Zariadenie a postup výroby respiračného vzduchu

Číslo patentu: E 2268

Dátum: 20.11.2002

Autori: Friberg Harri, Däscher Jakob

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. l 1.2002(51) Medzinárodné patentové triedenie A 6 lM 16/08, A 61 M 16/10, B 01 D 53/26(se) Číslo podania medzinárodnej prihlášky PCT/IB 2002/004838(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky W 0 2004/045695 (03.06.2004 Gazette 2004/23ZARIADENIE A POSTUP VÝROBY RESPIRAČNÉHO VZDUCHU(84) Vyznačené štáty AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IEITLILUMCPTSESKTR(43) Dátum zverejnenia prihlášky 14.09.2005 Patentblatt 2005/37(73) Majiteľ Imt Medical AG 9470 Busch SG (CH)(74) Zástupca Rosenich, Paul Patentbüro Paul Rosenich AG BGZ 9497 Triesenberg (LI)Poznámka V lehote 9 mesiacov od dátumu zverejnenia údajov o vydaní európskeho patentu má každý právo podať námietky proti vydanému európskemu patentu na Európsky patentový úrad. Námietky musia byť v písomnej forme a odôvodnené. Na námietky bude prihliadnuté až po zaplatení poplatku za podané námietky (Čl 99 (1) Európskeho patentového dohovoru)Vynález sa posudzuje vo vzťahu so zariadením a spôsobom výrobyDoposiaľ bolo podniknutých viacero krokov, ktoré sa týkali úsilia vyrobitsuchý respiračný vzduch. Je všeobecne známe, že ak sa plyn, alebo vzduchkomprimuje v nejakom priestore, tak je ich schopnost absorbovať vlhkostveľká a počas ochladzovania vzduchu napriklad v akumulačnej nádobkemôže časť pojatej vlhkosti kondenzovať, čo je nežiadúce. Aj pre samotnéposkytnutie umelého dýchania je potrebná iba určitá vlhkost vzduchu.Respiračný vzduch z kompresora musí byt z toho dôvodu tak z technického, akoaj zo zdravotného hľadiska zbavený vlhkosti.Respiračný vzduch možno v zmysle vynálezu definovat ako onen plyn alebo zmes vzduchu, ktorý možno pacientovi zaviesť mechanickým spôsobom.Vlhkosť v zmysle vynálezu možno definovat ako vodu alebo inú kvapalinu alebo zmes kvapaliny v kvapalnom, alebo v plynnom skupenstve, alebo v skupenstve, ktorý je analogický ku skupenstvuvzduchu. Dýzový tvar možno definovať ako tvar výtokového otvoru, ktorý môže bytzhotovený rôznymi konštrukčnými spôsobmi.Priechodné zúženie v zmysle vynálezu možno definovat na základe zúženého prietoku najmä ako clonu alebo dýzu v rúre, v ktorej sa vytvára kvôli jednostranne vyššiemu tlaku jednak miestne zvýšenie rýchlosti prúdenia, jednak miestna, nižšia teplota respiračného vzduchu popriechodnom zúžení v pomere k teplote pred priechodným zúžením.Aktuálny technický stav reflektujú zariadenia, ktoré vyššie uvedený problém odvlhčovania čiastočne vyriešili vďaka mechanickým odlučovačom s mikrofiltrom, prostredníctvom prehrievania vzduchu teplom alebo pomocouchemických systémov sušenia (napr. soľou).US 4080103 predstavuje prenosný vzduchový kompresorový systém pre respirátor, ktorý je poháňaný energetickým zdrojom. Systém je vybavený množstvom kompresorov. Každý kompresor disponuje ventilátorom, aby umožnil prúdenie vzduchu kompresorom a ma výstup pre stlačený vzduch. Systém je vybavený chladiacim hadom so vstupom a výstupom, ktoré sú nastavené takým spôsobom, aby ventilátory vháňali vzduch cez vzdušný rúrkový had. Rúrovody spájajú výstupy kompresora so vstupom chladiaceho hada. Systém je vybavený sušičom pary. Rúrovody spájajú výstup chladiaceho hada so sušičom pary. Vstup vzduchojemu je spojený so sušičom pary a jeho výstup môže byt spojený s respirátorom. Regulátor tlaku je v kontakte so vzduchojemom. Tlakový spínač je spojenýs regulátorom a minimálne s jedným kompresorom pre jeho prerušenie, preprípad, že sa vo vzduchojeme dosiahne stanovený tlak.vynálezca zistil, že známe systémy sú nevýhodné s ohľadom na nasledujúce bodya) Doterajšie zariadenia dosiahli nákladné alebo nedostatočné cdvlhčenie respiračného vzduchu. V prípade mnohých zariadení sa môže odlučovanie vody z plynu, pripadne zo vzduchu realizovať iba čiastočne. To znamená, že optimálna vlhkosť vzduchu sa doteraz dosiahla vďaka známym metódamdoposial iba s vynaloženim vysokých nákladov alebo vôbec.vynálezca si preto kladie za úlohu, vyvinúť zariadenie a postup, pri ktorých sa bude produkovať respíračný vzduch v dobrej kvalite a prostredníctvom3 ktorých môže obsah vlhkosti dosiahnut optimálny stav bez toho, aby bolonutné príliš zvyšovať náklady. Táto úloha sa vyrieši prostredníctvomi) priechodného zúženia v rúrke zariadenia s dýzou a pripojeného odlučovania vody pomocou obvyklého odlučovača vody. Dýzu je možnénamontovat aj po odlučovači vody.ii) fyzikálny efekt, po ktorom sa uvedie do íyzikálneho stavu v oblasti dýzy zmes plynu, prípadne vzduchu a vody kvôli poklesu teploty po dýze ktorý vzniká v dôsledku poklesu tlaku po zúženi, v ktorom môže byt vodaz plynu, prípadne zo vzduchu lepšie vyzrážaná, prípadne odlúčená.iii) efekt, pri ktorom môže byt vyzrážaná voda unášaná prúdom vzduchu a bezprostredne po dýze odlúčená v odlučovači vody, ešte predtýmnež by sa respiračný vzduch mohol opätovne nasýtiť s vyzrážanou vodou.iiii) Predtým než zmes plynu, prípadne vody a vzduchu ocitne v dýze,tak sa najprv ochladí v chladiči ventilátormi, aby klesla na nižšiu teplotu.Prostredníctvom hore opísaného procesu odvlhčovania respiračnéhovzduchu sa dosiahnu v nasledujúcich krokoch nižšie uvedené zlepšenia- Kvôli priechodnému zúženiu (s dýzou) v rúrke vzniká pred dýzouvyšší tlak a zvýšenie rýchlosti prúdenia v zúženi, ako aj následne pokles

MPK / Značky

MPK: B01D 53/26, A61M 16/08, A61M 16/10

Značky: výroby, respiračného, postup, zariadenie, vzduchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e2268-zariadenie-a-postup-vyroby-respiracneho-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a postup výroby respiračného vzduchu</a>

Podobne patenty