Polyfunkčné elektrické prenosné zariadenia

Číslo patentu: E 8106

Dátum: 02.09.2008

Autor: Pellenc Roger

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Polyfunkčné elektrické prenosné zariadeniaOpis 0001 Tento vynález sa týka prenosných elektrických zariadení, ktoré obsahujúnástroj selektrickým pohonom na jednej strane abatériu dodávajúcu energiupotrebnú pre fungovanie tohto nástroja.0002 Známe prenosné elektrické zariadenia tohto typu obsahujú špecifický nástroj a pohon zostavené za účelom výkonu určitej práce (napríklad reťazové píly, cirkuláre, hrebene na oberanie malého ovocia, záhradnícke nožnice, kosačky na trávník, nožnice na živý plot, krovinorezy, zbíjacie kladivá, atď.) abatériu dodávajúcu elektrický prúd s takým napätím a výkonom, ktorý umožňuje normálne0003 Keďže prevádzkové parametre batérií arozličných vyššie menovaných nástrojov sú špecifické pre každú aplikáciu, nie je možné dosiahnuť uspokojivý normálny chod týchto elektrických prenosných zariadení za pripojenia akejkoľvekbatérie k akémukoľvek nástroju. 0004 Okrem toho, pri nových generáciách batérií a nástrojov je potrebné- neustále sledovať batérie, tak vo fáze nabíjania, ako aj vo fáze vybíjania, aby bol zabezpečený bezpečný chod zariadenia a dlhá životnosť daných batérií batérie majú vskutku obmedzenia, čo sa týka fungovania, bezpečnosti avyváženosti článkov pri nabijani, kvôli ktorým musia byť permanentne sledované azároveň ich parametre pri vybijaní musia byť prispôsobené- sledovať taktiež nástroje, kvôli optimalizácii ich účinnosti a životnosti. Totiž aj samotné nástroje musia mat také prevádzkové parametre, ktoré zohľadňujú obmedzenia dané fungovanim a bezpečnosťou batérie, ktorá je ku nim pripojená.0005 V dokumente US-2006/O 087285 je opísaný systém elektrickéhoprenosného nástroja pozostávajúceho zjednej batérie, jedného nástroja ajednejnabíjačky. Podľa tohto dokumentu existuje komunikácia batérie smerom k nástroju,ale nezaznamenáva sa iné, ako funkčné pôsobenie (predovšetkým nedochádzak zmene prevádzkových parametrov nástroja). Nepočíta sa s tým, že by zariadenie mohlo používat aj iný nástroj, vybraný z väčšieho množstva rozličných nástrojov.0006 Vdokumente US-2005/0048359 je opisaný systém batéria (nástroj) nabíjačka, ktorý počíta s komunikáciou medzi batériou a ostatnými prvkami daného systému, kvôli prispôsobeniu parametrov tejto batérie alebo nabíjačky. V prípade komunikácie snástrojom predáva batéria nástroju svoje vlastné prevádzkovéparametre. 0007 Obidva spomínané dokumenty majú nedostatky, ako sú napríklad- nemožnosť vybavit zariadenie iným nástrojom, ktorého zaužívané prevádzkové parametre nezodpovedajú špecifickým prevádzkovým parametrom použitej batérie- nemožnosť vybaviť zariadenie inou batériou, ktorej prevádzkové parametre nezodpovedajú špecifickým prevádzkovým parametrom použitého nástroja.0008 Navyše, pohon takýchto rozličných nástrojov môže vyžadovať použitieviacerých batérií s rôznou hmotnosťou a rozmermi. 0009 Situácia popísaná vyššie má ešte aj ďalšie nevýhody- skutočnosť, že v prípade nesprávneho chodu nemajú používatelia k dispozícii nijaké centralízované informácie, ktoré by im pomohli určiť príčiny tohtonepravidelného fungovania ich zariadení- obtiažnosť afinančná náročnosť údržbárskych a servisných zákrokov, taktiež kvôli chýbajúcim centralizovaným informáciám o používaní zariadení.0010 Cieľom vynálezu je predovšetkým priniesť riešenie pre problémyvyplývajúce zo spomínaných nedostatkov alebo nevýhod.0011 Podľa vynálezu sa tento problém dá vyriešiť vďaka prenosným elektrickým zariadeniam, ktoré obsahujú nástroj (1) poháňaný elektrickým motorom (2), pričom tento nástroj je možné vybrať spomedzi množstva rozličných nástrojov(nevyhradených) svlastnými prevádzkovými parametrami asvlastným identifikačným kódom alebo prostriedkom, ajednu batériu, ktorá dodáva energiu potrebnú pre fungovanie zvoleného nástroja. Predmetné prenosné elektrické zariadenia sú vybavené komunikačným systémom konfigurovaným tak, aby umožňoval, na jednej strane, výmenu informácií týkajúcich sa typu, stavua fungovania nástroja a batérie, ktoré sú vzájomne pripojené a na druhej strane,prispôsobenie prevádzkových parametrov predmetného nástroja podľa charakteristík predmetnej batérie alalebo prispôsobenie prevádzkových parametrov predmetnej batérie podľa charakteristík predmetného nástroja, pričomtento komunikačný systém zahŕňa- modul pre kontrolu aovládanie nástroja, ktorý obsahuje jednu elektronickú kartu nakontigurovanú na prenos informácií týkajúcich sa typu, stavua fungovania predmetného nástroja batérii- modul na kontrolu a riadenie batérie, ktorý obsahuje jednu elektronickú kartu nakontigurovanú na prenos infomíácií týkajúcich sa typu, stavu afungovania predmetnej batérie nástroju.0012 Podľa inej charakteristickej možnosti, batéria pozostáva z batérie vybranej spomedzi množstva rozličných nevyhradených batérií, ktoré majú vlastné prevádzkové parametre a s vlastný identifikačný kód alebo spôsob.0013 Vynález prináša niekolko dôležitých výhod. Umožňuje predovšetkým o identifikovať nástroj pripojený k batérii o rozpoznať batériu pripojenú k nástrojuo riadiť azladiť prevádzkové parametre nástroja abatérie tak, aby bolao používať, pri jednej atej istej batérii, akýkoľvek nástroj vybraný spomedzi množstva nástrojov s rozdielnymi prevádzkovými parametrami alebo,jednoducho, povoliť používanie rozličných nástrojov na jednej a tej istej batérii táto možnosť prináša podstatné zníženie nákladov na vybavenie v porovnani so súčasnou nutnosťou nakúpiť prenosné elektrické zariadenia pozostávajúceo používať, na pohon jedného a toho istého nástroja, akúkoľvek batériu vybranú spomedzi množstva batérií s rozdielnymi prevádzkovými parametrami alebo,jednoducho, povoliť používanie rozličných batérii na poháňanie jedného a toho istého nástroja táto možnost ponúka príležitosť podstatne znížiť náklady na vybavenie vporovnaní so súčasnou nutnosťou nakúpiť prenosné elektrickézariadenia pozostávajúce z jednej batérie jedného predpísaného nástroja.o zapamätať si informácie a údaje k nástroju a/alebo batérii a následne ich rekonštruovať pri servisnom, údržbárskom alebo opravárenskom zákroku, aby diagnostika bola presnejšia a účinnejšiao vprípade poruchy fungovania, poskytnúť informácie používateľovi v reálnom čase, napríklad prostredníctvom zvukovej signalizácie a/alebo textových hlásení.0014 Ciele, charakteristiky avýhody popísane vyššie, ako aj mnoho ďalších, lepšie vyplynú z popisu a z pripojených obrázkov na výkresoch, kdeObrázok 1 predstavuje schematický náčrt jedného príkladu uskutočnenia prenosného elektrického zariadenia, na ktoré je možné vynález aplikovať, pričom podľa tohto príkladu obsahuje zariadenie nástroj pozostávajúci zprenosnej reťazovej píly, jednu batériu dodávajúcu energiu potrebnú na pohon tohto nástroja aelektrickú šnúru zabezpečujúcu vzájomné prepojenie medzi batériou a nástrojom.Obrázky 2 A až 2 E poskytujú podrobný pohľad, sčiastočným výrezom, ktorý znázorňuje rozličné príklady uskutočnenia elektrickej šnúry zabezpečujúcej vzájomné prepojenie medzi batériou anástrojom prenosného elektrickéhoktoré môže byť vynález aplikovaný.0015 Odkazujeme na spomínané obrázky kvôli popisu zaujímavých, v žiadnom prípade však nie všetkých, príkladov uskutočnenia prenosných elektrických0016 Zdôrazňujeme, že tennín «prenosné elektrické zariadenia» použitý v opise,ktorý nasleduje, ako aj v patentových nárokoch, označuje všetky prenosné zostavy obsahujúce elektricky poháňaný nástroj a batériu, ktorá vyrába elektrickú energiu potrebnú pre fungovanie tohto nástroja. Chceme tiež poznamenať, že termín «rozličné nevyhradené nástroje» označuje rovnako nástroje toho istého typu pracujúce s rozdielnymi prevádzkovými parametrami (napríklad reťazové píly 1 a s rozdielnym výkonom), ako aj nástroje rozličného typu, napríklad píla na tyči 1 b(obrázok 3 A), hrebeň na česanie drobného ovocia 1 c (3 B), krovinorez 1 d (obrázok 30) pričom tento zoznam nie je úplný. Ďalej, termín «rozličné nevyhradené

MPK / Značky

MPK: H02J 7/00, B25F 5/00, B25F 3/00

Značky: polyfunkčné, elektrické, prenosné, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e8106-polyfunkcne-elektricke-prenosne-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyfunkčné elektrické prenosné zariadenia</a>

Podobne patenty