Zariadenie na spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami a na zablokovanie resp. odblokovanie dverí

Číslo patentu: E 2182

Dátum: 11.09.2004

Autor: Cocher Stéphan

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami a na zablokovanieVynález sa týka zariadenia na spojenie dveri kabínky so šachtovými dverami a na zablokovanie resp. Odblokovanie dverí, pričom na dverách kabínky usporiadaný poháňač spolu rozoberateľne spája s na šachtových dverách usporiadanými kladkami dvere kabínky s šachtovými dverami a prvý sponový mechanizmus zablokoje resp. odblokuje dvere kabínky adruhý sponový mechanizmus zablokuje resp. odblokuje šachtové dvere.Dvere kabínky sú súčasťou výťahovej kabínky, ktorá je pojazdne usporiadaná pozdĺž zastávok. Tieto zastávky tvoria prístupové miesta k výťahovej kabínke a sú zaopatrené šachtovými dverami. Dvere kabínky tvoria spolu so šachtovými dverami prístup pasažierov výťahu alebo nákladov do výťahovej kabínky, resp. k zastávke. Za týmto účelom sú dvere kabínky dočasne spojene na zastávke so šachtovými dverami. Nútené zablokovania alebo blokovacie mechanizmy udržia dvere kabínky a šachtové dvere zablokované, ak sa výťahová kabínka nenachádza v nástupnej oblasti zastávky alebo vo voľnej jazde, resp. odblokujú dvere kabínky a šachtové dvere, keď sa výťahová kabínka nachádza v nástupnej oblasti zastávky a je predložený príkaz na nástup.Z patentového spisu EP 12 66 860 Al je známe zariadenie, kde prostredníctvom dverí kabínky výťahovej kabínky nachádzajúcej sa v oblasti zastávky sú spolu otvorené aj šachtové dvere. Ak sa výťahová kabínka nachádza mimo zastávky. zostanú dvere kabínky pomocou toho istého zariadenia zablokované. Pre voľnú jazdu je uzatvorený paralelný program poháňača, otvára sa na spojenie so šachtovými dverami medzi dvoma spojkovými kladkami, ktoré sú usporiadané na šachtových dverách. Paralelný program poháňača je riadený prostredníctvom paralelných pák a vykazuje tretiu kolajničku, ktorá je spustená za prítomnosti spájacích kladiek a tým odblokuje dvere kabínky, resp. za neprítomnosti spájacích kladiek, napríklad medzi poschodiami, ponechá dvere kabínky v zablokovanej polohe.Nevýhodou známeho zariadenia je, že tretia koľajnička musí byť pri najmenších rozmeroch vedená a uskladnená na druhej koľajničke. Ďalej je potrebný ešte aj silový prvok. ktorý drží tretiu koľajničku počas jej prevádzky. Toto vedie ktomu, že je zariadenie veľmi citlivé na znečistenie aopotrebovanie atým sú kladené aj vyššie požiadavky na jeho údržbu. Potrebuje veľa stavebných prvkov, čo je aj cenovo náročné.Ďalšou nevýhodou je chýbajúce núdzové Odblokovanie. Toto zťažuje núdzovúevakuáciu pasažierov výťahu pri zastavení výťahovej kabínky v okolí zastávky.Tento vynález chce na tomto mieste pomôcť. Vynález, ako je popisaný v nezávislých nárokoch, rieši úlohu vyvarovania sa nevýhod z už známeho zariadenia a zabezpečiť zariadenie anavrhnúť lacné spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami ana zablokovanie resp. Odblokovanie dverí aplánovat dodatočne možnosť núdzového odblokovania.Ďalšie výhodné formy vynálezu sú uvedené v závislých patentových nárokoch.Vďaka vynálezu získané výhody sú hlavne vtom. že pohyb paralelných pák je prenesený pomocou dvojice pák a jednej koľajničky priamo na prvy sponový mechanizmus. Odpadá tak nutnost tretej koľajničky. Týmto odpadá aj nutnost prvkov spätného nastavenia a ložiskových čapov, ktoré sú potrebné na polohovanie tretej koľajničky. Toto zjednodušuje výrobu amontáž, čím vzniká cenovo výhodný stavebný prvok. Odpadajú stavebné prvky potrebné na údržbu avýmenu po ich opotrebovani, zostáva ale zabezpečené rýchle aspoľahlivé Odblokovanie resp. zablokovanie dverí kabínky.Dodatočné ktejto normálnej prevádzke sponového mechanizmu môže byť tento pomocou núdzovej páky pre prevádzku vprípade núdzovej evakuácie priamo zaktivovaný bez dodatočnej veľkej itámahy. Výhoda tejto núdzovej spony je v tom, že dvere kabínky môžu byt odblokované z vonku manuálne, jednoduchým spôsobom, bez zbytočných dielov. S pomocou tejto núdzovej spony môže vprípade potrebyvyškolená osoba dvere kabínky rýchlo abezpečne núdzovo zablokovať atýmvykonať núdzovú evakuáciu pasažierov výťahu.Predložený vynález je bližšie ozrejmený na základe priložených vyobrazení, ktoré ukazujúObr. 1 zariadenie podľa vynálezu na spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami v zablokovanej polohe bez sponovej západky, Obr. 2 zariadenie podľa vynálezu na spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami v zablokovanej polohe so sponovou západkou, Obr. 3 zariadenie podľa vynálezu na spojenie dverí kabínky so šachtovými dveramiv odblokovanej polohe, Obr. 4 zariadenie podľa vynálezu na núdzové zablokovanie dverí kabínkyv zablokovanej polohe, Obr. 5 zariadenie podľa vynálezu na núdzové zablokovanie dverí kabínkyObr. 1 ukazuje zariadenie na spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami ana zablokovanie resp. Odblokovanie dverí. Zariadenie pozostáva z poháňača l, ktorý je usporiadaný na dverách kabínky, kde poháňač l spolu s kladkovým párom 2. ktorý je na usporiadaný na šachtovým dverách, rozoberateľne spája dvere kabínky so šachtovými dverami a z prvého sponového mechanizmu 10 na zablokovanie resp. Odblokovanie dverí kabínky a z druhého sponového mechanizmu 3 na zablokovanie resp. Odblokovanie šachtových dverí. Pri uzavretých azablokovaných dverách je poháňač l, ako je na obr. l ukázané, uzatvorený amôže voľne prechádzať medzi kladkovým párom 2, pričom je výťahová kabínka v pohybe medzi dvoma zastávkamialebo práve prechádza popri zastávke, ktorá nie je obsluhovaná.Obr. 2 ukazuje zariadenie zodpovedajúce obr. l na spojenie dverí kabínky sošachtovými dverami a na zablokovanie resp. Odblokovanie dverí vo vsadenom stave.Na dverách kabinky pripevnený poháňač l je uzatvorený aumožní voľný prechod poháňača 1 medzi kladkovým párom 2. Sponová kľuka 15, ktorá je usporiadaná na poháňači l, zabráni otvoreniu dverí kabínky, pokým sa sponová kľuka 15 nachádza v blokovacej oblasti závory 16.Táto uzatvorená pozícia poháňača l ukázaná na obrázkoch 1 a 2 zodpovedá uzatvoreným dverám kabínky. To znamená, že výťahová kabínka je v pohybe alebominimálne na pohyb pripravená.Obr. 3 ukazuje zariadenie zodpovedajúce obr. l a 2 v otvorenom stave. To znamená,že dvere kabínky sú vďaka poháňaču l a kladkovému páru 2 spojené so šachtovými dverami. Šachtové dvere sú prostredníctvom známeho druhého sponového mechanizmu, resp. zablokovania šachtových dverí 3 odblokované a sponová kľuka 15sa nenachádza v zábere závory 16. Dvere kabínky sa môžu pohnúť.V nasledovnomje vysvetlený príklad mechanizmu poháňača 1Poháňač l je prostrednictvom základnej dosky 23 spojený s dverami kabínky. Na základnej doske 23 sú minimálne dve, geometrický rovnaké, paralelné páky 4, 5 otočne upevnené v ložiskách L 14, L 15. Na jednom konci paralelných pák 4, 5 sa nachádzajú ďalšie ložiská L 46, L 56. na ktoré je otočne upevnená koľajnička 6. Koľajnička 6 tvorí spolu sparalelnými pákami 4, 5 jednostranne otvorený prvý rovnobežník. Paralelné páky 4, 5 sú paralelne vedené koľajničkou 6. Pohyb koľajničky 6 je ohraničený konečnou zarážkou 21. Spravidla definuje polohu prvého rovnobežníka pružina 22 a/alebo tu bližšie nepopísané riadiace zariadenie. ako napríklad riadiace pozadie. Na vzájomných koncoch paralelných pák 4, 5 oproti koľajničke 6 sú ďalšie geometricky rovnaké páky 7, 8, ktoré sú prostredníctvom ložísk L 48, L 57 otočne upevnené. Páky 7, 8 vykazujú na krátkom konci 7 k, 8 k ložiská L 79, L 89, na ktorých je uložená druhá koľajnička 9. Koľajničky 6, 9 tvoria spolus paralelnými pákami 4, 5 teraz uzatvorený prvý rovnobežník.

MPK / Značky

MPK: B66B 13/02, B66B 13/14

Značky: zariadenie, dverami, odblokovanie, kabínky, šachtovými, zablokovánie, dveří, resp, spojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e2182-zariadenie-na-spojenie-dveri-kabinky-so-sachtovymi-dverami-a-na-zablokovanie-resp-odblokovanie-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spojenie dverí kabínky so šachtovými dverami a na zablokovanie resp. odblokovanie dverí</a>

Podobne patenty