Rozpieracia hmoždinka

Číslo patentu: E 20358

Dátum: 20.09.2010

Autori: Wissling Matthias, Schäffer Marc

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka viacdielnej rozpieracej hmoždinky, typu uvedeného V úvodnej časti patentového nároku 1. Takáto rozpieracia hmoždinka má ako prvý diel rozpínaciu objímku, ktorá má ako svoje prvky viac rozpínacích pätiek, oddelených od seba pozdĺžnou štrbinou, a ako druhý diel má rozpínacie teleso, ktoré sa dá zatiahnuť do rozpínacej objímky, a má kužeľový úsek na radiálne rozšírenie rozpínacej objímky, pričom kužeľový úsek má ako svoje prvky hrany, prebiehajúce V pozdĺžnej osi, pričom jeden z dielov rozpieracej hmoždinky má párny počet príslušných prvkov, a druhý diel rozpieracej hmoždinky má nepárny počet0002 Viacdielne rozpieracie hmoždinky daného typu sú napríklad známe zo spisu US 3,750,519 A. Používajú sa do vyvŕtanej diery,zhotovenej predtým V podklade, napríklad v stene alebo strope stavebného dielu. Zatiahnutím rozpínacieho telesa do rozpínacej objímky sa táto radiálne rozšíri, a rozpieracia hmoždinka sa0003 Zo spisu EP 1 243 801 B 1 je známa viacdielna rozpieracia hmoždinka, ktorej prvý diel je rozpínacia objímka, ktorá má ako svoje prvky viac rozpínacích pätiek, oddelených od seba pozdĺžnou štrbinou, a ktorá má ako druhý diel rozpínacie teleso,ktoré sa dá zatiahnuť do rozpínacej objímky, a má kužeľový úsek na radiálne rozšírenie rozpínacej objímky, pričom kužeľový úsek má ako svoje prvky hrany, prebiehajúce V pozdĺžnej osi. Počet hrán rozpínacieho telesa, prebiehajúcich v pozdĺžnej osi,zodpovedá počtu rozpínacích pätiek rozpínacej objímky, pričom každý prvok rozpínacej objímky je vedený kónusovými plochami0004 Nevýhodou tohto známeho riešenia je, že sa požaduje, abyradiálne rozšírenie rozpínacej objímky V dôsledku dosadnutiarozpínacích pätiek na kónusové plochy medzi hranami, je potrebná0005 Predmetom tohto vynálezu je vytvoriť rozpieraciu hmoždinku, ktorá sa dá jednoducho osadiť a ktorá má vysoké vyťahovacie zaťaženie.0006 Táto úloha je riešená znakmi nezávislého nároku. Ďalšievýhodné varianty sú uvedené V závislých nárokoch.0007 Rozpieracia hmoždinka sa podľa vynálezu vyznačuje tým, že rozpínacie teleso je aspoň V oblasti kužeľového úseku V0008 Pri rozpieracej hmoždinke daného druhu, má jeden z dielov rozpieracej hmoždinky párny počet príslušných prvkov, a druhýdiel rozpieracej hmoždinky má nepárny počet príslušných prvkov.0009 Vzhľadom na rôzny počet je zaručené, že pri zaťahovaní rozpínacieho telesa do rozpinacej objímky, táto priľahne na zužujúce sa časti rozpínacieho telesa len v určitých bodoch. Tým sa trecia plocha a teda počiatočné Vnútorné trenie, ako integrácia trecích napätí sa cez treciu plochu medzi rozpínacím telesom a rozpínacou objímkou minimalizuje, takže na ukotvenie rozpieracej hmoždinky vo vyvŕtanom otvore je potrebná podstatne menšia vkladaná energia pri porovnaní s konvenčnou rozpieracou hmoždinkou. V usporiadaní s oddeľujúcou vrstvou na zabezpečenie nižšieho počiatočného adhézneho trenia medzi rozpínacím telesom a rozpínacou objímkou, sa môže upustiť. Vzhľadom na malé počiatočné adhézne trenie, sa navyše sťaží alebo zabráni spoločné otáčanie rozpinacej objímky vo vyvŕtanom otvore na začiatku vkladania, respektíve na začiatku procesu zaťahovaniarozpínacieho telesa do rozpinacej objímky.0010 Kužeľový úsek rozpínacieho telesa má viachranný prierez. Pod výrazom prierez sa V tejto súvislosti rozumie prierez rozpinacieho telesa, ktorý vytvára rovinu, na ktorú je pozdĺžna os rozpieracej hmoždinky kolmá. Úseky medzi hranami kužeľového úseku rozpínacieho telesa sú v priereze zakrivené a/alebo priame. S výhodou, kužeľový úsek rozpínacieho telesa má V priereze tvar polygónu, a dalej má výhodne rovnakú dĺžkuvytvorených úsekov medzi susednými hranami.0011 Vzhľadonl na to, že rozpínacia objímka nepriľahne úplne naplocho pri radiálnom rozširovaní na kužeľovú časť rozpínacieho telesa, medzi rozpínacou objímkou a rozpínacím telesom sa nachádzajú medzery, do ktorých môže výhodne preniknúť prach z vŕtania. Prach z vŕtania, ktorý prenikol do medzery, zvýši,najmä ku koncu procesu zaťahovania, trenie medzi rozpínacou objímkou a rozpínacím telesom, čím je v uloženom stave zabezpečená vysoká bezpečnosť proti pretiahnutiu rozpínacieho telesa cez rozpínaciu objímku pod zaťažením. S výhodou je pomer medzi časťou, ktorá má párny počet prvkov a časťou s nepárnym počtom prvkov 1,51 až 4,01, najma 2,0 l až 3,021. Napríklad,časť ktorá má párny počet osem prvkov, a časť s nepárnym počtom troch prvkov. V ďalšom, nie Však v konečnom vyhotovení, má časť s párnym počtom šiestich prvkov, a časť s nepárnym počtom troch0012 V jednom variante, ktorý nie je do predkladaného vynálezu zahrnutý, sú navyše výhodne rozpieracie hmoždinky, v ktorých obidve časti rozpieracej hmoždinky majú vždy prvky v párnom alebo v nepárnom počte, a vyššie uvedené rozsahy pomerov. Napríklad, jedna časť má osem alebo šesť prvkov a druhá časť dva prvky.0013 Výhodne má rozpínacie teleso párny počet hrán, prebiehajúcich v pozdĺžnej osi, a rozpínacia objímka má nepárnypočet rozpínacích pätiek, čím je zaručená jednoduchá sériová0014 Alternatívne, rozpínacie teleso má nepárnyt počet hrán,prebiehajúcich V pozdĺžnej osi, a rozpínacia objimka má párny0015 Výhodne má kužeľová časť rozpínacieho telesa V priečnom reze maximálny vonkajší priemer kruhu, ktorý prechádza cez hrany V pozdĺžnej osi, ktorý je 0,8-násobkom až 1,4-násobkom maximálneho vonkajšieho kruhového priemeru, definovaného rozpínacou objímkou, čím sa pri rovnakej alebo dokonca. nižšej vkladanej energii dosiahne vyššie zaťaženie pri ťahu, než pri obvyklej rozpinacej kotve. Ďalej, V rozpieracej hmoždinke podľa vynálezu sú zaťaženia na vytiahnutie V podstate nezávislejšie na vytvorenej geometrii vyvŕtanej diery, ako je to v prípade bežnej rozpinacej kotvy. Pod maximálnym vonkajším kruhovým priemerom rozpinacej objímky sa V tejto súvislosti rozumie priemer obalovej kružnice, ktorá ohraničuje vonkajšiu stenu a prípadne sa vyskytujúce výstupky, ako sú prídržné výčnelky a podobné prvky. Najmä pri rozpinacej objímke bez výstupkov je maximálny vonkajší kruhový priemer rozpínacieho telesa výhodne 0,9-násobok až 1,1-násobok maximálneho vonkajšieho kruhového priemeru,definovaného rozpínacou objímkou, pričom tento pomer je výhodný najmä V tvrdých podkladoch, ako je napríklad betón. Ak je rozpieracia hmoždinka dimenzovaná hlavne pre mäkké podklady, ako je napríklad pórobetón, môže byť zvolený aj väčší pomer, pri ktorom je maximálny vonkajší kruhový priemer rozpínacieho telesa0016 S výhodou, hrany kužeľovej časti rozpínacieho telesa,ktoré sa rozširujú V pozdĺžnej osi, sú zakrivené, čím jezabezpečené jednoduché rozoprenie rozpinacej objímky, a teda je

MPK / Značky

MPK: F16B 13/08, F16B 13/06

Značky: hmoždinka, rozpieracia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e20358-rozpieracia-hmozdinka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozpieracia hmoždinka</a>

Podobne patenty