Hydrofobizačno-konzervačný prostriedok

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka hydrofobizačno~konzervačného prostriedku, spravidla i. s mastiacim účinkom, zvlášť vhodný na úpravu a ochranu dreva a textílii, stavieb, strojov, žariadení,nekrytých skladov, depónii, i hydrofobizáciu hnojiv, pesticidov,na báze technicky ľahko dostupných a prakticky netoxických kom ponentov.V príprave hydrofobizačného prostriedku sa disperguje vo vode parafin za použitia zmesi alkoholov C až CW polyetoxylovaných s 1 až 12 mólmi etylénoxidu (US 3 563 910) alebo reakčný produkt oktadecylamínu s kyselinou octovou a epichlórhydrínom(DD 1 104 648), alebo kyseliny olejovej so 6 mólmi etylénoxidu(AT 642 533). CHráni sa tiež použitie (US 1 981 608) disperzií z prírodných a syntetických voskov vo vode, za použitia ako dispergátora trietanolamínstearátu. Nedostatkom je však krehkosť vzniknutých hydrofóbnych filmov a nízky konzervačný účinok. Qxyetylované alkylfenoly sú vhodným dispergátorom tuhých parafínov(CS 161 319, DD 23 377) alebo zmes sorbitanmonostearátu a polyetylénglykololeyléteru (CA 1 777 992), ako aj oxylovaný monopalmitan sorbitolu s 20 mólmi etylénoxidu (US 2 684 948). Okrem už uvedených problémov nedostatkom je nizka adhézia vytvorených filmov na chránených predmetoch, ako aj pomerne nižší konzervač ný a mastiaci účinok, Prednosti týchto a ďalších známych hydrofobizačno-konzervačných prostriedkov dalej prevyšuje a nedostatky odstraňujeprostriedok podľa tohto technického riešenia. Podstata technického riešeniaPodstatou tohto riešenia je hydrofobizačno-konzervačný prostriedok i. s mastiacim účinkom, zvlášť vhodný na úpravu a ochranu dreva i textilu, stavieb, strojov a zariadeni, depónii a nekrytých skladov, ale aj hydrofobizáciu pesticidov a hydrofobizačno~zmäkčovacia prisada do náterových hmôt na báze disperzie a/alebo emulzie vyššiemolekulových uhľovodíkov vo vode, emulgovaných a/alebo dispergovaných neiónovými a/alebo amfoternými tenzidmi, a pripadne pomocných látok, pričom vyššiemolekulový uhľovodíkový komponent je tvorený zmesou vyšších, prevažne acyklických nasýtených uhľovodíkov s priemernou mólovou hmotnosťou 200 až 600 gmol,ktorého donorom je najmenej jeden zdroj vybraný spomedzi destilačného zvyšku. z produktu hydrokrakovania vákuových ropných destilátov, vákuoveho ropného destilátu a/alebo zvyšku, alebo ich zmesi s parafinickými gáčmi a/alebo oliqomérmi až polymérmi a/alebo kopolymérmi s olefinicky nenasýtenými mono mérmi, v množstve 1 až 65 hmotn. . Pritom komponent je emulgovaný a/alebo dispergovaný vo vode najmenej jedným neiónovým ten zidom a/alebo najmenej jedným produktom adície alifatickej alebo nafténovej karboxylovej a/alebo ketokarboxylovej kyseliny C 5 až C na alifatický primárny až terciárny alkanolamin s mólovou hmotnostbu 124 až 580 gmold, pri mólovom pomere 1 O,8 až 2,v celkovom množstve 0,1 až 10 hmotn. , pričom zvyšok do 100hmotn. tvori voda alebo zmes vody najmenej s jedným jednomoc ným až trojmocným vodorozpustným alifatickým alkoholom, vybraným spomedzi metanolu, etanolu, propanolu, 2-propanolu, terc.butylalkoholu, monoetylénglykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu, propylénglykolu, dipropylénglykolu a glycerolu.Výhodou hydrofobizačno-konzervačného prostriedku podľa tohto technického riešenia je aj jeho mastiaci účinok, veľmi dobrá adhézia vytváraného hydrofobizačno-konzervačného prostriedku na chránené predmety a zariadenia, dlhá životnosť a pritom praktice ká netoxičnosť. Ďalej možno v závislosti od predpokladaných aplikácií prostriedku flexibilne meniť zastúpenie jednotlivých zložiek, vrátane pomocných látok. Potom surovinová dostupnosť,dobrá skladovateľnosť a komplexný ochranný účinok. V neposlednom rade technicky ľahká aplikovateľnosť a nizka prácnosť pri jeho aplikáciách.V hydrofobizačno-konzervačnom prostriedku ako prípadné pomocné látky prichádzajú do úvahy farbivá, plnivá, pigmenty, benzín, petrolej a odpeňovače. Zasa V prípade prevažne nasýtených uhľovodíkov s priemernou mólovou hmotnosťou 200 až 600 gmol sa rozumie, že V menších množstvách môžu byť prítomné aj uhľovodíky mimo uvedeného rozsahu. Z hľadiska účinku a neškodnosti, najvhodnejšie sú alifatické nasýtené uhľovodiky, ale vhodné sú aj cyklodekanické a v menších množstvách aj aromatické, najmä alkylaromatické uhľovodíky.Zvlášť vhodným komponentom je destilačný zvyšok 2 produktov hydrokrakovania vákuových destilátov, či tzva recyklát, nielen z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností, ale aj hygienického. Potom sú parafinické gáče, najmä v zmesi s uvedeným destilačným zvyškom alebo ropnými olejovými frakciami. Ďalej destilačný zvy šok vákuovej destilácie ropy, asfalty, oligoméry alkénov, či do konca zmes oligomérov alkénov s vyššiemolekulovými ketónmi.Ako neiónové tenzidy sú vhodné produkty polyadície propylénoxidu s etylénoxidom, polyetoxylácie a/alebo polypropoxyláě cie vyšších alifatických alkoholov, alkylamínov, glykolov a živíc, ale aj alkylfenolov a dalšie, komerčne dostupné neiónové tenzidy. Zvlášť na báze oxyalkylovaných vyšších mastných kyselín, oxyalkylovaných alkylfenolov, oxyalkylovaných aminov, pro~ dukty esterifikácie mastných kyselín s glykolovými étermi alebo sorbitolom, ako aj vyššie-molekulový polyetylênoxid.Zvlášť vhodné sú amidy, ale aj soli vytvorené adíciou alkanolamínov s vyššími mastnými kyselinami, pričom najvhodnejšie je voliť aspoň malý mólový prebytok alkanolamínu, pretože neviazaný alkanolamín má navyše pomerne Vysoký nielem antikorózny, ale aj fungicídny a baktericídny účinok. Ako zdroj karboxylových kyselín i ketokarboxylových kyselín a súčasne sčasti aj vyššiemolekulového uhľovodíka sú oxidáty tuhých i mäkkých parafínov. Okrem čistých a zmesných karboxylových kyselín C 5 až Cü, vhodné sú aj technické zmesi, obsahujúce prímesi kyselín aj mimo tohto rozsahu. Zvlášť vhodné sú nasýtené karboxylové kyseliny v rozsahu CH až CH.Kvôli zlepšeniu skladovateľnosti, najmä v zimnont období,vhodné sú prímesi jednomocných až trojmocných alifatických alkoholov vo vode naformulovaného prostriedku podľa tohto technického riešenia.V závislosti od určenia aplikácie prostriedku, najmä pre spevnenie a zvýšenie kompaktibility vytváraného ochranného filmu, vhodné sú prímesi makromolekulových látok, najmä na báze homopolymérov a kopolymérov vinylových, alkénových a diénových mo nomérov. Ide zvyčajne o komerčne dostupné emulzie alebo disper

MPK / Značky

MPK: C10M 107/02, C08L 95/00, C08L 91/06, C07C 231/02

Značky: hydrofobizačno-konzervačný, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-u941-hydrofobizacno-konzervacny-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrofobizačno-konzervačný prostriedok</a>

Podobne patenty