Číslo patentu: E 5164

Dátum: 29.11.2006

Autori: Kerpicci Husnu, Unal Baris

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka kompresora, ktorý je uspôsobený na vylepšenie mazania pohyblivých častí.0002 V hermetických piestových kompresoroch, obvykle využívaných V chladiacich zariadeniach, je mazanie nevyhnutné kvôli zamedzeniu vplyvu trenia na pohyblivé časti počas chodu. V hermetických piestových kompresoroch je mazanie ložísk,v ktorých sa časti pohybujú obvykle zabezpečené rotáciou kľukového hriadela pri vysokých otáčkach. Mazaníe je vykonávané privádzaním oleja, do vnútra vonkajšieho krytu kompresora prostredníctvom trubice, nasávajúcej olej, umiestnenej pod hriadeľom. Olej vo vnútri je následne využívaný na mazanie ložísk a taktiež na odvádzanie tepla vo vnútri kompresora cez horný kryt. V kompresoroch priamo ovplyvňuje správny návrh ložísk efektívnosť kompresorov a taktiež životnosť.0003 Pri nedostatočnom zásobovaní množstvom oleja dochádza ku znižovaniu mechanickej efektívnosti kompresora a znižovaniu životnosti, čo môže vyplynúť do nefunkčnosti kompresora ako následok opotrebovania ložísk. Navyše olej funguje taktiež ako tlmič medzi operačnými povrchmi a prispieva ku znižovaniu hluku kompresora. Preto je z hľadiska celkovej životnosti kompresora mazanie nevyhnutné na neprerušovanej báze. Napriek tomu môžu byť najmä v kompresoroch s variabilnou kapacitou (VCC) počas štartu zaznamenávané problémy kompresora, pretože nedochádza ku prenosu potrebného množstva oleja do ložísk s dostatočnou rýchlosťou. V tomto prípade môže aj napriek tomu, že sú ložiská zásobované nevyhnutným množstvom oleja za malých otáčok, dochádzať ku znižovaniu prenosu nevyhnutného oleja do ložísk pri nízkej kapacite, teda pri nízkych otáčkach, čo spôsobuje opotrebovanie a ovplyvňuje dlhodobý chod kompresora.0004 V doterajšom stave techniky je v US patentovom dokumente č. US 6527085 uvedený opis trubice na nasávanie oleja z olejovej0005 V doterajšom stave techniky je V US patentovom dokumente Č. US 4575320 uvedený opis častí na uloženie oleja Vo vnútri hlavnej časti kompresora nad nasávacou trubicou.0006 Cieľom tohto Vynálezu je realizácia kompresora, V ktorom sú zabezpečené prostriedky na vylepšenie mazania pohyblivých častí pri štarte.0007 Chladiace zariadenie, vytvorené na naplnenie cieľa tohto vynálezu je vysvetlené V prvom nároku, pričom ostatné znaky sú opísané V nezávislých nárokoch.0008 V kompresoroch podľa, tohto Vynálezu je časť nasávaného oleja cez nasávací kanálik prenesené do ložiska, V ktorom sa pohybuje hriadeľ prostredníctvom diery V nasávacej trubici a prostredníctvom drážky, umiestnenej na hornom povrchu hriadeľa, pričom V inej časti je prenesený do komory. Prostredníctvom inej diery, umiestnenej na opačnom konci danej drážky prechádza olej prenosový kanálik a je schopný prechádzať až do najvyšších miest kompresora. Ostatná časť oleja prechádza prenosovým kanálikom cez vstupný otvor prenosového kanálika,spojeného s prednou časťou nasávacieho kanálika a smeruje do horných častí spolu s olejom, Vychádzajúcim 2 drážky. Pri zastavení pohybu hriadeľa olej, ktorý dosiahol komoru cez nasávací kanál V danom momente nemôže prejsť do prenosového kanála a ostáva vo vnútri komory.0009 V inom vyhotovení tohto Vynálezu je pri využití oddeľovanej časti komora rozdelená na oddelenia. Olej, smerujúci do komory prechádza z oddelenia do druhého cez prechodovú časť,umiestnenú pod. hladinou výstupu nasávacieho kanála oddeľovacej časti, pokiaľ hladina oleja V oddeleniach na dvoch stranách oddelovacej častí nie je Vyrovnaná. V prípade, že olej vystúpi nad nasávaciu trubicu, zvyšný olej sa vracia naspäť do vnútra puzdra cez nasávací kanálik. Tým je dosiahnuté, že určité množstvo oleja je ponechané Vo vnútri komory V momente, keď sapohyb hriadeľa zastaví a pri najbližšom štarte hriadeľa jeurčitá časť základného oleja, nevyhnutného pre ložiská a hriadeľ, zabezpečená jednoducho.0010 Vo vyhotovení tohto vynálezu obsahuje hriadeľ nasávaci kanál, umiestnený vo vnútri nasávacieho potrubia, ktorý je umiestnený excentrický vzhľadom na strednú os, pričom množstvo oleja, ktoré je prenášané do ložísk, prechádza cez nasávací kanál, umiestnený excentricky vzhľadom na stredovú os a trubicu nasávania oleja a tým je zvýšená efektívnosť kompresora. Zvyšovaním prietoku oleja, pumpovaného nasávacou trubicou spôsobuje znižovanie teploty obalu kompresora a teda teploty vstupujúceho plynu, nasávaného do valca, čím dochádza ku vylepšeniu termodynamickej efektívnosti kompresora. Navyše pomocou zásobovania ložísk olejom rapídne pri štarte je zamedzené opotrebovanie pri štarte. Pri kompresoroch s variabilnou kapacitou, ktoré môžu fungovať pri rozličných rýchlostiach podľa potrieb v závislosti od kapacity môže byť olej prenesený do ložísk pri oboch rýchlostiach, vysokej aj nízkej so stálym zvyšovaním efektívnosti.0011 Kompresor, realizovaný na zabezpečenie cieľu tohtovynálezu je zobrazený na pripojených obrázkoch, na ktorýchObrázok 1 zobrazuje schematický pohľad na kompresor.Obrázok 2 zobrazuje schematický pohlad na kľukový hriadeľ. Obrázok 3 zobrazuje náhľad na hriadeľ, obsahujúci prenosný kanál a komoru a nasávací kanál vo vnútornej častí.Obrázok 4 zobrazuje schematický pohľad na detail D hriadeľa.Kompresor Motor Prenosový kanál13. Vstupná časť prenosového kanála 14. Komora0013 V domácich zariadeniach, obvykle v chladiacich zariadeniach je cirkulácia obehovej kvapaliny, využívanej na účely chladenia, dosiahnutá prostredníctvom kompresora (1). 0014 Kompresor (1) obsahuje motor (2) a hriadeľ (5),prenášajúci pohyb motora (2).0015 Vo vnútri kompresora (1) je obvykle zabezpečená tekutina,ktorá uľahčuje pohyb operačných častí a odvádza teplo,qenerované vo vnútri. V preferovaných vyhotoveniach je ako tekutina využívaný tekutý olej.0016 Hriadeľ (5) obsahuje nasávacie potrubie (12), upevnené ku jeho spodnej časti, kde je nasávaný olej a je prepravovaný do horných časti pri pohybe potrubia (12) spolu s hriadeľom (5) a nasávací kanál (11), umiestnený vo vnútri nasávacieho potrubia(12) obvykle rovného valcového tvaru, slúži na prenos nasávaného oleja smerom nahor.0017 Hriadeľ (5) ďalej obsahuje komoru (14) v spojení s nasávacím potrubím (11), v ktorom sa olej, nasávaný cez nasávacie potrubie (11) uskladňuje, drážku (17), obvykle špirálovitého tvaru, umiestnenú na vonkajšom povrchu hriadeľa(5), ktorá zásobuje olejom pri rotačnom pohybe smerom hore a pri prechode cez drážku, prenosový kanál (3), ktorým prechádza olej,ktorý je naakumulovaný v komore (14) a ktorý je prenášanýprostredníctvom danej drážky (17) do horných časti, najmenej

MPK / Značky

MPK: F04B 39/02

Značky: kompresor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e5164-kompresor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompresor</a>

Podobne patenty