Baliaci prístroj s kruhovou konštrukciou dráhy a podávač fólie

Číslo patentu: E 4217

Dátum: 28.04.2003

Autori: Tuomiranta Tapio, Mäki-rahkola Jari, Mäki-rahkola Hannu

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Baliaci prístroj s kruhovou konštrukciou dráhy a podávač fólieOblast techniky Vynález sa týka baliaceho prístroja podľa predvýznaku nároku l. Vynálezsa tiež týka podávača fólie pre baliaci prístroj podľa preclvýznaku nároku 12, Doteraiši stav technikyNa balenie rôznych dielcov, napríklad cievok, sú známe baliace prístroje používané na balenie pomocou baliacej fólie, s výhodou tenkej a priehľadnej rozťažnej fólie z plastu. Zvitok fólieje bežne ukladaný do podávačov fólie, ktoré sú zase umiestňované v držiaku, ktorý sa pohybuje okolo kruhovej konštrukcie a dráhy v nej, buďto okolo celého dielca alebo prechádzajúc otvorom v stredovej línii dielca.Avšak u takýchto prístrojov je problém, že množstvo fólie dodávané zo zvitku sa v každom okamžiku, v rôznych miestach na kruhovej trati mení, pretože držiak nieje v stále rovnakej vzdialenosti od dielca. V niektoiých bodoch sa vzdialenosť medzi dielcom a držiakom dokonca zmenšuje, a V dôsledku toho nie je fólia medzi dielcom a držiakom celú dobu i 1 apnutá, takžeje balenie nekvalitne fólia sa strapatí a vznikajú i ďalšie problémy.Jeden baliaci pristroj je opisaný v EP 0 936 142 A 2 alebo odpovedajúcom patente US 6,192,653. Tento pristroj zahrnuje rolovacie zariadenie na vedenie fólie, ktoré má valec umiestnený proti fólii, aby sa Lidržovalo napnutie fólie. ale tak, aby sa pritom mohol otáčať s fóliou v smere podávania fólie. Tento valec je spriahnutý pomocou momentového obmedzovača s motoronL ktorý má snahu otáčať valec opačným smerom, ale napätie fólie presahuje daný moment a valec sa teda nemôže otáčať opačným smerom. Pokial je fólia spomalená, valec sa môže otáčať opaćným smerom a film je navíjaný späť na valec čím je uvedený problémeliminovaný. Avšak môžu vzniknúť problémy so synchronizáciou prevádzky-g, vodíaceho valca a valca fólie, pretože valec fólie môže byť rovnako opatrenýĎalší prístroj je uvedený v EP 0 936 l 4 l BI, kde je napätie fólie kontinuálne sledované pomocou snímačov a kde zvitok (kotúč) fólie môže sa otáčať motorom. Pokial sa zistí, že sa fólia spomaľuje, otáča sa zvitkom dozadu a voľna časť je spätne navíjaná na zvitok s tóliou. U tohto prístroja je potrebný pomocný motor pre zvitok s fóliou, ktorý sa ťažko umiestňuje do držiaka a ktorý značne zvyšuje hmotnost držiaka.Ďalší známy prístroj je uvedený v spise EP O 544 3 l 2 BI alebo odpovedajúcom patente US 5,282,347. Tento prístroj zahrnuje rolovaci prístroj umiestnený v držiaku, v ktorom môže byt voľna fólia v prípade potreby akumulovaná. Niektorými valcami je možné pohybovať prostredníctvom pružinovej sily a sú regulovateľné zmenami napätia vo fólii. Pre tieto valce je potrebný veľký priestor a zvyšujú hmotnosť držiaka. Zvýšenie hmotnosti sťaží premiestňovanie držiaka a spôsobí zvýšené požiadavky na energiu a problémy sÚlohou vynálezu je vytvorit baliaci prístroj ako alternatívu doterajšieho stavu techniky a na odstránenie nevýhod doterajšieho stavu techniky. Týmto vynálezom je možne spätne navíjať voľnu fóliu bez použitia elektrických senzorov a pomocných motorov a vyhnúť sa takýmto konštrukciám vo vozíku, ktoré by boli pripojené k prostriedkom pre pohyb vozíka dopredu, pričom konštrukcia podľa vynálezu je jednoduchšia a tvorba rôznych častí môže byť oddelenia.Baliaci prístroj podľa vynálezu sa vyznačuje znakmi uvedenými vo význakovej časti nároku l. Podávač podľa vynalezu sa vyznačuje znakmiuvedenými vo význakovej časti nároku l 2.S týmto vynálezomje ľahšia tvorba vozíka a použitie alternatívnych alebo úplne nových typov konštrukcii, pretože konštrukcie pracujúca s voľnou fóliou nemusí nutne spolupracovať napríklad s motorom na premiestňovanie vozíka alebo s prevodovými mechanizmalni. Je zvýšená možnost výmeny a uľahčenáStručný prehľad obrázkov na výkresochNásledne bude vynález podrobnejšie opísaný pomocou prikladněho výhodného Llskutočnenia vynálezu s odkazmi na priložené výkresy, kde obr. l znázorňuje podávač fólie v pohľade z boku a spojený s vodiacou konštrukciou baliaceho prístroja a prácou prístroja, keď je napätie fólie na stanovenej hodnote aleboje vyššie,obr. 2 znázorňuje podávač fólie v pohľade z boku a spojený s vodiacou konštrukciou baliaceho pristroje, keď je napätie fólie nižšie než stanovená hodnota, obr. 3 znázorňuje vodiace kolesá mechanizmu v pohľade v smere vodiacejObr. l a 2 znázorňuje princíp funkcie podávača l fólie a v tomto opise podávač l bude rovnako nazývaný vozík l a podávacie prostriedky 19, Q, JA, lg budú rovnako nazývané vodiace valce. Vozík l a vodiace valce sú znázornená v zmenšenom schematiclçom pohľade na ilustráciu funkcie zariadenia. Obr. l znázorňuje situáciu, ked podávaná fólie 2 je vhodne napínaná, pričom napätie fólie je na hodnote vopred stanovenej alebo vyššej, a fólia je podávaná zo zvitku § dopredu a ďalej okolo baleného dielca. Koniec fólie g je pripevnený k dielcu,pričom, ked sa vozík l pohybuje, je fólia súčasne Líťahovziítá pôsobením vodiacich valcov a je odvíjaná zo zvitku § fólie. Obr. 2 znázorňuje situáciu, ked je fóliaspomalená aje spätne navíjaná na zvítok § fólie.Vozík 1 zahrnuje rámovú konštrukciu g, v ktorej sú prepojené funkčné časti. Uvedený vozik l je znázornený bez motora alebo prostriedkov, ktorých silou sa vozik 1 pohybuje pozdĺž konštrukcie § dráhy a sleduje požadovanú dráhu. Motory alebo prostriedky 26 pohybujúce vozikom dopredu môžu sa implementovať známym spôsobom, pričom rám g je opatrený napriklad elektrickým motorom na otáčanie napriklad ozubeným kolesom, ktoré je uložené na ozubeni konštrukcie g dráhy. Pomocou tohto ozubeného kolesaje vozík 1 poháňaný dopredu a súčasne je zaistené nutne napájanie elektrickým prúdom pomocou klzných kontaktov, pričom vozik lje opatrený kontaktmi a dráha Q je opatrená napájacou koľajnicou, pozdlž ktorej klžu kontakty vozíka. Dráha ž je kruhová dráha vytvárajúca nekonečnú dráhu, pozdlž ktorej sa pohybuje vozik l. Táto dráha má napriklad taký tvar, že zahrnuje dve horizontálne časti, ktoré sú nad sebou a sú spojené vertikálnymi oblúkovitými časťami, pričom počas jedného cyklu sa vozík otáča okolo smeru,ktorý je horizontálny a priečny vzhľadom k rovine, v ktorej sa vozik 1 pohybuje. Vozík 1 je udržiavaný v dráhe g pomocou horných koliesok í a § a dolných koliesok Q a Z, ktoré nesú vozík l v jeho rôznych pozíciách. Kolieska sú tlmiestnené na protiľahlých stranách konštrukcie dráhy ž. Dráha ě je napríklad plochá dosková konštrukcia podpieraná rámom alebo pripojená k nemu.Vozík l je opatrený zvitkom § fólie, z ktorej sa folia 2 podáva a vedie pomocou vodiacich valcov z vozíka l a ďalej okolo baleného dielca, ktorý je umiestnený vo vnútri kruhovej dráhy alebo ktorým vozík l a dráha ě prechádzajú. V tomto prípade sú konkrétne dané cievky z kovového pásu, ktoré majú veľký vnútorný otvor. Pokial je to nutné, môže sa dráha opatrit priechodom, ktorý je možné otvorit, alebo pohyblivou časťou na vloženie dráhy Q do dielca a vytvorenie kontinuálnej dráhy pre vozik l. Ďalej je pod konštrukciou dráhy š umiestnený otáčací pristroj na otáčanie cievkami pri baleni, pričom každá časť cievky môže sa zabalitĺ Os otáčania cievky je pozdlžna os cievky, ktorá je

MPK / Značky

MPK: B65B 11/02

Značky: podávač, kruhovou, fólie, konštrukciou, dráhy, baliaci, prístroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e4217-baliaci-pristroj-s-kruhovou-konstrukciou-drahy-a-podavac-folie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Baliaci prístroj s kruhovou konštrukciou dráhy a podávač fólie</a>

Podobne patenty