Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

STREŠNÁ ŠKRIDLA, HLAVNE VEĽKOPLOŠNÁ DVOJKORÝTKOVÁ POSUVNÁ ŠKRIDLA NA PLOŠNÉ POKRÝVANIE STRECHY0001 Vynález sa týka strešnej škridle podľa predvýznakovej časti nároku 1.0002 Takáto velkoplošná posuvná strešná škridla sdvomi chrbtami je známa z DE 29917 643 U 1.0003 Tento nemecký úžitkový vzor vychádza zo stavu techniky podľa nemeckého úžitkového vzoru 298 20 467, kde je opísaná veľkoplošná posuvná strešná škridla s hlavovým a postranným drážkovaním a s veľkostným parametrom menším ako 10 škridiel na štvorcový meter strešnej plochy prihmotnosti menšej ako 3,5 kg.0004 Úlohou DE 299 17 643 U 1 je vytvoriť zvlášť verkoplošnú a relatívne ľahkú strešnú škridlu, ktorá by mohla byt ukladaná v krytine taktiež v zasunutej prevádzkovej polohe a zaručila by tak v zasunutej, ako iv normálnej prevádzkovej polohe dobré tesnenie krytiny. Na posuvnej škridle sú preto v oblasti drážkovania vyhotovené zlepšenia a škridla je pritom vyhotovená tak, ze- vnormálnej polohe uloženia vkrytine pätový okraj, presahujúci vnútornú hlavovú drážku, svojou koncovou hranou tesne dolieha na povrch spodnej škridle a vnútorná pätová drážka zasahuje až do dnovej oblasti hlavového- v zasunutej polohe uloženia v krytine je horná škridla svojou pätovou drážkou presunutá ďalej cez vnútornú hlavovú drážku spodnej škridle, a pätový okraj,doliehajúci svojou koncovou hranou priebežne tesne na povrch spodnej škridle, EP 1 291 476 32791/1tvorí s vnútornou pätovou drážkou tesnenie so štrbinou a kavernami (SpaltKavernen-Dichtung) ~ pozri nárok 1 DE 299 17 643 U 1.0005 Pri posuvnej strešnej škridle podľa DE 299 17 643 U 1 je nevýhodné,že možnost posunutla je pri pokrývaní strechy obmedzená, pretože určité posunuté polohy nie sú uskutočnitelné, pretože si v týchto polohách vzájomne prekážajú vnútorné rebrá hlavového drážkovania avnútorné rebrá pätového drážkovania na vrchu ležiacej škridle, takže vzniká takzvaný mŕtvy bod (alebo deadline) pokrývania.0006 Úlohou vynálezu je vytvorenie zlepšenej veľkoplošnej strešnej škridlea) je podstatne väčšia ako doposiaľ v praxi realizované škridle a pri redukcii strešných Iát na pokladanie na strešné Iaty je potrebné menej škridiel naštvorcový meter strešnej plochy, b) má pri relatívne ľahkom vyhotovení veľkú stabilitu apevnosť protiprevaleniu, takže je potrebné minimálne podporovanie. a c) pripúšťa zlepšenie posúvania škridiel bez mŕtveho bodu krytia.0007 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená strešnou škridlou s kombináciou znakov podľa nároku 1. Výhodné ďalšie znaky a vyhotovenia vyplývajú zo závislých patentových nárokov.0008 Zvlášť výhodné a prednostné vyhotovenie strešnej škridle vyplýva zo znakov nároku 5.0009 Zvlášť výhodné a nakoniec v praxi tiež prednostné kombinácie znakov je možné odvodiť z nárokov 6, 7 a/alebo 8.0010 Strešnú škridlu podľa vynálezu je možné vyrobiť vzhľadom k svojej malej materiálovej spotrebe hospodárne, vyžaduje menej strešných Iát, znižuje náklady na pokrývanie a vyznačuje sa veľkým národno-hospodárskym úžitkom. 0011 Vynález je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v smere šípky X z obr. 1, aobr. 5 a až 5 g pozdĺžny rez strešnou škridiou pozdĺž reznej línie F, G, H, J, K,L alebo M z obr.1.0012 Strešná škridla podľa vynálezu je vytvorená ako veľkopiošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy aje ako celok označená vzťahovou značkou 1. V stave položenom do krytiny sú viditeľné tak dve so vzájomným odstupom rovnobežne prebiehajúce pozdĺžne korýtka 2, 3,ako idva pozdĺžne chrbty 4, 5, majúce v priečnom reze v podstate polvalcovitý0013 Spôsobom, ktorý je sám o sebe známy. je strešná škridla 1 podľavynálezu zabezpečená nasiedujúcimi znakmia) viacrebrovým hlavovým drážkovaním 6 avoblasti tohto drážkovania zavesovacími nosmi 7, 8, usporiadanými na spodnej strane škridle, b) viacrebrovým pätovým drážkovaním 9, ktorého krajné rebro je vytvorené ako pätový okraj, zahnutý smerom na spodnú stranu škridle, c) dvomi viacrebrovými bočnými drážkovaniami 10, 11, z ktorých jedno (a to drážkovanie 11 ) je usporiadané na spodnej strane pozdĺžneho chrbta 5 pôsobiaceho ako krycí chrbát, adruhé (a to drážkovanie 10) je usporiadané na vrchnej strane okrajového pruhu nesúceho žliabok odvádzajúci vodu auloženého sodstupom na nulovú Iiniu 0 strešnejd) stredným pozdĺžnym chrbtom 4 s dvoma pozdĺžnymi korýtkami 2, 3,ktoré ho po stranách ohraničujú, pričom stenové oblasti tvoriace korýtko prebiehajú svojou spodnou stranou s odstupom od nulovej linie strešneje) prípadne dvojstupňovým rohom 12 hlavového a krycieho drážkovania adiagonálne proti nemu Iežiacemu rohu pätového apostranného0014 Takáto strešná škridla 1 je podľa vynálezu ďalej upravená amáf) škridla 1 má pri hmotnosti 7 kg (menej ako 7 kg) veľkostný parameter 6,5 Š/mz (menej ako 6,5 škrídiel na m 2 strešnej plochy) aje vytvorenás hrúbkou steny (hrúbkou steny črepu /materiálovú hrúbku) 7 - 9 mm, g) chrbty, ato pozdĺžny chrbát 4 stredného poľa a bočný krycí chrbát 5 majú v priečnom reze škridlou povrchový obvod, ktorý má až na prechody k pozdlžnym korýtkam 2, 3 konvexný tvar (porovnaj 3 a až 3 e) a v podstate bud tvar polkruhového oblúku (pozri výkres) alebo mnohouholníka odvodeného z polkruhového oblúku (neznázornené),pričom výška pozdĺžneho chrbta, t. j. výšková vzdialenosť medzi nulovou líniou O strešnej škridle a vrcholom chrbta 40 mm (je väčšia ako 40mm), a h) zväčšovacie nosy 7, 8 sú uložené na vonkajšom okraji hlavy škridle.0015 Podľa výkresového znázornenia sú zavesovacie nosy 7, 8 uložené priamo na vonkajšom okraji (hlavovom okraji). Pokiaľ sa akceptuje zhoršené vyhotovenie, môžu však byt tieto nosy (7, 8) usporiadané s malým odstupom od hlavovej hrany, napríklad odsunuté až o 20 mm.0016 Strešné škrídle podľa vynálezu sa vyznačujú pri doposiaľ neznámom veľkom formáte škridle malou hmotnosťou, ľahkou manipuláciou a veľkou stabilitou (hlavne vysokou pevnosťou páleného črepu v lome pri ohýbaní), ako i veľkou spoľahlivosťou z hľadiska odolnosti proti prevaleniu. Zvlášť výhodné je, že takáto posuvná (strešná) škridla je pokladaná bez mŕtveho bodu (t. j. bez

MPK / Značky

MPK: E04D 1/02

Značky: posuvná, pokrývanie, hlavne, škridla, střechy, plošné, velkoplošná, dvojkorýtková, strešná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e3112-stresna-skridla-hlavne-velkoplosna-dvojkorytkova-posuvna-skridla-na-plosne-pokryvanie-strechy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy</a>

Podobne patenty