Systém výroby sekaných povrazcov vytvorených z termoplastického materiálu

Číslo patentu: E 9996

Dátum: 09.05.2008

Autori: Font Dominique, Bastard Michel

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblast techniky a priemyselná využitelnost tohoto gnálezu0001 Tento vynález sa týka oblasti výroby sekaných povrazcov vytvorených z termoplastického materiálu, obzvlášť sklených povrazcov, a konkrétnejšie sa týka systému výroby takýchto povrazcov.0002 Je známy celý rad zariadení, ktoré sú schopné uskutočňovať takéto výrobné kroky. Tieto systémy všeobecne zahŕňajú aspoň jednu iisovnicu, z ktorej sú sklené povrazce vyťahované a vedené k zariadeniu na sekanie, ktoré je tvorené napriklad nosným valcom alebo nákovou, ktorý spolupracuje svalcom na sekanie, ktorý je vybavený čepelami, ktoré sú pravidelne rozmiestené po jeho obvode. Toto sekacie zariadenie je usporiadané tak, aby pod tlakom prichádzalo do kontaktu sobvodovým povrchom tohoto nosného valca, a tak je daná oblast sekania.0003 Francúzsky prispevok FR 2075 019 opisuje systém tohoto typu, v ktorom je Iisovnica Združená s jediným zariadením na sekanie.0004 Za účelom navýšenia produktivity takéhoto zariadenia na výrobu sekaného povrazca boli navrhnuté riešenia, podľa ktorých niekolko zariadeni dodáva vlákna do jediného zariadenia na sekanie. Francúzský patent FR 2490 251 tak opisuje riešenie takéhoto druhu. Tieto technológie majú tú výhodu, že apriori majú len jediný stroj na sekanie, ktorý je združený s niekoľkými Iisovnicami.0005 Predsa len pri používaní takýchto zariadeni sa prejavil celý rad ich nevýhod po prvé je to rýchle opotrebenie valcov na sekanie, ktoré totiž majú nasekať velmi veľké množstvá povrazcov. Bežne sa vyrába rádovo 20 tonsekaných povrazcov za deň, takže valce na sekanie musia byt menené už po10 až 12 hodinách prevádzky. Takéto usporiadanie má teda nasledujúce nevýhody o straty skla vychádzajúceho z Iisovníc,o narušená tepelná rovnováha medzi Iisovnicami a kanálom.0006 Ďalej preto, že mnoho povrazcov je privádzaných kjedinému sekaciemu zariadeniu, tak nás rozptyl s ohľadom na rýchlosť toku skla z každej Iisovnice núti k tomu, brať do úvahy priemer rýchlosti toku pre výpočet rýchlosti zariadenia na sekanie. Alebo napr. taktiež vysoká štandardná odchýlka pre veľkosť je neuspokojivá s ohľadom na kvalitu konečného výrobku, a čim viac mimo štandard Iisovnlca je, tým úmerne nižší je zisk.0007 Ďalej taktiež súčasné tendencie spočívajú vo zvýšení počtu vlákien na jeden povrazec. Stáva sa tak stále viac obtiažne preseknút každý jednotlivý povrazec. To má za následok nepravidelné rezy s rôzne jemnými koncami, a v dôsledku toho taktiež nehomogénnu hustotu výsledného výrobku. Je treba taktiež zmleniť narastajúci tlak sekania, ktorý má za následok predčasné opotrebenie kolies a môže spôsobiť aj tavenie.0008 Obzvlášť v pripade určitých vystužení (napríklad v prípade tzv. Bulk Molding Compound) je nevyhnutné sekat povrazce dobre definovaných veľkostí(vyjadrené vjednotkách tex) ktoré sú často menšie, než pre ktoré bola navrhnutá lisovnica. Pri tomto spôsobe výroby je preto nevyhnutné rozdeľovať prameň do niekoľkých tenších povrazcov (napriklad 16 alebo 32). V takom prípade sa potom stáva, že dochádza k výrobe pri využití sekacieho zariadenia len sjedinou lisovnicou.0009 Ďalši výrazný problém spojený s touto myšlienkou sa týka praskania povrazcov. Tieto praskliny alebo zIomy so sebou prinášajú nutnost zásahu ľudskej obsluhy za tým účelom, aby bolo možné znova spustit tento povrazec v stroji na sekanie. Taká eventualita obzvlášť negatívne ovplyvňuje výrobnú kapacitu, pretože to vyžaduje pomerne dlhú dobu prípravy.0010 Okrem toho zlom z jednej Iisovnice môže interagovat s ostatnými, a pri navíjaní na vodiacu súčasť môže spôsobiť zlom na vláknach z ostatných lisovníc. V takom pripade je potom potrebne opätovne spustit všetky lisovnice.Takýto zásah ľudskej obsluhy vo svojom dôsledku spôsobuje veľmi dlhéprerušenia výroby, pretože obsluha musí postupne opätovne spúšťať každý z povrazcov.0011 Je možné pozorovať, že sekacie zariadenia pre niekoľko lisovníc sú spravidla pomerne rozmerné, a je teda obtiažne ich integrovať. Na základe takto pomerne komplexnej a preto nákladnej technológie sú súčasné tendencie založené na návrate k technickým riešeniam s jedinou lisovnicou, pri súčasnomhladaní riešení, ktoré by boli ekonomickejšie čo do svojej konštrukcie a údržby.0012 Tento vynález navrhuje riešenie vyššie uvedených problémov. Umožňuje zvýšiť produktivitu takýchto systémov, znížiť náklady na ich výrobu, a pritom vyhovieť očakávaniam ich užívateľov.0013 Presnejšie tento vynález umožňuje uskutočňovať opätovné spustenia bez toho, aby bolo potrebne využívat koleso pre opätovné spustenie.0014 Za týmto účelom sa tento vynález týka stroja na sekanie, ktorý je určený na sekanie úsekov z povrazcov z termoplastického materiálu, ktoré majú vopred stanovenú dĺžku, pričom tieto povrazce vychádzajú zjedinej Iisovnice,pričom tento stroj má v podstate valcové sekacie koleso, ktoré je na svojom obvode vybavené určitým počtom rovnomerne rozmiestených ostrí, ktoré sú orientované v podstate pozdĺž smeru jeho osi otáčania, nákovové koleso, ktoré je obložené s pomocou obalenia vytvoreného z plastového materiálu, pričom toto nákovové koleso sa nachádza v blízkosti sekacieho kolesa, a zariadenie umožňujúce vedenie povrazcov medzi týmito kolesami, čo umožňuje vyťahovať a sekať tieto povrazce na úseky, ktorý sa vyznačuje tým, že nákovové koleso je na čelnej strane vybavené aspoň dvoma kolikmi, ktoré vyčnievajú do boku, a každý z nich je usporiadaný vjednom zo štyroch kvadrantov, ktoré vytvárajú zmienenú čelnú stranu.0015 Vďaka týmto kolíkom, ktoré sa nachádzajú na čelnej strane tohoto nákovového kolesa, má takýto stroj na sekanie jednoduchú konštrukciu, a jehovýroba ako aj údržba sú preto lacné, a okrem toho poskytuje možnostuskutočňovať operácie opätovného spustenia bez toho, aby bolo potrebnévyužívať koleso pre opätovné spustenie.Podrobný ogis a výhodné uskutočnenia tohoto vynálezu0016 V niektorých ďalších výhodných uskutočneniach tohoto vynálezu je možné okrem toho využiť jedno a/alebo niektoré z nasledujúcich usporiadaní- zmienené nákovové koleso má aspoň 3 kolíky, ktoré sú rovnomerne rozmiestené na čelnej strane tohoto nákovového kolesa.. zmienené nákovové koleso je vybavené aspoň jednou drážkou, ktorá je usporiadaná na hrane vonkajšieho povrchu obalenia, a v pravom uhle vzhľadom k čelnej strane tohoto nákovového kolesa.o kolíky sú namontované odstrániteľne.o drážka je usporiadaná v ľubovolnej uhlovej pozícii medzi uhlovými pozíciami aspoň dvoch kolíkov.Podla ďalšieho svojho hladiska sa tento vynález týka taktiež spôsobu opätovného spustenia pri využití vyššie opísaného stroja na sekanie, ktorý sa vyznačuje tým, žeo povrazce vychádzajúce zjedinej lisovnice sa uvedú do polohy, ktorá sa nachádza medzi 2 kolíkmi. nákovové koleso sa uvedie do rotácie takým spôsobom, že aspoň jeden z kolikov zachytí povrazce, a tieto povrazce sú uchopené drážkou, a sú navijané na vonkajší povrch plastového obalenia, a potom sa sekajú na úseky povrazca.0017 Vniektorých ďalších výhodných uskutočneniach podľa vynálezu je možné okrem toho využiť jedno a/alebo niektoré z nasledujúcich usporiadanía rôzne prvky sú umiestené takýmto spôsobom. že trajektória pohybu povrazcov z lisovnice k prostriedkom pre vedenie je celkom obsiahnuté vo vertikálnej rovine, ktorá je v podstate rovnobežná vzhľadom k rovine,ktorá prechádza čelnou stranou nákovového kolesa a trajektória pohybupovrazcov od prostriedkov pre vedenie po ich vstup do stroja na sekanie

MPK / Značky

MPK: D01G 1/04, D01G 1/10

Značky: povrazcov, vytvořených, termoplastického, sekaných, systém, výroby, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e9996-system-vyroby-sekanych-povrazcov-vytvorenych-z-termoplastickeho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém výroby sekaných povrazcov vytvorených z termoplastického materiálu</a>

Podobne patenty