Posilňovací prístroj

Číslo patentu: U 471

Dátum: 08.06.1994

Autori: Patrylák Ján, Druska Vojtech

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

J Technické riešenie sa týka posiľbvacieho prístroja a riešiproblém Plynulého zníženia eventuálne i zvýšenia veľkosti záťaže v každom okamžiku posibovacieho tréningu bez jeho prerušenia a to Ju tých typov posiľbvacích prístrojov, ktoré používajúDoteraz známe posiyšvacie prístroje obsahujú pohyblivý prvok, napríklad vozík, rukoväte alebo madla, na tento prvok sa buď priamo alebo prostredníctvom rôznych náradí prenáša sila trénujúceho športovca. Tento prvok potom vykonava pohyb, či už priamočiari alebo po krivke, pričom proti sile vyvodzovanej športovcom pôsobí sila závažia, ktoré môže byť Pripevnené buď priamo k pohyblivému prvku alebo je s ním kinematicky zviazané,napríklad pomocou reťaze.Klasickým usporiadaním takýchto posiľšvacích prístrojov je napríklad vodorovné pohyblivý ťažný vozík s opornom plochou pre nohy športovca a zvisle pohyblivé závažie, upevnené na reťazi spojenej s vozíkom a vedenej cez dva reťazové kolesá.U týchto typov posiuévacích prístrojov je možné meniť tréningovú záťaž iba stupňovite, -pridávaním alebo odoberaním prídavných závaží k hlavnému závažiu a to vždy len pri prerušení cvičenia.To je samozrejme nevýhodné, lebo keď sa športovec v priebehu tréningu, po vykonaní určitého počtu cvikov, dostane vplyvom únavy do takzvaného mŕtveho bodu, kedy už nie je schopný vykonať aspoň jeden ďalší cvik bez pomoci ďalšej osoby alebo bez zníženia zátaže, je nutné cvičenie prerušiť, čo má nepriaznivývplyv na športovca a to ako po stránke íyzickej tak i psychickej.Uvedené nevýhody odstraňuje technické riešenie týkajúce sapohyblivý prvok, na ktorý sa prenáša silové pôsobenie trénujúcehošportovca, pričom tento prvok je spojený s hlavným závažim,vytvárajúcom zaťaženie pôsobiace proti sile trénujúceho športovca. Podstatou prístroja je, že je opatrené výkyvnýmramenom obsahujúcim posuvné vedenie, na ktorom je posuvne uložené pomocné závažie, ktoré je kinematicky spojené s hlavným závaž im,pričom Výkyvné rameno je uložené otočné na ráme a je spojené s náklonovým zariadením.Je výhodné, keď pomocné závažie výkyvného ramena je spojené s nekonečnou reťazou. vedenou jednak cez vodiace reťazové koleso usporiadané na volnom konci výkyvného ramena a jednak cez pomocné reťazové koleso, uložené pevne na hlavnej hriadeli, na ktorej je pevne uložené hlavné reťazové koleso, zaberajúce 5 hlavnou reťazou hlavného závažia, pričom výkyvné rameno je prostrednictvom ložísk výkyvne uložené na hlavnej hriadeli.Podstatou technického riešenia je i to, že výkyvné rameno je ťažným prostriedkom napriklad páskou, spojené s náklonovým zariadením obsahujúcim navíjaci bubon, ku ktorému je páska pripevnená.Taktiež je výhodné, keď náklonové zariadenie obsahuje prevodovku, na jej výetupnej hriadeli je prostrednítvom jednosmernej spojky uložený navijaci bubon a na jej vstupnej hriadeli je uložený brzdový kotúč a odstredivá brzda, pričom s brzdovým kotúčom je v zábere odpružené brzdné teleso, spojené lankom s ovládačom a medzi navijacim bubnom a skriñou je zapojená navijacia pružina.Taktiež je výhodné, keď náklonové zariadenie obsahuje regulovateľný reverzačný elektromotor, spojený s navijacim bubnom s elektricky ovladanou brzdou navijacieho bubna.Do podstaty technického riešenia patri i to, že náklonové zariadenie je tvorené lineárnym tekutinovým motorom, ktoréhojeden koniec je spojený s výkyvným ramenom a druhý s rámom.Výhodou podľa tohoto technického riešenia je, že predmetná úprava je Použiteľná u športových poeilovacich prístrojov pre akúkoľvek evalovú skupinu, pre pristroje jednoúčelové alebo univerzálne s jedinou podmienkou, že sa jedná o posilovacie pristroje použivajúce k vyvodeniu zaťažovacej sily zviele aleboŠikmo posuvneho závažia. Pritom miesto pripojenia a kinematickúväzbu výkyvneho ramena je možné zvoliť V závislosti na konštrukcii poeilovacieho prístroja nielen kdekoľvek medzi pohyblivým prvkom a hlavným závažim, ale i za koncami tohotoProvedeníe podľa technického riešenia v najjednoduchäom prevedení bez motorickeho pohonu umožňuje znižovať zvolené zaťaženie plynule prakticky o celú hodnotu hmotnosti pomocného závažia, pričom toto zníženie si prevádza cvičiaci športovec sam,bez toho, aby bol nutený posilovanie čo i len na chvíľu prerušiť. Pri použití motorického pohonu výkyvného ramena je naviac možnezáťaž nielen znižovať, ale taktiež zvyšovať v priebehu cvičenia.Zoznam obrázkov na výkresePrikladné prevedenie podľa tohoto technického riešenia je znázornená na výkresoch, kde na obr.l je schématický pohľad na poeilovaci pristroj z boku, na obr.2 je detail ťažného voziku a jeho lineárneho vedenia zospodu, na obr.3 je schematický pohľad na hlavnú hriadeľ a výkyvné rameno zodpovedajúce v podstate rezu rovinou A ~ A z obr.l, na obr.4 je schématický rez naklonovým zariadením a na obr.5 je znázornená usporiadanie ovládačaPosilšvaci pristroj sa skladá z rámu 1, na ktorehovodorovnej základovej časti je upevnené lineárne vedenie 2ťažného voz 1 ku 34 Na ťažnom voziku 3 je vytvorená oporná plocha4 pre chodidlá trénujúceho športovca. Ťažný vozík 3 je nalineárnom vedení§uložený prostredníctvom guličkových ložísk 5.Pohyb ťažného vozíka 3 na lineárnom vedení 2 je obmedzený dorazomĺ . 6, ktorého otvoromZprechádza ťažný prostriedok, v danom prípadehlavná reťaz 8. Vodorovná základná časť rámuł prechádza nazvislú ča sť rámu ix na ktorom je v spodnej časti usporiadané sedačkag. Hore na zvislej časti rámu ł je na čape lg uložené vratné reťazové koleso łł Na konci zvislej časti ramu Jje uložené náklonové zariadenie lg s navíjacím bubnom §J usporiadané v skrini jüàPod sedačkou 9, na plošíne 14, je uložená hlavna hriadeľł§ nesúca hlavné reťazové koleso lg. Hlavná hriadeľ l§je usporiadaná v takej výške, aby vodorovná dotyčnica ku spodnej časti rozstupovej kružnice hlavného reťazového kolesa L§ smerovala do otvoru Zv doraze j Hlavná reťazB. upevnená na ťažnom vozíku § a prechádzajúca otvorom Z dorazu§ smeruje vodorovne na hlavné reťazové koleso łá, od ktorého smeruje hore na vratné reťazové kolesołł.Zostupná vetva hlavnej reťaze 8 za vratným reťazovýmkolesomłł je zakončená hlavným závažímłZ, ku ktorému je možné pripájať prídavné závažia lg, Hlavná hriadeľi§ je na plošinelguložená prostredníctvom dvoch pevných domcov 42, v ktorých sú pre hlavnú hriadeľ uložené ložiská QELHlavná hriadeľ ł§presahuje svojimi koncami za obidva Pevné domce lg Na jednom konci hlavnej hriadele ł§je upevnené hlavné reťazové kolesoł§ opásané hlavnou reťazou§. Na druhom konci hlavnej hriadeleł§ je prostredníctvom dvoch ložísk Ěłotočne uložený dvojramenný domec QQL ramena gg Medzi ložiskami gł uloženými v ramenách dvojramenného domca 35 je na -hlavnej hriadeli JJ upevnené pomocné reťazové koleso ggj Výkyvné rameno gg je vedľa dvojramenného domcag§ tvorené posuvným vedením g§ nap ríklad v tvare tyče, na ktorého konci je upevnená vidlicagZ s čapomg§rovnobežným e hlavnou hriadeľou lg Na tomto čape gg je Prostredníctvom ložiska§gmedzi ramenami vidlice 27 otočneuložené vodiace reťazové koleso 28. Na posuvnom vedení 25 je

MPK / Značky

MPK: A63B 21/06

Značky: posilňovací, prístroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-u471-posilnovaci-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posilňovací prístroj</a>

Podobne patenty