Zariadenie na pokovovanie kovového predliatku ponorom v tavenine a spôsob pokovovania ponorom v tavenine

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA POKOVOVANIE KOVOVÉHO PREDL|ATKU PONOROM V TAVENINE A SPÓSOB POKOVOVANIA PONOROM V TAVENINE0001 Vynález sa týka zariadenia a spôsobu pokovovania kovového predliatku ponorom v tavenine, najmä oceľového pásu, so Zn, Al, zliatinami ZnAl, v ktorom je kovový predliatok vertikálne vedený cez zásobník, prijímajúci roztavený nanášací kov, a cez predradený kanál, pričom na obidvoch stranách vodiaceho kanálu sú usporiadané elektromagnetické induktory, ktoré vytvárajú magnetické pole na zadržiavaniu nanášacieho kovu v zásobníku, pričom zásobník je zásobovaný nanášacím kovom od predtaviaoeho zásobníka.0002 Známe zariadenia na nanášanie kovu ponorom v tavenine na kovové pásy majú časť náročnú na údržbu, najmä pokovovaciu nádobu, v ktorej sa nachádza vybavenie. Povrchy kovových pásov, ktoré sa majú pokovovať, sa musia pred nanášaním čistiť a kvôli spojenie s nanášacím kovom aktivovať. Ztohto dôvodu sa pás pred pokovovaním spracováva v priebežnej peci v redukčnej atmosfére. Keďže sa oxidové vrstvy najprv chemicky oddeľujú,aktivujú sa redukčným tepelným procesom povrchy tak, že sú po tepelnom procese kovovo čisté. Pri tom sa pás ohrieva na teplotu potrebnú pre0003 Prostredníctvom aktivácie povrchu pásu však stúpa añnita týchto povrchov pásu pre okolitý vzdušný oxid. Aby sa zabránilo, aby mohol vzdušný oxid pred nanášacím procesom znova dorazit na povrchy pásu, .zavádzajú sa pásy v ponornom nadstavci zhora do kúpeľa pre pokovovanie ponorom. Pretože je nanášací kov v kvapalnej forme a chceli by sme gravitáciu spoločne s vyfukovacími zariadeniami (vzduchový nôž) využiť pre nastavenie hrúbkypokovovania, nasledujúce procesy však zakazujú dotýkať sa pásu až doúplného stuhnutia nanášacieho kovu, musí sa pás v pokovovacej nádobe obracat do zvislého smeru. To sa deje kladkou, ktorá beží v kvapalnom kove. Prostredníctvom kvapalného nanášacieho kovu podlieha táto kladka silnému opotrebeniu a je príčinou prestojov a výpadkov vo výrobnom procese.0004 Prostredníctvom požadovaných veľmi malých prídavných hrúbok nanášacieho kovu, ktoré sa môžu pohybovať v mikrometrickom rozsahu, sa určujú vysoké požiadavky na kvalitu povrchu pásu. To znamená, že aj povrchy kladiek, vedúce pás, musia mat vysokú kvalitu. Poruchy na týchto povrchoch vedú všeobecne k chybám na povrchu pásu. To je ďalší dôvod pre možné0005 Aby sa zabránilo problémom, ktoré sú v súvislosti s kladkami,bežiacimi v kvapalnom nanášacom kove, sú známe riešenia, ktoré predpokladajú smerom dolu otvorenú pokovovaciu nádobu, ktorá vo svojej spodnej oblasti má vodiaci kanál definovanej výšky na vertikálne prevedeniu pásu smerom hore a na utesneuniu obsahuje elektromagnetický uzáver. ide pritom o elektromagnetické induktory, ktoré pracujú so zatlačujúcimi,čerpajúcimi, resp. škrtiacimi elektromagnetickými striedavými, resp. putujúcimipoľami, ktoré utesňujú pokovovaciu nádobu smerom dolu.0006 Jedno takéto riešenie je známe napríklad z EP O 673 444 B 1. Elektromagnetický uzáver na utesnenie pokovovacej nádoby smerom dolu používa aj riešenie podľa W 0 96103533, resp. to podľa JP 5086446.0007 Pre presnú reguláciu polohy kovového predliatku vo vodiacom kanále predpokladajú DE 195 35 854 A 1 a DE 100 14 867 A 1 špeciálne riešenia. Podľa tam objasnených konceptov sú vedľa cievok na vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa prídavne usporiadané korekčné cievky,ktoré sú v spojení s regulačným systémom a starajú sa o to, aby kovový pás pri odchýlke od stredovej polohy opät do nej dorazil späť.0008 Pri zariadení, známom z EP 0 630 421 B 1, je pre pokovovanie ponorom v tavenine kovového predliatku pod pokovovacou nádobouusporiadané elektromagnetické uzatváracia zariadenie. Je tam navrhnuté, že k zásobníku pre roztavený kvapalný nanášací kov je priradený predtaviacizásobník, pričom zásobník je pokial ide ojeho objem o násobok menší ako predtaviaci zásobník. Zásobník je kvôli dodatočnému plneniu, resp. vyprázdňovaniu spojený s predtaviacim zásobníkom cez prívodné a odvádzacie kanály, pričom roztavený povlakový materiál medzi predtaviacim zásobníkom a pokovovacím zásobníkom je možné vrátit pod uzavretím od vzdušného oxidu.0009 Podľa tohto uskutočnenia je predtaviaci zásobník pre nanášací kov usporiadaný bočne od vlastného pokovovacieho zásobníka. Toto usporiadanie predtaviaoeho zásobníka je obzvlášť vhodné pre nové zariadenia pre pokovovanie ponorom v tavenine, ktoré sa môžu inštalovať kvôli optimálnemuuskutočneniu procesu pokovovania ponorom v tavenine.0010 Z JP 63 317656 A, z JP 60 245774 A a z W 0 93/18198 A sú tiež známe pokovovacie zariadenia, pri ktorých sa kovový predliatok, ktorý sa má pokovovať, vedie cez vodiaci kanál zvisle.0011 Pre pokovovanie nutný roztavený kvapalný materiál sa k pokovovaciemu zásobníku privádza z predtaviaoeho zásobníka, ktorý je cez vedenie vo fluidnom spojení s pokovovacím zásobníkom a dopravuje do neho0012 EP O 451 020 A 1 ukazuje riešenie, pri ktorom sa utesnenie smerom dolu vytvára prostredníctvom páru spolupôsobiacich valcov, pričom sa v medzere medzi valcami zhora z vodiaceho kanála vybiehajúca, pretekajúca0013 Ukázalo sa, že spôsob vertikálneho pokovovania (tiež známy pod označením CVGL - spôsob Continuous Vertical Galvanizing Line - spôsob) je z technicko-procesného hľadiska vhodnejší než konvenčný spôsob pokovovania ponorom v tavenine, ktorý pracuje v roztavenom nanášacom kove s bežiacou obracajúcou kladkou a stabilizačnými kladkami. Preto existuje želanie, existujúce zariadenie na pokovovanie ponorom v tavenine prestavať na vertikálne pokovovacie zariadenie. V tejto súvislosti je potrebné brat ohľad najmä na priestorové podmienky, ktoré často vyžadujú koncepčné kompromisy,ktoré nevedú k optimálnym procesným podmienkam.0014 Základom vynálezu je teda úloha, vytvorit možnosť, existujúce konvenčné zariadenie na pokovovanie ponorom v tavenine prestavať tak, že môže byt optimá|ne vykonávaný aj vertikálny spôsob pokovovania, pričom má byt docielené maximálne využitie existujúcich zariadení.0015 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši tým, že predtaviaci zásobník je usporiadaný zvisle pod vodiacim kanálom, pričom je usporiadaný pecný nadstavec prichádzajúci od pece, z ktorého odteká kovový predliatok v privádzacom smere, pričom kovový predliatok je aspoň raz obracajúcou kiadku, prednostne dvoma obracajúcimi kladkami, obracaný do vertikálneho smeru a privádzaný vodiacemu kanálu, pričom priesečník predĺženia kovového predliatku v privádzacom smere s predĺžením kovového predliatku vo vertikálnom smere cez vodiaci kanál leží pod stavom hladiny roztaveného nanášacleho kovu v predtaviacom zásobníku, takže krycia čiara kovového0016 Pritom je prednostne navrhnuté, že predtaviaci zásobník je vhodný na prijatie obracajúcej kladky, umiestnenej v roztavenom nanášacom kove,jedná sa teda o rovnaký zásobník, ktorý je vhodný na klasické vykonávaniespôsobu pokovovania ponorom v tavenine.0017 Týmto usporiadaním sa vytvára jednoduchý a nákladovo priaznivý koncept pre prestavanie, resp. modemizáciu existujúcim zariadení na pokovovanie ponorom v tavenine na spôsob vertikálneho pokovovania, pri ktorom napriek tomu môžu byt realizované optimálne procesné podmienky. Zásobník pre pokovovanie ponorom v tavenine aj s predradeným vodiacim kanálom je priamo usporiadaný cez konvenčné zariadenie a tam cez jeho pokovovací zásobník, ktorý funguje ako predtaviaci zásobník pokovovací zásobník, ktorý pri klasickom spôsobe má obracajúcu kiadku, ponárajúcu sa v nanášacom kove, preto sa využíva ako predtaviaci zásobník pre vertikálne0018 Prednostne sú koniec pecného nástavca a spodný koniec vodiaceho kanála spojené plynotesnou a vykurovanou valčekovou komorou. Pritom môže

MPK / Značky

MPK: C23C 2/36, C23C 2/14

Značky: pokovovania, pokovovanie, kovového, predliatku, zariadenie, tavenině, ponorom, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e5956-zariadenie-na-pokovovanie-kovoveho-predliatku-ponorom-v-tavenine-a-sposob-pokovovania-ponorom-v-tavenine.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pokovovanie kovového predliatku ponorom v tavenine a spôsob pokovovania ponorom v tavenine</a>

Podobne patenty