Nosný kôš na zhotovovanie dielu šachty s dnom a s postrannými priechodmi z betónu

Číslo patentu: E 2757

Dátum: 29.01.2003

Autori: Polascheck Peter, Wagener Jürgen

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nosný kôš na zhotovovanie dielu šachty s dnom a s postrannými priechodmivynález sa týka nosného koša na zhotovenie dielu šachty s dnomz betónu podľa predvýznakovej časti nároku 1.Známe nosné koše pozostávajú spravidla zvalcového základného prvku s meniteľným priemerom. Tento základný prvok má štyri kruhové segmenty,ktoré môžu byť viac alebo menej posunuté smerom von, pripadne smerom dovnútra. Na tieto kruhové segmenty, ktoré všetky majú spoločnú centrálnu os,sa zvonku stroja pripevňujú prídržné lišty sna nich fixovanými tvarovkami. Kruhové segmenty sú s týmto cieľom na svojich spodných koncoch na celom obvode a v malých vzájomných uhlových odstupoch opatrené úložnými prvkami,ktoré sú vždy sklopné okolo vodorovnej osi. Do týchto úložných prvkov sa vo vodorovnej polohe zasunú pridržné lišty s na nich pripevnenými tvarovkami a následne sa vyklopia smerom hore do zvislej polohy. Pri týchto hore vyklopených zvislých prídržných lištách teda nosný kôš pozostáva zo základného prvku so štyrmi kruhovými segmentmi a pridržnými lištami s na nich vhodne pripevnenýmiNosné lišty známeho nosného koša sú svýkyvnými úložnými prvkami kruhových segmentov spojené voľne. Spočívajú vlastnou váhou v smerom hore do zvislej polohy vyklopených úložných pNkov na kruhových segmentoch. Totovoľné pripevneníe je nevyhnutné pre ďalší priebeh známeho spôsobu.Nosný kôš s pridržnými lištami, ktoré sú zasunuté do hore vyklopených úložných prvkov, sa teraz zasunie do forrnovacieho plášťa alebo formovacím plášťom sa nabehne na nosný kôš. Formovací plášť je na svojom obvode opatrený rozloženými, radiálne dovnútra smerujúciml, späť zaťahovateľnými čapmi shlavovými doskami. Tieto čapy shlavovými doskami sú na obvode usporiadané presne v rovnakom usporiadaní ako Výkyvné pridržné prvky na kruhových segmentoch. Čapy sa teda nachádzajú presne na rovnakýchmiestach, kde môžu byť usporiadané nosné lišty. V každom prípade je takto čap,ktorý je prípevnený na formovacom plášti, usporiadaný na mieste, kde môže prevziať za nim ležiacu nosnú lištu nasadeného nosného koša. Takéto prevzatie je možné preto, že nosné lišty na svojom hornom konci majú s osou rovnobežnú štrbinu, do ktorej môže byť pri spustení dole, pripadne pri vzájomnom pohybe medzi nosným rámom a formovacim plášťom zhora až do konca štrbiny zasunutý vhodný čap. V tejto zhora zasunutej polohe je zanorený čap pomocou príslušného hydraulického valca, ktorý sa nachádza zvonka na formovacom plášti, vytiahnutý smerom hore. Hlavová doska pritom tlači znútra na nosnú lištu a zovrie túto nosnú lištu v dopredu určenej polohe na formovacom plášti. Takéto smerom dovnútra orientované čapy formovacieho plášťa, ktoré nemajú žiadnu protioporu, pretože sa v ich mieste nenachádza žiadna nosná lišta, sú súčasne takisto vytiahnuté smerom von, a to takým spôsobom, že ich hlavové dosky tvoria bezstupňový vnútorný profil vnútornej steny formovacieho plášťa.Akonáhle sú nosné lišty prevzaté formovacim plášťom, teda zovreté na formovacom plášti, je zostávajúca časť známeho nosného koša, ktorá pozostáva z kruhových segmentov so spodnými sklopnými lôžkami, vysunutá z formovacieho plášťa smerom dole, a to do polohy, v ktorej môžu byť kruhové segmenty osadené novými prídržnými lištami. Po vysunutí kruhových segmentov nasleduje vytvorenie prstencového priestoru. Stýmto cieľom sa jadrom vyjde smerom hore a formovaci plášť s k nemu zovretými prídržnými lištami sa na toto jadro spusti. Následne sa uskutoční vyplnenie štrbinového priestoru, v ktorom sa nachádzajú pridržné lišty s tvarovkami, takým spôsobom, že dno spodného dielu šachty smeruje hore. Otvorený koniec spodného dielu šachty je pritom tvorenýAkonáhle je tvárnený odliatok úplne zavibrovaný, je formovaci plášť opäť stiahnutý smerom hore. Stýmto cielom musí byť najskôr uvoľnené zovretie medzi hlavovými doskami a prídržnými lištami. Na to postačí, ak sa nechá zaniknút tlak v ovládacom valci. Čap potom pri nadvihnutí formovacieho plášťa môže smerom hore vykĺznut zo zvislej úložnej štrbiny prldržných lišt.Takto čerstvo vytvorený tvarovaný výrobok obsahuje po odobratí formovacieho plášťa a po vytiahnutí jadra nosné lišty a na nosných lištách ñxované tvarovky. Tvarovaný výrobok spočíva svojím spodným otvoreným koncom na spodnom nátrubku. Nosné lišty s tvarovkami môžu byť teraz ponechané na tvarovanom výrobku až do vytvrdenia tvarovaného výrobku aleboje tiež možné nosné lišty a tvarovky vyňať ztvarovaného výrobku ešteZ dokumentu EP 1 175 983 A 2 je známy nosný kôš podľa predvýznakovej časti nároku 1. Známy nosný kôš je na svojich stranách opatrený debniacimi prvkami. Na vytvarovanie betónového dielca musí byt známy nosný kôš uvedenýdo zákrytu sformovacim zariadením, aby debniace prvky boli odovzdané naVyššie zmienený známy nosný kôš sa môže použiť spolu so zložitýmstrojom, takže zariadenie je nákladné a drahé.Ak sa vyjde z tohto stavu techniky, je úlohou vynálezu vytvoriť nosný kôš ako známy predpokladaný druh tak, že jednoduchými výrobnými zariadeniami umožní cenovo príaznivú a efektívnu výrobu. Táto úloha je vyriešená znakmiPodľa vynálezu sa používa napevno a úplne zvonku stroja osadený nosný kôš, ktorý sa v nerozobranom stave zavádza do štrbinového priestoru a tam v priebehu vytvárania tvarovaného výrobku nerozobraný zostáva. Také ponechanie dopredu zmontovaného a tiež v zmontovanom stave zostávajúceho nosného koša, pričom sa rezignuje na odstraňovanie nosných líšt, má rozhodujúcu výhodu v tom, že taký nosný kôš je mimoriadne cenovo výhodný. Nevyžaduje ani žiadne prídavné prvky na formovacom plášti, teda upínacie valce a upínacie čapy, ani nie je potrebné pracovať s radiálne prestaviteľnými kruhovými segmentmi. Zásluhou vynálezu možné vzdanie sa zmien tak naformovacom plášti, ako aj na jadre, prináša mimoriadnu výhodu vtom, žezariadenie na výrobu tybinkov alebo skruží pre šachty sa môže použit tiež na výrobu dielu šachty s dnom. Postačí nato vsadiť nosný kôš do prstencového priestoru zariadenia na výrobu tybinkov alebo skruží pre šachty a inak postupovať podobne ako pri zhotovovaní tybinkov alebo skruží pre šachty. Jediný rozdiel spočíva v tom, že pri výrobe dielu šachty s dnom v zariadení na výrobu tybinkov alebo skruží pre šachty sa namiesto horného prstencovéhonátrubku použije horná nátrubková doska. STRUČNÝ OPIS WOBRAZENÍ NA VÝKRESOCHNásledne je na základe výkresov podrobne opísaný výhodný príkladobr.1 bočný pohľad na zariadenie na výrobu tybinkov alebo skružís nosným košom,obr. 2 nosný kôš sa spodným nátrubkom sčasti v reze v bočnom pohľadea rozloženom znázornení, obr. 3 bočný pohľad na horný vnútorný prstenec nosného koša s nosnou lištou,obr. 3 a zväčšený detail llla z obr. 3,obr. 4 bočný pohľad, sčasti v reze, na nosný kôš v zostavenom stave,obr. 4 a zväčšený detail IVa z obr. 4, obr. 4 b zväčšený detail IVb z obr. 4. NAJLEPŠIA CESTA NA USKUTOČNENIE WNÁLEZUObr. 1 znázorňuje zariadenie na výrobu tybinkov alebo skruží pre šachtyso strojovým rámom 3, ktorý je pojazdný v zvislom smere. Z pojazdových valcov sú schematicky znázornená tiahla 3 a a 3 b zdvihových valcov. Vzťahovou značkou 1 je označená podlaha haly. Pod podlahou haly sa nachádza jama 2.Vjame 2 je výškovo prestavitelne usporiadané jadro 4. Toto jadro 4 nesie

MPK / Značky

MPK: B28B 21/00, B28B 7/16

Značky: nosný, postrannými, šachty, kôš, betonů, zhotovovanie, priechodmi, dielů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e2757-nosny-kos-na-zhotovovanie-dielu-sachty-s-dnom-a-s-postrannymi-priechodmi-z-betonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný kôš na zhotovovanie dielu šachty s dnom a s postrannými priechodmi z betónu</a>

Podobne patenty