Bezpečnostný prípravok na aplikáciu klincov

Číslo patentu: E 20060

Dátum: 27.03.2014

Autor: Ronconi Marco

Je ešte 7 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Bezpečnostný prípravok na aplikáciu klincov0001 Tento vynález sa týka bezpečnostného prípravku na aplikáciu klincov a najmä sa vzťahuje na bezpečnostný prípravok na ovládanie nastreľovača. Taký bezpečnostný prípravok podľa úvodu nezávislého nároku 1 je známy z dokumentu US 2009/108016 A.0002 Známe sú nastreľovače vybavené spúšťacím mechanizmom na vytlačenie alebo nastrelenie klinca a s bezpečnostným prípravkom obsahujúcim sondu, ktorá je umiestnená v blízkosti výstupu klinca a ktorá je pohyblivá medzi normálnou alebo vysunutou polohou, v ktorej bráni vysunutiu klinca blokovanim spúšťacieho mechanizmu a polohou zatiahnutou, ktorá je dosiahnuteľná umiestnením oblasti výstupu klinca oproti časti, ktorá má byť pribitá, v ktorej je istenie blokované a spúšťaci mechanizmus môže strieľať nastrelenie sa uskutoční vždy, keď je splnená podmienka, v ktorej je sonda zasunutá späť a spúšťací mechanizmus je stlačený.0003 V niektorých oblastiach, napríklad pri príprave obalov, používajú pracovníci bezpečnostný prípravok ako príkaz na vysunutie klinca, držia spúšťací mechanizmus stlačený a kladú časť nastreľovača na Vytlačenie klinca v rýchlom slede na plochy, ktoré treba prlbiť tak, aby sa klince nastrelili vysokou rýchlosťou.0004 Na zníženie rizika vyplývajúceho z tohto postupu boli zavedené nastreľovače vybavené voliacou páčkou funkcie, obvykle umiestnenej v blízkosti spúšťacieho mechanizmu, ktorá umožní zvoliť dva režimy prevádzky režim opakovania, tiež známy ako kladivový režim, v ktorom sa vytláčanle klincov riadi kontaktom bezpečnostnej sondy s pracovným dielcom, pričom obsluhujúca osoba drží spúšťací mechanizmu stlačený a režim jednotlivého nástrelu, v ktorom je nutné uvoľniť spúšťací mechanizmus po nástrele a pripraviť nastreľovač na následné Vytlačenie, ktoré nastane iba vtedy, ked je najskôr sonda v polohe kontaktu a potom sa stlačí spúšťací mechanizmus. 0005 Nevýhoda tohto typu známeho hnacieho mechanizmu spočíva v tom,že operátor môže manipulovať s nastreľovačom bez kontroly polohy voliacej páčky a niekedy z dôvodu nedostatku premostenia dôjde k aktivovaniu a dr žaniu stlačeného spúšťacieho mechanizmu, pokým voliaca páčka bolav polohe nastreľovania alebo opakovania, nastane nebezpečný stav, pretože sonda bezpečnostného zariadenia by sa mohla dotknúť časti tela operátora alebo prizerajúcej sa osoby a tak spôsobiť poranenie.0006 Jedným predmetom tohto vynálezu je navrhnúť bezpečnostný prípravok na ovládanie nastreľovača, ktorý vyžaduje aktívne a vedomé ovládanie operátorom za účelom vytlačenia v režime kladivového nástrelu.0007 lným predmetom je navrhnúť prípravok vypínajúci režim opakovaného vytlačenia, hned ked operátor odloží nastreľovač. Bezpečnostný prípravok,ktorý dosahuje tieto predmety, je uvedený v pripojenom nároku 1.0008 Charakteristické znaky vynálezu sú zdôraznené nižšie najmä s odkazom na sprievodné výkresy, na ktorých- Obr. 1 znázorňuje pohľad na čiastočný rez bezpečnostného prípravku na ovládanie nastrelovača, predmet vynálezu, súvisiaci s tlačidlom nastrelovania uvedeného nastreľovača, z ktorého je znázornená malá časť, zahŕňajúca vnútornú časť sondy znázornenej súvislými a prerušovanými čiaraml, resp. vjeho vysunutom a zatiahnutom stave, kde krúžok pred prvým spúšťacím mechanizmom je prst operátora pred pôsobením na spúšťací mechanizmus samotný- Obr. 2 znázorňuje čiastkový pohľad zozadu na bezpečnostný prípravok z obr. 1- Obr. 3 znázorňuje pohľad na prípravok a časť obr. 1, na ktorých je sonda vo svojej zatiahnutej polohe, v ktorej je vysunutie klinca možné- Obr. 4 znázorňuje zmenšený pohlad na prípravok a časti podľa obr. 3 v stave nasledujúcom bezprostredne po nastrelení klinca ako dôsledok aktivácie prvého spúšťacieho mechanizmu a následne po vybratí prípravku z oblasti aplikácie klinca- Obr. 5 znázorňuje zmenšený pohlad na prípravok a časti podľa obr. 1,od ktorých sa líši, pretože prst operátora aktivoval druhý spúšťací mechanizmus umožňujúci kladivový nástrel ďalší prst je v kontakte s prvým spúšťacim mechanizmom bez toho, by ho aktivoval a sonda, znázornená súvislou čiarou je vo svojej vysunutej polohe alebo v polohe blokujúcej nástrel- Obr. 6 znázorňuje pohlad na prípravok a časti podľa obr. 5, od ktorých sa líši, pretože sonda znázornená súvislou čiarou je vo svojej zatiahnutej polohe umožňujúcej nástrel- Obr. 7 znázorňuje pohľad na prípravok a časti podľa obr. 5, od ktorých sa líši skutočnosťou, že prsty ovládali oba spúšťacie mechanizmy tak, že vyvolali nástrel, ktorý je možné opakovať vďaka sonde v režime kladivového nástrelu, dokým sa spúšťací mechanizmus neuvoľní.0009 S odkazom na vyobrazenia 1 - 7 označuje číslo 1 bezpečnostný prípravok na ovládanie nastreľovača, predmet vynálezu.0010 Nastreľovač, napríklad pneumatický typ na nastreľovanie klíncov,sponiek apod., je vybavený spúšťacím tlačidlom 5 známeho typu a bezpečnostným prípravkom zahŕňajúcim sondu 9, z ktorej je na vyobrazenl znázornená iba časť vnútorného konca, ktorá má vnútorný koniec 11 v prípravku 1 alebo blízko ovládania nastreľovača.0011 Sonda 9 a príslušný vnútorný koniec 11 sa pohybujú pozdĺž svojej pozdĺžnej osi, ktorá je približne paralelná so smerom vytláčania klincov, medzi zatiahnutou polohou R smerujúcou do vnútornej časti nastreľovača a vysunutou polohou S v smere nástrelu.0012 Sonda 9 je elasticky tlačená elastickým prostriedkom, neznázorneným, smerom von smerom nastrelenia klinca alebo smerom k vysunutej polohe S.0013 Prípravok 1 tiež zahŕňa prvý spúšťací mechanizmus 15 otáčajúci sa okolo prvého kolíka 17 na pripojenie nastreľovača na ploche paralelnej so smerom pohybu spúšťacieho tlačidla 5 a približne súbežne so symetrickou stredovou rovinou.0014 otáčajúci sa prvý spúšťací mechanizmus 15 môže byť typ vytvorený vysekávaním a ohýbanim kovovej platničky a, ako je to v príklade na vyobrazeniach, môžu ho tvorit dve tvarované paralelné platničky spojené v súlade s plochou pôsobenia prsta operátora. Prvý spúšťacl mechanizmus 15 je vybavený pružinou, neznázornenou, ktorá elasticky tlačí smerom von alebo v smere nástrelu, aby bola udržiavaná v obvyklej polohe pokoja bez pôsobenia prsta operátora.0015 Prvý kolík 17, napríklad fixný alebo umiestnený v sedlách, zhotovený na koncoch dvoch platničiek prvého spúšťacieho mechanizmu oproti zóne prsta je kolmý na pohyb ovládania spúšťacieho tlačidla 5 a k rovine otáčania prvého spúšťacieho mechanizmu napr. súbežne s geometrickou stredovou rovinou medzi dvoma platničkami.-4 0016 Prípravok 1 je vybavený aj ramenom 19, približne tvarovaným ako Iadička alebo vidlicová Iadička a druhým spúšťacím mechanizmom 27 vytvarovaným z platničky a pripojeným otočne k prvému spúšťaciemu mechanizmu 15 druhým otáčajúcim sa kolíkom 29 paralelne s prvým kolíkom 17.0017 Rameno 19 zahŕňa prvý koniec 21, koncovú časť 23 oproti prvému koncu susediacu posuvne s vnútorným koncom 11 sondy 9 a stredovú časť na pôsobenie na spúšťacie tlačidlo 5 na jeho ovládanie.0018 Prvý koniec 21 ramena 19 je spojený s prvým spúšťacím mechanizmom 15 a druhým spúšťacím mechanizmom 27, aby ním pohyboval.0019 Koncová časť 23 môže byť zúžená alebo inakšie tvarovaná na uľahčenie posuvu proti vnútornému koncu 11 sondy 9.0020 Druhý spúšťací mechanizmus 27, na vonkajších a vnútorných koncoch svojho oblúka otáčania s ohľadom na prvý spúšťací mechanizmus 15, má dva protiľahlé prevádzkové a uvoľňujúce stavy zodpovedajúce stavu pre jednotlivý nástrel C a stavu pre kladivový nástrel M.0021 V prvej polohe uvoľnenia, v ktorej operátor nepôsobí na druhý spúšťací mechanizmus a zodpovedajúcej stavu pre jednotlivý nástrel C, opúšťa druhý spúšťací mechanizmus 27 prvý koniec 21 ramena 19 v polohe, pre ktorú sa protilahlá koncová časť 23 ramena 19 uvolni z vnútorného konca 11 sondy 9, keď sa sonda 9 presunie zo zatiahnutého stavu R smerom kvysunutému stavu S, pričom je prvý spúšťací mechanizmus udržiavaný v polohe nástrelu a tak zabraňuje uskutočneniu druhého nástrelu, dokým sa prvý spúšťací mechanizmus neuvoľní.0022 Alternatívne vynález predpokladá, že rameno 19 je trochu kratšie,aby sa uvoľnilo z vnútorného konca 11 sondy 9, keď prvý spúšťací mechanizmus 15 prekročí polohu aktivácie tlačidla 5 smerom k jeho koncovej prevádzkovej polohe, týmto spôsobom sa zabráni možnosti nastrelenia viacerých klincov do toho istého miesta, pričom drží sondu 9 stále v zatiahnutom stave R a pôsobí viackrát na prvý spúšťací mechanizmus.0023 V uvedenej druhej funkčne polohe, v ktorej operátor pôsobí na druhý spúšťací mechanizmus a drží ho v prevádzkovej polohe zodpovedajúcej stavu pre kladivový nástrel M, ostáva koncová časť 23 ramena 19 zasunutá do vnútorného konca 11 sondy 9 v každej polohe sondy a prvého spúšťacieho mechanizmu, zatial čo aktivácia druhého spúšťacieho mechanizmu pohybuje ramenom 19 smerom pôsobenia sondy 9.

MPK / Značky

MPK: B25C 1/18, B25C 1/00, B25C 1/04

Značky: bezpečnostný, aplikáciu, klincov, prípravok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/15-e20060-bezpecnostny-pripravok-na-aplikaciu-klincov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný prípravok na aplikáciu klincov</a>

Podobne patenty