Spôsob pripevňovania znakov na plochu, pomôcka na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: U 6653

Dátum: 08.01.2014

Autor: Višnovský Andrej

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa týka spôsobu pripevňovania znakov na plochu, najmä kovových znakov, písmen, číslic na exteriérové plochy pomníkov, pamätníkov, predovšetkým kamenných pomníkov, pamätníkov. Predmetom úžitkového vzoru je tiež pomôcka na vykonávanie uvedeného spôsobu, ktorou sa podstatne urýchli a zefektívni pripevňovanie znakov a zároveň sa úplne obmedzí riziko chýb a nepresností pri popisovaní pomníkov,pamätníkov a obdobných predmetov.V kamenárstve, pri výrobe pomníkov je už viacero storočí známy spôsob vysekávania písmen do kamennej platne. Vysekané drážky sú zafarbené trvanlivou farbou, vykladané plátkovým zlatom alebo inak farebne odlíšené od podkladu. Tieto historické spôsoby popisovania sú málo produktívne, pochádzajú z čias, ked hodnota ľudskej práce bola nevýznamná. V súčasnostije málo kvalifikovaných kamenárov, ktorí sú schopní vysekávať maky, písmená, číslice do kameňa.S cieľom zvýšiť produktivitu sa začali používať znaky, ktoré sa pripevňujú pomocou kolíkov vychádzajúcich zo zadnej strany znaku (napr. podľa DE 7805205 Ul). Znaky majú hrúbku rádovo V milimetroch a sú zvyčajne kovové, čo im zaručuje dobrú trvanlivosť. Vŕtanie, resp. frézovanie otvorov do kamennej platne je rýchlejšie ako vysekávanie celého maku, ale si vyžaduje presné rozmiestnenie a rozstup otvorov pre kolíky. Na to sa používajú jednoúčelové frézy (napr. podľa SK UV 5358). Sú známe tiež rôzne šablóny na Vŕtanie otvorov do kamenných tabúľ (napr. podľa FR 2770385 A 1), ale neposkytujú podstatné zrýchlenie a uľahčenie práce.Je známe tiež pripevňovanie interiérových tabuliek a označení, ked sa používajú rôzne lepidlá a lepiace pásky. Pri pripevňovaní jednotlivo umiestnených znakov sa nedosahujú presné výsledky a lepenie je zdĺhavé,keďže každý znak sa lepí samostatne.Nie je známe a je pritom žiadané také riešenie pripevňovania znakov, ktoré by sa vyznačovalo jednoduchým a rýchlym použitím, nevyžadovalo by si žiadne prístroje a zariadenia a poskytovalo by trvanlivé výsledky.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsob pripevňovania znakov na plochu, kde sa na plochu pripevňujú samostatné znaky vzájomne od seba odstúpené medzerou, a kde sa znaky svojou zadnou stranou dotýkajú plochy podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že maky sa pripevnia na plochu obojstranne lepiacou páskou, ktorá je vyrezaná do tvaru príslušného znaku, obojstranne lepiaca páska je naj skôr pripevnená na zadnú stranu znaku, pričom obojstranne lepiaca páska je z opačnej strany vybavená dočasnou krycou vrstvou na lepidle, ktorá sa pred pripevnením znaku na plochu odstráni.Rovnaká podstata lepenia znakov je zachovaná aj pri postupe, keď je lepidlo nanesené na zadnú stranu znakov nie prostredníctvom obojstranne lepiacej pásky, ale je nanesené nástrekom pomocou dýzy riadenej počítačom a následne je lepidlo prekryté dočasnou krycou vrstvou, ktorá sa odstráni až na mieste pripevňovama.Tento spôsob bude použiteľný najmä, nie však výlučne pre kovové znaky. Pod znakom si je potrebné predstaviť akékoľvek v podstate ploché telesá tvoriace vo vzájomnom zoskupení požadovaný text, označenie. Budú to teda najmä písmená, číslice, ktoré sa pripevňujú na exteriérové plochy pomníkov, pamätníkov, predovšetkým kamenných pomníkov, pamätníkov, tabúľ. Môžu to byť tiež piktogramy, znaky, rámiky obrázkov, obrázky a podobne.Bude výhodné, ak je obojstranne lepiaca páska vyrezaná alebo je lepidlo nanesené tak, že šírka lepidla je menšia ako príslušná šírka znaku. Týmto sa okraj obojstranne lepiacej pásky, resp. lepidla ukryje pred pohľadom a zároveň sa obmedzí vplyv UV žiarenia na okraj obojstranne lepiacej pásky v exteriéri. Rozdiel šírky pásky a príslušnej šírky znaku môže byť od 0,2 mm až do 3 mm, alebo až do 20 šírky znaku. Toto opatrenie zároveň zjednoduší lepenie obojstranne lepiacej pásky na zadnú stranu znaku, keď drobné nepresnosti v polohe nespôsobia prečnievaníe pásky cez okraj znaku.Napriek tomu, že plochy budú predovšetkým rovné a hladké a kovové znaky majú tiež rovnú zadnú stranu, bude výhodné, aby lepidlo, resp. obojstranne lepiaca páska mala hrúbku aspoň 0,2, výhodne viac ako 0,4 mm. V riešení podľa tohto opisu je väčšia hrúbka lepidla využitá nie na prekonanie nerovnosti, ale na kompenzáciu rozdielnej tepelnej rozťažnosti. V hrubšej vrstve lepidla sa šmykovými napätiami a deformáciami vyrovná rozdielna zmena rozmerov kovového znaku oproti kamennémupodkladu. Počas dlhoročného vystavenia exteriérovým podmienkam sa opakujú tepelné zmeny, ktoré by pri bežnej, tenkej lepiacej páske (bežne do O, 15 mm) mohli nakoniec spôsobiť odpadnutie znaku od podkladu.Z hľadiska dlhodobej stálosti je vhodné, aby lepidlo, resp. základ obojstrarmej lepiacej pásky bol tvorený akrylovým, tlakovo aktivovaným lepidlom. Opísaný spôsob pripevňovania znakov sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou bez potreby vŕtania alebo frézovania otvorov.Produktivita pripevňovania znakov sa ešte zvýši, ak sa použije šablóna podľa tohto technického riešenia,kde sa najskôr v šablóne vytvoria otvory pre jednotlive znaky v požadovanom zoskupení a rozstupoch, maky s už nalepenou obojstranne lepiacou páskou sa vložia do otvorov a následne sa zoskupenie znakov spolu so šablónou priloží na plochu, kde sa znaky prilepia pomocou obojstrarme lepiacej pásky s odstránenou dočasnou krycou vrstvou. V prípade, že je lepidlo nanášané na zadnú stranu znakov tryskou, teda nie formou obojstranne lepiacej pásky, bude vhodné, aby sa lepidlo nanášalo na znaky až po ich vložení do šablóny. Ak sa lepidlo nanáša tryskou, ušetrí sa odpad, ktorý vzniká pri vyrezávaní obojstrarme lepiacej pásky do požadovaného tvaru zadnej strany znakov.Je výhodné, ak je šablóna použitá nielen pri samotnom pripevňovaní znakov, ale aj pri distribúcii znakov ku kamenárovi, resp. k firme, osobe, ktorá bude znaky na plochu pripevňovať. Hrúbka šablóny by mala zodpovedať hrúbke znakov, resp. by mala byť tenšia ako je hrúbka znakov s naneseným lepidlom, resp. s nanesenou obojstranne lepiacou páskou. Hrúbka šablóny by však nemala byť menšia, ako je tretina hrúbky znakov, aby tieto znaky dobre v šablóne držali. Samotné otvory V šablóne by pritom nemali byť podstatne väčšie, ako je príslušný rozmer znaku, aby bola poloha znaku jasne určená.Šablóna môže byť vyrobená z papiera, kartónu, z mikrovlnnej lepenky a podobne. Otvory pre znaky je potom možné jednoducho vyrezať vyrezàvacím plotrom alebo laserom. Šablóna bude zvyčajne jednorazová,v prípade opakujúcich sa zhodných textov a označení môže byť použitá aj opakovane.Kamenár si objedná V centrále celý text, napríklad meno priezvisko, rok narodenia, rok úmrtia, epitaf s vybraným typom znakov, fontom. V centrále najskôr vyrežú šablónu. Vyrezávanie otvorov sa pritom riadi počítačovým návrhom, v ktorom je možné vhodne nastaviť rozstup znakov, medziznakové medzery, medziriadková medzery, zarovnanie a podobne.Manuálne rozpočítavanie znakov a návrh vykonávaný kamenárom priamo na ploche sa prostredníctvom opísaného spôsobu presunú do centrály, kde sú realizované najskôr v počítači, čo umožňuje vykonávať úpravy a posudzovať príslušné náhľady. Následne sa pomocou počítačového riadenia vyrežú otvory do šablóny a pracovník do otvorov vloží príslušné znaky. V tejto etapeje vylúčená chyba, keďže do otvorov je mobié vložiť len prislúchajúci znak a absencia znaku v otvore je ľahko pozorovateľná. Do šablóny sa vkladajú znaky s vopred nalepenou obojstranne lepiacou páskou. Z hľadiska jednoduchej logistiky sú na sklade pripravené všetky znaky daného typu a fontu a pracovník si z nich vyberá pri vkladaní do šablóny.Kamenár dostane od centrály objednané znaky tak, že sú už vložené v šablóne. Šablóna teda aj uľahčuje prepravu, znaky sú prepravované v plátoch, ktoré tvoria ochranu pred poškodením, znaky sa pri preprave neodierajú. Pláty so znakmi môžu byť jednoducho prepravované poštou ku kamenárovi.Pri pripevňovaní kamenár očistí plochu, môže si šablónu so znakmi kontrolne priložiť na plochu a vyznačiť správne miesto okraja šablóny. Následne odstráni zo zadnej strany znakov dočasnú kryciu vrstvu na lepidle a šablónu so znakmi príloží na plochu. Znaky pritlačí na plochu, čo môže urobiť rukou alebo valčekom. Kamenár odstráni šablónu a na ploche zostanú pripevnene znaky.Etapa čistenia plochy môže zahŕňať aj odmasťovanie pomocou odmasťovacieho prípravku, ktorý sa nechá pôsobiť na ploche. Pre zvýšenie výslednej pevnosti spojenia môže postup zahŕňať aj krok zvýšenia adhéznej priľnavosti pomocou adhézneho prípravku, ktorý kamenár nanesie na plochu po očistení a odmastení. Opísaný postup výrazne zvyšuje produktivitu pripevňovania znakov a vylučuje nesprávne alebo krivé pripevnenie znakov.Vo výhodnom usporiadaní môžu byť znaky po vložení do šablóny ešte prelepené na prednej strane lepivou fóliou, výhodne priehľadnou lepivou fóliou, aby zostava znakov bola stále v šablóne viditeľná, Môže to byť aj obyčajná priesvitná lepiaca páska, mala by mať menšiu lepiacu silu, ako má obojstranne lepiaca páska,aby sa lepivá fólia dala jednoducho strhnúť po pripevnení znakov na plochu. Lepivá fólia udržuje znaky v otvoroch šablóny, ani pri nešetmej preprave sa znaky neuvoľnia.Odstraňovanie dočasnej krycej vrstvy z obojstranne lepiacej pásky z jednotlivých znakov môže byť pri viacerých znakoch pomalé, a preto sa podarilo vynájsť postup, pri ktorom sa lepivá fólia nanesie aj na zadnústranu šablóny, kde priľne na dočasnú kryciu vrstvu obojstranne lepiacej pásky. Pri odstraňovaní lepivej fólie zo zadnej strany šablóny sa všetky jednotlivo vytvarovane pásiky dočasnej krycej vrstvy naraz strhnú, a tým sa rýchlo znaky pripravia na pripevnenie.Postup podľa tohto technického riešenia mbezpečuje nielen presné a rovné pripevnenie znakov, ale aj vysokú produktivitu, keď je postupné pripevňovanie znakov nahradené hromadným prípevnením skupiny znakov v šablóne. Strhávanie jednotlivých pásikov dočasnej krycej vrstvy je pritom rýchle a pohodlné. Postup je použiteľný pri pripevňovaní na kamennú tabuľu vo vodorovnej polohe v dielni, ale aj pri pripevňovaní znakov na už existujúcom osadenom pomníku. Vtedy sa tiež prejavia výhody rýchleho ajednoduchého pripev 10ňovania. Kamenár si pri práci na hotovom pomníku môže pomôcť líneárom, vodováhou, ktorou si určí líniu priloženia šablóny.Nedostatky opísané v doterajšom stave techniky rieši aj nová pomôcka na pripevňovanie znakov na plochu, najmä kovových znakov, písmen, čislic na exteriérové plochy pomníkov, pamätníkov, predovšetkým kamenných pomnikov, pamätníkov podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že zahŕňa šablónu s otvormi, rozmery a tvar otvorov V šablóne zodpovedá znakom v požadovanom zoskupení a znaky sú na zadnej strane vybavené lepidlom s dočasnou krycou vrstvou, výhodne obojstranne lepiacou páskou s dočasnou krycou vrstvou.Bude výhodné, ak je šírka obojstrarme lepiacej pásky menšia ako príslušná šírka znaku. Rozdiel šírky pásky a príslušnej šírky znaku môže byť od 0,2 mm až do 3 mm alebo až do 20 šírky znaku. Z dôvodov uvedených pri opise postupu bude tiež výhodné, aby mala obojstranne lepiaca páska hrúbku aspoň 0,2, výhodne viac ako 0,4 mm. Aby sa dosiahla vysoká trvanlivosť pripevnenia je vhodné, aby bol základ obojstrarmej lepiacej pásky tvorený akrylovým, tlakovo aktivovaným lepidlom.Hrúbka šablóny by mala zodpovedať hrúbke znakov, resp. by mala byť tenšia, ako je hrúbka znakov s nanesenou obojstranne lepiacou páskou. Hrúbka šablóny by však nemala byť menšia, ako je tretina hrúbky znakov, aby tieto dobre v šablóne držali. Samotné otvory v šablóne by pritom nemali byť podstatne väčšie,ako je príslušný rozmer znaku, aby poloha znaku bolajasne určená.Šablóna môže byť vyrobená z papiera, kartónu, z mikrovlnnej lepenky a podobne. Šablóna bude zvyčajne jednorazová. Šablóna môže tiež obsahovať identifikačný kód, napr. číslo objednávky kamenára, aby sa V centrále so šablónou dalo jednoducho narábať a vylúčilo sa nesprávne doručovanie.Úžitkové vlastnosti pomôcky zvyšuje usporiadanie, kde sú maky prelepené na prednej strane lepivou fóliou, výhodne priehľadnou lepivou fóliou, napríklad priesvitnou lepiacou páskou. S cieľom urýchliť strhávanie dočasnej krycej vrstvy z obojstranne lepiacej pásky môže byť pomôcka vybavená lepivou fóliou zo zadnej strany. Pomôcka podľa tohto opisu bude doručená kamenárovi, ktorý ju použije pri pripevňovaní znakov na plochu. Kamenár priamo na pomôcke vidí a skontroluje, ako budú vyzerať nápisy po pripevnení znakov na plochu.Spôsob a pomôcka podľa tohto technického riešenia sa môžu použiť aj pri interiérových nápisoch a označeniach, kde sa využije predovšetkým rýchle pripevnenie pomocou šablóny. Znaky môžu byť pripevnené na stenách, na nábytku, dverách a podobne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 17. Vyobrazený pomer veľkostí a hrúbok je len ilustrativny. Rozmerové pomery na obrázkoch nezužajú rozsah ochrany.Na obrázku l je znázomený axonometrický pohľad na pomôcku na pripevňovanie znakov v nápise Name.Na obrázku 2 je prierez cez šablónu z mikrovlnnej lepenky s lepivou fóliou na oboch stranách šablóny.Na obrázku 3 je detail príkladu nanesenej obojstranne lepiacej pásky na znaku a pred jej vložením do šablóny.Obrázok 4 vyobrazuje polohu viacerých šablón na jednej ploche, kde susediace šablóny k sebe priliehajú,čím je určená aj medziriadkova medzera znakov a vycentrovanie nápisov.Na obrázku 5 je pohľad na pripevnené znaky po odstránení šablóny.Obrázok 6 je schematicky znázomené rezanie otvorov v šablóne.Na obrázku 7 je prierez cez šablónu z mikrovlnnej lepenky po vložení znaku do otvoru.Na obrázku 8 je prierez cez šablónu z mikrovlnnej lepenky po pokrytí prednej strany lepivou fóliou.Obrázok 9 zachytáva prekrytie zadnej strany lepivou fóliou.Na obrázkoch 10 až 12 je zachytený postup, ked sa lepidlo nanáša na znaky vložené v šablóne.Obrázok 10 schematicky znázorňuje rezanie otvorov v šablóne.Na obrázku ll je vyobrazené nanášanie lepidla na zadnú stranu znaku po jeho vložení do šablóny a zaistení lepivou fóliou na prednej strane.Obrázok 12 znázorňuje prekrytie šablóny dočasnou krycou vrstvou na lepidlo, kde táto vrstva pokrýva aj samotnú šablónu, teda jej zadnú stranu.Na obrázku 13 je vyobrazené priloženie pomôcky na plochu s odkrytou vrstvou lepidla.Obrázok 14 zachytáva strhnutie lepivej fólie na prednej strane šablóny.Na obrázku 15 je detail časti pripevneného znaku na ploche.Obrázok 16 vyobrazuje šablóny so znakom na centrovanie nápísu ako priklad pomôcky pre rozmiestnenie šablón na ploche.Na obrázku l 7 je potom zachytený postup neskoršieho pripevnenia znakov na pomník.V tomto príklade podľa obrázkov l až 9 a 13 až 15 je spôsob pripevňovania znakov l použitý pri vytváraní nápisov na kamennom pomníku. Kamenár sa dohodne s klientom na presnom znení všetkých nápisov na pomníku, aj na type písmen. Dohodnuté znenie a font napíše do objednávky v centrále. V centrále sa dohodnuté zneníe rozvrhne v počítači, text sa rozdelí do riadkov, zarovná a skontroluje sa náhľad na obrazovke. Následne sa počítačom riadi laserová vyrezávačka, ktorá vyreže otvory V pláte mikrovlnnej lepenky, čím z nej vytvorí šablónu g. V tomto príklade je použitá päťvrstvová mikrovlnná lepenka s hrúbkou cca 4,5 mm. Hrúbka odlievaných kovových znakov l je cca 4,5 mm. Otvory majú tvar príslušných znakov l zvoleného typu písma.V centrále sú na sklade k dispozícii znaky l rôznych typov, sú pripravené na expedíciu s konečnou povrchovou úpravou, pričom už majú na zadnej strane nanesenú obojstranne lepiacu pásku ž. Tá je vyrezávaná do tvaru príslušného znaku l, pričom šírka vyrezaného pásika obojstranne lepiacej pásky ą je približne o l mm menšia, ako je šírka kovového telesa maku 1 v príslušnom mieste. Obojstranne lepiaca páska g s luúbkou 0,6 mm je na znaky l nanesená ešte pred prijatím objednávky a je vybavená dočasnou krycou vrstvou 4,ktorá chráni lepidlo do momentu pripevňovania. Oboj stranne lepiaca páska 3 má akrylový lepiaci základ, je vyrezávaná v centrále z pásov alebo plátov a následne sú výrezky nanesené na zadnú stranu znakov l a odložené do skladu.Zo skladu znakov l V centrále pracovník vyberie a do šablóny g vkladá príslušné znaky l. V tomto príklade je každý riadok zachytený v jednej šablóne 2, to znamená, že celé omačenie je rozdelené do viacerých šablón g, aby sa dalijednoducho prepravovať poštou.Po vložení všetkých znakov l do šablón g sa na prednú stranu nalepí priesvitná lepiaca páska, ktorá tvorí lepivú fóliu j, tiež sa rovnaká lepiaca páska nalepí na zadnú stranu šablóny g, kde tvorí lepivú fóliu Q.Lepiaca páska zabezpečuje, aby znaky l zo šablóny g nevypadávali, aby zostali ñxované v šablóne g počas transportu a nepoškodzovala sa povrchová úprava znakov l. Keďže je použitá lepiaca páska priesvitná,pracovník v centrále ako aj kamenár majú rýchlu vizuálnu kontrolu úplnosti a správnosti dodaných znakov l. Zároveň lepivá fólia 5 na prednej strane pridržiava znaky l v šablóne g pri prikladaní na plochu 1, kamenár nemusí už vkladať a pridržiavať maky l V šablóne g pri jej prikladaní na plochu 1.Z centrály sa šablóny g s vloženými objednanými znakmi l zašlú kamenárovi. Ten ich skontroluje, dôkladne očistí plochu 1 na kamennej doske pomníka a rozmeria polohu umiestnenia nápisov. Etapa čistenia v tomto príklade obsahuje aj odmasťovanie. Kamenár na plochu 1 nanesie pomocou rozprašovača súvislú vrstvu odmasťovacieho prípravku a nechá ho pôsobiť približne 30 sekúnd. Potom plochu dosucha utrie mäkkou handričkou. Rovnaký krok odmasťovania zopakuje ešte raz.Na odmastený povrch pomocou novej čistej handričky kamenár nanesie adhezívny prípravok, ktorý zabezpečuje zvýšenie priľnavosti znakov l na plochu 1. Kamenár nanesie na plochu 1 tenký súvislý film adhezívneho prípravku. tento krok neopakuje.Na pripravenú plochu 1 kamenár zatiaľ bez lepenia, teda bez strhnutej dočasnej krycej vrstvy položí text a vyznačí si vhodné umiestnenie textu na pomníku. Potom z prvej šablóny g odstráni lepivú fóliu Q na zadnej strane šablóny g, čím sa zároveň strhne dočasná krycia vrstva 4 z obojstranne lepiacej pásky g. Znaky l zo šablóny g sa pritom nevyberajú. Teraz kamenár k vyznačenému miestu presne priloží šablónu g aj so všetkými vloženými znakmi l na plochu 1 a znaky l pritlačl k ploche 1. Tento postup kamenár zopakuje s ostatnými šablónami g, vďaka čomu nelepi nápisy po jednotlivých znakoch l, ale lepí naraz meno, priezvisko a ostatné skupiny znakov l. Po odstránení dočasnej krycej vrstvy 4 je nutné znaky l ihned nalepíť. Kamenár znaky l rukou (prípadne aj s prítlačným valčekom) pritlačí spolu so šablónou 2, snaží sa dosiahnuť silu prítlaku aspoň l 0 N/cmz - tým znaky l zañxuje napevno.Po nalepení znakov l kamenár strhne aj lepivú fóliu á na prednej strane šablóny g a šablónu g odstráni z plochy 1.Úplná, 100 priľnavosť sa dosiahne po cca 72 hodinách. Počas uvedeného času sa neodporúča silou pohybovať nalepenými znakmi l. Takto vznikne vysoko kvalitný pevný spoj, ktorýje zároveň pružný. Pracovný postup má byť plynulý, bez prestávok.V tomto príklade podľa obrázkov l, 4, 5, l 0 až 15 je lepidlo nanášané na zadnú stranu znakov l až po vložení znakov l do šablóny g. Sablóna gje opäť vyrezaná v centrále podľa objednávky od zákazníka, V tomto príklade je zákazníkom interiérová firma, ktorá vytvára nápisy v hoteli. Šablóny g sú vyrezaná z kartónu aoznačené číslami pre lepšiu orientáciu.V centrále sú znaky l vložené do šablóny g a následne prichytené z prednej strany lepivou fóliou 5. Šablóna g so znakmi l je potom položená na pracovný stôl zadnou stranou nahor. Počítačom riadená tryska na

MPK / Značky

MPK: B41J 3/00, G09F 7/12, B44C 5/04, E04H 13/00

Značky: plochu, znakov, pomôcka, tohto, spôsob, pripevňovania, spôsobu, vykonávanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-u6653-sposob-pripevnovania-znakov-na-plochu-pomocka-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob pripevňovania znakov na plochu, pomôcka na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty