Zariadenie na vákuové balenie produktov v pružných vreckách

Číslo patentu: U 1357

Dátum: 08.01.1997

Autor: Maina Germano

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na vákuové balenie produktov V pružných vreckáchnicka riešenia aa týkaĽ plaatickaho ma Hradné ohraničenia vxducnotpripojená na úätrojenatvo na odaávanie vxduchu a trvhodný na zváranie ätihn vrazka Doadlä 1 Inie nacnadxajuciaa mimo tejto vľducnoteanej komory tak, aby vakua vo vrecku mohlo byť toto vrecko zatavene.Ide hlavna D nariadenie vhodné na domace wuäitije možne využiť ako Eariadania na vytvárania vakrinlaške číslo Siü 3 óO Toto zariadenia obaahuja motnrovú numpu 5 naajatími batériami, umieatnenými vo vnútri krytu, ktora obaanuje kovový hrot, umožňujúci jej anGjn 1 ea vnútornou komorüu an vzduchotasným ventilom na D.WTopis tohto zariadenia je uvedený v amienenej nrih 1 aškeNa uchovávanie najmä potravinárskych produktov, je znamych veľa technik, medzi ktorými je Používanie vakua obxvlašť výhodnéNa tento účel sú potraviny vkladane do uzavretých obalov napríklad vreciek, v ktorých ja vytvárané vákuum,a potom sú obaly rôxnymi technikami utesnené, zatavenéV súčaannsti sú tieto uchovavacie tachniky übmadaené na priemyselne použitia, pretože zariadenia umožňujúceodsávanie vzduchu 3 obalov a ich zatavenia au zloäité.to vhodne om špecifickéľio ou nome zariadíctvom elektrického ooworu, pomocou ktorej sú dvo protiľehle 9Lhniok rieäonie oi kla ioxariade 3 malými rozmermi ľahko ovlát. o praktická pre použitie, umožňujúce vytváraťvákuum vo vreckách a ataviť ich pomocou niekoľkýohšzľľld.f..i.l.ćliä.u. a L.t 1 LL.i..Iz. Tezhoioko riešenie wavrhuje xariad ie hlavopoužitie, ktoré umoäñuje vytvárať vákuum vo vnútri mäkkých, hlavne vreciek 2 plaetických ma lov a tiež ichzatavovať zváraním ich stien v oblasti ich otvoreného konca. Zariadenie na vákuové balenie produktov V pruäných vreckách, hlavne vreciek 2 ploetickeho materiálu, ktoré majúného konca zvlnene eteny alebo steny,obsahujúce mikrorebrá na umožnenie riecnodu vzduchu, keď sú tieto steny tlačené jedna k druhej, podľa tohto riešenia obsahuje prostriedky tvoriace vzduchoteenú komoru okolo otvoreneho komca vrecka, pripojenú na sacie ústrojenstvo a zváraci prostriedok na zváranie stien vrecka pozdĺž linie ležiacej mimo vzduchotesnej komoryZariadenie má základňu a okiop, uzatvárateľnýproti t jto zakladni, pričom vmduohoteená komore je tvorenáepodnou Čääťüü v základni spodnou ůceťou V aák adni a hornou časťou V poklope a utesnená wlochými tesneniami 2 mäkkeho materiálu, upravenými na protiľahlých hranách evojich častí,elúžiacimi na blokovanie a elastické deformovanie etienvrecka, poloäeného medzi základňu a poklon otvoreným koncomdo vnutra vzduchot ej komory.vo vzduchteenej komore jupevnena zarovnávacia etena na umiestnenie okraja vrecka do správnej polohy. Vxduchoteena komora a xvaraci prostriedok pritom majúväčšiu dĺäku ako je šírka vreciek na zatavenie.1 ope je upravený t.aćný prvok, elúäiaci naTlaäný prvok může byť výhode uložený Pomocouelaetických podpor. Na kanalik pre napojenie eaceho úetrojenetva knapojený ventil pre spojenie kanálika e okolitým proetredim, ovladateľný tlaäítkami ooklopu.Zariadenie podľa tohto technického riešenia má male rozmery, ľa ko sa používa. je dobre ovlàdateľne, epoľahlivo vytvára vakuum vo vreükaoh a potom ioh zatavuje pomocou ibaniekoľko málo jednoduchých operácií.Techicke riešenie bude ďalej opíeane podrobnejšie s odkazom na priložené obrazky, kde obr. 1 predstavuje zariadenie v perepektívnom pohľade, 5 pohyblivým prvkom v uzavretej polohe. Obr. E predstavuje zariadenie v perepektívnom pohľade, e pohyblivým prvkom zdvihnutým nad základňu. Obr. 3 predstavuje zariadenie v perspektívnom pohľade e oddeleným pohľadom na pohyblivý prvok. Obr. 4 predetavuje eariadenie v reze a oor.5 predstavuje eohematicky spojenie vákuoveho generatora e komorou, kde je umieetnený otvorený koniec vrecka. Obr. à predstavuje použitie vákuového generatora 5 ventilom na odsatie vzduchu. Na obr.7 je ueadenie eacieho úetrojenetva a na obr. 8 je vrecko, ktore může byť použite na vakuove balenie produktov5 odkaäom ne Uhr 1 a 2tecnniokeho riešenia ooäąnuje základňu 1, V ktorej jevytvor ooadenie pre rozooerateľne uloženie eacieho ústrojenetva 2, napríklad typu opísoneno V Europskejkoniec vrecka určeného na Eatavenie Vo vnútri vrecka je najprv vytvorené vàkuum nižšie opísaným sposooomVrecká eú známeho typu, majú okolo evojho otvorenenokonca zvlnene e eny Či steny obsahujúce množinu mikroreoier, I.LG dovoľuje, aby medzi stenami preohádeel vzduce bol naeavaný i vtedy, keď sú steny vrecka tlačené roti sebe.U nákladní 1 (übr E a 3) je spodná časť 5 vzdchotesnej komory, kde končí kanálik ñ Tento kanälik 5 je pripojeny na svojom druhom konci, k prľpojke, V ktorej je nasunutý kovový hrot sacieno ústrojenstva 2.Udsávacia pumpa je následne prepojené cex daný kanálik 5 s vnútrajškom spodnej časti A vzduchotesíej komory.Na kanálik 5 (übr. 5) je napojený ventil Q, ktorý dovoľuje uviesť kanálik 5 do spojenia s vonkajšou atmosférou a ktorý sa uvádza do činnosti pomocou tlačítiek Z,umiestnených na bokoch základne 1 a použiteľných takisto na vyvolanie záberu zubov B poklopu E za účelom fixácie jeho uzatvorenej polohy proti základni 1.V základne 1 je okolo okraja spodnej časti à vzduchotesnej komory aplikované vxduchotesne ploche tesnenie W 3 plastickeho materiálu.Na základni 1, vo vnútri spodnej Časti á vzduohotesnejkomory, je upevnená stena lg, tvoriaca zarovnävacie pravítko

MPK / Značky

MPK: B65B 31/04

Značky: balenie, zariadenie, vreckách, produktov, vákuové, pružných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-u1357-zariadenie-na-vakuove-balenie-produktov-v-pruznych-vreckach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vákuové balenie produktov v pružných vreckách</a>

Podobne patenty