Postup slúžiaci na kondiciovanie trosky nachádzajúcej sa v rámci metalurgie železa a ocele v metalurgickej nádobe na kovovej tavenine

Číslo patentu: E 20309

Dátum: 02.12.2013

Autori: Cepak Alexander, Kirschen Marcus, Kollmann Thomas, Zach Oliver

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zmesi obsahujúcej horčík, uhlík a hliník pre vpravenie do trosky nachádzajúce sa v rámci metalurgie železa a ocele na kovové tavenine,použitie takejto zmesi a ďalej postupu ku kondicionovaní trosky nachádzajúce sa v rámci metalurgie železa a ocele v metalurgické nádobe na kovovej tavenine, napríklad v konvertore, v elektrickej oblúkovej peci alebo v panve.0002 V rámci metalurgie železa a ocele je tavenina surového železa pred liatímoddelená od nežiaducich súčastí.0003 Ak je používaný konvertor, je pri dnes najrozšírenejším LD postupe na roztavené surové železo nachádzajúce sa v konvertore obloženom bázickým žiaruvzdorným materiálom pomocou trysky dúchania kyslík. Tento postup dúchania kyslíka na taveninu surového železa je označovaný ako skujňovanie. Pri skujňovaní sú sprievodné látky železa, predovšetkým vo forme uhlíka, mangánu, kremíka a fosforu oxidované privádzaným kyslíkom a tvorí spolu s pridaným páleným vápnomvrstvu trosky plávajúce na kovovej tavenine.0004 V elektrickej oblúkovej peci je tavenina surovej ocele vytváraná roztavením železného odpadu, surového železa, tekutého železa a / alebo železnej huby a iných0005 Po tom, čo kovová tavenina skujnení v primárnom metalurgickom agregátu vykazuje požadované vlastnosti, je táto tavenina odpichnutá k sekundárnejmetalurgické úprave odpichovým kanálom do panve.0006 Troska musí byť cielene upravená, resp. kondicionovanie s ohľadom na0007 Kondicionovanie trosky je ako je známe vykonané tak, že sa troska opatrí takzvanými troskovými kondicionizačnými prípravkami, aby mohli byť vlastnosti0008 Bázicita, teda hmotnostný a molárny pomer bázických zložiek voči iným zložkám trosky (ktorá môže byť vypočítaná napríklad podľa nasledujúceho vzorca xCaO MgO / xSiO 2 A| 203 ďalšie zložkyj), najprv kyslé, respektíve nebázické trosky musí byť zvýšená, aby sa znížili korozívne účinky trosky na bázické obloženie metalurgickej nádoby, v ktorej sa kovová tavenina nachádza, čím sa zníži opotrebovanie obloženia a zvýši sa jeho životnosť. Za týmto účelom obsahujú troskovej kondicionizační prípravky zložky zvyšujúce bázicitu trosky, predovšetkým vápno, dolomitické vápno alebo dolomit. Okrem toho je vhodné upraviť obsah MgO vo troske pridaním troskového kondizionizačního prípravku tak, aby sa tento obsah pohyboval v rozsahu nasýtenia MgO v troske, čim sa zníži korozívne účinky trosky0009 V rámci WTO 99/05466 je napríklad bazicita a viskozita trosky sledovaná v súvislosti s konkrétnou výmurovkou.0010 Ďalej môže byť žiaduce upraviť pomocou troskového kondicionizačního prípravku viskozitu trosky. Často je tak žiaduce, aby bola viskozita trosky počas skujňovanie čo najmenšia, aby mohli byť sprievodné látky železa oxidujúce s privádzaným kyslíkom dobre naviazané do trosky. Ďalej môže byť počas odpichu alebo po odpichu žiaduce, aby troska vykazovala vysokú viskozitu, aby mohla byť troska zostávajúci vo konvertora po odpichu lepšie nanesená na žiaruvzdorné obloženie konvertora. Vďaka tejto nanesenej troskovej vrstve môžu byť znížené korozívne účinky kovovej taveniny na obloženie konvertora. Proces nanášania trosky na konvertor je označovaný tiež ako ošetrenie konvertora. U známych metód ošetrenia konvertora sa jedná o tzv. slag-wishig, u ktorého je troska natáčaním konvertora rozložená na odpichovú a stávkovanie stranu. lnou metódou ošetrenia je tzv. SIag-splashing, pri ktorom je troska pomocou prúdu dusíka vychádzajúceho z trysky mechanicky rozstrekovaná. Konečne je pri metóde tzv. Slag-foaming troska chemicky napenená pridaním nosiča uhlíka. Troska napenená metódou slag-foaming je označovaná ako tzv. penivá troska.0011 Okrem ošetrenia konvertora peniacou troskou má tento postup ďalší priaznivý účinok. Penivá troska vykazuje izolačné vlastnosti, takže sú znížené tepelné straty z taveniny a môže tak byť docielená úspora energie. Ďalej môžu byť súčastimetalurgické nádoby, v ktorej sa nachádza železná tavenina, chránené peniacutroskou pred tepelným žiarením.0012 Aby sa v elektrickej oblúkovej peci vytvorila penivá troska, je navyše uhlík vnesený do trosky spaľovaný pomocou kyslíka na oxid uholnatý, ktorý je potrebný na napenenia. V prípade procesu tavenia v elektrickej oblúkovej peci je napenenie troskovej vrstvy dôležité, pretože táto vrstva zväčšením objemu zatieni elektrický oblúk, znížia straty spôsobené vyžarovaním na stenu pece, zlepší prenos energie nataveninu, čo vedie tiež k úspore energie.0013 Na základe týchto skutočností je úlohou vynálezu poskytnúť troskový kondícionizačný prípravok, pomocou ktorého môže byť rýchlo zvýšená bázicita a obsah MgO v troske, aby sa zmiernil účinok trosky na žiaruvzdorné obloženiemetalurgické nádoby, v ktorej sa nachádza kovová tavenina sa troskou.0014 Ďalšia úloha vynálezu spočíva v poskytnutí troskového kondicionizačního prípravku, pomocou ktorého môže byť cíelene upravená vískozita trosky.0015 Ďalšia úloha vynálezu spočíva v poskytnutí troskového kondicionizačníhoprípravku, pomocou ktorého je dosiahnuté napenenie trosky.0016 Konečne spočíva ďalšia úloha vynálezu v tom, poskytnúť troskový kondicionizační prípravok, pomocou ktorého môže byť dosiahnuté zvýšenie množstva vyrobeného železa v rámci primárneho metalurgického procesu.0017 Na vyriešenie tejto úlohy je v súlade s vynálezom poskytnutá zmes,respektíve troskový kondizionizační prípravok na vpravenie do trosky nachádzajúce sa v rámci metalurgie železa a ocele na kovové tavenine, pričom táto zmes obsahuje horčík, uhlík a hliník v nasledujúcich hmotnostných podieloch0018 Zmes vytvorená v súlade s vynálezom, respektíve troskový kondicionizačný prípravok vytvorený v súlade s vynálezom je vhodný na vpravenie do trosky na kovové tavenine v ľubovoľnej metalurgické nádobe, predovšetkým potom do trosky v konvertoroch, elektrických oblúkových peciach a panvách.0019 Všetky tu uvedené percentuálne údaje sú údaje vo hmotnostných , vždy vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi vytvorené v súlade s vynálezom.0020 Podiely horčíka a hliníka v zmesi vytvorenej v súlade s vynálezom sú udané ako podiely ich oxidov MgO a Al 203 v zmesi, ako je to obvyklé u žiaruvzdorných technológiách. V zmesi vytvorené v súlade s vynálezom sa však môže horčík a predovšetkým hliník vyskytovať, ako je tu vykonané, aj v inej forme ako vo forme oxidov, napríklad v kovovej forme, alebo pri hliníku vo forme karbidu.0021 Podielom MgO v zmesi vytvorenej v súlade s vynálezom sa rýchlejšie dosiahne nasýtenia trosky MgO, takže je znížený korozívny účinok trosky na žiaruvzdorné obloženíe metalurgickej nádoby obsahujúcej kovovú taveninu. Ďalej sa so stúpajúcím obsahom MgO zvyšuje viskozita trosky.0022 Odporúča sa, aby sa horčík sa v zmesi vytvorenej v súlade s vynálezom vyskytoval ako oxid, teda vo forme MgO. Podiely horčíka v zmesi vytvorenej v súlade s vynálezom by sa mali vyskytovať výlučne vo forme MgO, predovšetkýmpotom vo forme spekaného alebo taveného magnézia.0023 MgO sa v zmesi vytvorené v súlade s vynálezom môže vyskytovať v podieloch minimálne 45 hmotnostných , teda napríklad aj v podieloch minimálne 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60 alebo 61 hmotnostných . Ďalej sa môže MgO v zmesi vyskytovať v podieloch maximálne 90 hmotnostných , teda napríklad aj v podieloch maximálne 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64 alebo 63 hmotnostných .0024 Podiel uhlíka v zmesi vytvorenej v súlade s vynálezom reaguje pri pridanie zmesi do trosky s kyslíkom nachádzajúcim sa v troske na oxidy uhlíka,predovšetkým na oxid uhoľnatý CO a oxid uhličitý C 02. Pri vpravení zmesi do

MPK / Značky

MPK: C21C 7/00

Značky: kovovej, železa, tavenině, nachádzajúcej, trosky, ocele, metalurgie, kondiciovanie, slúžiaci, postup, nádobě, metalurgickej, rámci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e20309-postup-sluziaci-na-kondiciovanie-trosky-nachadzajucej-sa-v-ramci-metalurgie-zeleza-a-ocele-v-metalurgickej-nadobe-na-kovovej-tavenine.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup slúžiaci na kondiciovanie trosky nachádzajúcej sa v rámci metalurgie železa a ocele v metalurgickej nádobe na kovovej tavenine</a>

Podobne patenty