú V

MPK / Značky

MPK: C09D 5/14, A01N 47/36, A01N 47/30, A01N 47/32

Značky: rastu, prostriedok, biocídny, mikroorganizmov, spôsob, potláčania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-278848-biocidny-prostriedok-a-sposob-potlacania-rastu-mikroorganizmov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biocídny prostriedok a spôsob potláčania rastu mikroorganizmov</a>

Podobne patenty