Skateboard so smerovým kolieskom

Číslo patentu: E 3024

Dátum: 30.04.2003

Autor: Gang Singi

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Skateboard so smerovým kolieskom Opis(0001) Vymilez sa týka skateboardu, ktorý zahrnuje dve oddelené dosky (11, 21), z ktorých každá má smerové koliesko (13, 23) a spojovací prvok (40) na zaistenie dosiek (11, 21) na oboch koncoch. S týmto skateboardom môže jazdec ľahko zatáčať a zrýchľovať Skateboard natáčaním dosiek (11, 21).(0002) Ako je vidieť na obrázku 7 a bežný Skateboard zahmuje oválnu dosku (111) a dve sady koliesok (113, 123), ktoré sú pripevnené na spodnej časti dosky (111), každá zo sád nesie dve kolieska. S týmto usporiadaním môže byť bežný Skateboard urýchlený jazdcovým dupnutím na zem a môže byť riadený smerom doprava alebo doľava naklonením jazdca k jednej alebo druhej strane dosky (l 1 l). Ako je vidieť na obrázku 7 b bežné riadiace koliesko (130) zahrnuje držiak (134), rameno (135) pre koliesko a koliesko (136). Také bežne riadiace koliesko (130) je spravidla použité ako predné koliesko u ručného vozíka, pretože ľahko zmení smer točeniavynaložením minimálnej sily užívateľa.(0003) Dokument US-A-5 540 455 opisuje Skateboard s dvoma oddelenými boardami a(0004) Avšak, bez jazdcovho dupnutia na zem nemôže byť bežný Skateboard zrýchlený alebo môže byť urýchlený len mimoriadne obratným jazdcom.(0005) Okrem toho je ďalším problémom, že bežný Skateboard nemôže byť veľmi vychýlený na pravé alebo ľavé odbočenie, pretože doska (l 1 l) sa dotýka kolieska zo sady koliesok, ked sa doska (111) vychyľuje pod väčším než stanoveným uhlom. Z týchto dôvodov môže byť bežný Skateboard ovládaný V relatívne malom rozsahu, takže nie je možne zmeniť smer skateboardu(0006) Preto je potrebné a je cieľom tohto vynálezu poskytnúť Skateboard, ktorý je omnoho lepšie ovládateľný než bežný Skateboard a ktorý môže byť zrýchlený bez jazdcovho dupnutia(0007) Na dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa je poskytnutý skateboard podľa nároku 1.(0008) Podľa tohto vynálezu môže predný board mať jedno alebo viac smerových koliesok a zadný board môže mať jednu alebo viac upevnených sád koliesok.(0009) Podľa tohto vynálezu môže byť spojovacím prvkom torzná rúrka, ktorá je vo vnútri(0010) Podľa predloženého vynálezu môže spojovací prvok zahmovať torznú rúrku a dva pružné členy, ktoré sú zaistené rovnobežne s torznou rúrkou na oboch stranách torznej rúrky asú pripojené k prednému boardu a zadnému boardu na každom z ich koncov.(0011) Podľa uskutočnenia predloženého vynálezu je poskytnutý korčuliarsky board, ktorý má predný board, zadný board a spojovací prvok, ktorý prepája oba boardy navzájom a v odstupe,pričom aspoň jeden z predného alebo zadného boardu má jeden alebo viac smerových korčuliarskych nožov, ktoré sú pripevnené na spodnej strane dosky predného a zadného boardu,pričom spojovací prvok zahmuje pružný člen, takže môže byť pružne natáčaný alebo ohýbaný,ked je naň pôsobené krútiacou silou alebo ohybovou silou a môže sa vrátiť do pôvodnéhotvaru, keď je sila odstránená.Prehľad obrázkov na gýkresochObrázok l je perspektívny pohľad zobrazujúci tvar skateboardu podľa prvého uskutočnenia predloženého vynálezuObrázok 2 je schernatický bočný pohľad na smerové kolieskoObrázok 3 a, 3 b, 3 c ukazuje v pôdoryse ako riadiť Skateboard z obrázku 1Obrázok 3 d ukazuje v pôdoryse ako vyvíjať hnaciu silu skateboardu z obrázku lObrázok 4 a je prierez torznou rúrkou na obrázku 1Obrázok 4 b je perspektívny pohľad, ukazujúci montáž pružiny dosky z obrázku 4 aObrázok Sa je nárys skateboardu podľa druhého uskutočnenia predloženého vynálezuObrázok Sb je nárys skateboardu podľa tretieho uskutočnenia predloženého vynálezuObrázok 6 je perspektívny pohľad na board korčuliarskeho skateboardu podľa štvrtéhoObrázok 7 a je perspektívny pohľad znázorňujúci tvar bežného skateboardu aObrázok 7 b je bočný pohľad na bežné riadiace koliesko.(0013) Ďalej bude tento vynález opísaný vo viacerých detailoch s odkazom na nasledujúce príklady. Avšak tieto príklady sú určené len na ilustráciu a nemajú byť chápané ako limitujúce rozsah vynálezu.(0014) Ako je vidieť na obrázku 1, skateboard so smerovými kolieskami podľa predloženého vynálezu zahrnuje dva boardy, a to predný board (10) a zadný board (20), a torznú rúrku (40),ktorá prepája boardy (10, 20) vo vzájomnom odstupe.(0015) Board (10 alebo 20) zahrnuje dosku (11 alebo 21), smerové koliesko (13 alebo 23),ktoré je upevnené na spodnej strane dosky ( 11 alebo 21) a upevňovacie prostriedky (12), ktoré pevne upínąjú board (10 alebo 20) k torznej rúrke (40).(0016) Ako je vidieť na obrázku 2 smerové koliesko zahmuje držiak (34) kolieska pripevnený kdoske, rameno (35) kolieska, ktoré je otočne pripojené k držiaku (34) kolieska a koliesko(36), ktoré je otočne pripojené k voľným koncovým častiam ramena (35) kolieska. Držiak (34) kolieska má tvar klinu, takže je vytvorený ostrý uhol medzi dotykovým povrchom držiaka (34) kolieska a dosky (11) a protiľahlým povrchom držiaka (34) kolieska, priliehajúcim k ramenu(0017) S týmto skateboardom, ktorý má smerové kolieska (13, 23), ako je vidieť na obrázku 3 a,ak jazdec nakloní predný board (10) napravo vzhľadom na smer jazdy skateboardu, rameno(35) kolieska predného smerového kolieska (13) sa natočí na ľavú stranu a koliesko (36) sa odvaľuje napravo vzhľadom na smer jazdy, takže jazdec môže zatočiť doprava.(0018) Alternatívne, ako je vidieť na obrázku 3 b, ak jazdec nakloní zadný board (20) na jeho pravú stranu vzhľadom na smer jazdy, rameno (25) kolieska zadného smerového kolieska (23) sa otočí na ľavú stranu a koliesko (26) sa odvaľuje napravo vzhľadom na smer jazdy, takžezadný board (20) sa natočí doprava, s výsledkom, že jazdec môže zatočiť doľava.(0019) Kombináciu oboch uvedených účinkov je vidieť na obrázku 3 c, keď jazdec nakloní predný board (10) jeho pravou stranu a zadný board (20) na jeho ľavú stranu vzhľadom na smer jazdy, jazdec potom môže zatočiť doprava s malým polomerom otáčania. Navyše, ak jazdecnakloní oba boardy (10, 20) na rovnakú bočnú stranu vzhľadom na smer jazdy, môže on/ona ist(0020) Mechanizmus na vytváranie hnacej sily je ukázaný na obrázku 3 d, kde jazdec uskutočňuje točivý pohyb doľava vzhľadom na smer jazdy. Ak sa jazdec zatáča doľava, predný board (10) sa nakláňa v smere y a zadný board (20) sa nakláňa v smere -y, takže smerové kolieska (13, 23) realizujú uhol (a, B) odvaľovania vzhľadom na smer jazdy úmemý veľkosti ovplyvňujúcich síl preberaných boardamí (10, 20). A vzhľadom na parametre klinového tvaru držiaka (34, 24) kolieska, ktorý je časťou smerových koliesok (13, 23), sú sily (F l, F 2) vytvárané V smere odvaľovania smerových koliesok (13, 23). Tak horizontálna zložka síl (F 1 Cos a, F 2 Cos B) síl (F 1, F 2) tvorí hnacie sily, ktoré zrýchľujú Skateboard. Výsledkom je, že so skateboardom, ktorý má smerové kolieska, nemá jazdec potrebu dupnúť na zem na vytvorenie hnacej sily, namiesto toho on/ona potrebuje len otočiť svoje telo vpravo a vľavo bez pohybu jeho/jej nohy. A toto je vidieť na obrázku 3 d, kde vertikálne zložky F 1 a F 2 (F 1 Sin a, F 2 Sin B) tvoria moment M tak, aby sa Skateboard otáčal okolo svojho ťažiska.(0021) Ako je vidieť na obrázku 4 a torzná rúrka (40) zahrnuje prednú rúrku (41), zadnú rúrku(50), vnútornú rúrku (52), ktorá je pevne držaná v zadnej rúrke (50) pomocou guľôčkového ložiska (51) tak, že sa môže otáčať vzhľadom na zadnú rúrku (50), ale nemôže byť od zadnej rúrky (50) oddelená, a pružinový uzáver (53, 54), ktorý je upevnený vo vnútornej rúrke (52) a spojuje vnútornú rúrku (52) s prednou rúrkou (41), aby sa dve rúrky (52, 41) otáčali spoločne.(0022) Listová pružina (55), ktorá sa narnontuje do zadnej rúrky (50), je ukázaná na Obr. 4 b. Listová pružina (55) je spojená s vnútomou rúrkou (52) na jednom konci a so zadnou rúrkou(50) na druhom konci držiakom (56) tak, že listová pružina (55) je pružne knítivá pri rotácii prednej rúrky (41) vzhľadom na zadnú rúrku (50), spôsobené krútiacou silou jazdca. Súčasne listová pružina (55) poskytuje vratnú silu, keď je krútiaca sila odstránená. V uvedenej zostave torzná rúrka (40) s listovou pružinou (55) vo vnútri, umožňuje jazdcovi bezpečne dosiahnuť jeho/jej rovnováhu s obnovením sily generovanej listovou pružinou (55), keď jazdec natáča predný a zadný board (10, 20) vpravo a vľavo, aby urobil obrat alebo vytvoril hnaciu silu pri jazde na skateboarde podľa predloženého vynálezu.(0023) Okrem toho dva boardy (10, 20) môžu byť oddelené stlačením tlačidla (54) pružinového uzáveru (53, 54), takže je pre jazdca pohodlné držať a nosiť Skateboard.

MPK / Značky

MPK: A63C 17/00

Značky: kolieskom, smerovým, skateboard

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e3024-skateboard-so-smerovym-kolieskom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skateboard so smerovým kolieskom</a>

Podobne patenty