Spôsob detegovania stavu obsadenia sedadla a tiež sedadlo so zariadením na detekciu obsadenia

Číslo patentu: E 20923

Dátum: 09.05.2012

Autor: Michelmann Jochen

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu detegovanía stavu obsadenia sedadla podľa predvýznakovej časti nároku 1 a tiež sedadla so zariadením na detekciu obsadenia podľa predvýznakovej časti nároku 2.0002 Zariadenia na detekciu obsadenia sa okrem iného vstavujú do sedadiel motorových vozidiel z dôvodov aktívnej a pasívnej bezpečnosti cestujúcich vo vozidle. Takéto zariadenia slúžíace detekcii obsadenia sedadla sú dnes štandardom v mnohých nových vozidlách. Zariadenie na detekciu obsadenia sedadla slúži okrem iného ktomu,aby cestujúcemu vo vozidle pripomenulo, aby si zapol bezpečnostný pás a/alebo dalo bezpečnostnému systému vozidla informáciu o aktuálnom obsadeni sedadla. Pritom je ale potrebné odlíšiť, či je sedadlo skutočne obsadené osobou, alebo či sú na sedadle len odložené predmety. Tieto stavy obsadenia sedadla musia byť rozoznané jednoznačne. 0003 Jeden typ jedného takéhoto zariadenia na detekciu obsadenia zahŕňa veľké množstvo tlakovo citlivých snímacích elementov, ktore sú umiestnene medzi poťahom a čalúneným jadrom. Takéto snímacie elementy môžu byť prevedené ako tlakové snímače s dvoma fóliamí ležiacimi nad sebou a držanýmí V odstupe dištančným materiálom. Zariadenia na detekciu obsadenia sú obvykle umiestnené V zadnej, strednej oblasti medzi poťahom a čalúneným jadrom a môžu zachytávať tlak vyvolávaný osobou cez dosadaciu plochu na čalúnené jadro.le sa Je tiež známe, že sú takéto tlakové senzory integrované do čalúneného jadra.0005 Ďalej je známe, že takéto tlakové senzory sú umiestnené a upevnené medzi čalúneným jadrom a nosnou konštrukciou sedadla.0006 Z DE 20 2005 000 018 U 1 je známa senzorová rohož, ktorá zahŕňa množstvo senzorových buniek, ktoré sú vytvorené tak a medzi sebou prepojené tak, že sa Výstupný signál senzorovej rohože mení v závislosti na stave obsadenia sedadla, takže pri súčasnej iníciácii prvej a druhej senzorovej bunky Výstupný signál senzorovej rohože prekračuje alebo nedosahuje vopred dané prahové hodnoty. Táto senzorová rohož má byť, ako zodpovedá stanovenie úlohy, vhodná ako pre rozpoznanie obsadenia sedadla pre iniciáciu výstražného systému bezpečnostného pásu (nejaké nie bezpečnostné kritické použitie),tak tiež pre rozpoznanie obsadenia sedadla pre iniciáciu bezpečnostného systému airbagu(bezpečnostné kritické použitie). Preto má senzorová rohož dva rozdielne spínacie prahy,ktore môžu byť vždy nastavené nezávisle od seba podľa požiadaviek jednotlivých použití. Pri prvej možností zopnutia nemôže byť iniciovaná žiadna alebo len jedna zo senzorových buniek jedného páru senzorových buniek to posledné zodpovedá stavu l, obsadené, získané spojením ALEBO. Pri druhej možnosti zopnutia sa Výstupný signál senzorovej rohože mení a prechádza vopred danou prahovou hodnotou, keď je iniciovaná ako prvá, tak aj druhá senzorová bunka to zodpovedá spojeniu A a stavu l, SK/ EP 2 535 227obsadené. Len čo sa jedna zo senzorových buniek, ktorá je zapojená na priechod, nastaví zase naspäť (žiadny priechod), nastaví sa bezprostredne stav obsadene páru senzorových buniek opäť na 0 (neobsadené). Toto spätne nastavenie na 0(neobsadené) nastáva ako pri spojení A, tak aj pri spojení ALEBO senzorových buniek. Preto sa Vždy nastavuje naspäť stav obsadené vtedy, ked sila pôsobiaca na jednu senzorovú bunku páru senzorových buniek klesne opäť pod spínací prah tejto senzorovej bunky.0007 US 2004/145165 Al popisuje systém airbagu s tíažovým senzorom a regulátorom,pričom regulátor spína medzi rozvinutým stavom a nerozvinutým stavom, ktorý sa odlišuje v závislosti na tiaži detegovanej tíažovým senzorom. Regulátor tak spína medzi dvoma spínacími prahmi (thl, th 2) rozvinutý stav existuje, ked je detegovaná tiaž väčšia alebo rovnaká ako prahová hodnota. Nerozvinutý stav existuje, ked je detegovaná tiaž menšia ako druhá prahová hodnota. Pričom existuje len jeden typ tiažových senzorov(analógové senzory), ktoré pracujú lineárne. Signálom týchto tiažových senzorov sa priradí a vyhodnotí prahová hodnota až v riadiacej jednotke. Až riadiaca jednotka pridelí signálom tiažových senzorov jeden prvý a jeden druhý spínací prah s hysteréziou z toho vyplývajúcou.0008 ZDE 10 2008 006139 A 1 je známe vozidlové sedadlo, pri ktorom je prvý sedadlový senzor umiestnený na strednom úseku obvodu sedadla, ktorým sa má detegovať prvá poloha sedenia cestujúceho. Druhý sedadlový senzor je umiestnený v obvodovom úseku oblasti vankúša sedadla a môže detegovať druhú polohu sedenia cestujúceho.0009 Usporiadania ako sú opísané vyššie, majú tú nevýhodu, že obsadenie sedadla nemožno stanoviť vždy jednoznačne na základe tiaže vyvíjanej na plochu sedadla nejakou osobou, najmä vtedy nie, keď osoba nezaujme žiadnu ideálnu polohu sedenia. Tiež môže dochádzať k zmenám záťaže na sedacej ploche čalúneného jadra, ktoré sú vyvolávané jazdne dynamickými urýchľovacími silami, ktoré môžu spínací prah prekračovať alebo ho nedosahovať, najmä keď statické tiaže tento spínací prah ešte nedosahujú. Počas jazdy však môže byť, vždy podľa povahy terénu, spínací prah krátkodobo prekročený, čo vedie k dočasnej chybnej detekcii senzora obsadenia sedadla. Pretože sa spínacie prahy senzorov obsadenia sedadla môžu meniť pod vplyvom teploty,môžu aj ľahké predmety viesť pri vysokých teplotách okolia k chybnej detekcii.0010 Základ predloženého vynálezu tvorí teraz úloha vytvoriť spôsob detegovania stavu obsadenia sedadla a tiež sedadlo so zariadením na detekciu obsadenia, ktoré by dodávali na zodpovedajúcu vyhodnocovaciu jednotku stabilné a pre Veľký teplotný rozsah jednoznačne a reprodukovateľné východiskové signály. Ďalej nemajú prídavné silyspôsobované dynamikou jazdy viesť k žiadnej dočasnej chybnej detekcii.0011 Predložená úloha sa rieši spôsobom so znakmi nároku l a sedadlom so znakmi nároku 2.0012 Výhodné uskutočnenia sedadla vyplývajú zo závislých nárokov, 0013 Podľa vynálezu obsahuje sedadlo so zariadením na detekciu obsadenia na detegovanie stavu obsadenia sedadla motorového vozidla najmenej jeden tlakový senzor,ktorý zahŕňa aspoň jeden prvý senzorový element a aspoň jeden druhý senzorový element. Tlakový senzor je umiestnený medzi poťahom sedadla a čalúneným jadrom,označené tiež ako strana A, alebo medzi čalúneným jadrom a nejakou konštrukciou, ktorá čalúnené jadro zachytáva, označené tiež ako strana B. Podstatné je, že sú navrhnuté najmenej dva senzorové elementy, ktoré vykazujú odlišné spúšťacie citlivosti. Prvý senzorový element má prvú spúšťaciu citlivosť, ktorá je vopred daná prvým tlakom vyvíjaným spínacím prahom a druhý senzorový element má druhú spúšťaciu citlivosť,ktorá je vopred daná druhým tlakom vyvíjaným spínacím prahom. Navyše je prvá spúšťacia citlivosť vyššia ako druhá spúšťacia citlivosť a prvý spínací prah je príslušne nižší ako druhý spínací prah. Dosiahnutie druhého spínacieho prahu sa využíva ako spúšťací signál pre stav obsadene. Tento stav sa obnoví znovu až potom, keď nie je znovu dosiahnutý prvý spínací prah toho najmenej jedného prvého senzorového elementu. Preto sa prijíma stav obsadene, ktorý sa drží tak dlho, až je opäť dosiahnutý prvý spínací prah alebo dôjde k poklesu pod ním. Preto nebude aj pri odľahčení osobou a pri spúšťacom signáli druhého spínacieho prahu nasledovať žiadna zmena stavu obsadene. Až ked sa zase nedosiahne prvý spínací prah, zruší sa stav obsadené. Prvý spínací prah prvého senzorového elementu je k tomu nastavený tak, že sa dá podeň dostať len potom, ked osoba sedadlo opustí.0014 Pri jednom možnom vytvorení vykazuje prvý senzorový element spínací prah lO kg a druhý senzorový element spínací prah 40 kg tým je vkaždom prípade uznaný percentíl 5 žien (PART 571 - Federal Motor Vehicle Safety Standards FMVSS Sec. 208 Detekcia nárazu cestujúceho) a stav obsadené je držaný až do dynamickej zmeny tiaže na 10 kg. Toto poskytuje veľmi stabilnú detekciu bez chybovej detekcie. Dokonca aj keď sa spúšťacia citlivosť zvyšuje zmenou teploty o 20 , bezpečne sa potlačí chybová detekcia ľahkými predmetmi.0015 Pod spúšťacím signálom je treba rozumieť signál, ktorý pri nejakej vyvolanej udalosti vytvorí nejaký impulz alebo nejaký spúšťací proces.0016 Spúšťací signál senzorového elementu tlakového senzora, ktorý sa získa pre stav obsadenia sedadla, sa ďalej odovzdá na vyhodnocovaciu jednotku a príslušne sa spracuje. 0017 Spúšťací signál pre stav obsadené sa vytvorí procesom zapnutia druhého senzorového elementu, a to sa spravidla vyvolá osobou, ktorá sa posadila na sedadlo. 0018 spúšťací signál pre stav neobsadené sa vytvorí procesom vypnutia najmenej jedného prvého senzorového elementu, ktorý vykazuje vysokú spúšťaciu citlivosť.0019 Pokiaľ ležia predmety na sedacej ploche čalúneného jadra aak sa nachádza zariadenie na detekciu obsadenia v stave neobsadené, môže byť síce spínací prah najmenej jedného prvého senzorového elementu, ktorý vykazuje vysokú spúšťaciu citlivosť, prekročený, avšak tieto váhy predmetov nepostačujú na to, aby dosiahli poprípade prekročili spínací prah druhého senzorového elementu, ktorý vykazuje nižšiu spúšťaciu citlivosť.0020 Až ked je sedadlo vozidla obsadené nejakou osobou, prekročí sa spínací prah najmenej jedného prvého senzorového elementu, ale aj spínací prah najmenej jedného druhého senzorového elementu. Ztoho je odvodený stav sedadla Obsadene tým, že signál, ktorý je dodaný druhým senzorovým elementom, slúži ako spúšťací signál pre obsadený stav.0021 Ak by sa malo vyskytnúť nejaké kolísanie tiažovej sily, ktorá na sedadlo pôsobí osobou, ktorá na ňom sedí, napríklad na základe nerovnosti terénu počas jazdy vozidla,a malo by tak dôjsť k poklesu pod spínací prah tohto najmenej jedného druhého senzorového elementu s nízkou spúšťacou citlivosťou, pravdaže tiažová sila ešte leží nad spínacím prahom najmenej jedného prvého senzorového elementu, potom zostáva existujúci stav obsadené. Tento stav sa podrží, až sa tiažová sila pôsobiaca na sedadlo vozidla zmenší tak ďaleko, že klesne pod spínací prah prvého senzorového elementu. Jeden takýto pokles pod spínací prah prvého senzorového elementu vytvára spúšťací signál pre stav neobsadené a nastáva spravidla až vtedy, keď osoba sedadlo opustí. 0022 Pri jednej úprave zahŕňa najmenej jeden tlakcvý senzor najmenej dve senzorové skupiny oddelené od seba priestorovo. Jedna senzorová skupina vykazuje najmenej jeden prvý senzorový element a/alebo tá druhá najmenej jeden druhý senzorový element. Pokiaľ je do jednej senzorovej skupiny zahmutých viac senzorových elementov, potom sú tieto senzorové elementy vzájomne elektricky prepojené. S takýmto usporiadaním je možne získať ešte stabilnejšie výsledky detekcie.0023 Výhodne sú k dispozícii pri jednej úprave tohto typu najmenej dva prvé senzorové elementy vjednej senzorovej skupine a najmenej dva druhé senzorové elementy v druhej senzorovej skupine. Vďaka veľkoplošnému rozdeleniu senzorových elementov je možná stabilnejšia detekcia tiaže osoby nezávislá od miesta sedacej plochy.0024 Každá senzorové skupina môže napríklad pozostávať z dvoch senzorových elementov.0025 Pri ďalšomjednom vytvorení zariadenia na detekciu obsadenia je k dispozícii viac prvých senzorových elementov a tieto prvé senzorové elementy sú zapojené v sérii. Stav obsadené sa nastaví naspäť až vtedy, keď sa znovunastaví najmenej jeden ztýchto senzorových elementov zapojených V sérii.0026 Ked je navrhnutá vyhodnocovacia jednotka usporiadané priestorovo oddelene odtlakového senzora, je tejto vyhodnocovacej jednotke privádzaný najmenej jeden Výstupný

MPK / Značky

MPK: B60R 21/015, B60N 2/00

Značky: zariadením, detekciu, obsadenia, tiež, detegovania, sedadlo, spôsob, stavu, sedadla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e20923-sposob-detegovania-stavu-obsadenia-sedadla-a-tiez-sedadlo-so-zariadenim-na-detekciu-obsadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detegovania stavu obsadenia sedadla a tiež sedadlo so zariadením na detekciu obsadenia</a>

Podobne patenty