Tesnenie do skríň chladničiek s veľkými tepelnoizolačnými vlastnosťami

Číslo patentu: E 8465

Dátum: 26.01.2006

Autori: Mentasti Mauro Guido, Ferrante Pier Paolo, Merla Adriano

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka chladničky podľa predvýznaku nároku 1 a tesnenia podľa predvýznaku nároku 9.0002 Tesnenia tohto typu sú napríklad opísané v EF 146994 a EP 319087 od rovnakého prihlasovatela. Tepelnoizolačný materiál, napriklad polyuretánová pena, sa zvyčajne vstrekuje do puzdra, tvoreného vonkajšími dverami a vnútornými dverami a hermeticky utesnenými pomocou tesnenia, naneseným v tekutej forme, a preto schopným tiect a úplne vyplniť priestor, ktorý je k dispozícii pred stvrdnutim, čim sa vytvorí jeden kompaktný blok. Vo W 0 02/070971 prihlasovateľa uvádza chladničku podľa predvýznaku nároku 1. Uvádza tiež vlnovcové tesnenie do chladničky podľa predvýznaku nároku 9.0003 V súvislosti s uvedenými známymi nepriepustnými tesniacími systémami je cieľom tohto vynálezu značne zlepšiť tepelný výkon chladničky znížením spotreby energie radikálnou redukciou prenosu tepla medzi vonkajšou stranou a studenšou vnútornou stranou, ktorý môže nastať okolo celej obvodovej zóny zatvárania medzi dverami a skrinkou. Podľa cieľov tohto vynálezu sa výhodne požaduje, aby výrobcovia chladničiek, ktorí používajú profily monoextrudované aj koextrudované,ako sú tie, ktoré sú opísané vo vyššie uvedených patentoch, mohli dosiahnuť uvedený účinok zlepšeného tepelného výkonu bez modiíikovania výrobných procesov a zariadení, ako sú už používané speňovacie formy.0004 Na dosiahnutie uvedených cieľov a iných výhod, ktoré budú opísané nižšie, tento vynález navrhuje chladničku podľa nároku 1 a tesnenie podľa nároku 9.0005 V uskutočnení preferovanom výrobcami chladničiek sú vonkajšie dvere a vnútorné dvere v podstate zoradené v polohe uvedenej spojovacej roviny a uvedená základová čast má tvar obráteného U, v ktorom horizontálny profil v tvare U je týmto spôsobom prevádzkovo odsadený a v podstate vyčnieva vo vzťahu k uvedenej pátke, ktorá sa opiera o uvedenú spojovaciu rovinu,a preto aj vo vzťahu k uvedenej rovine zoradenie medzi vonkajšími dverami a vnútornými dverami. V tomto prípade v podstate vertikálne úseky profilu v tvare U majú v podstate rovnakú dĺžku.0006 V iných uskutočneniach vynálezu medzi vonkajšími dverami a vnútornými dverami nemusí byt zlícovanie vtomto pripade v podstate vertikálne úseky profilu v tvare U budú mať rozličnú dlžku.0007 Uvedená základová časť musi mat primerané charakteristiky tuhosti, ktoré sú poskytnuté napríklad materiálom alebo zmesou materiáíov, z ktorých sa vyrába, svojimi vlastnými charakteristikami tuhosti alebojej dimenzovanim, napríklad dostatočnou hrúbkou.0008 Na lepšie pochopenie vlastností a výhod tohto vynálezu sú príklady praktického využitia,ktoré nie sú mienené ako obmedzujúce, opísané nižšie s odkazom na obrázky na pripojených výkresoch.Obrázokl zobrazuje priečny rez tesnenim podľa tohto vynálezu magnetického typu, prevádzkovo naneseného na dvere chladničky.Obrázok 2 zobrazuje perspektívny pohľad na tesnenie zobrazené na obrázku 1.Obrázok 3 zobrazuje priečny rez tesnenim podľa tohto vynálezu nemagnetickéhotypu. prevádzkovo naneseného na dvere chladničky.Obrázok 4 zobrazuje priečny rez variantu tesnenia podľa tohto vynálezu,prevádzkovo naneseného na dvere chladničky pred konečnýmnaplnením tepelne ízolačného materiálu do puzdra, vytvoreného vonkajšími dverami a vnútornými dverami.Obrázok 5 zobrazuje pohľad na obrázok 4 po konečnej fáze naplnenie tepelne izolačného materiálu do puzdra vytvoreného vonkajšími dveramiObrázok 6 zobrazuje tesnenie podľa obrázku 1, do ktorého sa nanieslo náhradné tesnenie, aby sa vymenilo pôvodné tesnenie.Obrázok 7 zobrazuje priečny rez ďalšieho variantu tesnenia.Obrázok 8 zobrazuje priečny rez variantu tesnenia podľa tohto vynálezu0009 Všetky vyššie uvedené pohľady sú schematické.OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ WNÁLEZU0010 S odkazom na uvedené výkresy obsahuje tesnenie 10 podľa tohto vynálezu vlnovcovú čast 11 vyrobenú z mäkkého materiálu ako je plastifikované PVC alebo podobne, koextrudovanú so základovou časťou 12 z materiálu ako je tuhé PVC. vhodnými alternatívnymi materiálmi sú napríklad termoplastlcké elastoméry, ktore patria do radov TPEO a TPE-S pre mäkké časti a PPa jeho kopolyméry pre tuhú časť.0011 Vlnovcová čast 11 môže byt magnetického typu, ako to je v uskutočnení podľa obrázka 1,alebo nemagnetického typu, ako v prípade uskutočnenia podľa obrázka 3, pričom tento variantje zvlášť vhodný v pripade horizontálnych mrazničiek.0012 V uskutočneniach tohto vynálezu podľa obrázkov 1, 2 a 3 má uvedená Základová část 12 tesnenia 10 tvar obráteného U, tvoreného horizontálnym profilom 12 a párom v podstate vertikálnych profilov, z ktorých je jeden prevádzkovo vonkajší 16 na spojenie svonkajšími dverami 30 vyrobený z ohýbaného oceľového plechu, ktorý končí rovínou 9, ajeden je prevádzkovo vnútorný 19 na spojenie svnútornými dverami 31. Na uvedený účel uvedený profil 16 končí pàtkou 20 na opretie sa o spojovaciu rovinu 9 na vonkajších dverách 30, pričom uvedený profil 19 končí pätkou 21 z vnútornej strany, z ktorej vertikálny profil 22 opatrený zaistovacim zapadajúcim prostriedkom 23, aktivovaným kolenom 24, vyrobeným z mäkkého materiálu, pokračuje na koniec vnútorných dverí 31, ako je napríklad opísané v EP 146994 a EP 319087 rovnakého prihlasovateľa.0013 U tesnenia 10 je mäkký materiál časti 11 koextrudovaný s tuhou častou 12 pozdĺž celého rozsahu profilu 16 a končí tesniacim britom 25, navrhnutým tak, aby prevádzkovo Iícoval s rovínou 9 vonkajších dverí 30 na zabránenie úniku tepelnoizolačného materiálu v konečnej fáze plnenia. Na uvedené tesniace účely sú poskytnuté dalšie brity, koextrudované z mäkkých materiálov, t. j. 27 na uvedenom zaistovacom prostriedku 23 a 28 na uvedenej pätke 21 na základni tesnenia.0014 V uskutočnení vynálezu zobrazeného na obrázkoch 4 a 5 má tesnenie 10 základovú část 12, v ktorej z horizontálneho profilu 13 obráteného U tvoreného v podstate vertikálnymi profilmi 16, 19, pokračuje vertikálny profil 32 v smere vnútorných dverí, pričom sa končí párom tesniacich britov 33 koextrudovaných z mäkkého materiálu. Táto konštrukcia zahrnuje zaisťovaci prostriedok na vnútorných dverách 31, vytvarovaný na uvedený účel ako duté puzdro 34 na umiestnenie vertikálneho profilu 32 a na spojenie s ním stabilným spôsobom v dôsledku účinku mäkkých britov 33, ktoré, keď sa ohnú, vytvoria tesnenie voči stenám uvedeného dutého puzdra 34. V uvedenom uskutočnení vynálezu na to, aby sa komora 14 tesnenia mohla naplniť tepelnoizolačným materiálom počas konečnej napeňovacej fázy, majú vnútorné dvere 31 duté puzdro 34, ktoré ma dostatočný počet kanálikov 35 s vhodnými rozmermi, ktoré umožňujú prístup tepelnoizolačného materiálu v napeňovacej fáze. Tieto kanáliky 35 môžu byt vytvorené pod uvedeným dutým puzdrom, ako je zobrazené na obrázkoch 4 a 5, alebo na jeho boku.0015 V uvedenom uskutočnení vynálezu je tiež v tesnení 10 mäkký materiál časti 11 koextrudovaný s tuhým materiálom časti 12 po celom rozsahu profilu 16 a končí sa tesniacim britom25, schopným Iícovat o rovinu 9 vonkajsích dverí 30, aby sa zabránilo úniku tepelnoizolačného materiálu v konečnej fáze plnenia. Opierajúce sa pátky 20, 21 uvedených v podstate vertikálnych3 profilov 16, 19 majú mäkké koextrudované tesniace brity 25 na 16 a 28, 29 na 19 pre tepelnoizolačný materiál.0016 Obrázok 16 zobrazuje tesnenie z obrázka 1, do ktorého sa nanieslo koextrudované náhradné tesnenie 8, aby nahradilo pôvodnú mäkkú část 11, ktorá, kedje opotrebovaná, sa odstráni tak, že sa odtrhne pozdĺž profilu 12 tuhej základne 13, výhodne pozdlž bodkovaných trhacích bodov. Koextrudované náhradné tesnenie 8 zahrnuje mäkký vlnovec, totožný s vymeneným vlnovcom, a tuhú čast 7 na upevnenie na základovú časť 12 tesnenia, ku ktorému je vytvarované s komplementárnym profilom v tvare U so zakrivenou bočnou stenou 6 tak, aby ulahčiIa stabilné upevnenie v dôsledku zasahovania do základne 12.0017 Vo variantoch uskutočnenia vynálezu sa uvedené náhradné tesnenie môže upevnit na základňu 12 pôvodného tesnenia pomocou iných systémov, ako je lepidlo, dvojstranná lepiaca páska, suchý zips a podobne.0018 uskutočnenie tesnenia podľa vynálezu zobrazeného na obrázku 7 sa z konštrukčného hľadiska nelíši od uskutočnenia z obrázka 4. Vtomto prípade však vnútorné dvere 31 nie sú vytvarované do formy dutého puzdra upevnenie základovej časti 12 tesnenia 10 na koniec vnútorných dverí sa dosahuje pomocou vertikálneho profilu 32, ktorý pokračuje v smere vnútorných dverí mobilným ramenom 39, ktoré sa ohýba v dôsledku pôsobenia kolena 40 z mäkkého koextrudovaného materiálu, pričom sa končí mäkkým, taktiež koextrudovaným tesniacim britom 41. Vertikálny profil 19 základne 12, ktorá sa opiera o vnútorné dvere 31, sa končí párom tesniacich britov 42, pričom pätka 20 vonkajšieho vertikálneho profilu 16 Iícuje s tesniacim britom 25, podobne,ako vo vyššie uvedenom uskutočnení vynálezu podľa obrázka 4 a s ďalším tesniacim britom 26.0019 V prípade obrázka 7 môže tekutá polyuretánová pena tiect do komory 14 a tiež do prázdnych priestorov V polohe vertikálneho profilu 32 aj cez kanáliky 35, ktoré sa nachádzajú pozdlž vnútorných dverí 31 alebo 36 pozdlž roviny 9 vonkajších dverí 30.0020 uskutočnenie tesnenia 10 podľa vynálezu, zobrazené na obrázku 8, je konštrukčne podobné uskutočneniu podľa obrázka 7, ale je vyrobené vytláčaním zjedného mäkkého materiálu ( t. j. monoextrudované) typu, použitého pre vlnovcovú časť 11, pričom vhodne zvyšuje hrúbku základovej časti 12, takže jej poskytuje dostatočnú tuhost prostredníctvom uvedenej zväčšenej hrúbky na vertikálnych profíloch 16, 19 horizontálneho profilu 13. Vtomto prípade ohýbací pohyb ramena 39 na opretie sa o vnútorné dvere 31 sa dosiahne zmenšením hrúbky kolena 40. Podobné monoextrudované varianty tesnenia podľa tohto vynálezu s rôznou hrúbkou sa tiež poskytujú pre konštrukcie podobné konštrukcii podľa uskutočnenia vynálezu, zobrazeného na obrázku 1.0021 V ktoromkoľvek uskutočnení vynálezu sa tesnenie 10 podľa vynálezu môže spojit s vonkajšími dverami 30 a s vnútornými dverami 31 pred konečnou fázou plnenia tepelnoizolačného materiálu do puzdra 18 vytvoreného vonkajšími dverami a vnútornými dverami. Preto po zvarení v rohoch do formy súvislého rámu sa dodáva pripravené na montáž na vonkajšie dvere a vnútorné dvere spôsobom opisaným v EP 319087 od rovnakého prihlasovatela, pričom sa umiestni do prevádzkovej polohy zobrazenej napríklad na obrázku 4, a potom sa pokračuje s naplnením tepelnoizolačného materiálu, napríklad polyuretánovej peny, do uzatvoreného puzdra 18 vytvoreného z namontovaného tesnenia, vonkajších dverí avnútorných dveri. Vuvedenej prevádzkovej polohe v uvedenej základovej časti 12 tvaru prevráteného U horizontálny profil 13 U je prevádzkovo odsadený a v podstate vyčnieva vo vzťahu k uvedenej opierajúcej sa pätke 20,čím uvedený profil U-tvaru definuje komoru 14, schopnú prijať část uvedeného tepelnoizolačného materiálu. Tento sa potom privádza do zatvoreného puzdra 18, napríklad vstrekovaním polyuretánovej peny, čím sa úplne vyplnení začlenená komora 14, pričom uvedené brity 25, 27, 28 bránia úniku z montovaného systému.0022 Ked sa dokončí plnenie penou, ako je napríklad zobrazené na obrázkoch 1, 2, 3 a 5,uvedená komora 14 tesnenia 10 zvarená do tvaru rámu teraz definitivne včleneného medzi vonkajšie dvere a vnútorné dvere pomocou bloku stvrdnutého tepelnoizolačného materiálu vytvára súvislý obvodový výčnelok 15 tepelnoizolačného materiálu, v podstate vyčnievajúceho v smere skrinky 17 vzhľadom na uvedenú pätku 20 tesnenia, opierajúcej sa o vonkajšie dvere 30.0023 V uskutočneniach zobrazených na obrázku sú vonkajšie dvere 30 a vnútorné dvere 31 v podstate zoradené v polohe uvedenej spojovacej roviny 9 tak, že v uvedenom profile v tvare obráteného U je horizontálny profil 13 U prevádzkovo odsadený a v podstate vyčnieva vzhľadom na uvedenú opierajúcu sa pätku 20 avo vzťahu k uvedenej rovine zoradenie medzi vonkajšími-4 dverami a vnútornými dverami, pričom sa viac-menej zhodujú s uvedenou rovinou 9. Odsadenie zoradenia medzi dvomi rovinami vonkajších dverí avnútorných dverí nemení technický účinok vytvorený vynálezom, pretože si to vyžaduje v podstate, aby horizontálne časť profilu v tvare U základne tesnenia bola prevádzkovo odsadená av podstate vyčnievala vzhľadom na uvedenú pätku 20 základne, ležiacej na vonkajších dverách 30. Podľa vynálezu pojem v podstate vyčnievajúci znamená výhodne, ale bez obmedzenia na to, že v uvedenom profile v tvare obráteného U horizontálny profil U vyčnieva z uvedenej pätky 20 základne ležiacej na vonkajších dverách na vzdialenosť medzi približne najmenej štvrtinou vzdialenosti medzi uvedenou pätkou 20 a líniou kontaktu so skrinkou 17 do maximálnej vzdialenosti, ktorá zodpovedá priestoru,zostávajúcemu medzi horizontálnym profilom základne a skrinkou tak, aby umožnil funkčnosť0024 Aj v uvedenom profile v tvare obráteného U, definovanom horizontálnym profilom a párom v podstate vertikálnych profilov, v podstate vertikálne profily znamenajú, že môžu byt buď kolmé k uvedenému horizontálnemu profilu, ako je 19 na obrázku 1, alebo dokonca šikmé, ako je 16 na obrázku 1.0025 Technický účinok podľa vynálezu pozostáva v skutočnosti, že obvodové vyčnievanie tepelnoizolačného materiálu, v podstate vyčnievajúce v smere skrinky vzhľadom na uvedenú spojovaciu rovinu medzi tesnením a vonkajšími dverami, tvorí súvislú tepelnoizolačnú bariéru, ktorá zaberá význačnú časť priestoru medzi vonkajšími dverami a skrinkou chladničky, do ktorej vyčnieva. Napríklad, ale neobmedzujúc sa na to, sa predpokladá, že vzdialenosť medzi skrinkou chladničky a spojovacou rovinou s tesnením na vonkajších dverách je 16 mm a u známeho typu tesnenia je stanovený podiel uvedenej vzdialenosti nezaberanej tepelnoizolačným materiálom viacmenej rovnaký, čo predstavuje objem vzduchu zachyteného v tesnení, cez ktorý môže dôjsť k výmene tepla s vonkajším prostredím. V prípade tesnenia podľa vynálezu pri udržiavaní uvedenej vzdialenosti 16 mm vo všeobecnosti nezmenenej sa množstvo priestoru so zachyteným vzduchom nezaberaného tepelnoizolačným materiálom zníži na približne iba 8 mm, čím sa dosiahne radikálne zníženie prenosu tepla medzi vonkajšou stranou a chladnejšou vnútornou stranou, a preto sa dosiahne vyšší výkon chladničky, t. j. zníženie spotreby, ktorá môže byt v rozsahu 5 - 100026 Túto pozoruhodnú výhodu výhodne dosiahne výrobca chladnička bez modifikovania akéhokoľvek aspektu projektu modelu príslušnej chladničky, a teda za využitia tých istých zariadení a už prijatých výrobných postupov, pretože nový technický účinok sa obmedzuje na priestor, ktorý zaberá tesnenie pomocou modifikácie jeho konštrukcie, ale nie jeho celkových rozmerov.0027 Konečná tuhá plošná konštrukcia zostavy zahrnuje vonkajšie dvere, vnútorné dvere/tesnenie podľa vynálezu, usporiadané rovnobežne s pracovnou rovinou, v konečnej fáze plnenia tepelnoizolačným materiálom tiež predstavuje ďalšiu výhodu pre výrobcu chladničky vzhľadom na rozmerovú a konštrukčnú stabilitu dverí.

MPK / Značky

MPK: F25D 23/08

Značky: vlastnosťami, tepelnoizolačnými, velkými, chladničiek, tesnenie, skříň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e8465-tesnenie-do-skrin-chladniciek-s-velkymi-tepelnoizolacnymi-vlastnostami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesnenie do skríň chladničiek s veľkými tepelnoizolačnými vlastnosťami</a>

Podobne patenty