Spôsob a zariadenie na plnenie fóliových vrecúšok s násadcom

Číslo patentu: E 2758

Dátum: 10.06.2005

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Spôsob a zariadenie na plnenie fóliových vrecúšok s násadcomOblast techniky Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na plnenie tekutín do fóliovýchvrecúšok, pričom tieto fóliové vrecúška vykazujú násadec.Doterajší stav techniky Z doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne spôsoby a zariadenia naplnenie tekutín do fóliových vrecúšok, ktoré vykazujú násadec.U týchto známych spôsobov je nevýhodné, že občas sa vonkajšia strana násadca zamočí uvedenou tekutinou.Ukázalo sa, že toto je spojené s radom nevýhod. Tak je napríklad nevýhodné, že tekutina, ktorá sa nachádza na vonkajšej strane násadca a tým aj na vonkajšej strane vrecúška. vedie k tomu, že sa vrecúško zašpiní alebo je lepkavé. Okrem toho tu prípadne vzniká hygienický problém, pretože vonku priľnutá tekutina nie je chránená sterilným balením vrecúška.Z US 4 832 096 je známe zariadenie podľa úvodnej časti nároku 8 a spôsob plnenia ohybných vrecúšok bez prítomnosti vzduchu.V EP 1 129 949 A 2 je zverejnený plniaci ventil na prerušenie prívodu tekutiny v plniacom stroji.Z US 5 437 316 je známy spôsob a zariadenie na bezkvapkové plneniePodstata vynálezu Úlohou tohto vynálezu preto je vytvorit spôsob a zariadenie, s ktorýmisa zabráni zamočeniu násadca na vonkajšej strane. Táto úloha je vyriešená spôsobom podľa nároku 1 a zariadením podľa nároku 8. Výhodné formy uskutočnenia sú uvedené vo vedľajších nárokoch. Podľa tohto vynálezu sa po naplneni fóliového vrecúška tekutina z plniaceho otvoru odsaje. Tým sa zabráni dokvapkávaniu tekutiny pri vyberani násadca na vonkajšiu stranu násadca. Po odsatí sa ďalej do fóliovéhovrecúška vženie sterilný plyn, takže toto sa trochu nafúkne a hladina tekutiny-2 a tým prípadne vo vrecúšku sa nachádzajúca pena klesnú do vrecúška. Tým sa zabráni tomu, aby pena alebo tekutina vytiekli cez násadec.Každé z týchto opatrení jednotlivo je vhodné na to, aby sa dosiahlo zlepšenie pri zabraňovaní nežiaducemu zamočeniu vonkajšej strany násadca tekutinou.Ďalej sa pred plnením fóliové vrecúško evakuuje. Tým sa do značnej miery zabráni tvorbe peny vnútri fóliového vrecúška, takže po naplnení tiež nemôže z násadca vytiect žiadna pena a tak zamočiť násadec zvonka.V dôsledku zabránenia tvorbe peny je ďalej možné udržať volný priestor vo vrecúšku, ktorý je naplnený plynom a nie tekutinou, čo najmenším.Odsávanie a vohnanie sterílného plynu sa výhodne uskutoční cez jedno a to isté vedenie. To umožní jednoduchú konštrukciu zodpovedajúceho zariadenia.Na evakuovanie vrecúška sa výhodne otvorí plynový ventil vnútri zariadenia a prívod k plynovému ventilu sa spojí s vákuovým vedením, čo sa dá najefektívnejšie urobiť prepnutím zodpovedajúceho prepínacieho ventilu.Na plnenie vrecúška sa výhodne plynový ventil uzavrie a plníací ventil sa otvorí a po naplnení uzavrie. Tak sa zabráni tomu, aby sa mrhalo tekutinou tým, že sa dostane do dráhy pre plyn.Na odsatie sa plníací ventil uzavrie a plynový ventil v zariadení sa otvorí a spojí s vákuovým vedením. Tým sa prípadná tekutina veľmi efektívnym a rýchlym spôsobom odsaje z plniaceho otvoru, aby sa zabránilo dokvapkávaniu.Na vohnanie sterílného plynu sa plníací ventil zatvorí a plynový ventil v zariadení sa otvorí k tlakovému vedeniu plynu prepínacím ventilom. Použitím plynového ventilu aj na privedeníe sterílného plynu na jeho vohnanie sa umožní čo najkompaktnejšie a mechanicky jednoduché uskutočnenie zodpovedajúceho zariadenia. Týmto postupom sa tekutina, ktorá sa ešte pripadne nachádza v plniacom otvore, prevedie do fóliového vrecúška a plníací otvor zostane pod plniacim ventilom bez tekutiny, takže vrecúško s násadcom sa môže odobrat bez toho, aby dochádzalo k dokvapkávaniu.U zariadenia je vytvorená dráha plynu, ktorá sa rozprestiera medziprívodom plynu a plniacim otvorom, pričom v dráhe plynu je vytvorený plynovýventil, aby sa dráha plynu dala uzavrieť alebo otvorit a pričom dráha plynu za plniacim ventilom ústi do dráhy tekutiny. Tým sa pri uzavretom plniacom ventile umožní odstrániť tekutinu, ktorá sa nachádza za plniacim ventilom. Prívod plynu je spojený s vákuovým vedením alebo vedením sterilného plynu,takže sa dá bud cez vákuové vedenie odsávať tekutina alebo plyn, alebo priviesť sterilný plyn. Tak je možné umožniť odsávanie a privádzanie plynu cez len jedno vedenie. To dovoľuje kompaktné uskutočnenie zariadenia.Plniaci ventil výhodne zahrnuje pohyblivý piest, ktorý sa dá pritlačiť na zužujúci sa rúrovitý diel v dráhe tekutiny, aby sa tak tesnením dala dráha tekutiny uzavrieť alebo otvoriť. To umožňuje presné riadenie procesu plnenia.Ďalej to umožňuje výhodnú formu uskutočnenia, pri ktorej je dráha plynu usporiadaná vnútri pohyblivého piesta. V dôsledku toho môže dráha plynu ústiť do dráhy tekutiny bezprostredne za plniacim ventilom.Plynový ventil výhodne zahrnuje voči otvoru pohyblivý plunžer, takže pohybom plunžera sa dá plynový ventil otvoriť alebo zatvoriť. To umožňuje rýchle otvorenie a zatvorenie, ako je nevyhnutné pre veľké plniace kapacity.Vo výhodnej forme uskutočnenia je v dráhe tekutiny pred plniacim ventilom vytvorený spätný okruh tekutiny. Spätný okruh tekutiny môže tekutinu priviesť späť k nádobe, z ktorej je tekutina vedená prívodom tekutiny k polohe násadca. Pretože spätný okruh tekutiny je vytvorený pred plniacim ventilom, cez tento spätný okruh tekutiny môže pri zatvorenom plniacom ventile tekutina cirkulovať. To je výhodné najmä vtedy, keď tekutina, ktorá sa má plniť, má byt horúca (z dôvodu sterilizácie), pretože potom sa pri zastavenom zariadeni, keď nedochádza k plneniu, žiadna tekutina v oblasti zariadenia neochladzuje a potom sa neplní s nižšou teplotou.Spätný okruh tekutiny sa dá použit aj na cirkuláciu čistiacej tekutiny.Výhodné formy uskutočnenia objasnime pomocou priložených výkresov. Pritom znázorňujúObr. 1 zariadenie na plnenie v schematickom nákrese v reze, Obr. 2 až 4 zariadenie z obr. 1 v rôznych prevádzkových stavoch.Na obr. 1 je znázornené zariadenie 1 na plnenie fóliových vrecúšok gs násadcom g. Násadec g fóliového vrecúška g je nasadene na plniaci otvorg. Násadec g pritom môže byt buď zasunuté zospodu do otvoru alebo pretiahnuté cez otvor ako napríklad rúrka.Prívod 5 tekutiny je usporiadaný bočne od hlavnej rúry § 1. Hlavná rúra § 1 sa pritom rozprestiera priečne k prívodu Q tekutiny vo zvislej orientácii až po plniaci otvor Il. Spodný koniec hlavnej rúry § 1 vykazuje kužeľovitú vnútornú stranu Z.Nad plniacim otvorom i je vytvorený plniaci ventil Q. Plniaci ventil Q zahrnuje prstencovité tesnenie §, ktoré sa dá pritlačiť na kužeľovitú vnútornú stranu z. Tesnenie g je nato usporiadané na pohyblivom pieste Q, ktorý sa môže pohybovať v smere 1 § nahor a nadol. Tesnenie § môže byt usporiadané aj na alebo v kužeľovitej vnútornej strane.Na obr. 1 je piest 13 znázornený v jeho spodnej polohe, pri ktorej tesnenie § prilieha k vnútornej strane Z a tak predstavuje zatvorený plniaci ventil Q.Medzi prívodom Q tekutiny a plniacim otvorom i sa rozprestiera dráha tekutiny cez oblasti gg a QQ. Oblast 2 Q sa pritom nachádza pred plniacim ventilom § a oblast §Q za plniacim ventilom Q. Oblasti 29 a gg môžu byt voči sebe utesnené plniacim ventilom Q.Hlavná rúra 31 vykazuje na svojom hornom konci vedenia 14 pre piest 1 To vedie k presnému pohybu piesta 13 v smere 1 §. V oblasti vedenia A musia byt vytvorené zodpovedajúce tesnenia pre piest 13. takže medzi piestom 1 § a vedením 14 nemôže vytiecť žiadna tekutina.Vnútri piesta 1 je vytvorený dutý priestor 32. Spodný koniec dutého priestoru 32 sa dá uzavrieť plynovým ventilom g. Plynový ventil g zahrnuje tesnenie 10, ktorým je tu prstencovité tesnenie. Prstencovité tesnenie m obklopuje horný koniec otvoru 33, ktorý sa nachádza v spodnom konci piesta 12. Spodný koniec otvoru §§ ústi do oblasti §Q dráhy tekutiny.Na tesnenie 10 sa dá nasadiť plunžer 11, aby uzatváral otvor Q voči dutému priestoru ąg. Plunžer 11 je pritom usporiadaný na piestovej tyči g,ktorou sa dá pohybovať v smere 1 E 3 nahor a nadol. Piestová tyč 12 prechádza cez horný koniec dutého priestoru 32 smerom von a tam musi byt

MPK / Značky

MPK: B65B 31/04, B65B 39/00, B65B 3/04

Značky: spôsob, plnenie, vrecúšok, zariadenie, násadcom, fóliových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e2758-sposob-a-zariadenie-na-plnenie-foliovych-vrecusok-s-nasadcom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na plnenie fóliových vrecúšok s násadcom</a>

Podobne patenty