Skladateľný prepravný kontajner, spôsob jeho nakladania a vykladania, spriahadlo na prepravu

Číslo patentu: U 6321

Dátum: 03.12.2012

Autori: Vencel Milan, Časnocha Ferdinand

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka prepravného kontajnera, ktorý je možne opakovane rozložiť do podoby menej objemného telesa pri preprave prázdneho kontajnera, a ktorý je možné naspäť poskladať do funkčného stavu s plným vnútomým objemom. Predmetom technického riešenia je aj nový spôsob nakladania a vykladania prepravného kontajnera a tiež spriahadlo na prepravu kontajnera v rozloženej polohe.Pri preprave nákladov sa už desaťročia používajú kontajnery, ktoré chránia tovar pred poškodením a zároveň významne zefektivňujú logistiku a manipuláciu pri preprave. Sú známe ISO kontajnery, ktoré majú norrnalizované rozmerové rady a sú určené na prepravu loďou, motorovými vozidlami, železnicou aj lietadlami. Keďže globalizáciou vyvolané spoločenské zmeny viedli k zintenzivneniu dopravy a kontajnery sa po vyloženi tovaru vracajú naspäť prázdne, vznikli návrhy zložiteľných kontajnerov, ktoré je možné v prázdnom stave prepravovať so zmenšenými nárokmi na priestor.Nevýhodu klasických pevných kontajnerov je tiež ich stály a nerozoberateľný tvar, kedy sa po pripadnej havárii alebo inej poruche stáva kontajner ďalej nepoužiteľný a len veľmi ťažko opraviteľný.Sú známe skladateľné kontajnery ako napriklad podľa W 099282 l 5 (Al), W 020 l 0075607, GBl 007 l 96(A), ktoré si však vyžadujú zložitú obsluhu a rozoberanie pevných krídlových brán, ktoré sú ťažké a manipulácia s nimi je náročná.Tiež sú známe riešenia podľa WO 2006024 l 04 (Al), ktoré používajú brány s vodorovné umiestnenou osou otáčania, čo komplikuje obsluhu otvárania a zatvárania a tiež zhoršuje možnosti nakladania a vykladama.Iné známe riešenia ako WO 2007 l 24623 (All), EP 1277673 (Al) sa snažia zvýšiť ohybovú tuhosť spojenia bočníc, ale sa vyznačujú komplikovanosťou a malou spoľahlivosťou. Iný podľa WO 20 l 0 l 04378 (Al) používajú na aretáciu bočnic systém pák a ťahadiel, čo je však komplikované a náročné na údržbu. Tiež známe riešenie podľa EP 0255 194 (A 2) používa priečne výstuhy, ktoré sú náročné na obsluhu a zhoršujú pristup pri nakladani a vykladaní kontajnera.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje skladateľný prepravný kontajner zahíňajúci strešný diel, podlahový diel, segmentovanú bránu na čele kontajnera a dva páry skladacich bočnic, ktoré sú pántmi spojené so strešným dielom a podlahovým dielom, a kde Skladacie bočnice sú vzájomné spojené otočnými čapmi podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že otočné čapy vzájomného spojenia bočnic majú os mimo spojnice osi pántu homého a dolného spojenia bočnic so strešným dielom a podlahovým dielom a to na vonkajšej strane kontajnera a bočnice aspoň v zóne umiestnenia otočných čapov majú dotykové plochy na vzájomné dosadnutie a prenos tlakových síl vo vzpriamenej polohe bočnic. Týmto usporiadanírn sa dosiahne stav, kedy tlakové sily zo strešného dielu tlakového sily z hmotnosti nastohovaných kontajnerov sú prenášané z homej bočnice na spodnú bočnicu prostredníctvom dotykovej plochy bočnic. Keďže výslednica tlakových sil v mieste vzájomného spojenia bočnic je prenášaná stredom tejto plochy,dochádza k vytváraniu silového momentu, ktorý sa snaží bočnice plne otvoriť do vzpriamenej polohy. Momentje priamo úmemý veľkosti vyosenia otočného čapu od stredu dotykovej plochy a od veľkosti pôsobiacej sily. Zväčšovanie tlakovej sily zhora, napríklad pri dynamickom zaťažení, pri stohovaní kontajnerov a podobne teda napomáha udržaniu kontajnera vo funkčnej polohe so vzpriamenými bočnicami. V doteraz známych riešeniach na to slúžili rozmanité a zložité pomocné konštrukcie, lanové sústavy, západky a podobne, ktoré mali len nepriamy a nestabilný účinok.Výhodné bude, ak sa osi otočných čapov umiestnia v podstate V rovine vonkajšej plochy bočnic.Z hľadiska dosiahnutia malých hodnôt tlaku V dotykových plochách bočnic bude vhodné, ak dotykové plochy budú tvorené pozdĺž celej dĺžky kontajnera. Môže sa to dosiałmuť napríklad pomocou pozdĺžnych U profilov, ktoré sú súčasťou bočnic po jej okrajoch.Na zvýšenie bezpečnosti môžu byť bočnice vybavené zámkami, ktoré aretujú polohu otočných čapov a to napríklad pomocou príložiek, ktoré sú zasunuté v prievlakoch homej a spodnej bočnice, Prievlaky môžu byť pripevnené na stojkách bočnic v čelných rovinách kontajnera. Priložky majú vysokú ohybovú tuhosť pri ohybe v osi otočného čapu. Ak budú umiestnené na čelách kontajnera, budú dobre prístupné pri otváraní brány.Tlaková sila pôsobiaca zhora nadol má tendenciu kontajner rozložiť až vtedy, ak sú bočnice vtiahnuté do vnútra kontajnera tak, že os otočného čapu prejde cez rovinu spájajúcu os horného a dolného pántu, ktorýmisú bočnice pripojené k strešnému dielu a k podlahovému dielu. Vôle V bočnom vedení segmentovanej brány môžu byť nastavené tak, že pri zavretej bráne segmenty nachádzajúce sa približne V rovine otočných čapov znemožňujú Vtiahnutiu bočnice dovnútra do miery, kedy by tiaž homého rámu vyvolávala Vpadnutie bočníc dovnútra kontajnera. Bočné dráhy brány môžu mať V stredovej Vodorovnej rovine kontajnera nastaviteľné dorazy, ktoré sa budú opierať o priľahlý okraj segmentu brány. Tento segment môže mať zosilnenú konštrukciu, môže mať vo svojom vnútri pripevnenú rúrku prechádzajúcu pozdĺž segmentu. Konce rúrky môžu mať zakončenie pomocou klzných nábehov, ktoré sa primeranou vôľou dostanú do priľahlej polohy s dorazmi V bočných dráhach vedenia segmentov brány. Týmto výhodným usporiadaním sa dosíane zvýšenie stability bočníc vo vzpriamenej polohe počas prepravy tovarov, kedy sa dajú predpokladať zvýšené dynamické sily. Z hľadiska dimenzovania rozmerov a vôlí bude Výhodné, ak zosilnený segment brány V zavretej polohe brány blokuje take vychýlenie bočnice dovnútra kontajnera, pri ktorom by sa os otočného čapu presunula cez spojnicu homého a dolného pántu bočníc.Strešný diel môže mať podobu zváraného rámu s plechovou výplňou, kde V ráme na strane čela kontajneraje uložené bočné vedenie segmentov brány, Keďže je výška strešného dielu vyššia ako hrúbka segmentov brány, je možné celú bránu schovať V priestore strešného diela bez toho, aby otvorená brána zvyšovala výšku a priestorové nároky rozloženého kontajnera. Brána môže byť vybavená zámkom a prvkom na plombovanie záveru. Segmenty brány môžu byť smerom nahor nadľahčované pružinami, ktoré budú uľahčovať vysúvaníe segmentov nahor.Ak sa chce zvýšiť užívateľská hodnota kontajnera, môžu sa otočné čapy a/alebo pánty vytvoriť tak, že sú rozoberateľné, napríklad pomocou Vyberateľných kolíkov. Týmto usporiadaním sa dosiahne jednoducho postupná rozložiteľnosť na jednotlivé samostatné diely a umožní sa tým výmena poškodeného dielu kedykoľvek počas prevádzky. Poškodený diel sa uvoľní od okolitých dielov vybraním kolika V otočných čapoch a/alebo v pántoch, diel sa vyberie z telesa kontajnera a nahradí novým alebo nepoškodeným dielom.Vyberateľné koliky tiež umožňujú mazanie otočných čapov a/alebo pántov, čím sa dosiahne vyššia životnosť kontajnera. Na mazanie otočných prvkov, najmä pántov a otočných čapov, môžu slúžiť aj masteničky,cez ktoré údržba natlačí mazivo na rotačné plochy pántov a/alebo otočných čapov. Otočné čapy majú vysokú životnosť, keďže tlakové sily V plnej prepravnej polohe sú prenášané dotykovými plochami bočníc.Na dosiahnutie zvýšenej tormej tuhosti V osi pozdĺž kontajnera a na dosiahnutie zvýšenej tuhosti rohov bude výhodné, nie však nevyhnutné, ak z dolného a/alebo z homého rámu vychádza krátka stojina tvoriaca pevnú konzolu s výškou neprevyšujúcou výšku rozloženého kontajnera V prepravnej polohe, pričom konzola má spojovací prvok na spojenie s priľahlou bočnicou vo vzpriamenej polohe. Konzola môže byť privarená V rohu dolného a/alebo homého rámu tak, že kolmo vychádza z rámu a bočnica svojím okrajovým rámom zapadne pri vzpriamení do konzoly, kde sa poloha ešte zaistí spojovacím prvkom. Bude výhodné, ak kontajner bude mať viacero takýchto konzol, výhodne štyri v rohoch dolného rámu a štyri V rohoch homého rámu. lch výška môže byť alebo polovičná z výšky rozloženého kontajnera V prepravnej polohe, alebo môže byť približne vo výške rozloženého kontajnera V prepravnej polohe, a V takom prípade sú homé konzoly osovo posunuté pozdĺž okraja homého rámu oproti dolným konzolám zo spodného rámu. Pri rozložení kontajnera do prázdnej prepravnej polohy sa konzoly vyhnú vzájomnej kolízii a nezvyšujú prepravnú výšku kontajnera V zloženej polohe. Opísané technické prvky zabezpečia vysokú tuhosť kontajnera aj V polohe, kedy je brána otvorená dokorán a nemá možnosť prispievať k torznej tuhosti. To umožňuje aj nový spôsob vykladania a plnenia kontajnerov, kedy tieto sú zoradené za sebou v jednej línii, priblížené svojimi čelami a susediace brány sú otvorené. Z kontajnerov sa týmto vytvorí akoby tunel, priebežným prechádzaním cez kontajnery sa postupne môžu tieto kontajnery nakladať s prístupom len zjednej strany línie, alebo aj z dvoch strán, z oboch koncov línie zoradených kontajnerov. Takto je napríklad mďmé nakladať a Vykladať kontajnery zostávajúce na železničných vagónoch alebo na korbe nákladného vozidla, alebo kontajnery uložené na skladisku za sebou bez toho, aby sa museli kontajnery celé prekladať na voľnejší priestor.Opísaným technickým riešením sa dosiahne Vysoká tuhosť kontajnera aj vysoká stabilita bočnic vo vzpriamenej pracovnej polohe. Zároveň sa podstame zjednodušujú premeny kontajnera do prázdnej prepravnej podoby a potom do plno objemovej podoby. Na zmeny, rozloženie a postavenie kontajnera je postačujúci dvojčlenný personál, kde jedna osoba obsluhuje zdvíhací prostriedok a druhá osoba manipuluje s kontajnerom.Kontajner sa otvorí Vysunutím aspoň jednej brány smerom nahor, kedy sa segmenty brány prostredníctvom bočného vedenia zasunú do strešného dielu. Vyloženie kontajnera bude prebiehať rovnako ako doteraz,alebo sa môžu Vykladať a nakladať kontajnery zoradené do jednej línie V tesnej blízkosti za sebou. V takom prípade sa otvoria obe brány kontajnera a z kontajnerov sa vytvorí priebežný tunel, do ktorého sa Vnáša tovar alebo z ktorého sa vynáša tovar cez čelo krajného kontajnera. Tento spôsob vykladania a nakladania je umožnený práve použitím dvoch segmentovaných brán, ktoré na rozdiel od klasických krídlových brán nezaberajú V otvorenej polohe miesto pred kontajnerom. Priestor medzi otvorenými kontajnermi sa môže prepojiť pomocou nájazdovej platne, ktorá sa položí na podlahové diely susediacich kontajnerov. Výhoda skladateľného kontajnera sa prejaví aj V tom, že sa prázdne kontajnery V zoradenej línii môžu rozložiť a po ich streš 10ných dieloch sa môže obsluha pohybovať a vykladať alebo nakladať susediaci, aj tesne postavený kontajner. Vykladanie alebo nakladanie kontajnera môže byť v prípade nutnosti sprevádzané aj rozobratím potrebných častí kontajnera a to vďaka rozoberateľným otočným čapom a pántom. Môže sa to využiť pri rozmemých predmetoch, ktoréje problematické bez poškodenia vložiť do kontajnera. Napríklad prepravovaný stroj, ktorého romiery sú len o málo menšie ako vnútomé rozmery kontajnera, sa môže doň vložiť žeriavom cez odložený strešný diel, Ten sa následne pripevní ku kontajneru.Po úplnom vyprázdnení kontajnera sa obsluha uistí, že obe brány sú úplne zasunuté do priestoru strešného dielu. Potom uvoľní zámky otočných čapov, ak má kontajner takéto zámky. Tiež uvoľní spojovacie prvky konzol, čím sa bočnice uvoľnia z aretovanej polohy, ale zostanú naďalej vo vzpriamenej polohe, keďže hmotnosť strešného dielu stabilizuje polohu bočníc. Následne obsluhujúca osoba zboku zatlačí na bočnicu,aby sa os otočného čapu posunula dovnútra kontajnera. Môže na to použiť jednoduchý nástroj, ako je kladivo alebo rúčka lopaty a podobne. Strešný diel následne padne nadol, alebo je pri poklese pridržiavaný zdvíhacím prostriedkom, napríklad stohovacím žeriavom alebo vozíkom. Pri skladaní sa použije opačný postup, pričom strešný diel sa nadvihuje stohovacím žeriavom alebo zdvižným vozíkom, alebo iným prostriedkom, ktorý sa používa na manipuláciu s kontajnerom.Na rovnakej technickej myšlienke rozkladania kontajnerov je založené aj spriahnutie rozložených prázdnych kontajnerov pri ich preprave a/alebo manípulácii, ktorého podstata spočíva v tom, že aspoň dva rozložené kontajnery položené na sebe sú spriahnuté aspoň dvoma, výhodne štyrmi spriahadlami, ktoré V rohových zónach vertikálne spájajú rozložené kontajnery do jedného celku. Jedno spriahadlo na uskutočnenie tohto spriahnutía má spojovací prvok pre každú vrstvu rozložených prázdnych kontajnerov, pričom spojovacie prvky jednotlivých vrstiev sú prepojené ťahadlom. Z hľadiskajednoduchej obsluhy bude výhodné, ak spojovacie prvky budú oddeliteľné od ťahadla a každý zvlášť bude možné zapojiť do spojovacej kocky v rohu kontajnera. Spojovací prvok môže mať hák alebo tvarovaný palec. Keďže normalizovaný otvor v spojovacej kocke v rohu kontajnera má okrúhly pretiahnutý tvar, bude vhodné najmä riešenie, pri ktorom spojovací prvok má palec, ktorého hlava má prierez zodpovedajúci otvoru v spojovacej kocke, pričom hlava je s telom spojovacieho prvku spojená prostredníctvom krku, ktorý má menší rozmer, ako je rozmer otvoru v spojovacej kocke kontajnera. To umožní vložiť palec dovnútra kocky a pootočiť ho o približne 90 °, vďaka čomu sa palec ukotví vnútri spojovacej kocky a nie je ho možné bez pootočenia vytiahnuť von. Práve toto pootočenie však v prepravnej polohe bude blokované tým, že spojovací prvok bude prepojený s ťahadlom. Už pri spriahnutí dvoch prázdnych rozložených kontajnerov dôjde k vylúčeniu rotačnej voľnosti v osiach palcov, a tým sa dosiahne spoľahlivé ukotvenie palcov v spojovacích kockách.Spriahadlo môže mať podobu profilovej tyče, do ktorej sa navlečú rúrky. Na rúrkach sú privarené palce. Profilová tyč a rúrka môžu mať rôzny tvar príerezu, napríklad kruhový, elíptický alebo pravouhlý a profilová tyč môže byť plná alebo dutá, alebo môže mať prierez U profilu alebo C profilu a podobne. Aspoň dva spojovacie prvky na koncoch ťahadla budú prispôsobené na pevné spojenie s ťahadlom, napríklad pomocou zvemého trecieho spoja. Bude výhodné, ak každý spojovací prvok bude mať takýto trecí prvok, napríklad v podobe skrutky, ktorá sa dovnútra rúrky doťahuje oproti ploche ťahadla. Tým sa dosiahne univerzálnosť a jednotnosť všetkých použitých spojovacích prvkov s palcami.Rozložené prázdne kontajnery sú poukladané na seba, dotýkajú sa navzájom najmä spojovacími kockami v rohoch. Môže sa poukladať na seba viacero kontajnerov, výhodne nie však výlučne šesť prázdnych kontajnerov. Spriahadlo sa použije na to, aby sa z týchto samostatných telies vytvorilo jedno teleso s tvarom a objemom jedného poskladaného plného kontajnera. Obsluha najskôr do štyroch rohových kociek jednej vrstvy vloží spojovacie prvky a pootočí ich do zamknutej polohy. Môže ísť napríklad o spodné, podlahové spojovacie kocky najspodnejšieho rozloženého kontajnera a vrchné, strešné spojovacie kocky najvrchnejšieho kontajnera. Pri kontajneroch v medzivrstvách je v podstate jedno, ktoré spojovacie kocky sa využijú. Spojovacie prvky sú po zasunutí a pootočení v jednej vertikálnej línii. Cez vnútro rúrok spojovacích prvkov obsluha zasunie ťahadlo. Ťahadlo môže mať na konci doraz v podobe osadenia, ktoré sa oprie o posledný spojovací prvok. Rúrky spojovacích prvkov majú závitový otvor, cez ktorý sa priťahuje skrutka k ťahadlu.Všetky spriahnuté prázdne kontajnery je možné prenášať a kotviť ako jeden celok, čo podstatne zrýchľuje a zjednodušuje obsluhu. Keďže viaceré typy žeriavov a manipulátorov v prekladiskách pracujú s využitím homých spojovacích kociek, bude výhodné, ak ťahadlo bude vybavené vlastnou spojovacou kockou, ktorá bude suplovať obsadenú homú spojovaciu kocku. Iným riešením bude ponechať horné spojovacie kocky voľné a spojovacie prvky budú pri homom prázdnom kontajneri využívat spodné, podlahové spojovacie kocky. Potom bude potrebné zablokovať možnosť skladania homého kontajnera pri zdvíhaní celej spriahnutej zostavy. Môže sa tak urobiť pomoenými prostriedkami v podobe zväzovacích lán alebo popruhov na hornom prázdnom kontajneri alebo vo výhodnom usporiadaní sa môžu na to využiť rohové konzoly, ktoré sú použité na zvýšenie ohybovej tuhosti vzpriamených bočníc. V konzolách budú otvory, ku ktorým budú v rozloženom prázdnom stave príľahlo umiestnené otvory V strešnom diele a/alebo v podlahovom diele. Cez otvory sa prestrčí kolik alebo skrutka a ťahová sila z homých spojovacích kociek sa bude prenášať cez konzoly,nebude vzpriamovať bočnice.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlene pomocou obrázkov l až 10. Vyobrazený pomer veľkostí strán kontajnerov je len ilustratívny. Rozmerové pomery na obrázkoch nie je možné vykladať ako zužujúce rozsah ochrany.Na obrázku 1 je axonometrický pohľad na kontajner v plnom stave so zatvorenými bránami a so zosilneným segmentom brány.Na obrázku 2 je znázomený priestorový pohľad na kontajner s otvorenou bránou.Na obrázku 3 je pohľad na čiastočne sklopené bočnice v procese rozloženia kontajnera do prázdnej,zmenšenej podoby. Šípky ukazujú smer pohybu pri rozkladaní do prázdnej podoby. Konzoly nie sú pre prehľadnosť na tomto obrázku zachytené.Na obrázku 4 je detail otočného čapu bočníc s dotykovými plochami V zábere.Obrázok 5 znázorňuje čiastočne sklopenú polohu otočného čapu.Na obrázku 6 je pohľad na kontajner v zloženom, prázdnom stave.Na obrázku 7 je znázomené zoradenie troch kontajnerov do jednej línie na vykladanie a nakladanie. Počet zoradených kontajnerov nie je v podstate obmedzený.Obrázok 8 vyobrazuje šesť prázdnych kontajnerov, ktoré sú spojenie spriahladlom, kde spriahadlo má vlastnú spojovaciu kocku.Na obrázku 9 je detail spojovacieho prvku pre spriahadlo s C profilom ťahadla.Na obrázku 10 je vyobrazené vloženie hlavy palca do otvoru v spojovacej kocke. Šípka ukazuje otáčanie spojovacieho prvku pred vsadením ťahadla.Obrázok ll zachytáva spojovací prvok a potočenie hlavy palca v spojovacej kocke, nasledovať môže vloženie ťahadla.Obrázok 12 znázorňuje spriahadlo, kde cez spojovacie prvky je nasunuté ťahadlo zaistené skrutkovými spojmi.skladateľný prepravný kontajner podľa tohto príkladu na obrázkoch l až 10 má vonkajšie rozmery normalizovaného 20-stopového kontajnera. V rohoch má skladateľný prepravný kontajner spojovacie kocky g vyrobené ako klasické odliatky. Strešný diel i má výšku rámu zvolenú tak, že v ňom sú pripevnené aj koľajnice, v ktorých sa pohybujú segmenty brány à. Obe brány g na čelách sú nadnášané torznými navijakmi, ktore zabezpečujú kontrolovaný pohyb brán ě. Brány g sa vkladajú do koľajiska rámu strešného diela l zvnútra,cez montážne otvory v ráme, ktorými je možné ich v prípade poškodenia jednoducho vymeniť. Bočnice i majú krajové stĺpiky z valcovaného U profilu, ku ktorému je privarený L profil prostrednictvom prerušovaného zvaru. K U profilom sú privarené otočné čapy Q. Každá bočnica 4 má v tomto príklade dva krajné stĺpiky a jeden stredový stĺpik, vždy s pántom i a otočným čapom Q. Stĺpiky sú privarené k rámu bočnice i, kde sú výrezy, ktoré umožňujú rozoberať otočné čapy Q vyberanim kolika §. Rám je tvorený oceľovým profilom,napriklad UPE S 0 s výplňou trapézovým plechom.Otočné čapy Q majú os mimo spojnice osi pántu Q homého a dolného spojenia bočnic i so strešným dielom L a podlahovým dielom z a to na vonkajšej strane kontajnera. Bočnice i majú dotykové plochy 7 na vzájomné dosadnutie a prenos tlakových síl. Dotykové plochy 1 sú vytvorené ramenami U profilov rámu. Krajné stĺpiky majú zámky na aretáciu otočných čapov Q vo vzpriamenej polohe.Brána 3 má jeden zosilnený segment 2, ktorý má z vnútornej strany privarenú pozdĺžnu rúrku. Na priľahlom mieste koľajnicového vedenia má toto vedenie dorazy, ktoré zmenšujú bočnú vôľu medzi segmentom a bočným vedením. Obe brány i majú aj klasický zámok a oká na prevlečenie plomby.Všetky otočné čapy Q sú rozoberateľné tak, že kolík § je po odistení možné úplne vysunúť, čomu je prispôsobená priestorová voľnosť okolitých prvkov. Kolík g je vybavený drážkami, v ktorých je mastivo. Pánty Q sú tiež vybavené mazacími nábojmi, do ktorýchje možné natlačiť mastivo.K rámu podlahového dielu g sú privarené štyri konzoly m z U profilu. ich výška sa rovná výške skladateľného prepravného kontajnera v zloženom prázdnom stave. Podobné štyri konzoly m sú privarené k strešnému dielu i. Proti konzolám Q vychádzajúcim z podlahového dielu z sú homé konzoly l 0 posunuté o rozmer širky použitého U profilu, vďaka čomu konzoly Q pri rozkladaní nemajú priestorové kolízie. Vo všetkých konzolách m sú otvory a spojovacie prvky na vzájomné spojenie v rozloženom stave ako aj na spojenie s bočnicami g vo vzpriamenej polohe.Pri nakladaní alebo vykladaní sa viaceré kontajnery zoradia čelarni za sebou do jednej línie, pričom ich vzdialenosť čiel je menšia ako polovica šírky kontajnera. Brány 3 kontajnerov sa otvoria a kontajnery sa potom nakladajú alebo vykladajú cez čelo krajného kontajnera alebo cez dve čelá krajných kontajnerov. Pritom

MPK / Značky

MPK: B65D 90/02, B65D 6/00, B65D 88/52

Značky: vykladania, skladateľný, spriahadlo, prepravu, kontajner, prepravný, spôsob, nakladania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-u6321-skladatelny-prepravny-kontajner-sposob-jeho-nakladania-a-vykladania-spriahadlo-na-prepravu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skladateľný prepravný kontajner, spôsob jeho nakladania a vykladania, spriahadlo na prepravu</a>

Podobne patenty