Zariadenie na podávanie fólií na výrobu fóliových vrecúšok a zariadenie na výrobu fóliových vrecúšok

Číslo patentu: E 30

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kraft Eberhard, Wild Hans-peter

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na podávanie fólii na výrobu fóliových vrecúšok a zariadenie na výrobuOblast technikv Vynález sa týka zariadenia na podávanie fólií na výrobu fóliových vrecúšok.ako aj zariadenia na výrobu fóliových vrecúšok.Doterajší stav technikv Takéto zariadenia podľa úvodnej časti nároku 1 a nároku 10 sú známe z DEZo zasobneho kotúča sa odvinie pas fólie. prevedie sa okolo neposúvateľného vodiaceho valca a pohyblivo uloženého vyrovnávacieho valca a ďalej sa dopravuje odfahovým zariadením. Odtiaľto je tiež známe. že sa použijú dva vyrovnávacie valce. ktoré sú navzájom pevne spojené. Vyrovnavací valec slúži na to. aby riadil odvíjanie pasa fólie zo zasobneho kotúča.Nevýhodnýwn sa pritom ukázalo byt Io. že tiaž vyrovnávatcíclt valcov spočíva na páse fólie a tak ju naťahuje. Tiaž vyrovnávacielio valca môže být značná. To je nevýhodne najmä pri spracovaní tenkých fólií. ktoré napríklad v dôsledku svojich pružnýclt vlastností alebo rozťažnosti vydržia len malé namáhanie v ťahu. Ďalej sa ukázalo byt nevgvhotlným. že vyrovnavacie valce sa pohybujú len trhane. v dôsledku čoho dochadza k nckontrolovanćniu iramahanitl v ťahu a tým k nekontrolovanému naťahovanitl fólie. To je nevýhodné najmä pri výrobe löliovýcl vrecúšok. pri ktorej sa spracúvajú fólie s presne urćerrvnii dlžkami.ÚlOllOll tohto vvnalezu preto je dat k dispozícii zariadenie na privadzanie fólie na výrolwu lolioyvch vrecúšok. ktorým sa da odvíjanie fólie zo zasobného kotúča riadiť bez toho. aby sa folia vvstavovala silnćmu alebo nekontrolovanému namáhanitl v ťahu. Ďalej je úlohou vynalezu dat k dispozícii zariadenie na výrobu föliovýcltvrecúšok. ktore zahrnuje zlepšene zariadenie na privádzanie fólie.Potlstzrtzi vvnzilezu Tieto úlohy sú vyriešené zariadením na privadzanie ľolie na vyrobil fóliový-ch vrecúšok so znakmi nziroku l a zariadeniu na výrobu toliových vrecúšok so znakmiPodľa tohto vmálezu sa pri zariadení na privádzanie fólie na výrobu fóliových vrecúšok uloženie prveho a druhého iyrovnávacieho valca zavesi na pružný záves. vedený cez najmenej jednu obvadzacitl kladku. takže tiaž prveho a druheho ViľO/l 1 á 2 lClČl°t 0 valca sa prinajmenšom čiastočne kompenzuj ú.Týmto spojením sa umožní pohyb l 0 l 1 áVaCĺCll valcov. takže odvíjanie fólie zo zásobnéltt) kotuča sa dá riaditĺ Súčasne vyrovnáv-acie valce visia svojou tiažou na protiľahlýclt koncoch pružneho zavesu. takže ich tiaž sa prinajmenšom čiastočne alebo úplne kompenzuje a ich tiaž spôsobuje vo fólii len malé napätie V ťahu a tak nespôsobuje jej natiabnutie. Ďalej sa spojením ryrovitávacícli valcov cez pružný záves umožní pohyb vyrovnávacícli valcov s len malým trhaním, pretože tieto sa môžu navzájom trviest do pohybu.Výhodne formy uskutočnenia vynálezu sú uvedene V závislých nárokoch.Zariadenie na výrobu íóliovýcch vrecúšok podľa tohto vynálezu zahrnuje najmenej dve zariadenia podľa tohto vynálezu na privadzanie fólie a jedno zváracie zariadenie na zvarenie OĎOClI lólii. Pri zváraní sa vyrábajú tóliove vrecúška. Pretože jedna folia može obsahovat obrazec prednej strany lóliového vrecúška. ktoré sa má vyrobiť. a tlruha fólia obrazec zadnej strany, presne zvcdenie oboch fólií k sebe v určenej relatívnej polohe oboch tabrazcox navzajom je nevyhnutné. Pretože so zariadením na privadzanie fólie potlla tohto vynalezu sa zabráni silnému alebo nekontmlovanemtr natiahíttttitr fólií. presne zvedenie oboch fólií k sebe je ľahkomožne. Výroba fóliovýcli vrecúšok sa takto zjednoduší. Môžu sa priviesť a zvariť ajjedna alebo viaceré ďalšie fólie. ako napríklad fólia na spodok. ktorá sa dá predierovata rvoskladat a vloží sa medzi obe fólie.Prehľad obrázkov na výkresochV ďalšom objasníme jedno Liskutoćnenie zariadenia podľa tohto vvnálezu pomocou priloženvclt obrzizkov. Tieto LtkazujuObr. l schematicke znázornenie zariadenia na privádzanie fólie.Obr. Za u obr. Žb vždy jedno schentaticke znázornenie zariadenia na snímanie fólie zariadenia na jvrivzidzttnie lölie.Obr. 3 Irojrozmerne schematické znaztwrnenie zariadenia na snímanie fólie zariadenia na privadzanie tolie.Obr. -l schemaiticke zníłzornenie Zľtľĺdtlcnlál na výrobu ÍÓlÍOVÉKJlI vrecúšok.3 Na obr. l je znázornenie zariadenie na privádzanie fólie na výrobu fóliovych vrecúšok.Zásobny kotúč Q lölie je držaný v držiaku g zasobných kotúčov. ktorý sa dá poháňat pohonom. Fólia je znázornená ako odvinutá zo zásobného kotúča á.Za zásobným kotúčoni j je usporiadané zariadenie Q na snímanie fólie. Zariadenie Q na snímanie fólie zahrnuje viaceré obvádzacie valce Z. l lg. ll a dva Iyrovnávacie valce g. 9. Obvádzacie a vyrovnávacie valce Z. §. 9. j. l 6. 2 sú usporiadané tak. aby fólia 2 bola vedená v uvedenom poradí prvým obvádzacím valcom Z. prvym vyrovnávacíni valcom 3. druhyim obvádzacím valcom l tretím obvadzacím valcom 1(. druhým vyrovnávacím valcom 9 a štvnyrm obvádzacím valcom 2 vždy striedavo nadol a nahor. Za zariadením Q na snímanie fólie je usporiadané dopravné zariadenie i. pozostávajúce z dvoch valcov. z ktorých najmenej jeden je poháňaný. pričom oba valce dopravného zariadenia ll spolupracujú tak. že zachytia medzi seba fóliu g a dopray/ujít ju.Dopravné zariadenie môže byt Ltsporiadane aj ďalej než valce á. takže valce í budú slúži( len ako obvádzacie valce. ktoré nie sú pohaňane.Obvadzacie valce Z a l sú usporiadané vždy v približne rovnakej výške. To iste plati pre obvadzzicie valce j a g Vyírovnávací valec § sa môže pohybovať medzi výškou obvadzacích valcov Z a m. Zodpovedajúco sa môže vyrovnziací valec 9 pohybovať medzi výškou obvadzacích valcov l 5 a lg. Vytovnávacie valce §. 9 sa môžu pohyhovat pozdĺž zvislycli vedení. pričom tieto zvisle vedenia nie sú na obr. l znazorneíie.Vyrovnávací valec §je usporiadaný v nahor otvorenej. visiacej fóliovej slučke. Vyrovnávací valec 9 sa nachádza v nadol otvorenej fóliovej slučke. Fóliová slučka yrovnávacieho valca 9 je držana nahor vyrovnavacím valcom 9.Ložisko lQ prvého vyrovnávacieho valca § a lozisko ll druhého vyrovnávacieht» valca 9 sú navzajom spojene remeňom Q. ktorý je obvedeíiy cezll) a ll. ako aj prvého a druhehoobvadzacie kladky 3. 14. Hníotnost ložísk vyrovnávacieho valca §. 9 visí na závese g. V dôsledku toho vyrovnávacie valce 8. 9 nćlilĺiílžlljĺl svojou tiažou lóliu 2.Pretože tiaž vyrriyiiavacícli valcov §. 9 je l 1 ć 3 lll 2 lllZ 02 ll 1 il. môže byt napríklad vyroviizittcí valec § ľahko predpätý závažím. pružinou. pásom gumy alebo podobnebez toho. aby bola tolia badateľne alebo trvale natiahíiutá. Tak sa da vo fólii g-4 vytxorit ľahké pnutie. ktoré bude fóliu g udržiavať napnutou medzi jednotlivými valcami. V dôsledku neutralizácie tiaží vyrovnávacíclí valcov a kontroloxrairvm vytvorením ľahkého napnutia sa dá pnutie vo fólii ľubovoľne nastavit. takže sa dajú spracovať aj tenke a citlivé fólie.Obvadzacie kladky Q. 14 závesu sú usporiadané v približne rovnakej výške.Záves l 2 je medzi oboma obvadzacími kladkami l 3 a l 4 usporiadaný vodorovne.Vedľa obvadzacíclí kladiek l 3 a 14 prebieha záves 1 g zvisle pozdĺž vedeniaSpôsob fungovania zariadenia na snímanie fólie objasníme s ohľadom na obr. 2 a. ľb. Na obr. Za je znázornený stav. v ktorom snímač Q fólie prevzal veľke množstvo fólie. Prvý vyrovnávací valec § je vo veľkej vzdialenosti od obvádzacieho valca Z. takže medzi obvádzacím valcom Z a prvým vyrovnávacim valcom g. ako aj medzi Iyrovnávacím valcom § a obxtádzacim valcom l 5 sa nachádza mnoho fólie. Vyrovnavaci valec § s ložiskom lQje pritom v spodnej polohe. Vyrovnávací valec 2 s ložiskom l 1 je súčasne vo veľkej vzdialenosti od obvádzacieho valca m, takže aj medzi obvadzacím valcom 16 a ryrovnàvacím valcom 2, ako aj medzi vyrovnávacim valcom 2 a obvádzacím valcom g sa nachádza veľa fóliového materiálu. Vyrovnávací valec 2 a ložisko u sa pritom nachádzajú v hornej polohe.Ak sa teraz k zariadeniu Q na snímanie fólie privedie menej fólie g. než sa odoberie. vuovnávaci valec § s ložiskom m sa budú pohybovať nahor a vyrovnávací valec 9 s ložiskom nadol. V dôsledku toho. že ložisko m a ložisko l 1 sú navzájom spojené cez záves L 2. oba vyrovnávacie valce sa môžu dat do pohybu synchrónne. Pri poklese vyroxrnávacielto valca 2 s ložiskom l 1 sa v dôsledku spojenia cez záves Q ložisko m s yroxrnávacíni valcom 5 zodvilíne. Tým sa skráti tak dráha medzi obvadzacim valcom l§ a vyrovnávacím valcom 2. ako aj dráha medzi gvrovnávaeíin valcom 9 a twbvadzacim valcom g. ako aj naviac dráha medzi obvádzacím valcom Z a 0 l 1 ĺl 21 Cll 1 valcom §. ako aj medzi vyromavacini valcom § a obvadzacím valcom j. Tak sa da súčasne bez trlíavého pohybu zo zariadenia na snímanie fólie odviest mnoho fóliového materiálu.Po tom. ako sa v LlľČlĺOln čase zo zariadenia na snímanie fólie odviedlo viac fóliovelio materiailu než priviedlo. vznikne konfigurácia. aká je znázornená na obr. Zb. Tu sa do zariadenia Q na snímanie fólie priviedlo malo fóliovćho materialu. Prvývyrovnavaci valec § sa nachadza blí/Lwasti prveho obvádzacieho valca Z. takže

MPK / Značky

MPK: B65H 23/04, B65H 23/185

Značky: zariadenie, výrobu, vrecúšok, fóliových, podávanie, fólií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e30-zariadenie-na-podavanie-folii-na-vyrobu-foliovych-vrecusok-a-zariadenie-na-vyrobu-foliovych-vrecusok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na podávanie fólií na výrobu fóliových vrecúšok a zariadenie na výrobu fóliových vrecúšok</a>

Podobne patenty