Samotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch

Číslo patentu: E 5763

Dátum: 19.12.2006

Autor: Fischer Jürgen

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Sarnotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch0001 Predkladaný vynález sa týka samotesniaceho sypného utesňovacieho materiálu na ín-sítu utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napriklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, ich spôsobu prípravy, ako aj spôsobu na in-situ utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, pri ktorých sa najprvpripraví ílová zemina na homogenizáciu a potom sa zavedie na pôdnu plochu.0002 Z DE 198 36 818 C 2 je známy spôsob na utesňovanie pôdnych plôch, najmä pod vodou,ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, pri ktorých sa najprv upraví ílovitá zemina na homogenizáciu a nakoniec sa zavedie na pôdnu plochu. Presnejšie povedané sa pri známom spôsobe upravená ílovitá zemina rozdelí do veľkého počtu trojrozmemých telies, tieto pripravené telesá sa nanesú na podložnú plochu a tie telesá, ktoré sa nachádzajú naploche, sa spracujú tak, aby sa sformovala veľká väčšina trojrozmerných telies na hutnú vrstvu.0003 Tento už známy spôsob je kvôli spracovateľským krokom veľmi časovo náročný a tým aj drahý.0004 EP-A-O 684 296 sa týka izolácie prírodných podloží a pieskov a uverejňuje smektitovú hutnú vrstvu. Smektitová hutná vrstva vykazuje zmes zo smektítu a málo napúčavých ílových minerálov. Navyše obsahuje napúčaniaschopná smektitová hutná vrstva neiónové organické hydraulické retekčné prostriedky. Smektit slúži ako napučiavací prostriedok na zníženiepriepustnosti vody a tým na vyplnenie existujúcich dutín.0005 EP-A-O 684 344 sa týka utesňovania depónií, benzínových púmp a vodného potrubia. Na to používaný utesňovací materiál obsahuje aspoň jednu utesňovaciu vrstvu medzi geotextilnými vrstvami. Organické plnivo smektit napučiava pri kontakte s organickýmí kvapalinami. Tlak napučiavania, ktorý pri tom vzniká, vedie k vyplneniu medzipriestorov častíc v utesňovacej vrstve a tým ku skompaktneniu, čím vznikne blokujúca vrstva, ktorá zabraňuje0006 EP-A-O 716 806 je založený na vysoko poréznom granuláte na použitie ako podstielka. Skladá sa z vysoko napúčavého materiálu a kvapaliny príjímajúceho a kvapaliny0007 Tento vynález si preto kladie za cieľ umožniť menej časovo náročné utesňovaniepôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných.0008 Podľa vynálezu je táto úloha riešená samotesniacim sypným utesňovacím materiálom na in-situ utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, ktorý zahŕňa veľký počet trojrozmemých, s výhodou diskových alebo doštičkových telies, ktoré sa vždy skladajú z homogenizovanej zmesi z ílovitej zeminy a minimálne jedného materiálu, ktorý V kontakte s vodou napučiava. Pri ílovitej zemine môže výhodne ísť o íl. Napúčavý materiál sa napríklad môže skladať z bentonitového prášku, bentonitových periel alebo bentonitových peliet.0009 Podľa ďalšieho aspektu predkladaný vynález rieši túto úlohu spôsobom prípravy samotesniaceho sypného utesňovacieho materiálu na in-situ utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, vyznačujúcim sa tým, že ilovitá zemina je - za pridania aspoň jedného materiálu napučíavajúceho V kontakte s vodou homogenizovaná, výsledný materiál zahustí a sfonnuje na veľký počet trojrozmemých telies.0010 Ďalej je táto úloha podľa ďalšieho aspektu riešená spôsobom samotesniaceho sypného izolačnćho materiálu na utesňovanie ín-sítu pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, pri ktorom sa ílovitá zemina pripraví najprv na homogenizáciu a potom sa nanesie na pôdnu plochu, vyznačujúcim sa tým, že sa pri homogenizovaní pridá k ílovitej zemine aspoň jeden materiál, ktorý pri kontakte s vodou napučiava, výsledný materiál je pretvorený na veľký počet trojrozmemých telies, tie takto sforrnované telesá sa nanesú na pôdnu plochu a na upravene telesá sa nanesie aspoň jedna ochranná vrstva. Táto upravená zemina sa môže na mieste, to znamená na stavenisku, alebo tiež predtým, zmiešavať. Ochrarmá vrstva slúži súčasne ako balastná vrstva. Trojrozmemě telesámôžu mat napriklad tvar kociek, kvadrátov, doštíčiek, šošovice, zŕn alebo podobne.0011 Pri spôsobe prípravy samotesniaceho sypného utesňovacieho materiálu môže byť stanovené, že sa sformovane telesá sušia.0012 Ďalej môže byť samotesniaci sypný utesňovaci materiál určený na in-sítu utesňovanie pôdnych plôch pod vodou, ako napríklad podloží a násypov kanálov alebo im podobných, aby výsledný materiál tesnil a aby bol sformovaný na veľký počet trojrozmemých telies. Trojrozmemé telesá môžu vykazovať napríklad tvar kociek, kvadrátov, doštičíek, šošovice, zŕn0013 Ďalej môžu byť trojrozmemé telesá sušené pomocou horúceho vzduchu alebo mikrovĺn.0014 Najmä môžu byť trojrozmemé telesá sušené na vibračnom rošte.0015 Výhodne sú trojrozmerné telesá v tvare diskov alebo doštičiek. Tým sú trojrozmcmé telesá obzvlášť vhodné na zabudovanie do oblastí násypov a dajú sa tým docieliť vysoke0016 Pri spôsobe na ín-sítu Utesňovanie pôdnych plôch sa môže stanoviť, že takto sforrnovanételesá sa sušia predtým, než sa aplikujú na pôdnu plochu.0017 Ďalej sa môže stanoviť, aby aspoň jedným materiálom bol bentonitový prášok, bentonitové perly alebo bentonitové pelety. 0018 Výhodne sú trojrozmerné telesá v tvare diskov alebo doštičiek.0019 Ďalej sa môže stanoviť, aby táto alebo aspoň jedna ochranná vrstva bola vrstva ñltračná0020 Podľa zvláštnej formy uskutočnenia vynálezu sa môže stanoviť, aby bola priamo navrstvu zo sforrnovaných telies nanesená separačná vrstva výhodne z ílových plátkov.0021 Podľa ďalšieho zvláštneho uskutočnenia vynálezu je pôdnou plochou kanálové podložie,nanesením sforrnovaných telies na kanálové podložie sa pripraví lôžko a separačná vrstva,napríklad z ílových plátkov, sa nanesie na lôžko.0022 Podstatou vynálezu je prekvapivý poznatok, že použitím napúčavého materiálu sa docieli samotesníace utesnenie, respektíve utesnenie napučíavaním, čim odpadajú následné spracovateľské kroky. Pri zabudovaní tesniacej vrstvy nevznikajú žiadne duté priestory napríklad medzi kanálovým podložím a tesniacou vrstvou, pretože sa jednotlivé telesá, respektíve sformované telesá prispôsobia kanálovému podložiu.0023 samostatným utesňovaním horizontálnym napúčavým pôsobením sa zabráni pracovným0024 Utesňovanie na existujúcej stavbe, štetovniciach alebo tesnivách, ktoré sú k dispozícii, najmä ílových tesnivách, sa deje samostatne bez dodatočného manuálneho alebo mechanickéhoopracovávania. 0025 Povrchové utesnenie obsahuje samoozdravovací účinok pri poškodení alebo sadaní.0026 Uskutočňuje sa individuálne prispôsobenie požiadavkám potrieb stavby, čo sa týka0027 Pomocou predkladaného vynálezu je možná príprava veľkých utesnených plôch vkrátkom budovacom čase a s malou personálnou a stroj ovou náročnosťou.0028 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z nárokov a následného opisu a budú objasnené V príkladoch uskutočnenia predkladaného vynálezu na základe schematickýchObrázok l ukazuje príklad samotesníaceho utesňovacieho materiálu v priebehu napučiavaniavždy v perspektívnom pohľadu zhora a v rezeObrázok 2 ukazuje pohľad v reze v oblasti kanálového podložia s utesnením z utesňovaciehomateriálu podľa zvláštnej formy uskutočnenia predkladaného vynálezu pred napučiavaním Obrázok 3 ukazuje pohľad ako obrázok 2, avšak po napučiavaníObrázok 4 ukazuje pohľad ako obrázok 3, avšak v oblasti stavby respektíve štetovnice Obrázok 5 ukazuje zariadenie na zavádzanie samotesniaceho utesňovacieho materiálu a Obrázok 6 ukazuje ďalší bočný pohľad na zariadenie z obrázku 5.0029 Obrázok 1 ukazuje diskovite teleso 10, ktoré sa skladá z ílu 12 a s nim zmíešaného napúčavého materiálu 14. Materiál 14 môže napríklad pozostávať z bentonitových perál. Teleso lO môže byť sušené a byť tuhé. Pri kontakte s vodou (neukázané), začína napúčavý materiál 14 napučíavať. Na obrázku l je hora dolu znázornená, ako začína napúčavý materiál napučiavaťa ako sa stále zväčšuje.0030 Teleso 10 môže podľa miesta použitia a podmienok použitia vykazovať rôzne tvary. Telesá 10 sa pripravia homogenizovaním prírodného ílu a pridaním napúčavého materiálu respektíve napúčavých materiálov, takže dochádza k rovnomernej distribúcii v ílovej hmote a následnému zhutneniu, ako aj špeciálnemu vytvarovaniu. Okamžite po príprave sa telesá sušia pomocou horúceho vzduchu alebo mikrovĺn na vibračnom rošte tak dlho, aby bolo zabránené zlepovaniu jednotlivých telies 10 a aby bolo umožnené málo deformujúce transportovanie amedziukladanie. Okrem toho sa sušením proces napučiavania napúčavého materiálu preruší.0031 Veľkosť telies 10 je síce závislá od podmienok jednotlivých prípadov, avšak v zásade sú žiaduce pokiaľ možno malé telesá, aby sa docielila čo možno vysoká ukladacia hustota telies v0032 Obrázok 2 ukazuje náhľad v reze v oblasti kanálového podložia 16. Na kanálovom podloží 16 je pripravené lôžko 18. Na zarnedzenia zmiešania kanálového podložia 16 s prípadnými pieskami sa uskutoční zabudovanie separačnej vrstvy 20 z ílových plátkov. Potom je nanesený veľký počet telies 10 ukázaných na obrázku l vo forme utesňovacej vrstvy 22. Nautesňovaciu vrstvu 22 je nanesená ďalšia separačná vrstva 24 z ílových plátkov, aby sa

MPK / Značky

MPK: E02D 15/00, E02B 5/00, E02B 3/12, E02B 3/00, E02D 31/00, C09K 17/00

Značky: utěsňovací, ploch, materiál, pôdnych, utesňovanie, samotesniaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e5763-samotesniaci-utesnovaci-material-na-utesnovanie-podnych-ploch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samotesniaci utesňovací materiál na utesňovanie pôdnych plôch</a>

Podobne patenty