Zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie odpadových vôd a spôsob biologického čistenia a dočisťovania

Číslo patentu: U 6696

Dátum: 04.03.2014

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia a spôsobu na biologické čistenie a dočistenie odpadových vôd, predovšetkým na individuálne systémy čistenia odpadových vôd.Systém individuálneho čistenia odpadových vôd je spôsob zneškodňovania odpadových vôd z rodinných domov, hotelov, malých závodov a iných malých, izolovaných zdrojov v mieste ich vzniku, ktorý je uplatňovaný najmä vtedy, ak z technických alebo ekonomických príčin nie je možné sa napojiť na verejnú kanalizáciu. Cieľom individuálnych systémov čistenia odpadových vôd je z hygienického a ekologického hľadiska vyhovujúce vypúšťanie vyčistených vôd do povrchových vôd alebo vsakovanie do pôdy, resp. recyklácia a spämé využitie vyčistených vôd pri ich vyhovujúcej kvalite V mieste vzniku odpadových vôd.Systémy s primárnym čistením odpadových vôd pozostávajú väčšinou zo septiku, kde sa odohráva separácia usaditeľných a plávajúcich látok, zároveň prebiehajú aj anaeróbne rozkladné procesy. Odpadové vody po primámom predčístení obsahujú nerozpustené látky - NL v koncentiáciách 50 - 80 mg/l, BSKS 140 - 200 mg/l,fekálne koliformy 1000000 CFU/ 100 ml, celkový fosfor 5 - l 5 mg/l a celkový dusík 40 - l 00 mg/l.Sekundáme, resp. biologické čistenie odpadových vôd aeróbnym biologickým procesom dokáže znížiť znečistenie odpadových vôd na hodnoty NL v koncentráciách 15 - 30 mg/ l, BSK 5 15 - 30 mg/l, fekálne koliformy 25000 - 200000 CFU/100 ml, celkový fosfor 5 - l 5 mg/l a celkový dusík 40 -100 mg/l.Terciámy stupeň, resp. dočisťovací stupeň čistenia má za úlohu ďalej zredukovať znečistenie vyjadrené NL a BSK 5, ďalej dezinfekciou zredukovať fekálne koliforrny a prípadne aj živiny - celkový fosfor a dusík,pričom je možné dosiahnuť NL a BSKS pod 10 mg/l, fekálne koliformy pod 200 CFU/100 ml, fosfor pod l mg/ l a redukciu celkového dusíka 60 - 80 .Biologické, t. j. sekundáme čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia je väčšinou minimálnou podmienkou súladu s legislatívnymi predpismi v mnohých krajinách. Jedným zo spôsobov biologického čistenia odpadových vôd je aktivačný proces, ktorý sa delí podľa spôsobu vypúšťania na kontinuálny a diskontinuálny. Nevýhodou diskontinuálnych systémov je, že intenzívne zaťažujú prostredie vypúšťania - podzemné alebo povrchové vody - počas krátkodobých cyklov vypúšťania, preto sú často neakceptovateľné v citlivých oblastiach. Nevýhodou konvenčných kontinuálnych systémov je ich nízka odolnosť proti kolísavému zaťaženia, ktorá sa prejavuje únikom kalu zo systému a zhoršenírn parametrov vyčistenej vody, unikajúci kal môže upchávať vsakovacie systémy na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do podzemných vôd.Individuálne systémy s biologickým stupňom čistenia sú dimenzované predovšetkým len na odstraňovanie organického znečistenia odpadových vôd, bez odstraňovania dusíka a fosforu, ktoré sú príčinou nadmerného rozšírenia vodného kvetu (eutrofizácia), a bez odstraňovania mikrobiologického znečistenia, ktoré môže byť príčinou rômych ochorení pri recyklácii a spätnom využití vyčistených odpadových vôd. Nízka stabilita čistiacej účinnosti znemožňuje recykláciu a spätné využitie vyčistených vôd bez ďalšej nákladnej úpravy a spôsobuje zvýšené zaťaženie povrchových a podzemných vôd a upchávanie vsakovacích systémov.Dočistenie biologicky vyčistených odpadových vôd slúži na zníženie koncentrácie BSK 5 a nerozpustených látok, ďalej môže mať za úlohu aj odstránenie mikrobiologického znečistenia a zníženie koncentrácie fosforu pomocou chemických aditív do takej miery, aby bolo možné vyčistené odpadové vody vypúšťať aj v citlivých oblastiach alebo ich spätne využívať.Existujú dve skupiny zariadení na dočistenie odpadových vôd. Prvú skupinu tvoria zariadenia, ktoré pracujú s intenzívnymi, technickými spôsobmi pomocou rôznych typov filtrov, membrán, atď. s určitými nárokmi na elektrickú energiu, prípadne potrebou použitia chemických aditív, resp. strojného zariadenia na automatické, periodické prečistenie a odstránenie zachyteného znečistenia na povrchu a vnútri filtrov a membrán.Druhú skupinu tvoria extenzívne zariadenia s nižšou alebo žiadnou energetickou náročnosťou, bez použitia chemických aditív a strojného zariadenia, pri týchto zariadeniach nie je možné priebežne automaticky vykonávať odstránenie zachyteného znečistenia vo ñltračnej vrstve, ale po určitom čase prevádzky je treba nákladným spôsobom celú iiltračnú vrstvu odstrániť, zneškodniť a nahradiť.Napriek nespomým výhodám extenzívnych zariadení sa čoraz viac uplatňujú aj technické zariadenia na dočistenie odpadových vôd, lebo vyžadujú menšiu plochu, lepšie možno garantovať a kontrolovať ích účinnosť, lepšie sa môžu prispôsobiť kolísavému zaťaženiu a preťaženiu, ich znečistenie možno priebežne automaticky odstraňovať a dosahujú podobné alebo lepšie výsledky kvality dočistených odpadových vôd ako extenzívne systémy, pričom sú menej citlivé napríklad na striedanie ročných období.V patente US 577008 l je opísané dočisťovacíe zariadenie na individuálne čistenie odpadových vôd na zníženie množstva suspendovaných látok V odtoku z biologického stupňa čistenia a na vyrovnanie premenlivých prietokov. Zariadenie je umiestnené v dosadzovacej nádrži (môže byť umiestnené aj za dosadzovacounádržou) a je pripojené k odtokovému potrubiu a pozostáva z cylindrického zariadenia, pričom biologicky vyčistená voda odteká z dosadzovacíeho priestoru cez štyri vertikálne škáry v cylindrickom zariadení na odtoku z dosadzovacieho priestoru so šírkou jednej škáry 1/16 palca, t. j. 1,6 mm a dlžkou 23 cm, ktoré spôsobujú vytváraníe retenčného priestoru v biologickom reaktore medzi minimálnou a maximálnou hladinou a odteká vyrovnaný prietok. Zariadenie slúži aj na dočistenie odpadovej vody, lebo škáry prepúšťajú len čiastočky, ktoré sú menšie ako šírka škáry. Ďalej v škárach sa vytvára biologický nárast, ktorý tiež zadržuje nerozpustene látky. Po určitom čase prevádzky škáry pomaly zarastajú resp. sa zanesú plávaj úcimi znečisťujúcimi látkami, vodná hladina stúpa v celom zariadení, lebo voda môže odtekať len cez vyššie položenú časť škáry. Dĺžka škár je navrhnutá tak, aby bola k dispozícii dostatočná prietočná plocha aj v prípade postupného upchávanía škár medzi jednotlivými servisnými intervalmi, t. j. sa ráta s postupným zarastaním škár. Čistenie škár je čiastočne aj samovoľné, pretekajúca voda cez škáry spôsobuje erodovanie zalepených miest a časť nárastu, ktorá už nie je pod vodou, po určitom čase sa vysuší a opadne. Tento spôsob čistenia filtračného zariadenia je neisté, nekontrolovateľné a bezpečne môže odstrániť len čiastočky väčšie ako šírka škáry, ďalej rieši len odstránenie suspendovaných a plávajúcich látok.V patente US 6200472 Bl je opísaný systém na trojstupňové čistenie odpadových vôd (primáme, sekundáme a terciáme) z malých zdrojov v jednom kompaktnom zariadení. Prvým stupňom je nádrž na predčistenie, kde sa necháva odpadová voda odsedimentovať až do začatia anaeróbnych procesov, ďalej aktivačná nádrž so separáciou aktivovaného kalu a terciámym stupňom je filtrácia a chlorácia v tretej nádrži. Všetky tieto nádrže sú spojené do jedného celku a vytvárajú tak jedno kompaktné zariadenie. Na odtoku z biologického do terciámeho stupňa je osadená priečka, ktorá je tvorená dvomi kanalizačnými T-kusmi tak, aby prípadné plávajúce nečistoty z hladiny separačnej časti neodtekali do terciámeho stupňa. Na odstránenie prípadných nečistôt slúži integrovaný filter s chlorátorom. Princíp filtra je v tom, že biologicky vyčistená voda odteká cez nomú stenu z T-kusov do rúrového vertikálneho filtra, na ktorom sú vytvorené otvory na veľkej časti povrchu. Filter slúži na zachytenie plávaj úcich nečistôt, ktoré môžu unikať z biologického stupňa. V homej časti rúrkového filtra sa nachádza aj priestor na chlórovú tabletku, ktorou sa dezinfikuje vyčistená odpadová voda. Nevýhodou tohto spôsobu je, že filter treba pravidelne manuálne čistiť aspoň 2 x ročne.V patente US 4608 l 57 A je opísané zariadenie na čistenie odpadových vôd pre individuálne domy, ktoré využíva systém aktivovaného kalu, súčasťou systému je aktivačný priestor a dosadzovací priestor, ďalej filtračné zariadenie na odtoku z dosadzovacieho priestoru a hladina vody môže byť na normálnej úrovni a zvýšenej úrovni, v závislosti od toho, či filtračné zariadenie je upchané alebo nie. Dosadzovací priestor je spojený cez spojovacie potrubie s priepadovou komorou, ktorá je zároveň komorou na spätný preplach. V priepadovej komore je osadené čerpadlo, ktoré čerpá preplachovú vodu cez filtračnú tkaninu, pričom zapnutie čerpadla je závislé na definovanej výške hladiny vody v priepadovej komore. V dosadzovacom priestore je realizovaný havarijný otvor, cez ktorý preteká odpadová voda, ak sa filtračné zariadenie upchá. Tubulámy filtračný systém pracuje s filtráciou cez filtračnú tkaninu, pričom tubulámy filter je položený horizontálne na úrovni normálnej hladiny vody, takže v prípade stúpania hladiny pri väčšom prietoku pritekajúcich vôd sa postupne viac a viac sa ponori do vody, a tým sa zväčšuje filtračná plocha. Pri upchaní filtra sa hladina zdvíha na úroveň, ked začne pretekať cez havarijný odtok a obtokuje filter. Nevýhodou tohto zariadenia je, že filtračný materiál nie je neustále ponorený vo vode -a nemôžu sa vytvárať vhodné podmienky na aeróbny biologický nárast. Účinok filtra je obmedzený len na dočisteníe vôd od hrubých nečistôt a kalových vločiek. Ďalšou nevýhodou je, že kalové vločky môžu zalepiť filtračnú tkaninu, lebo nie je vytvorený priestor pre vysedimentovanie unikajúcich vločiek kalu a nie je vyrovnaný prietok na filtračnú tkaninu.V patente číslo US 402 l 347 Aje opísane zariadenie, ktoré obsahuje predčistenie, biologické čistenie a terciáme čistenie na čistenie splaškových odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia, pričom terciáme čistenie pozostáva z dierkovaného roštu a z vrstvy netkanej textílie z umelej hmoty. Spôsob spätného preplachu filtraje pomocou tlakovej vody, tento spôsob čistenia filtra odstráni biologický nárast, a preto účinnosť filtra je malá.Jedným zo známych spôsobov dočísťovania odpadových vôd je filtrácia cez zmítý materiál, najčastejšie piesok, ale sú známe aj iné sypké a vláknité filtračné materiály (napr. zeolit, minerálne vlákna, atď). Pieskové filtre sú dobre známe filtračné zariadenia na filtráciu vôd a odpadových vôd. Niekoľko konfigurácii pieskových filtrov sú dobre známe, ako napr. gravitačné a tlakové, pomalé, rýchlofiltre a podľa smeru prietoku pieskový filter pretekaný zdola nahor a zhora nadol. Najjednoduchšie pieskové filtre sú gravitačné filtre pretekané zhora nadol, ktoré pozostávajú z nádrže s filtračným médiom, ako napr. piesok, a majú vstup tlakovej vody na vrchu nádrže a výstup prefiltrovanej vody v spodnej časti nádrže. Na odstránenie zachytených nečistôt je privedená zospodu do filtračného lôžka tlaková voda s dostatočnou rýchlosťou na to, aby dokázala fluidizovať vrstvu piesku, aby sa čiastočky piesku začali rotovať a zbavili sa zachytených mechanických nečistôt. Po dokončení prania sa vrstva piesku usadí tak, že väčšie čiastočky vplyvom gravitácie sa hromadia v spodnej časti a menšie čiastočky vo vrchnej časti stĺpca filtračného média. V homej časti filtra, kde sú najmenšie čiastočky piesku sa zachytí najviac znečisťujúcich látok. Tento filtračný systém nie je vhodný na ma 10lé individuálne systémy čistenia odpadových vôd, lebo unikajúce kalové vločky ho môžu ľahko upchať, navyše je potrebné zariadenie na intenzívne pranie piesku.Podľa prietoku sa delia pieskové filtre na nasledovné skupiny- štandardný pieskový filter s prietokom zhora nadol rýchlosť filtrácie cca l - 4 m/h,- štandardný pieskový rýchlofilter s prietokom zdola nahor rýchlosť filtrácie cca 20 - 29 m/h,- pomalý konvenčný pieskový filter s rýchlosťou filtrácie pod cca 0,4 m/h nestratifikovaný piesok, inaktívny,- rýchly tlakový pieskový filter - rýchlosť filtrácie max.9 m/h, piesok 0,6 - 1,2 mm, Na individuálne systémy čistenia sú vhodné systémy, ktoré sa neupchávajú rýchlo, nepotrebujú intenzívne pranie filtračnej vrstvy a sú pomalé, lebo tak možno zabezpečiť potrebnú účinnosť. Pri týchto zariadeniach treba riešiť zanášanie - kolmatáciu filtračnej vrstvy, čo spôsobuje znižovanie porozity a priepustnosť systému, znižuje aj prestup kyslíka. Tieto skutočnosti majú za následok zníženie účinnosti čistenia až znefunkčnenie (upchanie) systému na dočisťovanie.V patente číslo US 3870633 A je popísané zariadenie na terciáme dočistenie biologicky (sekundárne) prečístených odpadových vôd. Zariadenie obsahuje vyrovnávaciu komoru, ktorá vyrovnáva premenlivý prietok z biologického stupňa čistenia, pieskový ñlter pretekaný zhora smerom dole a potrubný systém na preplachovanie filtra. Nevýhodou je, že vyrovnanie prietokov je dosiahnuté pomocou plavákových spínačov a solenoidových ventilov, čo znamená zvýšené investičné aj prevádzkové náklady a pieskový filter je pretekaný zhora smerom nadol, čím sa vytvára nebezpečenstvo upchávania filtra usadzovaním čiastočiek kalu priamo na vrstvu filtračného lôžka.V oblasti úpravy dažďových odpadových vôd sú známe riešenia upflow filtrov (napr. US 2007289908 Al alebo US 64062 l 8 Bl), kde v dolnej časti nádrže filtra pod roštom filtračného média sa nachádzajú zvíslé steny, ktoré zabraňujú rozvíreniu usadeného kalu. Filter obsahuje tiež samočistiaci mechanizmus spätného preplachu po skončení dažďa, a to cez malý otvor v dolnej časti, kde samovoľne môže vytekať časť obsahu nádrže. Ďalším známym riešením upflow filtra (filtra pretekaného zdola hore) je známe riešenie v US 4 l 4 l 824 vo vodárenstve pri úprave surovej vody na pitnú vodu, kde ríečna voda na úpravu preteká cez filter zdola nahor s rýchlosťou 6 palcov za minútu, t. j. cca 9 m/h. Voda na čistenie sa privádza do filtra cez otvor v dolnej časti nádrže pod nosným, priepustným dnom filtračného lôžka. Dolná časť nádrže pod dnom filtračného lôžka slúži na odstránenie hrubších nečistôt. Ďalej v dolnej časti nádrže je otvor na nárazové vypúšťanie vôd z filtra, ktorý slúži na periodické spätné preplachovanie. Dažďové vody a surové vody z úpravne vody však majú iných charakter ako splaškové odpadové vody, takže aj riešenie spätného preplachovania a čistenia filtrov vyžaduje iný prístup v prípade splaškových odpadových vôd.Z US 20040263 l 7 Al je známe, že mikroorganizmy sú zachytávané hlavne v tenkej vrstve filtračnej vrstvy, kde sa vytvorí tenký biologický film. Vo vnútri vrstvy sú mikroorganizmy usmrtené inými baktériami alebo sú zachytené medzi čiastočkami piesku, až kým prestanú žiť. Surová voda musí obsahovať dostatočné množstvo kyslíka, aby sa mohli odohrávať tieto procesy. Z aktivačného procesu vznikajúca vyčistená odpadová voda môže obsahovať ešte vločky aktivovaného kalu, menšie alebo väčšie, ktoré môžu upchávať póry v infiltračnej zemine alebo upchávať otvory závlahových systémov. Konvečné technológie V takom prípade používajú pridávanie chemikálií na koaguláciu a flokuláciu pred filtráciou. Chemické látky vytvárajú z malých čiastočiek veľké, ktoré sa ľahko zachytávajú vo vrstve filtračného materiálu. Chemické látky vytvárajú chemický kal, ktorý môže upchávať póry filtra a spôsobujú predraženie dočisťovania a sú potrebné časté cykly premývania. Preto v US 2004026317 Al sa používa terciáme dočistenie filtráciou po biologickom čistení aktivačným procesom bez potreby dávkovania chemikálií, kde sa využíva schopnosť vločiek aktivovaného kalu V malom množstve vyvolať flokuláciu nerozpustených látok prítomných vo vyčistenej vode pred filtráciou, zlepšiť účinnosť filtrácie a znížiť množstvo nerozpustených látok vo vyčistenej vode za dočisťovacím stupňom. Navyše malé množstvo aktivovaného kalu pred filtrom vytvára na povrchu filtra aktívnu vrstvu, ktorá zlepšuje charakteristiky prefiltrovanej vody biologickými procesmi, ktoré sa odohrávajú v takejto vrstve.Všeobecné poznatky zo stavu techniky a potreba Vylepšenia existujúceho stavuNa terciáme dočistenie odpadových vôd pre domové Čistiarne odpadových vôd a malé Čistiarne odpadových vôd sa najčastejšie používajú buď technické zariadenia, ako napriklad pieskové, zeolitové filtre tlakové alebo pomalé, membránová filtrácia s dávkovaním chemických aditív alebo bez dávkovania, alebo pasívne zariadenia ako rôzne zemné filtre, vertikálne pieskové filtre, vegetačné dočisťovacie čistiame, atď. Konvenčné pieskové filtre a ine filtre so zmitým alebo vláknitým filtračným materiálom sú náchylné na upchávanie pri používaní v oblasti domových čistiamí odpadových vôd, lebo nie je možné použiť z finančných dôvodov bežne používané preplachovacie techniky, ktoré sú náročné na technicke vybavenie a sú poruchové, vyžadujú pomeme často údržbu, ďalej problémom sú veľké výkyvy v produkcii odpadových vôd, z tohto dôvodu musia byť predimenzované a v praxi sa bežne nepoužlvajú. Membránové filtračné zariadenia sú výhodné z toho hľadiska, že môžu odstrániť mikrobiologické znečistenie bez prídavku chemikálií, tieto zariadenia vo forme tzv. membránovej aktivácie sa používajú aj v oblasti domových čistiamí odpadových vôd v súčasnosti, ale sú relatívne drahé a ich prevádzka a údržba je tiež zložitejšia a drahšia. Najčastejšie sa používajú na dočistenie biologicky vyčistených odpadových vôd pasívne, extenzívne systémy, ktoré na jednej strane nie sú náročnéna technicke vybavenie a údržbu, dobre zapadajú do prírodného prostredia, ale sú náročné na plochu, najmä,ak majú znášať aj výkyvy v zaťažení.Úlohou technického riešenia je vylepšiť pieskovú filtráciu na aplikáciu v individuálnych systémoch tak,aby sa filter stal prakticky bezúdržbový s automatickým preplachovaním, aby sa eliminovalo upchávanie filtra a aby sa účinok filtra blížil alebo prekročil účinok membránových filtračných zariadení. Tým by boli dosiahnuté výsledky vyčistených odpadových vôd porovnateľné s membránovými zariadeniami, ale s podstatne menšími nákladmi na zaobstaranie, prevádzku a údržbu.Uvedenú úlohu rieši a nedostatky známych zariadení na biologické čistenie a dočisťovanie odpadových vôd a spôsobu biologíckého čistenia a dočisťovania odpadových vôd V podstatnej miere odstraňuje zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie biologicky vyčistených odpadových vôd a spôsobu biologíckého čistenia a dočisťovania odpadových vôd podľa tohto technického riešenia. Zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie biologicky vyčistených odpadových vôd obsahuje biologický reaktor na biologické čistenie odpadových vôd pomocou systému s aktivovaným kalom a filtračné zariadenie na dočistenie biologicky vyčistených odpadových vôd. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že filtračné zariadenie obsahuje čerpaciu komoru, sedimentačný priestor a filtračný priestor s filtračným lôžkom a s akumulačným priestorom dočistenej vody nachádzajúcou sa medzi homou úrovňou filtračného lôžka a odtokovým otvorom z filtračného priestoru. Prítokový otvor biologicky vyčistených odpadových vôd z biologíckého reaktora je v sedimentačnom priestore pod priepustným dnom filtračného lôžka, ktorý môže vo výhodnom uskutočnení slúžiť aj na odvod odpadových vôd a kalov zo spätného preplachu sedimentačného a filtračného priestoru. Tento otvor je napojený cez spojovacie potrubie do čerpacej komory so sacím otvorom čerpacieho zariadenia pri dne čerpacej komory a výpustný otvor výtlakového potrubia od čerpacieho zariadeniaje vedený do biologíckého reaktora.Z hľadiska účinnosti vyplachovania sedimentačného priestoru je podstatné, že vo filtračnom zariadení je zásobný priestor vody, ktorý je spojený so sedimentačným priestorom otvorom, pričom sedimentačný priestor a zásobný priestor sú určené na biologicky vyčistenú odpadovú vodu a filtračný priestor je určený na dočistenú odpadovú vodu.Z hľadiska prevádzkových nákladov na údržbu a minimalizáciu poruchovosti zariadenia je podstatné, že biologicky vyčistená odpadová voda z biologíckého reaktora je privedená do priestoru filtračného zariadenia pod filtračným lôžkom, kde je vytvorený sedimentačný priestor pod plochou filtračného lôžka tak, aby pri pomalom stúpaní vody smerom zdola nahor cez veľkú plochu filtračného lôžka mali veľké vločky aktivovaného kalu možnosť na vysedimentovanie V priestore pod filtračným lôžkom za vytvorených priaznivých podmienok, ked unášacía rýchlosť stúpania vody je menšia ako rýchlosť sedirnentácie veľkých vločiek kalu a malé čiastočky aktivovaného kalu sa môžu spájať do väčších a sedimentovať na dne sedimentačného priestoru podobne ako veľké vločky, bud pôsobením aktivovaného kalu ako prirodzeného koagulačného činidla alebo za pomoci dávkovaných chemických činidiel pred vstupom do sedimentačného priestoru.Zariadenie na biologické čistenie a dočistenie odpadových vôd vo výhodnom uskutočnení má V biologickom reaktore vytvorený integrovaný retenčný priestor na vyrovnanie a retenciu premenlivých prietokov pomocou škrtiaceho otvoru regulátora prietoku na odtokovom potrubí z biologíckého reaktora.Z hľadiska účinnosti filtrácie a veľkosti plochy filtračného lôžka je podstatné, že pomocou škrtenia odtoku biologického reaktora a využívania integrovaného retenčného priestoru na eliminovanie krátkodobých maximálnych prietokov odpadových vôd, ako aj na akumuláciu nárazovo vznikajúcich odpadových vôd zo spätného preplachu filtračného zariadenia v retenčnom priestore biologíckého reaktora, je docielený pomalý,vyrovnaný prietok biologicky vyčistených odpadových vôd do filtračného zariadenia, čo znamená úsporu filtračnej plochy pri zachovaní maximálneho zaťaženia filtračnej vrstvy v oblasti pomalej filtrácie 0,2 - 0,4 rn/h a zníženie dávok a spotreby koagulačných činidiel, pričom vyrovnaný prietok biologicky vyčistených vôd nerozvíri usadený kal na dne čerpacej komory a sedimentačného priestoru filtračného zariadenia.Je výhodné, ak prítokový otvor a otvor na odvedenie odpadových vôd a kalov zo spätného preplachu sedimentačného a filtračného priestoru je spoločný.Z hľadiska ochrany filtračného lôžka pred zanášaním zo strany sedimentačného priestoru pod filtračným lôžkom je výhodné, ak priepustné dno filtračného lôžka je vyhotovené z tenkého antikorového plechu perforovaného po celej ploche s veľkosťou ok 0,3 - 0,6 mm, ktorý má hladký povrch, ktorý zadrží plávajúce vločky aktivovaného kalu v sedimentačnom priestore a nedovolí upchanie filtračného lôžka, pričom prípadne vytvorené biologické nárasty okolo otvorov v antikorovom plechu sa ľahko uvoľnia pri spätnom preplachovaní filtračného lôžka.Vo výhodnom uskutočnení je výška sedimentačného priestoru pod priepustným dnom filtračného lôžka v rozmedzí 10 - l 5 cm.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00

Značky: biologického, odpadových, spôsob, zariadenie, čistenie, dočisťovania, dočisťovanie, čistenia, biologické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-u6696-zariadenie-na-biologicke-cistenie-a-docistovanie-odpadovych-vod-a-sposob-biologickeho-cistenia-a-docistovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie odpadových vôd a spôsob biologického čistenia a dočisťovania</a>

Podobne patenty