Spôsob opravy ochrannej vrstvy vo vnútri priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby

Číslo patentu: E 250

Dátum: 21.05.2003

Autori: Blissenbach Dieter, Lamm Rolf, Kirchhoff Stefan

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob opravy ochrannej vrstvy vo vnútri priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádobyTento vynález sa týka spôsobu opravy ochrannej vrstvy v priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádobe, ako je nádoba konvertora, elektrická oblúková pec alebo lejacia panva,napríklad panva na liatie ocele, panva na odlievanie surového železa, lejacia panva s rozdeľovacou vložkou alebo panva na trosku. Predovšetkým sa tento vynález týka spôsobu opravy ochranného povlaku priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, v ktorej boli zistené oblasti s hrúbkou ochranného povlaku pod vopred stanovenou prahovou hodnotou a natieto oblasti sa nanáša materiál monolitickej ochrannej vrstvy.Priemyselné reakčné alebo prepravné nádoby, ako sú vysoké pece, elektrické oblúkové pece, lejacie panvy alebo konvertory, sa používajú napríklad vhutníctve, ako napríklad navýrobu ocele. Tieto nádoby majú obvykle na vnútornom povrchu ochrannú vrstvu, ktorá chránizaistenie vysokej úrovne prevádzkovej bezpečnosti opravovať.Na ten účel sa medzi jednotlivými výrobnými fázami, keď je nádoba prázdna, meria reziduálna hrúbka ochrannej vrstvy. Meranim získané údaje o reziduálnej hrúbke sa používajúna stanovenie oblasti ochrannej vrstvy, ktore je treba opraviť.Medzinárodná patentová prihláška WO 01/38900 Al opisuje bezdotykový spôsob merania reziduálnej hrúbky žiaruvzdomej vrstvy hutníckej nádoby. Tento spôsob zahmuje emisiu zväzku laserových lúčov zmeracieho zariadenia pohybujúceho sa nad vnútomým povrchom metalurgickej nádoby, to znamená nad povrchom žiaruvzdomej vrstvy, a meranie uhla a vzdialenosti medzi meracím prístrojom a vnútomým povrchom nádoby vrôznych miestach. Je výhodné, keď merací prístroj obsahuje laserovú diódu pracujúcu impulzne ako vysielací zdroj a fotodíódu na príjem. Takto získané údaje umožňujú zobrazit štruktúru povrchu žiaruvzdomej vrstvy vo forme trojrozmerného profilu hrúbky. W 0 01/38900 Al odporúča, aby sa tento merací prístroj napojil na zariadenie nanášajúce nový materiál ochrannej vrstvy naMateriál ochrannej vrstvy však väčšinou na vnútorný povrch nádoby nanáša pracovník ručne, pričom zariadenie slúžiace na vykonanie opravy drží v rukách, alebo zariadenie určené na vykonanie opravy obsluhuje ručne na diaľku. Voboch prípadoch musí byť pracovník schopný vizuálne identifikovať miesta, ktoré potrebujú opravu, a premiestňovať sa zároveň so zariadením, s ktorým vykonáva opravy. Preto musí byť pracovník pomeme blízko otvoreného konca opravovanej nádoby. To je spojené sradom nevýhod. Pracovník je vystavený teplu,ohňu, ostrekom nanášaného materiálu ochrannej vrstvy a iných častíc, ktoré padajú zo stien nádoby. Okrem toho je tu nebezpečenstvo výbuchu vo vnútri nádoby, keď sa horúci materiáldostane do styku s vodou, čo môže ohroziť zdravie pracovníka, pokiaľ je blízko nádoby.Okrem toho vedie ručný spôsob nutne k ľudským omylom. Napríklad keď pracovník vynechá miesto, ktoré je treba opraviť o niekoľko málo centimetrov, je nebezpečenstvo vzniku takzvaného prievalu, čo je otvor v stene nádoby, ktorý môže zdravotne ohroziť pracovníka pri nádobe alebo poškodiť zariadenie spojené snádobou alebo dokonca spôsobiť explóziu, keď materiál vytekajúci z nádoby príde do styku s vodou. Toto môže byť problém, pretože je ťažké vizuálne identifikovať miesta, ktoré je treba opraviť, keď je ochranná vrstva úplne monolitickáa pracovník môže predbežným meraním profilu hrúbky získať len hmbú predstavu o jej stave.Ked pracovník drží zariadenie slúžiace na vykonanie opravy vrukách, je množstvo nanášaného materiálu ochrannej vrstvy všeobecne obmedzené. Okrem toho vplyvom tepla jedoba práce riadená pracovníkom obvykle obmedzená na 10 až 15 minút.V dôsledku toho by bolo vysoko žiaduce mať k dispozícii spôsob opravy žiaruvzdomej vrstvy hutnej nádoby, ktorý by bol presnejší, než spôsoby podľa doterajšieho stavu techniky, priniesol by nižšiu spotrebu materiálu a eliminoval by vyššie zmienené prevádzkové riziká.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, ktorý môže byť vykonaný automaticky pri vysokej rýchlostiIným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, pri ktorom nie sú žiadne prevádzkovéĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, ktorý využíva účelnejšie materiál pre ochrannúEšte ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob opravy monolitickej vrstvy priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby, ktorý je možné ľahko prispôsobiťVnajširšom poňatí poskytuje tento vynález spôsob opravy ochrannej vrstvypriemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby zahmujúci krokyidentifikácia miest v ochrannej vrstve shrúbkou pod vopred stanovenou prahovou hodnotou pomocou meracieho zariadenia, pričom toto meracie zariadenie meria reziduálnu hrúbku ochrannej vrstvy, a jednotky na spracovanie dát, pričom jednotka na spracovanie dát v prvom kroku transformuje údaje o reziduálnej hrúbke do binámych dát porovnaním údajov o meranej reziduálnej hrúbke s vopred stanovenou prahovou hodnotou pre hrúbku ochrannej vrstvy, a priradením binámej hodnoty l tým oblastíam ochrannej vrstvy, ktoré majú hrúbku pod vopred stanovenou prahovou hodnotou, a binárnej hodnoty O tým miestam ochrannej vrstvy, ktoré majú hrúbku vyššiu než je vopred stanovená prahová hodnota alebo rovnakú,alebo naopak, v druhom kroku spája jednotlivé miesta ochrannej vrstvy s hrúbkou pod vopred stanovenou prahovou hodnotou do zlúčených oblastí ochrannej vrstvy, ku ktorým sa priradí bináma hodnota pre oblasti ochrannej vrstvy shrúbkou pod vopred stanovenou prahovou hodnotou, v treťom kroku vypočíta umiestnenie a poradie pre opravu každej zlúčenej oblasti, atieto údaje prenesie do zariadenia slúžiaceho na vykonanie opravy, a nanesenie monolitického materiálu ochrannej vrstvy na zlúčené oblasti vypočítanájednotkou na spracovanie dát s použitím meracieho zariadenia.Na uskutočnenie potrebnej opravy sa ponúka vhodné zariadenie, ktoré nanáša nový materiál ochrannej vrstvy na poškodené oblasti ochrannej vrstvy, ktorý výhodne zahmuje rameno manipulátora a dýzu na nanášanie striekaním, ktorá je na ňom umiestnená, je otáčavé,sklopné a pohybuje sa vo vertikálnom a prípadne aj V horizontálnom smere. Poziciu a prácu zariadenia slúžiaceho na vykonávanie opráv riadi jednotka na spracovanie dát, ktorá prenáša získané údaje o reziduálnej hrúbke získané meracím prístrojom do zariadenia slúžiaceho na vykonávanie opráv vo forme pracovných inštrukcií na vykonávanie opráv. Jednotka na spracovanie dát je výhodne spojená ako smeracím prístrojom, tak so zariadením naTento spôsob zahrnuje väčší počet pracovných krokov na prenos aktuálnych údajov o reziduálnej hrúbke získaných meracím prístrojom do zariadenia na vykonávanie opráv vo forme pracovných inštrukcií na vykonávanie opráv. Údaje o reziduálnej hrúbke sa výhodne triedia pomocou pravidelnej mriežky zodpovedajúcej symetrii nádoby. Pretože hutne nádoby výhodne mávajú základný tvar v podstate zodpovedajúci valcu, prevádzajú sa údaje o reziduálnej hrúbke výhodne do matíc a cylindrických súradníc. Ak má nádoba vodorovný prierez pravouhlý, prevádzajú sa údaje o reziduálnej hrúbke výhodne do matíc a karteziánskych súradníc.Kroky spracovania dát zahmujú transformáciu údajov o reziduálnej hrúbke do binámych dát porovnaním údajov o reziduálnej hrúbke svopred stanovenými prahovými hodnotami pre hrúbku ochrannej vrstvy, priradenie binámej hodnoty napríklad l oblastiam,kde je hrúbka ochrannej vrstvy pod vopred stanovenou prahovou hodnotou a binámej hodnoty O oblastiam s hrúbkou ochrannej vrstvy väčšou, než je vopred stanovená prahová hodnotaalebo rovnakou v ďalšom označovanú ako binarizácia. 7Na zníženie množstva údajov, s ktorými je treba pracovat pred binarizáciou, je možnéV jednotke na spracovanie dát výhodne spriemerovať trojrozmemé údaje o reziduálnej hrúbke izískané meracím prístrojom v mnohých miestnych bodoch V nádobe, čo by bol prvý pracovnýkrok označený ako spriemerovanie.Po binarizácii sa jednotlive miesta ochrannej vrstvy s hrúbkou pod vopred stanovenou prahovou hodnotou spájajú do vedľa seba ležiacich zlúčených oblastí ochrarmej vrstvy, ku ktorým sa priraďuje bináma hodnota pre oblasti ochrannej vrstvy shrúbkou pod vopred stanovenou prahovou hodnotou a tento krok sa tu v ďalšom označuje ako defragmentácia. Nadosiahnutie tohto cieľa sa výhodne porovnávajú bináme hodnoty väčšieho počtu miest medzi

MPK / Značky

MPK: F27D 1/16, F27D 21/00

Značky: spôsob, reakčnej, vnútri, opravy, vrstvy, priemyselnej, nádoby, ochrannej, prepravnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e250-sposob-opravy-ochrannej-vrstvy-vo-vnutri-priemyselnej-reakcnej-alebo-prepravnej-nadoby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob opravy ochrannej vrstvy vo vnútri priemyselnej reakčnej alebo prepravnej nádoby</a>

Podobne patenty