Zatrávňovací koberec, jeho použitie a spôsob zatrávňovania

Číslo patentu: U 7211

Dátum: 04.08.2015

Autor: Majerský Martin

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu zatrávňovania plôch, a to horizontálnych plôch, ako aj sklenených a Strmých plôch i vystužených horizontálnych konštrukcií, kde sa jednoduchým spôsobom dosiahne rovnomerná plošná hustota trávy a dobré zakorenenie. Technické riešenie opisuje tiež zatrávňovací koberec V podobe plochého nosiča trávového semena a ochranu proti krtom.Sú známe rôzne spôsoby zatrávňovania plôch. Pri voľnom výseve sa ručne alebo strojom seje trávové semeno do pripravenej pôdy. Ak je plocha mechanicky zaťažovaná, napr. sa používa na prejazd alebo parkovanie vozidiel, môže sa tráva pomocou zatrávňovacej dlažby alebo pomocou zatrávňovacích tvárnic chrániť proti poškodeniu, kde dlažba alebo tvárnice prenášajú mechanické zaťaženie bez vytrhávania a devastovania koreňového systému. Dlažba alebo tvárnice sa môžu používať aj v prípade strmých a problematických plôch,kde by erózia mohla zničiť a vyplaviť klíčiace semená, ale nedajú použiť v prípade zvislých stien. Ukladanie dlažby alebo tvárnic je však pri veľkých plochách (napríklad úbočia cestných stavieb, diaľnic) málo produktívne a nevedie k esteticky požadovanému výsledku. Pri voľnom ručnom výseve je vysiata hustota semena veľmi nerovnomerná, ručný výsev vedie k fľakom bez porastu. Aj pri použití strojového výsevu sa vyskytujú problémy s prekrývaním výsevu alebo s medzerami, kde semeno nebolo zasiate. Moderné sejačky pracujú aj s GPS navádzaním na danej ploche, čo je nielen technologicky komplikovaná, ale v prípade sklenených plôch aj tak nevedie k dostatočne rovnomernému výsevu. Pri veľkom sklone sa strojový výsev nedá použiť.Okrem výsevu sa trávniky zakladajú aj prenesením skôr vypestovaného trávnika, teda prenesením mačín na pripravenú plochu. Používajú sa pritom najmä trávnikové koberce. Tráva sa zaseje na rovnej ploche, kde sa pestuje 6 až 12 mesiacov, potom sa pomocou rezačky vyreže vrstva pôdy s koreňovým systémom. Vrstva sa prenesie ako plat alebo ako zrolovaný koberec. Výhodou tohto spôsobu je najmä to, že trávnik je vlastne predpestovaný, je teda zelený v podstate ihned po položení mačín na danom mieste, nevýhodou je vysoká plošná hmotnosť trávnikových kobercov, môže dosahovať 15 až 25 kg/mz. Doprava trávnikových kobercov je energeticky náročná, jedna paleta so 40 m 2 má hmotnosť cca 1 tonu.je aj manipulácia s kobercami,pri manipulácií s paletami je potrebné zdvíhacie zariadenie. Pri nedostatočnom pripojení okrajov susediacich kusov kobercov sú spoje viditeľné, čo kazí výsledný estetický dojem. Rezanie trávnika do plátov a do kobercov a tiež celý postup je komplikovaný, čo vedie k vysokej cene oproti voľnému výsevu. Voľne vysiaty trávnik ako aj trávnikový koberec je potrebné chrániť proti krtkom, k čomu sa zvyčajne využívajú špeciálne siete, ktoré bránia krtkovi, aby vytláčal vyrytú hlinu na povrch trávnika. Siete sa ukladajú v samostatnom kroku pred výsevom alebo pred položením trávnikového koberca.Zo siatia zŕn v maloroľníckom meradle sú známe tiež nosiče semena, kde zrná sú jednotlivo uložené v páse s kapsulami. Pri plošnom výseve a veľkých plochách je takýto spôsob nepoužiteľný. Sú známe tiež riešenia podľa zverejnených spisov JP 2004313020 A, CN 1934931 A, DE 10200505 l 705 Al, US 2005235558 A 1,DE 3723364 Al, DE 4 l 434 l 9 Al, DE 2020050 l 6940 Ul, DEl 99374 l lAl, ktoré majú podobné nedostatky, ako bolo opísané v predchádzajúcom texte. Je žiadané a nie je známe také technické riešenie, ktoré bude ľahko použiteľné aj laikrni, a to na rozmanitých aj strmých plochách, bude umožňovať ľahkú manipuláciu, bude ekologické a zabezpečí dobré a estetický žiadané výsledky.Nedostatky uvedené v doterajšom stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje nový Zatrávňovací koberec určený na založenie trávnika podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zatrávňovací koberec má aspoň jednu vrstvu s vláknami, kde v medzerách medzi vláknami je rozmiestené trávové semeno. Zatrávňovací koberec má podobu plochého, aspoň čiastočne ohybného vláknitého nosiča a je určený na položenie na zatrávňovanú plochu. Koberec sa nazýva Zatrávňovací, keďže sám ešte nie je trávnikom, ale slúži na založenie trávnika, teda na zatrávnenie. Pojem koberec je použitý v najširšom možnom zmysle. Má sa pritom na mysli akýkoľvek plochý nosič, môže mať rovinnú podobu plátov alebo môže byť stočený do rolky. Trávové semeno bude vo vrstve s textilnými vláknami plošné rozmiestnené v podstate rovnomerne, s rovnakou hustotou, vďaka čomu dosiahneme rovnomernú hustotu následne vyrastenej trávy. V podstate bude zatrávňovací koberec slúžiť ako plošný nosič semena. Semeno bude do nosiča umiestené strojovo a teda rovnomerne akoby sej ačkou, ktorú už potom nemusíme používať na mieste zakladania trávnika. Rozvinutím koberca na príslušnej ploche dosiahneme rovnomerné rozmiestnenie semena na ploche, pričom nemusíme manipulovať s ťažkými trávovými kobercami, ktoré hmotnostne obsahujú najmä vlhkú hlinu. Pojem trávnik je potrebné v tomto spise vykladať v najširšom zmysle, nemusí ísť len o trávu na klasickýchplochách pozemkov, môže ísť o trávu V rôznych stenových konštrukciách, gabionoch, múroch alebo V iných rozmanitých architektonických prvkoch.Osivo vnesené do nosiča zatrávňovacieho koberca môže zahrňovať zmes rôznych semien rôznych odrôd. Zmes semien môže byť homogenizovaná pred rozmiestnením do vlákien nosiča alebo sa môže použiť aj zámerne oddelené rozmiestnenie rôznych odrôd, čím sa neskôr dosiahne opakujúci sa vizuálny efekt. V takom prípade sú rôzne odrody na ploche zatrávňovacieho koberca rozmiestnené oddelene v ohraničených zónach s požadovaným tvarom a veľkosťou.Ako vrstva s textilnými vláknami môže byť použitá tkaná textília, pletená textília alebo netkaná textília,výhodne najmä netkaná geotextília. Môžu byť pritom použité recyklované textilné vlákna. Pri netkanej textílii je vrstva s vláknami tvorená zo smerovaných alebo náhodne orientovaných vlákien, ktoré sú spojené trením, kohéziou alebo adhéziou. Použitie netkanej geotextílie na Výrobu podkladovej vrstvy zatrávňovacieho koberca podľa tohto technického riešenia sa ukázalo ako obzvlášť vhodné. V chumáčoch vlákien z mykacích strojov sa semená držia veľmi dobre a bez rizika ich mechanického poškodenia. Semená sa dajú zatlačiť do vrstvy s vláknami. Textilné vlákna v netkanej vrstve pritom neprekážajú zakoreneniu a rastu trávy.Pri vynaliezaní a následných skúškach sa ukázalo vhodné, ak sú vlákna z polyesteru (PES) alebo z prírodných rastlinných materiálov (napr. z bavlny), alebo z ich kombinácie. Bavlnené vlákna, najmä z bavlneného textilného odpadu sú vhodné pre svoje organické, prírodné vlastnosti, V pôde sa postupne rozložia. Z tohto pohľadu sú vhodné najmä biodegradovateľné textílie alebo textílie, kde aspoň Časť vlákien V pôde degraduje.Z hľadiska technologickej jednoduchosti bude Vhodné, ak je vrstva vlákien spevňovaná nechemicky a bez prepletania, len vpichovaním, kedy sa zároveň môžu vpichovaním prichytávať aj semená vo vrstve. S cieľom jednoducho ukryť trávové semeno vnútri vlákien sa môžu použiť dve vrstvy vlákien. Na spodnú vrstvu vlákien sa dávkuje trávové semeno, následne sa vrstva preloží druhou vrstvou vlákien a vrstvy sa spoja, napr. sa spoja vpichovaním alebo stláčaním, alebo prepletaním. Tým sa vytvorí súrodá spojená vrstva vlákien, kde semeno sa nachádza V stredovej zóne hrúbky.Vrstvá vlákien s vloženým semenom môže mať hrúbku l až 15 mm, výhodne l až 6 mm, obzvlášť výhodne 3 až 4 mm. Plošná hmotnosť vrstvy vlákien bude V rozsahu 100 až 650 g/mz, výhodne 200 až 400 g/mz. Trávové osivo môže mať plošnú hustotu od 5 do 100 g/mz, výhodne 40 až 60 g/mz. Trávové osivo môže obsahovať semená rôznych tráv podľa požiadavky používateľa, teda podľa požadovaného vzhľadu a predpokladaného umiestnenia (zaťažovaný trávnik, slnečné miesto alebo tieň, vegetačná strecha a podobne).Z tohto údaja tiež vyplýva, že s kobercom sa bude ľahko manipulovať, nemusí sa rezať na menšie kusy,ako je to v prípade trávnikového koberca s hlinou, kde sa zvyčajne používajú pláty s plochou okolo l m 2. V predloženom riešení môže mať koberec podobu rolky s celkovou plochou napr. 100 m 2, pričom hmotnosť celej rolky nepresiahne 30 kg.Zatrávňovací koberec podľa tohto technického riešenia je príjemný na dotyk, je ľahký, jednoducho sa kladie na pripravenú plochu, udržuje trávové semeno vo vhodných podmienkach. Počas prepravy vrstva s vláknami chráni semeno, po položení na hlinu udržuje vlhkosť, pričom nebráni zakoreneniu a zároveň bráni prerastániu nežiaducej buriny z podložia pod textíliou. Vo výhodnom usporiadaní môže vrstva s vláknami obsahovať aj podporné rastové látky, hnojivo a podobne. Zatrávňovací koberec sa dá jednoducho položiť na pripravenú a vyrovnanú plochu, a to aj na sklonených a Strmých pozemkoch.Úžitkové vlastnosti zatrávňovacieho koberca sa zvýšia, ak vrstva s vláknami je doplnená sieťkou proti krtom. Pod pojmom sieť je potrebné mať na mysli akýkoľvek plochý prvok, ktorý mechanicky bráni prenikaniu predmetov s rozmermi presahujúcimi požadovanú veľkosť. Sieť môže mať podobu tkanej textílie, vytláčanej,vyrážanej alebo fúkanej sieťoviny, môže mať rôzne tVaJy ôk, môže byť vyhotovená z rôznych materiálov,výhodne bude z plastu.Sieť proti krtom sa používa pri voľnom výseve, ako aj pri kladení predpestovaných trávnikových kobercov, avšak doteraz sa vždy kládla na podklad V samostatnom kroku. Sieť proti krtom nie je prostriedok, ktorý by proti krtom aktívne pôsobil, sieť len bráni vytláčaniu vyrytej zeme na trávnik. V prípade, že zatrávňovací koberec podľa tohto technického riešenia zahrňuje sieť proti krtom, môže byť sieť spojená s vrstvou vlákien z ktorejkoľvek strany alebo sieť môže byť vnútri vrstvy. Pri netkaných textíliách sa výhodne môže použiť konštrukcia vrstiev tak, že sieťka je vo výrobe položená na jednu vrstvu netkaného textilu, prekryje sa druhou vrstvou a obe vrstvy sa spoja vpichovaním. Nie je vylúčené ani iné spojenie, sieťka môže byť k vrstve s vláknami prilepená alebo môže byť priamo odlievaná alebo vstrekovaná na povrch vrstvy s vláknami, čím dôjde k prepojeniu sieťky s vrstvou.Spojenie vrstvy vlákien, ktorá obsahuje trávové semená, so sieťkou prináša synergický efekt presahujúci účinky použitia samostatných prvkov. Nielenže sa sieť nemusí klásť samostatne, ale sieť zároveň dodáva zatrávňovaciemu kobercu Vysokú pevnosť v ťahu. Vďaka tomu je možné pozorovať aj ďalšiu z výhod predloženého riešenia a to je možnosť pevného pripevnenia zatrávňovacieho koberca V namáhaných aplikáciách,napriklad na Strmých plochách, na miestach s rizikom vysokej erózie, na nestabilných pôdach a podobne. Keďže sieť proti krtom bude mať aj určitú ohybovú tuhosť, jej spojenie s vrstvou vlákien prinesie zatrávňo 10vaciemu kobercu aj ohybovú plošnú tuhosť, Vďaka čomu zatrávňovací koberec nebude kopírovať každú drobnú nerovnosť pripraveného podkladu.Sieť proti krtom, okrem tkanej geotextílie, môže mať oká s veľkosťou 5 X 5 mm až 35 X 35 mm, pri plastovom materiáli bude mať plošnú hmotnosť 15 - 100 g/mz, výhodne cca 50 až 70 g/mz. Oká siete majú byť dostatočne veľké na to, aby nebránili rastu trávy, v princípe však za sieť môžeme na účely tohto opisu považovať aj rôzne perforované materiály alebo riedko tkaný textil. Sieť by však mala mať oká ohraničené dostatočne pevným materiálom, aby odolával mechanickému tlaku alebo ťahu pri kladení, pri raste trávy ako aj pri pôsobení krta alebo hlodavcov.Sieť proti krtom nebráni len estetickým problémom s trávnikom. Pri použití predloženého technického riešenia vo vodohospodársky účelných objektoch, ako sú zemné valy, protipovodňové steny, okraje nádrží, je veľmi žiadané, aby krty nevyrývali V zemine sústavy chodieb, cez ktoré môže pri zdvihnutej hladine dochádzať k netesnostiam.Vrstvy vlákien môžu byť farebne odlíšené podľa materiálu vlákien alebo aj podľa typu a zmesi osiva. Tiež sa môže použiť rôzna farba hornej a dolnej vrstvy, ak chceme, aby zatrávňovací koberec bol orientovaný pri kladení predpísaným spôsobom.Úžitkové vlastnosti zatrávňovacieho koberca sa ešte zvýšia, ak je koberec na vrchnej strane vybavený plochou výstužou. Plochá výstuž môže byť drôtená, plastová, pričom by mala byť odolná proti vonkajším poveternostným vplyvom vrátane UV žiarenia. Vďaka plochej výstuži bude možné zatrávňovací koberec pripevniť aj na úplne zvislé alebo veľmi sklonené steny, múry, najmä na vystužené svahy, na brehy nádrží, protihlukové valy, ochranné valy a podobne, kde sklon svahu môže byť od 45 ° do 90 °.Plochá výstuž môže byť vyrobená napríklad z dvojzákrutového šesťhranného oceľového pletiva, ktorej oká môžu byť podstatné väčšie, ako sú oká siete proti krtom. Zatrávňovací koberec môže zahrňovať sieť proti krtom vnútri vrstiev koberca a zároveň plochú výstuž na povrchu alebo môže podľa požiadaviek mať aj len plochú výstuž bez použitia siete proti krtom.Plochá výstuž môže byť vo výhodnom usporiadaní mechanicky prepojená s vrstvami zatrávňovacieho koberca, napríklad pomocou viazacích drôtov s hustotou do 15 prepojení na l m 2.Technické riešenie predstavuje ekologický výrobok, ktorý znižuje energetickú náročnosť celeho procesu zatrávňovania. Pri kladení zatrávňovacieho koberca nie sú potrebné žiadne stroje a mechanizmy ani odborné zručnosti.Ďalšími výhodami oproti predchádzajúcim riešeniam je tiež rovnomerné rozloženie osiva, ochrana osiva pred pohybom vplyvom vody, vetra a náletom vtáctva, zadržiavanie potrebnej vlahy počas vzchádzania osiva. Zatrávňovací koberec vyrovnáva teplotné rozdiely, umožňuje druhovú variabilitu osiva podľa účelu použitia a položenie bez použitia mechanizmov a bez špecializovaných firiem.Nedostatky uvedené v doterajšom stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje aj spôsob zatrávňovania podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa na pripravený podklad položí textilná, vláknitá vrstva, do ktorej bolo predtým strojovo rozmiestnené semeno trávy, vláknitá vrstva sa môže prekryť vrstvou zeminy a na semeno sa nechá pôsobiť vlhkosť. Vlhkosť môže byť podporená poliatím vrchnej zeminy. Vlhkosť aktivuje klíčenie trávového semena, to vyrastie, a zakorení. Korene bez problémov prerastú smerom nadol z textilnej vrstvy, nadzenmá časť prejde cez vrstvu vrchnej zeminy.Príprava podkladu môže byť rovnaká ako pri pokladaní trávových kobercov, bude spočívať najmä vo vyrovnaní podkladu a odstránení buriny.Po položení textilnej vrstvy môže byť táto vrstva mechanicky pripevnená k podkladu, napríklad pomocou kotiev, kolíkov, sponami a podobne. Mechanické pripevnenie bude výhodné najmä v situácii, kedy bude textilná vrstva zahŕňať aj sieť proti krtom.Po položení textilnej vrstvy a zasypaní zeminou sa povrch môže zavalcovať, prípadne pohnojiť a podobne.Zatrávňovací koberec môže byť prekrytý vrstvou zeminy, ktorá bráni, aby ju vietor nadvihol, alebo môže byť len položený na vyrovnanú podkladovú vrstvu bez prisypávania zeminy. V takom prípade sa zatrávňovací koberec výdatne zavlaží vodou, aby čo najlepšie priľnul k podkladu. Zatrávňovací koberec sa nebude zasýpať vrstvou zeminy ani v prípade jeho použitia v stenách a valoch, kde bude zatrávňovací koberec mechanicky pripevnený k držiakom, a kde by sa vrstva zeminy na koberci ani neudržala.Technické riešenie je vhodné na zatrávňovanie horizontálnych plôch aj ťažšie prístupných plôch, Strmých plôch alebo aj takmer neprístupných svahov (verejné priestranstvá, okolie rodinných domov, okolie nákupných a logistických centier a svahy pri dopravných a vodohospodárskych stavbách). Zatrávňovací koberec sa môže použiť pri tvorbe vegetačných plôch v rôznych architektonických zemných konštrukciách až do sklonu 90 °.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na obrázkoch l až 22. Vyobrazený pomer rozmerov, lnúbkya šírky koberca, ako aj tvar siete je len ilustratívny, nemôže byť vysvetľovaný ako zužujúci rozsah požadovanej ochrany.Obrázok 1 V axonometrickom pohľade zobrazuje zatrávňovací koberec. Na jeho rohu sú pre názornosť oddelené dve vrstvy vlákien, čím sa odhalí vrstva s rozmiestneným osivom.Obrázok 2 V náhľade zhora vyobrazuje zatrávňovací koberec, ktorý je zvinutý do rolky. Na rohu zatrávňovacieho koberca je biodegradovateľná geotextília rozvrstvená v úrovni umiestnenia siete proti krtom.Na obrázku 3 je znázornený rez vrstiev zatrávňovacieho koberca z biodegradovateľnej geotextñie, kde je vidieť postupne zdola nahor vrstvu s vláknami, sieť proti krtom, vrstvu so semenom trávy a vrstvu s vláknami.Obrázok 4 vyobrazuje rez zatrávňovacím kobercom, ktorý má sieť a vrstvu vlákien s trávovým semenom.Na obrázkoch 5 až 11 je zobrazený postup zatrávňovania. Obrázok 5 zachytáva podklad pripravený na zatrávnenie, obrázok 6 vyobrazuje Zatrávňovací koberec položený na podklad, následne na obrázku 7 je zatrávňovací koberec zahrnutý zeminou. Na obrázku 8 vidíme zarovnanú zeminu, na obrázku 9 zavalcovanú zeminu. Obrázok 10 vyobrazuje zavlažovanie zeminy.Obrázok 11 v zobrazuje zakorenené semeno prerastajúce cez vrstvy zatrávňovacieho koberca. Následne obrázok 12 zachytáva neskorší stav pokoseného trávnika po rozklade textilných vrstiev zatrávňovacieho koberca.Obrázky 13 až 16 znázorňujú zatrávňovanie bez zasýpania koberca vrstvou zeminy. Na obrázku 13 je vyrovnaný zemný podklad, na obrázku 14 je položený pás zatrávňovacieho koberca, ktorý je následne podľa obrázku 15 zavlažený vodou. Obrázok 16 následne zachytáva vyrastený trávnik s už čiastočne rozpadnutými vrstvami zatrávňovacieho koberca.Na obrázku 17 rez zatrávňovacím kobercom, ktorý je na vrchnej strane vybavený plochou výstužou v podobe dvojzákrutového drôteného pletiva.Obrázok 18 vyobrazuje pohľad na čiastočne rozvinutý balík zatrávňovacieho koberca, kde na rohu je oddelená horná vrstva s plochou výstužou, pričom je vidieť uloženie siete proti krtom medzi vrstvami.Na obrázkoch 19 až 22 je vyobrazený postup stavby vystuženého zemného násypu, ktorý je zatrávnený pomocou koberca podľa tohto technického riešenia. Obrázok 19 zachytáva počiatočný stav, kedy sa na zem položí držiak. Na obrázku 20 je držiak so zatrávňovacím kobercom prisypaný hlinou. Na obrázku 21 je znázornená stena zemného násypu s troma poschodiami. Na obrázku 22 je vyobrazená tráva vyrastená zo steny.Na zatrávnenie svahu s plochou 3150 m 2 pri cestnej komunikácii bolo použitých 30 roliek zatrávňovacieho koberca 1 podľa obrázka l. Celková hmotnosť použitých zatrávňovacích kobercov je cca 900 kg. Plocha je sklonená pod uhlom 35 ° a nie je vhodná na použitie klasického výsevu. Ak by sa mali použiť trávové koberce s predpestovaným trávnikom, musela by sa zabezpečiť doprava viac ako 75 ton materiálu.Zatrávňovací koberec 1 je zložený z dvoch vrstiev g vlákien. V tomto príklade je vrstva tvorená polyesterovou netkanou textíliou. Medzi dvoma vrstvami g tejto textílie je rozrniestnené semeno 3 rôznych tráv. Osivo obsahuje semená 3 viacerých tráv, čím sa dosiahne rýchle zazelenanie plochy a zároveň je zmes tráv zvolená podľa svetelnej orientácie zatrávňovanej plochy. Premiešaná zmes semien 3 je strojovo rozosiata na vrstvu g, následne je na ňu položená druhá vrstva g a vpichovaním sú obe vrstvy g spojené aj spevnené. Celková hrúbka zatrávňovacieho koberca 1 je cca 3 mm, jeho plošná hmotnosť je cca 280 g/mz, a to vrátane semená 3, ktoré je rozosiate s hustotou cca 50 g/mz.Zatrávňovacie koberce l sú skladované v suchom prostredí a sú privezené na miesto zatrávňovania. Podklad je pripravený ako pri bežnom oseve alebo ako pri klasickej pokládke mačiny, to znamená, že sa odstráni burina, kamene a nerovnosti V podobe konárov a podobne. Na pripravený podklad sa postupne pokladá zatrávňovací koberec 1, pričom sa rozvíja z rolky. Môže sa postupovať aj tak, že sa na okraj koberca nasype kôpka zeminy ako záťaž, následne sa Zatrávňovací koberec l odvinie a napína. Susedný Zatrávňovací koberec l sa pokladá tesne vedľa, s preložením do 10 cm.Zatrávňovací koberec 1 sa môže zabezpečiť proti posunu aj prostredníctvom drevených kolíkov.Zatrávňovací koberec 1 sa prihrnie rovnomerne vrstvou približne 2 cm preosiatej zeminy 3, zemina 3 sa zavalcuje. Počas fázy vzchádzania osiva je celá plocha pravidelne a výdatne zalievaná. Prvé kosenie sa uskutoční pri výške novej trávy 10 cm. Ďalej je potrebné starať sa o trávnik rovnako ako o bežne zatrávnenú plochu.Priklad 2 V tomto príklade podľa obrázkov 2, 3, 5 až 11 má zatrávňovací koberec 1 dve vrstvy g vlákien z odpadovej bavlny. Medzi vrstvami g je okrem semena 3 aj sieť í proti krtom. Tá je v tomto príklade vyrobená liatím

MPK / Značky

MPK: A01C 1/04, E01C 13/08, A01G 1/12

Značky: zatravňovací, zatrávňovania, spôsob, použitie, koberec

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-u7211-zatravnovaci-koberec-jeho-pouzitie-a-sposob-zatravnovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zatrávňovací koberec, jeho použitie a spôsob zatrávňovania</a>

Podobne patenty