Sedadlo vozidla, najmä sedadlo motorového vozidla

Číslo patentu: E 20710

Dátum: 29.06.2012

Autori: Kramm Lars, Haessel Thomas

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedadla vozidla, najmä sedadla motorového vozidla, s znakmiZ DE 10 2007 062 635 B 4 je známe sedadlo vozidla, s vankúšom sedadla, rámom sedadla, ktorý nesie vankúš sedadla, prvkom na pozdĺžne nastavenie, ktorý je možné uvádzať do činnosti na pozdĺžne nastavenie sedadla vozidla a prvkom na výškové nastavenie na nastavenie výšky sedadla relatívne vzhľadom na prvok na pozdĺžne nastavenie. Na prednom konci vankúša sedadla alebo na prednom konci rámu sedadla je umiestnený prvok na odistenie, ktorý je ñinkčne spojený s prvkom na pozdĺžne nastavenie, aby ho manuálne uvádzal do činnosti. Funkčné spojenie môže byť uskutočnené prostredníctvom bovdenu, ktorého jadro je priamo spojené s jedným koncom otočne uloženej páky a spolupôsobí s ním prostredníctvom prenášanía sily ťahu. Pritom sa pri ťahu na odisťovacom prvku páka natáča a spolupôsobí druhým koncom zhora s vyčnievajúcím ovládacím kolüçom zariadenia na aretáciu koľajníčiek sedadla, ktorého princip je príkladne opísaný vo W 0 2010 051 903 Al. Pritom je os otáčania páky umiestnená medzi obidvoma koncami páky. Take usporiadanie stáleZ DE 203 18 787 Ul je známe ovládacie zariadenie pre sedadlo motorového vozidla,ktoré zahrňuje ovládacíu páku, ktorú je možné natáčať prostredníctvom bovdenu. Jadro bovdenu je pritom upevnené na ovládacej páke. Keď na páku pôsobí bovden, vykonáva otáčanie okolo vodorovne prebiehajúcej osi a ovláda tým nepriamo prostredníctvomOvládacie zariadenia uvedeného druhu sú opisané v DE 10 2009 010 226 Al, ako aj v DE 10 2008 060 824 A 1.Úlohou vynálezu je zdokonaliť sedadlo vozidla, najmä sedadlo motorového vozidla, vyššie uvedeného druhu. RiešenieTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená sedadlom vozidla so znakmi, uvedenými V nároku l. Výhodné uskutočnenia, ktoré môžu byť používané jednotlivo alebo vvzájomnej kombinácii, sú predmetom závislých nárokov.Podľa vynálezu je pritom upravené sedadlo vozidla, najmä sedadlo motorového vozidla,s prvkom na pozdĺžne nastavenie a s párom koľajničiek sedadla s konštrukčne pevnou prvou koľajničkou sedadla, druhou koľajničkou sedadla, vedenou V tejto prvej koľajničke sedadla v pozdĺžnom smere sedadla, spojenou so sedadlom vozidla,s uvoľniteľným aretačným zariadením s aspoň jedným ovládacím kolíkom, ktorý aspoň v jednej polohe vyčnieva cez druhú koľajničku sedadla, s otočne umiestnenou ovládacou pákou, s bovdenom s plášťom a jadrom, pričom je upravený držiak, pevný vzhľadom na koľajničku, ktorý ukladá ovládaciu páku najednom konci otočne okolo osi otáčania, a pričom je na ovládacej páke vytvorená a plocha dosadenia, na ktorú dosadá jadro bovdenu v čiastkovej oblasti medzi koncom plášťa a koncom jadra a pričom držiak, pevný vzhľadom na koľajničku, stanoví koniec jadra bovdenu, a pričom ovládacia páka má oporu bovdenu, o ktorú sa priamo alebo nepriamo opiera plášťZo zavesenia jadra na konci držiaku a dosadnutia jadra na plochu dosadenia vyplýva jednoduchá montáž bovdenu. Ďalej je týmto usporiadaním bovdenu odľahčené miestouloženia ovládacej páky na držiaku.Držiak a/alebo ovládacia páka je s výhodou tvorený(-á) plastovou súčasťou. Toumožňuje úsporu hmotnosti a nákladov.S výhodou je plocha dosadenia ovládacej páky tvorená drážkou. Drážka zaisťuje presné vedenie jadra, pričom sa jadro automaticky uloží do drážky, takže nie je nutne presnéS výhodou je na bovdene upravené zariadenie na vyrovnávanie dĺžky, ktoré je umiestnené medzi plášťom a oporou bovdenu. Umiestnenie zariadenia na vyrovnávanie dĺžky bovdenu na tomto konci umožňuje jednoduche upevnenie bovdenu, ako ajjednoduché vyrovnanie dĺžky, najmä na vyrovnávanie tolerancií.Zvlášť jednoducho môže byť bovden upevnený na opore bovdenu ovládacej pákyprostredníctvom príchytky. To umožňuje veľmijednoduchú montáž bovdenu.Držiak má s výhodou dve bočné vedenia, medzi ktorými je umiestnená ovládacia páka avzhľadom na ne je relatívne pohyblívá otáčaním okolo osi otáčania.Zvlášť výhodne je bočne na ovládacej páke upravené aspoň jedno rebro, ktoré dosedá na odpovedajúce bočné vedenie. Je možné tiež upraviť aj viac rebier, najmä aj na obidvoch stranách ovládacej páky. Rebrá okrem toho zvyšujú pevnosť ovládacej páky a umožňujúRebro je s výhodou umiestnené koncentricky s osou otáčania, pričom rebro môže kĺzaťpozdĺž plochy a rovnako môže byť aj pre prídavné vedenie vedené vo vodiacej drážke.Ovládacia páka je s výhodou uložená otočne na osi. Os je s výhodou upravená alebo vytvorená na držiaku a prebieha v priečnom smere medzi dvoma bočnými vedeniami, ktoré sú tvorené bočnými plochami držiaka.Zvlášť výhodne je koniec ovládacej páky na strane osi vytvorený jednostranne otvorený a spočíva na osi. To umožňuje jednoduchú montáž a demontáž, pričom ovládacia pákamôže byť jednoducho nasadená prípadne pri miemej deformácii ramien koncovejOvládacia páka má s výhodou koniec umiestnený V určitej vzdialenosti od osi otáčania,ktorý má prvé, horné zakrivenie, ktoré tvorí s aspoň jednou čiastočnou oblasťou plochu dosadania pre jadro a druhé, dolné zakrivenie, ktoré tvorí plochu dosadania pre ovládací kolik. Prvá zakrivená plocha dosadania zaisťuje definované zakrivenie jadra, druhé zakrivenie zaisťuje čo možno najtangenciálnejšie dosadnutie ovládacej páky navyčnievajúcom konci ovládacieho kolika blokovacieho zariadenia.Keď má ovládacia páka rebrá a bočné vedenia držiaka majú vodiace drážky a/alebo ovládacia páka vodiace drážky a bočné vedenie držiaka rebrá, ktoré sú umiestnené koncentricky s osou otáčania, je zaistený pohyb ovládacej páky. Najmä výhodne je jedno rebro umiestnené na ovládacej páke vo výške kontaktnej plochy medzi ovládacou pákou a ovládacím kohkom. To umožňuje súčasne rozšírené vytvorenie ovládacej pákyv kontaktnej oblasti bez toho, aby musela byť celá ovládacia páka vytvorená hrubá.Takéto sedadlo vozidla môže byť príkladne použité v osobnom aute alebo účelovom vozidle, pričom nemusí ísť nutne o sedadlo vodiča. Také sedadlo vozidla je s výhodou upravené v prednom rade sedadiel, môže však byť upravené aj v prostrednom aleboV nasledujúcom texte je vynález bližšie vysvetlený na výhodnom príklade uskutočnenia, znázomenom na výkresoch. Vynález však nie je na tento príkladObr. l perspektívny pohľad na dolnú časť pozdĺžne nastaviteľnćho sedadla vozidla, obr. 2 perspektívne detailné znázornenie oblasti prenášania, obr. 3 perspektívne rozkreslené znázomenie súčastí v oblasti prenášania,obr. 4 bokorys oblasti prenášania v zablokovanom stave, obr. 5 bokorys oblasti prenášania v odistenom stave, obr. 6 znázornenie rezu oblasťou prenášania v odistenom stave aobr. 7 schematický bokorys sedadla vozidla s dvoma pármi koľajničiek sedadla.

MPK / Značky

MPK: B60N 2/07, B60N 2/08

Značky: sedadlo, vozidla, motorového, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e20710-sedadlo-vozidla-najma-sedadlo-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla, najmä sedadlo motorového vozidla</a>

Podobne patenty