Obrábací stroj s meničom obrobkov

Číslo patentu: E 2781

Dátum: 30.07.2005

Autori: Schwörer Tobias, Bernhard Franz-xaver

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka obrábacieho stroja s meničom obrobkov na premiestňovanie obrobkov určených na obrobenie a/alebo paliet s obrobkami medzi aspoň jedným odovzdávacím miestom mimo obrábacieho stroja a vodorovne nepremiestniteľnýul pracovnýmstolom obrábacieho stroja podľa predvýznaku nároku 1.U takého obrábacieho stroja známeho zo spisu US 4,373,840 sa privádzanie paliet s obrobkami uskutočňuje spredu, teda z tej strany, na ktorej obsluhujüca osoba riadi a/alebo monitoruje obrábacie postupy. Obsluhujúca osoba preto musí v priebehu prebiehajúcej výmeny obrobkov opustit svoje miesto alebo sa vystaví nebezpecenstvu. Tento známy menič obrobkov dalej vyžaduje veľmi veľa miesta a už z tohto dôvodu sa môže použit len pre obrábacie stroje, u ktorých je nwžný širokýZo spisu EP 1 186 371 A 1 alebo EP 1 186 372 A 1 je síce už principiálne známe umiestnenie meniča obrobkov na zadnej strane portálovej frézky, avšak toto známe usporiadanie je podmienené lineárnym pohybom pracovného stola stroja voči meniču obrobkov, aby tam mohol byt naložený, prípadne vyložený. Také lineárne pohyblivé pracovné stoly však u väčšiny typov obrábacích strojov nie sú upravené. Navyše má taký známy menič obrobkov aj veľké nároky na núesto, ktoréz tohto dôvodu V mnohých prípadoch neumožňujú jeho použitie.Úloha predloženého vynálezu. preto spočíva vo vytvorení obrábacieho stroja s vodorovne nepremiestniteľným pracovnýmstolom a s meničom obrobkov, ktorý má oproti známym neničomobrobkov malé nároky na miesto, a ktorý obsluhujúcu osobustojacu pred obrábacím strojom žiadnym spôsobom neohrozí.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená obrábacím strojomso znakmi nároku 1.Výhody obrábacieho stroja podľa vynálezu s meničom obrobkov spočívajú predovšetkým v tom, že jeho otočný úložný element obrobkov a/alebo palety pre obrobky sa môže natáčać do dvomi bočnými stenami obmedzeného vnútorného priestoru obrábacieho stroja vytvoreného na spôsob portálového stroja,takže potrebné prídavné nároky meniča obrobkov na miesto mimo stroja sú zodpovedajúcim spôsobom menšie. Podľa vynálezu je pritom tento vnútorný priestor, prípadne medzipriestor, medzi bočnými stenami rozdelený otvárateľnou priečnou stenou alebo dverami na dve oblasti, totiž na prednú obrábaciu oblast a zadnú privâdzaciu oblast pre menič obrobkov. Pri otvorenej priečnej stene alebo dverách. môže lineárne pojazdný úložný element prísť až k pracovnému stolu a tam obrobok alebo paletu S obrobkami odložiť, prípadne odobrat. V priebehu obrábacieho procesu obrobkov je priečna stena, prípadne dvere, uzavretá amenič obrobkov žiadnynt spôsobom neohrozuje obrábací procesO atreniami uveden i vo vedľaších nárokoch sú umožnené P J ďalšie výhodné uskutočnenia a vylepšenia obrábacieho strojaMenič obrobkov je s výhodou opatrený zdvíhacím zariadením pre úložný element, aby zdvíhanie a pokladanie obrobkov alebopaliet s obrobkami bolo uskutočňované racionálne.Výhodným spôsobom je pre lineárnu premiestniteľnost úložného elementu tento usporiadaný na koľajovom vedení alebo teleskopickom výtahu, pričom toto koľajové vedenie alebo tento teleskopický Výtah sa pri OĽOČHOHI pohybe s výhodou rovnako otáča okolo zvislej osi. Toto spoločné otáčanie je všakMenič obrobkov nôže byt na obrábacom stroji umiestnený ako oddelené usporiadanie alebo môže byt na stroji inštalovanýÚložný element môže byt s výhodou vytvorený ako jednoduchý uchopovač alebo dvojitý uchopovač. U vytvorenia ako dvojitý uchopovač môže jedným jediným otočným pohybom súčasne spracovanú paletu odobrat z pracovného stola a dopravitPracovný stôl je vytvorený ako pevne zmontovaný,nepohyblivý pracovný stôl alebo ako otočný pracovný stôl,ktorého os otáčania je s výhodou uložená v alebo na oboch bočných stenách. Zvislá premiestniteľnost pracovného stola jerovnako možná bez ohrozenia vynálezcovskej myšlienky.Odovzdávacie miesto môže byt vytvorené ako s výhodouotočný prípravný stôl alebo ako odovzdávacia stanicaiprivádzacieho zariadenia obrobkov alebo externého zásobníka na obrobky alebo paletovêho zásobníka. Odovzdávacie miesto je pritom s výhodou oddelené od meniča obrobkov, aby poruchy,prípadne kmitania, ktoré pochádzajú napríklad z nakladania alebo vykladania prípravného miesta, neboli prenášané na meničobrobkov, prípadne na stojan stroja.Usporiadanie saní nástrojového vretena má s výhodou ajpohon pre zvislý pohyb.Príkladné uskutočnenia vynálezu sú znázornené na výkresoch a bližšie objasnené V nasledujúcom opise. Pritomobr. 1 bokorys obrábacieho stroja s integrovaným meničom obrobkov s čiastočne odstránenou jednou bočnou stenou pre lepšie znázornenie ako prvé príkladné uskutočnenie vynálezu, obr. 2 ten istý obrábací stroj v pôdoryse, obr. 3 obrábací stroj so separátne nasadeným meničom obrobkov v bokoryse podľa obr. 1 ako druhé prikladné uskutočnenie vynálezu, obr. 4 obrábací stroj-podľa obr. 3 v pôdoryse aobr. 5 obrábaci stroj s meničom obrobkov obmeneným oprotiobr. 3 v bokoryse ako tretie príkladné uskutočnenie vynálezu.Na obr. 1 a 2 je obrábací stroj znázornený ako prvé príkladné uskutočnenie vytvorené na spôsob portálového stroja a slúži predovšetkým. na frézovanie alebo Vŕtanie obrobkov. Tento obrábací stroj má lôžko 10 stroja, ktoré obsahuje dve stojaté paralelné a V odstupe od seba usporiadané bočné steny 11, 12. Na týchto bočných stenách sú usporiadané vodiace koľajnice 13, 14 na vedenie motoricky poháňaných pozdĺžnych saní 15, ktoré sa môžu pohybovať vo vodorovnom pozdĺžnom smere Y. Na týchto pozdĺžnych saniach 15 sú vedené priečne sane 16,ktoré sa môžu pohybovať nwtoricky vo vodorovnom smere X. Na týchto priečnych saniach 16 je opät motoricky poháňané nástrojové vreteno 17 motoricky posuvné vo zvislom smere Z a slúži na rotačný pohon nástrojov 18, ktoré tam môžu byt vymeniteľne upnuté. Bočne usporiadaný menič obrobkov nie je

MPK / Značky

MPK: B23Q 11/08, B23Q 7/14, B23Q 1/00, B23Q 1/25

Značky: stroj, obrábací, obrobkov, meničom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e2781-obrabaci-stroj-s-menicom-obrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obrábací stroj s meničom obrobkov</a>

Podobne patenty