Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu

Číslo patentu: E 10391

Dátum: 03.06.2009

Autori: Hong Ho Taek, Ko Woo Suk, Moon Sang Chul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY Oblasť vynálezu0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, a konkrétnejšie, spôsobu na vysielanie a prijímanie signálu a prístroja na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť efektívnosť prenosu dát.0002 Ako sa vyvíja technológia digitálneho vysielania, používatelia prijímajú filmy s vysokým rozlíšením (HD - High Definition). S neustálym vývojom kompresného algoritmu avysokou výkonnosťou hardvéru sa používateľom v budúcnosti poskytne lepšie prostredie. Systém digitálnej televízie (DTV - Digital Television) môže prijimat digitálny vysielací signál a používateľom poskytovať širokú škálu doplnkových služieb, ako aj video signál a audio signál. Projekt DVB Štruktúra rámcovania, kanálové kódovanie a modulácia pre digitálny terestriálny televízny vysielací systém druhej generácie (Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system) (DVB-T 2), internetová citácia opisuje kódovanie a moduláciu kanálov služieb digitálnej televízie.0003 Digitálne televízne vysielanie (DVB - Digital Video Broadcasting) DVB-C 2 je treťou špecifikáciou na spojenie radu prenosových systémov DVB druhej generácie. DVB-C vyvinuté v roku 1994 sa dnes rozvinulo do viac než 50 miliónoch káblových tunerov na celom svete. V súlade s ostatnými systémami DVB druhej generácie DVB-C 2 využíva kombináciu kontroly parity snízkou hustotou (LDPC - Low Density Parity Check) a BCH kódy (Bose-ChaudhuriHocquenghem). Táto výkonná dopredná korektúra chýb (FEC - FonNard Error Correction) poskytuje oproti DVB-C zlepšenie pomeru nosná voči šumu približne 5 dB. Primerané schémy vkladania bitov optimalizujú celkovú odolnost systému FEC. Tieto rámce rozšírené o záhlavie sa nazývajú linky fyzických vrstiev (PLP - Physical Layer Pipe). Jedna alebo viac týchto PLP sa multiplexuje do dátového segmentu (data slice). Na každý segment sa používa dvojrozmerné vkladanie (v časovej afrekvenčnej doméne), čo umožňuje, aby prijímač eliminoval dopad zhoršenia zhlukov a frekvenčne selektívne rušenie, ako je vnikanie jedinej frekvencie.0004 S vývojom týchto technológií digitálneho vysielania sa zvýšila požiadavka na takú službu ako je video signál a audio signál a postupne narástla veľkost dát požadovaná používateľmi, alebo počet vysielacích kanálov.0005 Preto sa vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktorý v podstate predchádza jednému alebo viacerým problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0006 Cielom tohto vynálezu je poskytnut spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšiť účinnosť prenosu dát.0007 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob vysielania a prijímania signálu a prístroj na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré sú schopné zlepšit schopnosť korekcie chýb bitov,ktoré konñgurujú službu.0008 Ďalšie výhody, cíeleta vlastnosti vynálezu budú čiastočne uvedené v opise, ktorý nasleduje, a čiastočne sa stanú zrejmými odborníkom v danej oblasti techniky po preskúmaní nasledujúceho. Ciele a iné výhody vynálezu sa môžu uskutočniť a dosiahnuť usporiadaním, na ktorú sa konkrétne poukazuje v písomnom opise a v nárokoch, ako aj v pripojených výkresoch.0009 Na dosiahnutie cielov prvý význak tohto vynálezu uvádza vysielač na vysielanie vysielacích dát do prijímača, pričom vysielač zahŕňa prvý BCH kódovač nakonfigurovaný, aby BCH kódoval signalizačné dáta vrstvy 1 prvý LDPC kódovač nakonfigurovaný, aby LDPC kódoval signalizaćné dáta vrstvy 1 BCH kódované, aby sa Vygeneroval najmenej jeden LDPC paritný bit punktuačný prostriedok nakonfigurovaný na vykonávanie punktuovania na vygenerovanom LDPC2 paritnom bite prvý bitový vkladač nakonfigurovaný na bitové vkladanie signalizačných dát vrstvy 1 LDPC kódovaných a punktuovaného LDPC paritného bitu a prvý QAM mapovač nakonfigurovaný na demultiplexovanie vložených signalizačných dát vrstvy 1 do bunkových slov a mapovanie bunkových slov do konštelačných hodnôt, pričom vysielačje nakonfigurovaný, aby spracoval signalizačné dáta vrstvy 1, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 obsahujú informáciu o začiatku zárezu(notch start information), označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu (notch band),pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii oochrannom intervale.0010 V ďalšom aspekte tento vynález poskytuje prijímač na spracovanie vysielacích dát, pričom prijímač zahrnuje spätný mapovač QAM nakonfigurovaný na spätné mapovanie konštelačných hodnôt zodpovedajúcich signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová a na multíplexovanie mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitový rozkladač nakonfigurovaný na bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a najmenej jedného LDPC paritného bitu depunktuačný prostriedok nakonfigurovaný na vykonávanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovač nakonfigurovaný na LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovač nakonfigurovaný na BCH dekódovanie LDPC dekódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu, pričom prijímačje nakonfigurovaný tak, aby spracoval signalizačné dáta vrstvy 1, ktoré majú informáciu o začiatku pásma zárezu, označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu,pričom bitová šírka informácie o začiatku zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0011 Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob vysielania vysielacích dát do prijímača. pričom spôsob zahrnuje BCH kódovanie signalizačných dát vrstvy 1 LDPC kódovanie BCH kódovaných signalizačných dát vrstvy 1, aby sa vygeneroval najmenej 1 LDPC paritný bit uskutočnenie punktuovania na vygenerovanom LDPC paritnom bite bitové vkladanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a punktuovaného LDPC paritného bitu a demultiplexovanie bitovo vložených signalizačných dát vrstvy 1 do bunkových slov a mapovanie bunkových slov na konštelačné hodnoty, pričom signalizačne dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu ozačiatku pásma zárezu, označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu, pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0012 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielacích dát, pričom spôsob zahrnuje spätné mapovanie konštelačných hodnôt, ktoré zodpovedajú signalizačným dátam vrstvy 1 na bunkové slová multíplexovanie spatne mapovaných bunkových slov na signalizačné dáta vrstvy 1 bitové rozkladanie multiplexovaných signalizačných dát vrstvy 1 a najmenej 1 LDPC paritného bitu vykonanie depunktuovania na LDPC paritnom bite LDPC dekódovanie signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaného LDPC paritného bitu a BCH dekódovanie LDPC kódovaných signalizačných dát vrstvy 1 a depunktuovaneho LDPC paritného bitu, pričom signalizačné dáta vrstvy 1 zahrnujú informáciu ozačiatku pásma zárezu (notch),označujúcu začiatočnú polohu pridruženého pásma zárezu, pričom bitová šírka informácie o začiatku pásma zárezu sa zakladá na informácii o ochrannom intervale.0013 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka digitálneho prenosového systému a spôsobu signalizovania fyzickej vrstvy. Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), konkrétne kombinácie modiiikovanej QAM pomocou binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Bínary Reflected Gray Code) a modifikácie pomocou nehomogénnej moduláoie pre efektívnu moduláciu.0014 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívneho obrazca rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly pre odhad kanálov a štruktúry dekódovača na realizovanie efektívneho obrazca rozptýlených pilotov a štruktúry preambuly v systéme, ked je účinnosť spektra zvýšená pomocou viazania kanálov.0015 Konkrétne sa uskutočnenie vynálezu týka štruktúry preambuly na zvýšenie zisku kódovania zvýšením účinnosti spektra a prijímača pre efektívne dekódovanie. Okrem toho sú opísané obrazce rozptýlených pilotov, ktoré sa môžu použiť v štruktúre preambuly, ako aj štruktúry prijímača. Pomocou navrhovaného modelu pilotov sa môže dekódovať signál L 1 vysielaný v preambule v náhodnej polohe okna tuneru bez použitia informácií v informáciách oviazaní kanálov.0016 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka optimalizovaného signalizovania L 1, aby sa znížila réžia signalizovania v systéme viazania kanálov, a efektívnej štruktúry prijímača.0017 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry bloku L 1, ktorá môže maximalizovať účinnosť spektra bez punktuovania, t. j. bez zhoršenia výkonu.0018 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry signalizovania L s minimalizovanou réžiou alebo adaptivnou štruktúrou bloku L 1 pre zvýšenú účinnost spektra v prostredí viazania kanálov. Štruktúra sa dokáže prispôsobiť bloku L 1, ktorý sa môže menit v závislosti od štruktúry viazania kanálov alebo prostredia vysielacieho kanála.0019 Jedno uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry vkladania, vhodnej pre systém viazania kanálov. Navrhovaná vkladacia štruktúra môže umožňovať dekódovaníe užívateľom požadovanej služby v náhodne polohe okna tuneru.0020 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielanie informácií o typoch dátového segmentu v záhlaví FECFRAME v prostredí viazania kanálov. Typy dátového segmentu môžu byt bud konštantné kódovanie a modulácia (CCM - Constant Coding and Modulation), alebo adaptívne kódovanie a modulácia/variabilné kódovanie a modulácia (ACM/VCM - Adaptive Coding and ModuIationNariabIe Coding and Modulation), Môže sa minimalizovať réžia signalizovania L 1.0021 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka vysielania vkladacích parametrov času blokuL 1 v záhlaví preambuly. Okrem toho sa navrhuje ochranný mechanizmus na zabezpečenie0022 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka štruktúry záhlavia, ktorá môže vysielať informácie signalizovania L 1 o veľkosti L 1, ktoré sa vysielajú v preambule a parametre časového vkladania vo forme L 1-pre.0023 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívnej štruktúry časového vkladania bloku L 1. ~0024 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka spôsobu adresovania, ktorý môže znížiť réžiu adries PLP v štruktúre signalizovania L 1.0025 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka časového vkladača. ktorý má plnú hĺbku vkladania v prostredí impulzného šumu.0026 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka preambúl časového vkladania, ktoré môžu mat plnú hlbku vkladania.0027 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívneho rozkladača, ktorý môže zmenšiť pamät, potrebnú na rozkladanie o polovicu prostrednictvom uskutočnenia symbolového rozkladania pomocou 2-D jednoduchej vyrovnávacej pamäti.0028 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka architektúry prijímača systému OFDM použitím dátového segmentu.0029 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka spôsobov časového vkladania a časového rozkladania preambuly. Vkladaním do preambúl bez pilotov sa môžu maximalizovat účinky časového a frekvenčného vkladania a minimalizovať pamäť, potrebná pre rozkladanie.0030 Ešte jedno uskutočnenie vynálezu sa týka signalizačných polí a štruktúry záhlavia L 1,ktoré sa vysielajú v symboloch preambuly.0031 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka signalizovania L 1 a prijímača, využívajúceho signalizovanie L 1 pre efektívne káblové vysielanie.0032 Ešte ďalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívneho signalizovania L 1 a prijímača,využívajúceho efektívne signalizovania L 1 pre efektívne káblové vysielanie.0033 Ešte dalšie uskutočnenie vynálezu sa týka efektívnejšieho signalizovania L 1 a prijímača,využívajúceho efektívnejšie signalizovania L 1 pre efektívne káblové vysielanieOPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ VYNÁLEZUPriložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom ďalšieho pochopenie vynálezu a sú začlenené v tejto prihláške a tvoria jej súčasť, zobrazujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. Na výkresochObrázok 1 zobrazuje priklad 64 K kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM - Quadrature Amplitude Modulation), používanej v európskej DVB-T.Obrázok 2 zobrazuje spôsob binárneho zrkadlového Grayovho kódu (BRGC - Binary Reflected Gray Code).Obrázok 3 zobrazuje výstup blízko gaussiánu modiñkovaním 64-QAM poživanej v DVB-T. Obrázok 4 zobrazuje Hammingovu vzdialenosť medzi zrkadlovým párom v BRGC. Obrázok 5 zobrazuje charakteristiku v QAM, kde zrkadlový pár existuje pre každú os l aObrázok 6 zobrazuje spôsob modiñkovania QAM pomocou zrkadlového páru BRGC. Obrázok 7 zobrazuje príklad modiñkovanej 64/256/1024/4096-QAM. Obrázky 8 a 9 zobrazujú príklad modifikovanej 64-QAM pomocou zrkadlového páruObrázky 10 a 11 zobrazujú priklad modifikovanej 256-QAM pomocou zrkadlového páruObrázky 12 a 13 zobrazujú príklad modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (0 ~ 511).Obrázky 14 a 15 zobrazujú priklad modifikovanej 1024-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (512 ~ 1023).Obrázky 16 a 17 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (0 ~ 511).Obrázky 18 a 19 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (512 ~ 1023).Obrázky 20 a 21 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1024 ~ 1535).Obrázky 22 a 23 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (1536 ~ 2047).Obrázky 24 a 25 zobrazujú priklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2048 ~ 2559).Obrázky 26 a 27 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (2560 ~ 30711).Obrázky 28 a 29 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3072 ~ 3583).Obrázky 30 a 31 zobrazujú príklad modifikovanej 4096-QAM pomocou zrkadlového páru BRGC (3584 ~ 4095).Obrázok 32 zobrazuje príklad bitového mapovania modifikovanej QAM, kde 256-QAM je modifikovaná pomocou BRGC.Obrázok 33 zobrazuje príklad transformácie MQAM na nehomogénnu konšteláciu. Obrázok 34 zobrazuje priklad digitálneho prenosového systému. Obrázok 35 zobrazuje príklad vstupného procesora.Obrázok 36 zobrazuje informácia, ktorá môže byt obsiahnuté v základnom pásme (BB Base Band).

MPK / Značky

MPK: H04L 27/26, H04L 27/34, H04L 5/00, H04L 1/00

Značky: spôsob, vysielania, prijímanie, prijímania, signálu, vysielanie, prístroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/155-e10391-pristroj-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu-a-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na vysielanie a prijímanie signálu a spôsob vysielania a prijímania signálu</a>

Podobne patenty