Způsob výroby vláken ze zvlákňovatelného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 220772

Dátum: 15.12.1985

Autori: Levecque Marcel, Plantard Dominique

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby vláken ze zvlákňovatelného materiálu, u kterého se vytvářejí spojité prameny zvlákňovatelného materiálu, které se zvlákňují plynovými proudy, do kterých se nechají tyto prameny zvlákňovatelného materiálu pronikat, vyznačující se tím, že se vytváří řada plynových paprsků, bočně navzájem oddálených, tok každého z nich se modifikuje deflektorem umístěným na jejich dráze a boční rozpětí každé ho modifikovaného plynového paprsku se omezuje nárazem na sousední plynové paprsky, čímž se v každém z nich vytvoří nejméně jedna dvojice protisměrně se otáčejících vírů, ohraničujících pásmo s nízkým tlakem, a pramen zvlákňovatelného materiálu se ve zvlákňovatelném stavu přivádí do každého plynového paprsku k pásmu umístěnému mezi protisměrně rotujícími víry tohoto plynového paprsku.

Text

Pozerať všetko

ku, takže modifikované plynové jíaprsky m 0 hou pronikat do hlavního plynového proudu, přičemž premeny ivlákňovatelného materiálu se zavádějí do plynových paprsků před jejich proniknutím do hlavního plynového proudu.S výhodou je poměr kinetické energie na objemovou jednotku plynoveho paprsku ke kinetickě energií na ohjemovou jednotku hlavního plynového paprsktt v rozmezí mezi 1,6 a 6 D.Podle jiného provedení způsobu podle vynálezu se hlavní plynový proud směruje podle dráhy v podstatě vodorovné a umístěne nad plynovými paprsky, plynové paprsky odchýlené ve směru hlavního plynového proudu se vysílají nad premeny zvlákňovatelného materiálu, vztaženo na směr jejich proudění, a premeny zvlákňovatelneho materiálu se přivádějí tíhou do odchýlených plynových paprskft.Podle ještě jineho provedení způsobu p 0 dle vynálezu se plynové paprsky inodifikují v odstupu od horní hranice hlavního plynového proudu a premeny zvlákňovatelného materiálu se zavádějí do plynových paprsktt v blízkosti bodu, kde nastáva moditikace.Dále se vynález týká zařízení k provádění způsohu podle vynálezu, které obsahuje zdroj pramenu zvlákňovatelnáho materiálu,nejméně jeden otvor pro vytváření těchto pramenů, a dále nejmeně jeden vysílač plynových paprsků, opatřený vypouštšoím otvorem. Podle vynálezu obsahtíje toto zařízení deflektor, zavedený alespoň zčásti do drahy plynového paprsku neho plynových paprslçíi mezi jejich vypouštěcíttíi otvory a pásmom,ve kterém plynové pi-ljšiľľlky vstupují do styku s prameny zvlákiĺlovaíelnélto níateriâlu,které je umístěno u předního konce deflektoru, a proti ktoremu, vztaženo na směr toku plynoveho paprslstt, je Luníetěn otvarr pro přívod zvlákňozzatxłlíieho i oriálu.Podle výhodnáho proved nl vyuúle-ąn jsou osy vypouštěcích otvorí vysílače plynov h paprsků v p dstatě rovnobčžne a ve stejné rovině. vPodle dalšího provedení vynálezu je de. flektor plynových paprsků. tvořon odchylovací deskou, která svírá s osami vypouštěcích otvorů úhel o velikosti v rzuímezí 35 ° až 55 °.Podle jiného provedení zařízení podle vynálezu je odchyiovací deska tvoří-si detlektoí upevněna na vysílači plynových jíaprskůí má volný okraj ilnhtěný v sousedství s otvorů pro vypouštšííí plynových Dâpľřlĺšll a napříč těchto vypouštěcích otvoril.Obsahuje-li zařízení podle vynálezu generátor hlavního plynovelíx) proudu, je generátor hlavního plyllcvšhl) proud) umístěn v odstupu od přívodního zdroje zvlákňovatelného materiáluod tvysílače ptynotzých paprsků a má Jýstítpní otvor mající větší rozměr, než je TOĚŽIHČY vypoilštěcĺho otvoruplynových naprsků, přičemž osa tohoto vý 4stupního otvoru je namířena napříč ke směru toku odchýleííých plynových paprsků. Učelně jsou otvory pro přívod zvlákňovatelného materiálu umístěny za vypouštěcími otvory plynových paprsků, vztaženo na směr proudění hlavního plynovêho proudu. Použití způsobu a zařízení podle vynálezu má četnê přednosti. Použití vírů plynového paprsku vytvorených působením deflektoru na plynový paprsek v prvním období zvlákňování, popřípadě dloužení, umožňuje V jediném ději zavést dloužené vlákno do interakčního pásma mezi paprskem a hlavním proudem (toto interakční pásmo je popsano ve francouzské-m patentu č. 2 223 318., V důsledku této okolnosti představuje totoprvní období přĺváděnĺ zvlakňovatelného materiálu do zvlákňovacího děje problhajícího v interakčním pasmu, z čehož vyplývají následující výhodyjednak se stane možným jednoznačne oddělit různé prvky zařízení, zejména prvky pro vyvolávání hlavního plynového proudu,prvky pro vyvoláväní sekundárních plynových paprsků a ústrojí pro přivod zvlákňovatelného materiálu. Oddělení těchto prvků je totiž výhodné z několika důvodů zejména snižuje výmenu tepla mezi uvedenými třemi prvky soustavy, což dáva větší pružnost pro udržení teplotního rozclílu mezi prvkem pro vyvolávání hlavního plynového proudu, prvkem pro vyvolávání sekundár,ního plynového paprskíi a ústrojím pro při vâdění zvlákňoízatelnelío materiálu. Takové snížení tepelných změn umožňuje kromě toho zvlákňovait v dobrých podmínkách látky jako jsou tvrdá skla, které vyžadují poměrně vysoké teploty, aby byly uvedeny do roztaveneho stavu nebo do konsistence vyžadované pro zvláknění. Odloučení prvků upravených podle vynálezu snižuje nebo odstraňuje take výrobu nezvlakněných nebo špatné zvlákněných častíc, které jsou výsledkem nalepení zvlákňovatelného materiálu na teplé stěny. je tedy možne dosáhnout rovnoměrnějšího- zvláknění a stejnoměrnějších výrobků. Kromě toho je použití postupu se dvěma obdobími,u kterého první období slouží pro přivádění zvlákňovatelného materiálu do interakčního pásma plynového paprsku a hlavního plynového proudu, trýhodné, jelikož toto první období tvoří prostředek pro stabilizování prívodu materiálu do interakčního pásma vzdor značnému oddálení mezi ústrojím dodávajícím tento materiál a mezi hranici hlavního plynového proudu, a toto je důležitým činitelem pro dosažení rovnoměrněho zvlákňovaní v interakčním pásmu. V prvním období umožňuje vytvoření pásma kvasilaminárního proudění s nízkým tlakem pravidelně a přesné přivádění pramenu zvlákňovatelneho materiálu až do oblasti umístěné mezi víry glynového paprsku vyvolanými působením deflektoru, kteražto přesnost trvá i v případě závady v umístění otvoru propřívod zvlákňovatelného materiálu vůči pásmu laminarního proudění.V důsledku této samočinné kompenzace nepravidelností týkajících se polohy bodu přívodu zvlákñovatelného materiálu není již zapotřebí, aby některé prvky zařízení,jako ústrojí pro přívod pramene roztaveného skla, byly konstruovány s vysokou přesností. Tato přednost je značná, nebot je známo, že vysoká přesnost opracování je nesnadno kompatibilní s velmi vysokými teplotami, se kterými se setkáváme při manipulaci s roztaveným sklem, zejména při zvlakňování tvrdých skel nebo jiných materiálů, jako jsou strusky nebo určité nerosły.Způsob podle vynálezu má rovněž tu výhodu, že jej lze použít u velmi rozmanitých zvlákňovatelných materiálů, které zahrnují nejenom různé nerostné materiály, jak bylo shora uvedeno, nýbrž také určité zvlákňovatelné organické materiály, jako je polypropylen, polystyrén, polyamid nebo polykarbonát.Podle vynálezu je také navrženo použít určitých pracovních podmínek zvlášť zajímavých a týkajících se teploty a rychlostí sekundárnlho plynného paprsku ve srovnání s týmiž hodnotami u hlavního plynového proudu. je výhodné, aby sekundárnimu plynovému paprsku se dodala rychlost a teplota značně nižší než jsou tytéž hodnoty, jež navrhují příklady ve francouzském patentu č. 2 223 318, a to za účelem dosáhnout dalších výhod, které bud-ou uvedeny níže.I když podle vynálezu se nejčastěji předpokládá, že zvlákňování zvlákñovatelného materiálu bude prováděno ve dvou etapách,třeba poznamenat, že pro určité aplikace může být .material podroben pouze prvnímu období, to znamená zvlákňovacímu období,které představuje přivádění zvlákňovatelnéh-o materialu do pásma umístěného mezi dvojici protiotáčivých vírů vyvolaných narušením víru pomocí deflektoru. skutečnost vynechání dalšího období vníknutí plynového paprsku do hlavního plynového proudu zjednodušuje celou aparaturu.vynález je použitelný pro jakýkoliv zvlakñovatelný materiál, avšak hodí se zvlášť pro zvlákňování termoplastických materiálů, například skla a podobných látek zahřátých až do roztaveného stavu nebo na konzistenci hodicí se pro zvlákňování. Provedení, které bude v dalším popsáno a znázorněno, hodí se zejména pro zvlákñování skla nebo podobných látek a není-li uvedeno jinak,lze vše, co se týká skla v následujícím popisu, rovněž aplikovat na jakýkoliv jiný zvlákñovatelný materiál.Následující popis v souvislosti s výkresy ukazuje jasně způsob a prostředky pro dosažení shora uvedených cílů a výhod. Vyobrazení znázorñující výhodná provedení zařízení podle vynálezu a schematicky ilustrují důležité období působení plynového paprsku, hlavního plynového proudu a vlastního zvlákňovaní.Obr. 1 znázorňuje schematicky v nárysu s některými částečnými řezy celkové uspořádání hlavních prvků zařízení podle vynálezu, obr. 2 je ve větším měřítku svislý řez jednoho ze zvlákňovacích míst podle čáry 2 - 2 na obr. 4, obr. 3 je v ještě větším měřítku pohled shora na podrobnosti některých vypouštěcích otvorů plynových paprsků a přívodu skla, a to v řezu podle čáry 3 ~ 3 na obr. 2, obr. 4 je nárys části přístroje znázorněného na obr. 1 a 2 při pohledu od pravé strany na obr. 2, obr. 5 je pohled shora na řez podle čáry 5 - 5 v obr. 4, obr. 6 je v šikmém průmětu zvětšený pohled na zásobní jímku pro plynové paprsky použitou v zařízení znázorněném na obr. 1 až 5, obr. 7 je v šikmém průmětu schéma znázorňující funkci způsobu a zařízení podle vynálezu, obr. 8 je podélný řez jedním ze zvlákňovacích míst na obr. 2 a znázorňuje určitá období působení plynového paprsku a hlavního plynového proudu při zvlákňování skla dodávaného z otvoru umístěného v horní části vyobrazení, obr. 9 je pohled shora na několik plynových paprsků a na části hlavního plynového proudu odpovídající obr. 8, avšak za vynechání přívodu skla í skleněného vlákna, které je vytvářeno, obr. 10 je v příčném řezu pohled na tři sousední plynové paprsky, přičemž je vidět směry otáčení protiotáčivých vírů plynového paprsku, obr. 11 je nárys podélného řezu hlavních paprsků a ilustruje zejména určité rozměry, které musí být vzaty v úvahu pro vytvoření pracovních podmínek podle výhodného způsobu provádění vynálezu, obr. 11 a je detail znázorňující vzdálenost mezi dvěma přívodními otvory sousedních plynových paprsků a obr. 11 b je příčný řez ústrojím pro přivádění zvlákňovatelného materiálu.Nejdříve bude poukázáno na obr. 1, který schematicky znázorňuje typické uspořádání celého zařízení vhodného k provádění podle vynálezu. Na levé straně obr. 1 je schematicky znázorněna část hořáku nebo generátoru 15, vytvářejícího hlavní plynový proud 18 a obsahující trubku 18 s výstupním otvorem 17, který je dostatečně velký,aby s hlavním proudem 18 mohlo být sdruženo několik zvlákňovacích míst. Přívodní trubka 19 pro přívod tlakové tekutiny je přípojena k vysĺlačům 25 plynových paprsků,které zásobují plynem vypouštěcí otvory pro sekundární plynové paprsky. Zvlákňovací tryska 22, která je přiřazena přívodnímu zdroji 23 pro přívod skla, obsahuje otvory24, pro přívod zvlákňovatelného materiáluze skla, kterými je prameu skla směrován ke každému výstupu trysky 22, aby byl potom veden kupředu k interakčnímu pásmu V hlavním plynovém proudu 18. jak bude v průběhu popisu přesněji uvedeno, nastáva dloužení a zvlákňování v plynovém paprsku, avšak také v hlavním plynovém proudu 18, který dodává vlákna směrem d-oprava, n. a xjak je to znázorněno na obr. 1., za üčelem vytvoření rohože 15, která se ukladá na perforovaném nosném koberci nebo na perforovaném remenu 26. Na horní větvi perforovaného řemenu za je sací komora 27, pripojená na schematicky znázornený sací ventilátor 28, aby se Lísnadnilo ukládání vlákenné rohože 25 na perforovanem remenu 26.Různé zvlákňovací ústrojí jsou podrobnéji znäzorněna na obr. 2 až G generátory 15 hlavního plynového proudu 15 a vysílače Zíl sekundárních plynových paprsků jsou s vý hodou namontovány regulovntelnýní způsobem vůči schematíclçy znáątorněnému rámu. 29, aby vzájemné polohy hlavního plynového proudu 153 a sekirudárního plynového paprsku mohly být měněny ve svislém smyslu a s výhodou také ve směru od začátku ke konci hlavního plynového proudu 18.je vidět, zejména na obr. 4 a 5, že tíćublça 16 tvořící generátor 15 hlavního plynového proudu 18 má dostatečně velkou šírku a z. toho důvodu má velký výstupní otvor 17. Iak je to znázorněno na obr. 4, má zvlâkňovací tryska 22, napájená sklem a umístěná pod prívodním zdrojem 23, s výhodou také značný rozměr ve smyslu. kolmém k rovině obr. 2, aby mohl být zásobovan sklem velký počet otvorů Išíł pro prívod zvlákňovatelného materialu, tj. v daném případě skla.Na obr. 2 a 3 je dobre patrno, že každý z otvorů 24 má dávkovací otvor 24 a a s výhodou také dolní jímku 24 b protáhleho tvaru, umístěnou za dávkovacím otvorom 24 a. ímky 24 b jsou s výhodou protáhlé v rovíně středu zvlákňovacího místa, to znamená v rovíně obsahující otvor 2 d pro prívod zvlák ňovatelného mateíriálií, zde skla, a JVPOUŠ- .těcí otvor 21 pro plynový paprsels. Vypouštěcí otvory 21 plynových paprsků jsou upravený v nakloněných předních stěnách vysílačů 20 plynových paprsků, nesených nosnými tyčemi 3 U, které jsou uloženy na rámu 29 a probíhají po celé délce zvlákňovací trubky Z 2. Nosné tyče se procházejí kromě toho otvory 31 provedenými V montažních Lípínkách 32 umístěných na každém konci každého z vysíšačů za plyno» vých paprsků viz také obr. 6. Rovněž různé vysílače 20 plynových paprsků, které u znázorněného provedení jsou uspořádaný v počtu čtyř, mohou být presouvány doprava nebo d-oleva, jak je to patrno na obr. 4 a 5. Polohy vysílačů 2 plynových paprsků na nosných tyčích sa jsou určeny pomocnými tyčemi 33, 34, 35 a 3 G, z nichž každá je na jednom konci opatřena zdvitem za účelom možností záberu se závltovým otvorem 37 v jednéz upínek 32 vysílačů Zll plynových paprsků, přičemž tyto závitfívé otvory 37 jsou znázornený na obr. 6. Nakoncí 38 je každá z tyčí 333 G umístěna na 1 ožísku, které ustaluje její osovou polohu, a je opatrena vybráním, pomocí něhož může být otáčena za účelem posouvání príslušné üho vysílače 20 plynových paprsků a regulování jeho polohy ve stranovém směru. To umožňuje regulovat vzájemné polohy vypouštěcích otvorů 21 plynových paprsků vůči otvorům 24 pro prívod skla, zejména za účelem kompenzováni rozdílů tepelné roztažnosti. Rozložení vypouštěcích otvorů 21 plynových paprsků mezi několik vysílačü 20 plynových paprsků umožňuje správně vyrovnat tyto otvory 21 s otvory 24 pro prívod skla na čarách rovnoběžných s prouděním hlavního plynového proudu 18. Vyrovnaní nemusí být dokonalé, avšak to je příjatelné u zarízení znázorněného typu podle vynálezu, ve kterém jsou skleněné prameny dodavány v kvasílaminárních pásmach obsažených mezi víry plynového paprsku, totiž v pásmach označených 44 b na obr. 7. ak bylo již shora uvedene, umožňuje privádění skleněných pramenů do těchto pásem 44 b samočinnou kompenzaci nepatrných nepřesností v relatívních polohách otvorü pro sklo a plynových paprsků.Každýz-vysílačů 20 plynových paprsků je spojendvěma ohebný-mí spojili s trubkou zásobující plynové paprsky tekutinłou, což umožňuje regulovat jejich polohu nezávisle na poloze prívodní trubky 19.ak bylo shora naznačeno, navrhuje vynález, aby plynové paprsky vypouštěné z vypouštěcích otvorů 21 byly vystavený odo-bylce nebo vedení za pomoci deflektoru 40,který spolupracuje s plynovými paprsky pro vytvorení dvojice protiotáčivých vírů použitých alespoň pro prímární zvlákňování, avšak také pro zavedení pramenů částečně zvlákněných nebo zdloužených do interakčních pásem vytvorených proniknutím plynových paprsků do hlavního plynového proudu 18. Za účelem vytvorení dvojíc protiotáčlvých vírů plynových paprsků navrhuje vynález použití deflektoru 40, napríklad v podobě odchylovací desky, která je přírazena a společné pro skupinu vypouštěcích otvorů 21 plynových paprsků. V případě, že plynové paprsky jsou rozděleny do skupin, z nichž každá je sdružena s jedním vysílačem 2 U plynových paprsků, obsahuje každý z těchto vysílačů 20 s výhodou odchylovací desku. ak je to patrno zejména na obr. 7 a 8, cleflektor 41 má s výhodou tvar zahnutého plechu, jehož jedna část zakrývá vysílač 20 plynových paprsků, ke kterému je prípevněna, a jehož druhá část má volný okraj 41 umístčný v dráze průtoku uvnitr plynových paprsků vysílaných z vypouštěcích otvorů 21, a je umístěn s výhodou podél čáry, která protíná osy těchto vypouštěcích otvorů 21 pro paprsky.Tato poloha deflektoru 41 a jeho okraje 41 vyvoláva náraz každého z plynových paprskü na vnitřní stranu desky tvorící deflektor × 10, což způsobí roztažení uvedených plynových paprsků. Na obr. 7 je znázorněno proudění čtyř plynových paprskü vypouštěných z otvorů a, b, d, c, přičemž je patrno, 220772že každý z nich se bočně roztahuje, když se priblíži k okraji 41 desky.Podle vynâlezu jsou vypouštěcí otvory 21 plynových paprsků dostatečně přiblíženy k sobě navzájem a deflektor 4 U je umístěn takovým způsobem, že V okamžiku jejich rozšíření do strany přiléhají sousedící plynové paprsky k sobě navzálem v oblasti okraje 41 desky. jak to znázorňuje obr. 7, přiléhají sousední plynové paprsky k sobě co nejblíže u volného okraje 41 odchylovací desky deflekrru 40. z toho vyplýva vytvoření dvojlc p-rotiotáčivých vírů znázorněných na obr. 7 a .přiřazených každému ze tří plynových pąprsků Vysílaných otvory a, b, c.Pr-o analýzu tvorení vírů plynových paprsků poukazuje se zejména na víry 42 b a 43 b přiřazené plynovému paprsku pochizejícímu z otvoru b je patrno, že vrcholy těchto vírů jsou umístěny V podstatě na okraji 41 odchylovací desky detlektoru 40 na opačných stranachplynového paprsku V sousedství pásma, Ve kterém plynový paprsek v průběhu rozširovaní přiléhá k sousedním plynovým paprskům vysílaným z otvorů a a c, kteréžto plynové paprsky se rovněž právě roztahují. Víry 42 b a 43 b jsou protiotáčivé, jak je to schematlcky naznačeno na obr. 1 U, a zvětšují se Vmíře jejich postupu, až se setkají za okrajem 41 odchylovací desky. Tyto víry 42 b a 43 b mají rovněž složku směřující kupředu.V důsledku vzdálenosti mezi Vrcholy nebo body vytváření vírů 42 b a 43 b a Vzhledem k jejich postupnému zvětšování se Vytvoří mezi víry a mezi okrajem 41 odchylovací desky pásmo 44 b, které e V podstatě trojúhelníkové toto trojúhelníkové .pásmo 44 b má poměrně nízký tlak a přichází do něho značný přítok vzduchu, avšak jeho proudění přesto zůstává kvasilaminárním. Právě do tohoto pásma 44 b se zavádí pramen roztaveného skla nebo jiného zvlákñovatelnéhd materiálu a v důsledku laminární povahy proudění V tomto trojühelníkovém päsmu 44 b se sklenený pramen nerozdělí na úl-omky,nýbrž se vede V podobě jedinéh-o premenu,který je zvläkňován, do oblasti umístěné mezi dvěma víry 42 b, 43 b.je třeba znovu upozorni na to, že smysly otáčení proudů Ve Vírech 42 b a 43 b jsou opačné, přičemž vír 42 b se otáčí Ve smyslu hodinových ruěek podle znázornění na obr. 7, kdežto vir 43 b se otáčí V opačném smyslu. Proudy V těchto dvou vírech 42 b, 43 b se takto navzájem přibližují směrem k jejich horní části a potom odtékají směrem dolů ve směru středového pásma nebo laminárního pásma 44 b.Pro dvojici vírů 45 a a 46 a přiřazených plynovému paprsku pochazejícímu z otvoru a, byly šípkami naznačeny smysly otáčení,které byly shora zmíněny. Pro proudění plynového paprsku z otvoru a byl znázorněn řez v úrovni předního konce pásma 44 a laminárního .proudění, což znamená V sousedství pásma, Ve kterém oba víry po jejichzvětšení počínají navzájem splývat a se směšovat, kterýžto jev pokračuje tou měrou, ja. kou proudění plynového paprsku postupu-je kupředu.Na zmíněném vyobrazení 7 je také jasně Vidět, že pr-oudění plynového paprsku pocházejícího z otvorua obsahuje nejen dvojici vírů 45 a a 46 a, avšak také další dvojici vírů 47 a a 48 a, jež maj-í jeden vůči druhému opačné smysly -otáčení, jak je znázorněno na otbr. 7 a 1 D, avšak V tomto případě se Vír 47 a, umístěný vlevo na obr. 7, otáčí Ve smyslu opačném ke »smyslu hodinových ruček, zatímco Vír 48 a, umístěný vpravo, otáčí se ve smyslu hodinových ruěek. Tak-ové dvojité dvojice vírů jsou ovšexn Vytvářeny každým z plynových paprsků a každému z nich přiřazeny. Původ vytvoření dolní dvojice vírů 47 a a 48 a plynového paprsku je odlišný od původu horní dvojice 45 a a 46 a, jak to bude vysvětlelto .níže V souvislosti s obr. 8.Pokud jde o obr. 7, je také na něm vidět,že když tok postupuje o-d rovinv, Ve které jsou znázorněny víry přiřazené otvoru a,mají uvedené čtyři víry tendenoi navzájem splynout a vytvořit méně výrazný tok, jak to ukazuje průřez oblasti 49 vedený tokem plynového paprsku pocházejícího z otvoru c. Vířivé pohyby se snižují co do intenzity a celkový tok, V to zahrnuje la-minární tok středového pásma plynového paprsku, se směšují V oblasti označené 49 s, naěež plynový paprsek pokračuje kupředu ve směru hlavního .plynového proudu 18.Na obr. 7 je pro jednoduchost řez různými částmi toku plynového paprsku znázorněn schematicky. Napríklad V ,päsmu umístěném poněkud za jejich vznikem zdají se dvojice vírů, které vznikají V každém z plynových paprsků, poněkud cddáleny od dvojice vírů Vznikajících V každém sousedícím plynovém paprsku, zatímco ve skutečnosti se tyto různé víry prakticky dotýkají.Na obr. 8 je znazorněný zvlákňovací řez středem, jehož počátek odpovídá vypouštěcímu otvoru paprsku b na obr. .7. je tam znázorněn Vír 43 b, jakož i laminární pásmo 44 b. Spodní dvojice vírů Vzniká V oblasti umístěne pod detlektorem 40, přičemž obr. 8 znázorňuje pouze Spodní Vir 48 b, který Vzniká za pásmom 44 b. Otáčení spodních vírů je výsledkem kombinovaného působení .plynového paprsku na vnitřní stranu deflektoru 40 a zaváděných proudů vzduchu, které se připojují k toku plynového paprsku. Zdá se,že toto otáčení nemá Vliv na prívod pramenu zvlákňovatelného materiálu, nełbot směr proudů horních vírů má na zvlákňovací děj převážný Vliv od okamžiku prívodu pramene, V laminácąním pásmu a ,potom V toku plynového paprsku kupředu za bod, kde se víry slučují.V důsledku tvaru toku plynového paprsku V laminárnĺm pásmu a Ve dVo-jicíoh vírů,zejména V horní dvojici každé skupiny, má zavádění pramene S zvlákňovatelného ma

MPK / Značky

Značky: tohoto, způsobu, zařízení, výroby, provádění, vláken, způsob, materiálů, zvlákňovatelného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/16-220772-zpusob-vyroby-vlaken-ze-zvlaknovatelneho-materialu-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby vláken ze zvlákňovatelného materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty