Číslo patentu: E 2212

Dátum: 14.02.2006

Autor: Nauels Bernd

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka výdajníka, najmä dávkovacieho výdajníka pre výdaj polotuhej alebo tekutej látky, ako napríklad tekutého mydla alebo čistiacej čí ošetrujúcej peny. Výdajník uvedeného druhu má puzdro, ktoré sa dá svojou zadnou stenou pripevnit k stene a ktoré je zakryté krytom, ktorý je otočne spojený so zadnou stenou puzdra. Za krytom sa nachádza zásobná nádobka, ktorá obsahuje dávkovanú látku a je vybavená dávkovacím ventilom umožňujúcim kontrolovateľný výdaj tejto látky.0002 Zásobná nádobka sa vymieňa za účelom plnenia väčšinou spoločne sdávkovacím ventilom. Za týmto účel je puzdro vybavené úchytom pre upevnenie zásobnej nádobky, ktorá sa dá tohoto úchytu vkladať v určitom smere. Prostredníctvom pohybu, pri ktorom dochádza ku zdvihu vložky ventilu, je potom možné vydávať vopred určené množstvo látky, pričom vložka ventilu je otváraná nebo uzatváraná prostredníctvom ovládacieho zariadenia, ktoré je umiestnené na puzdre a dokáže prenášať ovládaciu silu na ventilovú vložku prostredníctvom aspoň jedného tlačného prvku.0003 Výdajník je vybavený spojovacími prostriedkami, ktoré sú usporiadané prednostne na puzdre a sprostredkovane alebo bezprostredne vytvárajú spojenie stvarovým stykom medzi ventilovou vložkou a ovládacím zariadením, a to prinajmenšom v smere pohybu ventilovej vložky. Tieto spojovacie prvky sú tvorené aspoň jedným pridržovacím okrajom a aspoň jedným unášačom, ktorý svojím unášacím úchytom prinajmenšom čiastočne obopína pridržovací okraj,pričom sú prispôsobené tak, že pri vkladaní zásobnej nádobky v stanovenom smere sa pridržovací okraj dostáva do záberu s unášacím úchytom.0004 Výdajníky tohoto druhu sú známe zpatentového spisu DE 27 27 679 B 2. Utýchto dávkovačov je však nutné vyklopiť puzdro dopredu a zásobnú nádobku potom nasadiť na odklopený kryt tak, aby tento bolo možné sklopiť naspäť spoločne so zásobnou nádobkou. Okrem skutočnosti, že mechaniku krytu namáha pomerne veľká záťaž, majú tieto Výdajníky ďalšiu nevýhodu, ktorá spočíva v tom, že zásobnú nádobku je možno vkladať iba vtedy, ak je jednou rukou pridržovaný kryt, takže vkladanie zásobnej nádobkyje nutné vykonávať iba jednou rukou. Naviac musí byť kryt vždy pevne zaistený V puzdre, aby sa zamedzilo jeho samovoľnému otvoreniu.0005 Z patentových spisov EP 0 650 687 B 1 alebo EP 0 703 831 Bl sú známe ďalšie Výdajníky, do ktorých puzdra sa vkladá zásobná nádobka, ktorá je vyberateľná napríklad za účelom doplnenia dávkovanej látky. Za tým účelom je puzdro vybavené zvieracím spojením,ktore pridržuje zásobnú nádobku s odberovým otvorom smerujúcim dolu. Ako Zvieracie spojenieje použitý upínací držiak, ktorý vyčnieva pod pravým uhlom zo základnej dosky puzdraumiestnenej na stene a je umiestnený medzi dávkovacím ventilom a zásobnou nádobkou.Ovládacie zariadenie je umiestnené ako tlačidlo pod dávkovacím ventilom a je spojené0006 Pri prvom uvedení ovládacieho zariadenia známych výdajníkov do činnosti vyviniespojovací prostriedok, ktorý je tvorený odpruženými západkovými jazýčkami, tlak pôsobiaciproti okraju dávkovacieho ventilu, ktorý vyčnieva vonkajším bočným smerom. Tým sa dostanevonkajší okraj dávkovacieho ventilu slúžiaci ako príruba do záberu s odpruženým západkovým zariadením spojovacieho prostriedku a ovládacie zariadenie je tak až do vybratia zásobnej0007 Ovládacie zariadenie je vybavené napríklad tlačidlom, ktoré je predĺžené kolmo dozadu, takže zatlačenie tlačidla spôsobuje, že sa oblast vyčnievajúca kolmo dozadu uvedie do pohybu smerom nahor. V dôsledku toho sa premiestni piest dávkovacieho ventilu nahor, čím súčasne dôjde kvydaniu určeného množstva dávkovanej látky. Pri nákladnom prestavení tlačidla naspäť do východzej polohy sa piest vráti do svojej dolnej polohy a výdajný zásobný priestor umiestnený vpieste sa opäť naplní dávkovanou látkou. Prestavovanie tlačidla do východzej polohy sa uskutočňuje napríklad prostredníctvom vratnej pružiny.0008 Aj ked známe výdajníky dokážu spoľahlivo vydávať dávkovanú látku, napriek tomu majú tu nevýhodu, že pri prvom uvedení odpružených jazýčkov spojovacích prostriedkov do činnosti musia tieto zachytiť prírubu dávkovacieho ventilu, ktorá vyčnieva smerom von. Behom tohoto prvého inicializačného pohybu je dávkovací ventil nefunkční a namiesto jeho funkcie sa vyskytujú zvuky spôsobené mechanickým zapadnutím súčastí.0009 Ďalej existuje nebezpečenstvo, že pri neodborne prevedenom vkladaní zásobnej nádobky môže ľahko dôjsť k ohnutíu západkových prvkov, takže sa bud zruší zapadajúca poloha alebo sa západkové jazýčky usporiadajú kolmo khornej strane príruby, kvôli čomu už nie je možne realizovať ich Vytlačenie následkom pohybu dávkovacieho ventilu smerom nahor. Vtomto prípade by bol výdajník z dôvodu uviaznutia západkových jazýčkov nefunkčný.0010 Z patentového spisu US 2004/0232168 A 1 je známy ďalší výdajník uvedeného druhu. Aj tento výdajník je vybavený úchytom pre zásobnú nádobku, ktorý je tvorený spojením na pero adrážku umiestneným V oblasti prechodu medzi dávkovacím ventilom a zásobnou nádobkou.TECHNICKÝ PROBLÉM 0011 Úlohou vynálezu je preto vytvorenie výdajníka, do ktorého je možne jednoducho vkladaťzásobnú nádobku pomocou len jednej ruky a ktorý umožňuje bezpečnú prevádzku bez pôsobenia0012 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že spojovacie prostriedky sú vybavené zavádzacou pomôckou, ktorá je tvorená zavádzacím vedením, ktoré sa zužuje v smere vkladania a behom vkladacieho pohybu zásobnej nádobky vedie prídržovací okraj do unášacíeho úchytu. 0013 Spojovacie prostriedky sa aktívujú vložením zásobnej nádobky do puzdra a súvisiacim relatívnym pohybom medzi puzdrom a zásobnou nádobkou v smere vkladania, čo znamená, že spojenie s tvarovým stykom medzi unášačom a pridržovacím okrajom je realizované už vložením nádobky. Pri plnení je teraz výdajník možno jednoducho sklopiť a vložit do neho zásobnú nádobku. Za týmto účelom je puzdro vybavené odpovedajúcim držiakom, najmä nosnou doskou, ktorá sa nachádza v priestore pred zadnou stenou a do ktorej sa vkladá zásobná nádobka. 0014 zavádzacia pomôcka zabezpečuje, že behom vkladacieho pohybu dochádza k zachyteniu pridržovacieho okraja dávkovacieho ventilu, ktorý je potom zavedený do unášača. Za týmto účelom je zavádzacia pomôcka vytvorená ako konštrukčný diel, ktorý spoločne s nosnou doskou tvori medzeru zužujúcu sa v smere kunášaču alebo ktorý je sám takou medzerou vybavený,pričom v tejto rnedzere je behom vkladacieho pohybu vedený prídržovací okraj.0015 Vďaka prispôsobeniu výdajnika podľa vynálezu je nielen možne ľahko, teda jednou rukou, vkladať zásobnú nádobku, ale tiež je možné zabrániť tomu, aby dochádzalo k pôsobeníu chybných funkcií, keďže ventil je už pri prvom uvedení do činnosti umiestnený do prevádzkovej polohy, čomu nemusi predchádzať pohyb spojený so zapadnutim. Spojovacie prostriedky sa preto nachádzajú V zábere bezprostredne po vložení zásobnej nádobky.0016 Pri niektorých prevedeniach dávkovacieho zariadenia je teda potrebné iba aktivovať dávkovací ventil jediným stlačením ovládacieho zariadenia, pri ktorom dôjde k nasatiu dávkovanej látky z novo vloženej plnej zásobnej nádobky do telesa ventilu. Pokiaľ take počiatočné naplnenie nie je nutné, napríklad vtedy, ak je komôrka dávkovacieho ventilu naplnená už zvýroby, je výdajmk pripravený kpoužitiu ihneď po vložení plnej zásobnej nádobky. V porovnaní so známymi výdajníkmi teda odpadá prinajmenšom pohyb naprázdno slúžiaci k aktivácii ventilu.0017 U prednostného prevedenia vynálezu je prídržovací okraj tvorený okrajom, ktorý vyčnieva bočným smerom von od dávkovacieho ventilu. Týmto okrajom môže byť napñklad celoobvodová puríruba. Táto priruba je umiestnená v takej oblasti ventilu, ktorá sa pri správnej funkcii ventilu odpovedajúcej jeho určeniu musí pohybovať nahor a nadol. U ventilu ovládanéhopiestom to môže byť napríklad úsek dávkovacieho ventilu, ktorý je v spojení s piestom.0018 Ak je ako ventil použitá tlaková nádržka vo forme mechu, môže byť pridržovací okraj umiestnený aj po obvode steny tejto tlakovej nádržky. Unášací úchyt je v puzdre umiestnený tak,že je pohyblivý spoločne s ovládacím zariadením. Prednostne je i tu použité známe tlačidlo,ktoré má zvisle usporiadanú rukoväť a kolmo na ňu umiestnenú funkčnú oblasť smerujúcu k zadnej stene puzdra.0019 Unášací úchyt môže byť umiestnený vhomej časti funkčného úchytu. Pre funkciu unášecieho úchytu je podstatná skutočnosť, že tento dokáže prenášať silu na pridržovací okraj pri pohybe ovládacieho zariadenia v smere nahor i nadol. Unášací úchyt bude spravidla vytvorený ako zárez, do ktorého zapadne pridržovací okraj pri zasúvaní zásobnej nádobky vykonávanom v smere vkladania. i0020 U výdajníka podľa vynálezu sú funkčné konštrukčné súčasti zhotovené prednostne ako diely valcového tvaru, pretože sa väčšinou vyrábajú vyfukovaním z plastov. Tiež funkčné prvky dávkovacieho zariadenia sú tvarované prednostne ako valcovité konštrukčné súčasti, keďže sa i tu jedná o plastové diely, ktoré sú veľmi výhodne a bez výrobných problémov zhotoviteľné v tvare valca.0021 V dôsledku toho bude potom i pridržovací okraj vytvorený ako obvodová prstencová príruba. Pri tomto prevedení sa ponúka možnosť, aby unášací úchyt obklopoval celý pridržovací okraj svýnímkou prednej oblasti. Toto má za následok použitie unášacieho úchytu vtvare kruhového prstenca, ktorý môže súčasne plniť tiež funkciu zovretia a pridržovania zásobnej nádobky. Týmto spôsobom je možné zásobnú nádobku upevniť jednoduchým vložením do unášacieho úchytu a pokiaľ je k dispozícii tlačný prvok k prenosu pridržiavacej sily v zvislom smere, tiež zaistiť funkciu dávkovacieho zariadenia.0022 Aby bolo možné zásobnú nádobku ľahko a jednoducho vkladať pri rýchlom doplňovaní,bez toho, aby bolo pritom potrebné namáhavé zavádzanie, je v ďalšom prednostnom prevedení použitá úchytná vidlica, ktorá je uvádzaná do pohybu ovládacím zariadením a zjednodušuje zavádzanie pridržovacieho okraja. Pri zodpovedajúcom prevedení to môže znamenať, že homý diel unášacieho úchytu je tvorený touto úchytnou vidlicou. Dolný diel je potom tvorený základnou doskou ovládacieho tlačidla, ktoráje umiestnená kolmo k zadnej stene puzdra.0023 Pridržovací okraj je teda umiestnený medzi základnou doskou a úchytnou vidlicou,pričom sa opiera smerom nahor o spodnú stranu upínacej vidlice a smerom nadol o hornú stranu základnej dosky. Aby bolo možné pri tomto usporiadaní použiť dávkovací ventil, je základná doska prednostne opatrená priechodzím otvorom, cez ktorý je tento dávkovací ventil možnozasunúť, pričom je možné následne zatlačiť celú zásobnú nádobku dozadu, smerom k zadnej

MPK / Značky

MPK: A47K 5/00

Značky: výdajník

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e2212-vydajnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výdajník</a>

Podobne patenty